úterý 26. ledna 2016

The English Version

On Two Hot Novelties
in My Orchid Collection


The Fig.1: The second Dendro has been flowering fully. One flower in detail.

Today (1.26.´16) I took several next photos of my orchids. Again the shots show something actual and new in my orchid collection.
The Fig.2: While the white Dendro is flowering away the pink Dendro is flowering fully.

The most marked event has been that my pink flowering (PF) Dendro has been flowering fully. When I got it on January last year it was in flower, too, but I would say that its flowers were much lighter in color than today. This is why I wrote about pink flowers. Its present flowers have showed a darker hue, they have been purple red in color rather than pink. Maybe it is caused by its position on a window sill with the southern exposition. The more sunlight the darker hue of flowers.
The Fig.3: The closer view of the pink Dendro.

The first new springs at bases of my two Dendrobiums are the second novelty for this day. The original stems have still been alive but they have formed no new leaves. Now I can observe new signs of their growth.
The Fig.4: The pink Dendro in more detail. 

I have never cultivated any Dendrobium orchid a time before. My experience with the two Dendros has lasted for one year under my conditions. This is why every new signs of their growth is joyful to me.

The Czech Version

O dvou horkých novinkách
v mé sbírce orchidejí

The Fig.5: The first spring at the base of the white Dendro. 


Dnes (26.1.´16) jsem pořídil několik dalších fotek svých orchidek. Snímky opět ukazují něco aktuálního a nového v mé sbírce orchidek.

Nejnápadnější událostí je, že růžově kvetoucí Dendrobium kvete naplno. Když jsem ho v lednu loňského roku dostal, taky kvetlo, ale řekl bych, že květy byly mnohem světlejší barvy než dnes. Proto jsem psal o růžových květech. Snad je to způsobeno jeho pozicí na okenním parapetě s jižní expozicí. Čím více slunečního světla, tím tmavší odstín květů.
The Fig.6: The first new spring at the base of the pink Dendro.
Original stems have remained to be alive.

Druhou novinkou pro dnešek jsou první nové výhonky na bázích obou Dendrobií. Původní stonky jsou pořád živé, ale netvoří žádné nové listy.  Nyní pozoruji nové známky jejich růstu.

Nikdy dříve jsem žádné Dendrobium nepěstoval. Má zkušenost s oběma Dendrobii trvá za mých podmínek jeden rok. Proto je pro mne každá nová známka jejich růstu radostná.


The Fig.7: From the left to the right: the darker Brassia, the white Dendro and the pink
Dendro.


České popisky k obrázkům:

Obr.1: Druhé Dendrobium kvete naplno. Jeden květ v detailu.
Obr.2: Zatímco bílé Dendro odkvétá, růžové kvete komplet.
Obr.3: Bližší pohled na růžové Dendro.
Obr.4: Růžové Dendro detailněji.
Obr.5: První výhonek na bázi bílého Dendra.
Obr.6: První nový výhonek na bázi růžového Dendra. Původní stonky zůstávají živé.
Obr.7: Zleva doprava: Tmavší Brassia, bílé Dendro a růžové Dendro.

pátek 22. ledna 2016

The English Version

How I Catch Resemblances

and

Each of Them Has its StoryP.M. would like to do a job connected with corps. Though a majority of you can´t value my ability to catch resemblances fully I hope at least that they will attract your attention as drawings itself. Maybe you will like them and maybe you will not.
Indeed, there are a plenty of portraits by famous painters in the world galleries without you know their real resemblances so that you could compare them to their originals. Perhaps the most known portrait of Mona Lisa by Leonardo da Vinci is highly valued but who of us knows this woman´s real resemblance? Her mysterious smile is a matter of many various speculations. Of course, the Leonardo´s skill is a guarantee of the highest quality. We can believe that he has caught her resemblance in a faithful way. Mostly we can see a picture or a drawing. Either we can pay our attention to it or not. I´m no Leonardo da Vinci, I´m an only occasional drawer and from time to time I like to try catching resemblances or portraits of various people occurring around me.

A very good hunting place to me is my working place. Many faces of our patients as well as faces of members of our nursing team have been alternating continually at our ward. Sometimes one or two of them have attracted my attention more than others. If this happens it is highly probable that sooner or later I will take a pencil and I will try to draw someone´s portrait. I never ask "my hunts" for to sit before me for a while so that I could catch their resemblances. I do it by heart.

P.M., A living Man Who is Happy Among The Dead

P.M. was a very dangerous man. He was afflicted with the worst sexual deviation. Besides he was dependent on drugs, the cause of his stay at our ward.
There was a plenty of aggression and violence in his brain. He had to overcome his unpleasant feelings and obsessions continually. Both the aggression against himself and the violence to other human beings.
He was forced to take a lot of pills to beat the evil down in his mind. He was aware of his dangerous character very well. His good side realized that his bad side was much more stronger. He wanted to do nothing bad but he knew that the evil in his brain might do something terrible. Often he suffered from suicidal thoughts. Often he had very bad bloody dreams. He found his own mental peace in stillness. In the stillness of the living, in the death. He was attracted with working positions connected somehow with the death. But his doctor specialized in the sexual deviations recommended no occupation of this kind to him because his sexual disorder might become deeper and more dangerous.

Once he told me about how he remained alone with his old Grandmother in their flat. He was twelve years old. She was ill and then she spent her time in her bed. A time later suddenly he learnt that his Grandmother died. Somehow he knew the fact. When he depicted his story to me his cast was dreamy and his lips were smiling. He felt to be absolutely calm. He kept coming back to his died Grandmother and trying to lift her passive arms, to open her dead eyes, to drag at her nose as well as at her ears. He played with her as if she were a toy. A while later he lost his interest in her and he turned the telly on. When his Mother came back home while he was watching a TV program he was saying to her over his shoulder that the Grandma, his Mother´s Mother, died. Naturally, her Mother was shocked, she was crying and calling an emergency ambulance. But her son felt no emotions. The whole episode seemed to him to be amusing and he could not understand his Mother´s sorrow. "That time I felt to be very happy really", he closed his narration silently.


The Czech Version

Jak zachycuji podoby
a
každá z nich má svůj příběh

Ačkoliv většina z vás nemůže plně ocenit mou schopnost zachycovat podoby, doufám alespoň, že upoutají vaši pozornost jako takové. Možná se vám budou líbit a možná, že ne. Ostatně, ve světových galeriích existuje spousta portrétů od slavných malířů, aniž byste znali jejich skutečné podoby, abyste je mohli srovnat s originály. Snad nejznámější portrét Mony Lisy od Leonarda da Vinciho je vysoce ceněn, ale kdo z nás zná skutečnou podobu této ženy? Její záhadný úsměv je záležitostí mnoha různých spekulací. Samozřejmě, že Leonardův um je zárukou nejvyšší kvality. Můžeme věřit, že její podobu zachytil věrně. Povětšinou vidíme obraz nebo kresbu. Buď jí můžeme věnovat pozornost nebo ne. Já žádný Leonardo da Vinci nejsem, jsem pouhý příležitostný kreslíř a občas se rád pokouším zachycovat podoby rozmanitých lidí, kteří se kol mě vyskytují.

Velmi dobrým lovištěm je pro mne moje pracoviště. Na našem oddělení se neustále střídá mnoho tváří našich pacientů a také tváří  našeho ošetřovatelského týmu. Občas jich pár upoutá mou pozornost víc než jiné. Když se to přihodí, je vysoce pravděpodobné, že dříve či později vezmu tušku a pokusím se něčí portrét nakreslit. Nikdy nežádám "své úlovky", aby se přede mnou na chvíli posadily, abych mohl zachytit jejich podobu. Dělám to zpaměti.

P.M., živý, který je šťastný mezi mrtvými

P.M. byl velice nebezpečný člověk. Byl postižen tou nejhorší sexuální úhylkou. Navíc byl závislý na drogách, příčina jeho pobytu na našem oddělení. V jeho mozku byla spousta agrese a násilí. Neustále musel své nepříjemné pocity a posedlosti překonávat. Agresi proti sobě samému i násilí vůči ostatním lidem.
Byl nucen brát spousty prášků, aby to zlo v mysli ubil. Své nebezpečné povahy si byl velmi dobře vědom. Jeho dobrá stránka si uvědomovala, že jeho špatná stránka je mnohem silnější. Nechtěl provést nic špatného, ale věděl, že zlo v jeho mozku by mohlo provést cosi děsivého. Často trpěl sebevražednými myšlenkami. Často měl velice ošklivé krvavé sny. Svůj duševní klid nacházel v nehybnosti. V nehybnosti živých, ve smrti. Přitahovaly ho pracovní pozice spojené nějak se smrtí. Ale jeho lékař zaměřený na sexuální deviace mu žádné takové povolání nedoporučoval, protože by se jeho sexuální porucha mohla prohlubovat a stávat nebezpečnější.

Jednou mi vyprávěl o tom, jak zůstal v bytě sám s babičkou. Bylo mu dvanáct. Byla nemocná a trávila tedy čas na lůžku. Po nějaké chvíli najednou zjistil, že babička umřela. Nějak ten fakt poznal. Když mi ten příběh líčil, měl zasněný výraz a rty se mu usmívaly. Cítil se naprosto klidný. Neustále se k zesnulé babičce vracel a pokoušel se jí zvedat bezvládné paže, otvírat mrtvé oči, tahat ji za nos a taky za uši. Pohrával si s ní jako by to byla hračka. Po chvíli o ni ztratil zájem a pustil si telku. Když se matka vrátila domů, zatímco sledoval nějaký program, sdělil jí přes rameno, že babička, matka jeho matky, umřela. Matka byla přirozeně šokována, plakala a volala záchranku. Ale její syn žádné emoce necítil. Celá příhoda mu připadala zábavná a matčin zármutek nedokázal pochopit. "Tenkrát jsem se cítil opravdu šťastný", uzavřel své vyprávění tiše.

neděle 17. ledna 2016

The English Version

Several Actual Green Novelties
from My Small Orchid Collection
The Fig.1: The darker pigmented Brassia. Its one flower in detail. My plant has formed remarkably
big flowers in this period. Their appearance evokes the spider´s one. Hence its name in English:
the Spider Orchid.
My orchids has showed their flowers as you have already known from my previous three posts.
I took the newest shots of their flowering activities during this weekend (1.15. - 1.17.´16). You can enjoy them together with me.

The Fig.2: The darker pigmented Brassia, one flower like a five legged spider
 (the labium simulates the spider´s body).
The street behind the window is covered with snow! At last!

The Czech Version

Několik aktuálních zelených novinek
z mé malé sbírky orchidejí


The Fig.3: While the white flowering Dendrobium (to the left) has been fading away
the pink flowering Dendro (to the right) has opened its first three flowers today
(1.17.´16).

Moje orchidky předvádějí květy, jak už víte z mých předešlých tří postů.
Pořídil jsem nejnovější snímky jejich květních aktivit během tohoto víkendu. Můžete si je vychutnat spolu se mnou.

The Fig 4: The WF-Dendro formed more flowers than the PF-Dendro has been doing just now. 


The Fig.5: The PF-Dendro´s first three opened flowers in more detail. 


České popisky k obrázkům:
Obr. 1:
Brassia s tmavší pigmentací. Jeden květ v detailu. Moje rostlina vytváří v tomto období pozoruhodně velké květy. Jejich vzhled evokuje vzhled pavoučí. Odtud její anglický název "pavoučí orchidej" (the Spider Orchid).
Obr. 2:
Brassia s tmavší pigmentací, květ jako pětinohý pavouk (pysk napodobuje pavoučí tělo).
Ulici za oknem pokrývá sníh! Konečně!
Obr. 3:
Zatímco bělokvěté Dendrobium (vlevo) vadne, růžovokvěté Dendro (vpravo) otevřelo své první tři květy dnes (17.1.´16).
Obr. 4:
BK-Dendro vytvořilo více květů než RK-Dendro právě nyní.
Obr. 5:
První tři otevřené květy RK-Dendrobia v detailu.
Obr. 6:
Celkový pohled na tyto tři orchideje.The Fig. 6: The whole view of the three orchids.


sobota 16. ledna 2016

The English Version

J.B. and His Spiritual World

I met the man during his two stays at our ward for the dependent on drugs, alcohol and gambling.
He was a typical small officer from an office. He behaved with no marked signs. He respected the rules of our ward, he participated in all instructive programs with no tendencies to avoid them. He was a diabetes man and then he was forced to take the insulin. It was put to him with a special syringe four times a day.
The cause of his present at our ward was his strong dependency on alcohol.
Gradually I became more and more familiar with him. He started talking more about himself to me. This way I could know his inner world full of spirituality. I saw that there was a very elaborated spiritual system in his brain.
First he knew that he could leave his own body and to hover over it in so called an astral body. His real body lay on the ground and he looked at it from above. He told me a lot of similar stories, visions and experiences. Once he saw a nun in his bathroom. Or stepping up the stairs to his flat he had to tramp a strange snake to its death. Or while he was waiting for a bus at a stop he saw a big red egg hanging in the air. It was translucent and then he could see an embryo of his own child in it.
He found logical clues among the apparitions, each of them had a personal meaning for his life.
He showed me several numbers of a spiritual magazine in which his articles were published, they described his experiences with the astral body.
He did not confide his spiritual experiences to everybody. He knew he could be thought by a majority of others to be a foolish man. I had the good luck to be his confessor. I did not pretend I believed him but I listened to his talking without laughing and knocking my finger on my forehead. I pointed out to his diabetes and to his dependency on alcohol but he denied their influences on his spiritual experiences very strictly.
By chance he found a Buddhist book during his stay at our ward. Either he found it in our bookcase or somebody lent it to him. He was fascinated with it because he found perfect interpretations of his spiritual experiences in it.
I must admit that often I lost in his stories. They were a confused mix of various pictures to me. They overlapped each other in my head. A time later they fused in the only picture in my mind. Then I tried to draw it on a paper.
Well, one thing has not been clear to me till this day. Who of us two has been the more foolish.The Czech Version

J.B. a jeho spirituální svět

S tím mužem jsem se na našem oddělení pro závislé na drogách, alkoholu a patologickém hráčství setkal během jeho dvou pobytů. Byl to typický úředníček z nějakého úřadu. Choval se bez význačných známek. Pravidla našeho oddělení respektoval, účastnil se všech instruktivních programů bez tendencí vyhýbat se jim. Byl diabetik a tudíž byl nucen užívat inzulín. Aplikoval se mu čtyřikrát denně speciální stříkačkou. Příčinou jeho přítomnosti na našem oddělení byla jeho silná závislost na alkoholu.
Postupně jsem se s ním víc a víc sbližoval. Začal mi víc vyprávět o sobě. Tak jsem mohl poznávat jeho vnitřní svět plný sprituality. Viděl jsem, že v jeho mozku je velmi propracovaná spirituální soustava.
Nejdřív poznal, že dokáže opouštět vlastní tělo a vznášet se nad ním v tzv. astrálním těle. Jeho skutečné tělo leželo na zemi a on se na ně shora díval. Vyprávěl mi spoustu podobných historek, vidění a zážitků. Jednou spatřil v koupelně jeptišku. Nebo při výstupu po schodech k bytu musel udupat podivného hada. Anebo, zatímco čekal na zastávce na autobus, uviděl ve vzduchu viset veliké červené vejce. Bylo průhledné a tudíž v něm mohl vidět embryo vlastního dítěte.
Nacházel mezi těmi zjeveními logická vodítka, každé z nich mělo pro jeho život osobní význam. Ukázal mi několik čísel jakéhosi spirituálního časopisu, v němž byly publikovány jeho články, popisovaly jeho zážitky s astrálním tělem.
Se svou spirituální zkušeností se nesvěřoval každému. Věděl, že by ho většina ostatních mohla pokládat za bláhovce. Měl jsem to štěstí být jeho zpovědníkem. Nepředstíral jsem, že mu věřím, ale naslouchal jsem jeho vyprávění beze smíchu a poklepávání prstem na čelo. Poukazoval jsem na jeho cukrovku a závislost na alkoholu, ale jejich vliv na spirituální zkušenost velmi striktně popíral.
Během pobytu na našem oddělení náhodou objevil budhistickou knihu. Buď ji našel v knihovně nebo mu ji někdo zapůjčil. Fascinovala ho, protože v ní nacházel dokonalé výklady své spirituální zkušenosti.
Musím příznat, že jsem se v těch jeho historkách často ztrácel. Byly pro mne zmatenou směsicí rozmanitých obrazů. Navzájem se mi v hlavě překrývaly. Po čase mi v mysli splynuly v jediný obraz. Poté jsem se ho pokusil nakreslit na papír.
Jedna věc mi dodnes není jasná. Kdo z nás dvou je pošetilejší.

pátek 8. ledna 2016

The English Version

A Metamorphosis by Franz Kafka

Martin Samsa was woken up in that morning by his landlady´s knocking on the door of his room. She was carrying a breakfast to him as usually. But Samsa found something unusual. Something was wrong with him. Something with his body......
He lay on his back in a helpless way. He was trying to turn over in his bed but his efforts were vain. To his horror he could see that he changed in a creepy insect. His landlady did not ceased knocking.
Fortunately, the door was locked. 

This is the beginning of the famous novel by F. Kafka called A Metamorphosis. I have read it a long time before. I have not recalled already how M. Samsa, the main hero, worked his extremely embarrassing situation out. I promise myself to reread the novel but this scene has remained in my memory so far. The scene stimulated my imagination and I felt a longing to draw it in my own way. Maybe it reflexes my present feelings.The Czech Version

Proměna od Franze Kafky


Martin Samsa byl toho rána probuzen klepáním bytné na dveře svého pokoje. Jako obvykle mu přinášela snídani. Avšak Samsa zjistil cosi neobvyklého. Něco s ním nebylo v pořádku. Něco s jeho tělem......
Ležel bezmocně na zádech. Snažil se na posteli převrátit, ale jeho snaha byla marná. Ke své hrůze viděl, že se změnil v jakýsi odporný hmyz. Bytná nepřestávala klepat. Dveře byly naštěstí zamčené.

Tohle je začátek slavné novely od F. Kafky nazvané Proměna. Četl jsem ji už dávno. Už si nevzpomínám, jak M. Samsa, hlavní hrdina, svou nesmírně trapnou situaci vyřešil. Slibuji si, že si novelu přečtu znovu, ale tahle scéna mi zůstala v paměti dosud. Ten výjev podnítil mou představivost a já pocítil touhu nakreslit si ho po svém. Možná, že odráží mé současné pocity.