úterý 16. května 2017

The English Version

A Fresh Message on My Next Attempts
To Find A Tiny Orchid Corallorhiza trifida,
The Coral Rooted Orchid (II)

The Fig.1: A back view of Vráž the village in Český kras the region. This was the place from where
we started to search for the Coral Rooted Orchid on May the 3-th 2017. It was our third attempt.
Soon we entered the forested area above the village. Český kras the region, 5.3. 2017, taken with my
smart phone.
Obr.1: Zpětný pohled na vesnici Vráž v Českém krasu. Tohle bylo místo, odkud jsme začali pátrat po
korálici trojklané 3.5. 2017. Byl to náš třetí pokus. Brzy jsme vstoupili do zalesněné oblasti nad vesnicí.
Český kras, 3.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem. 

The Fig.2: Yet one back view of Vráž the village. The photo was taken behind a bridge over
a highway. Český kras, 5.3. 2017, taken with my smart phone.
Obr.2: Ještě jeden zpětný pohled na vesnici Vráž. Foto bylo pořízeno za mostem přes dálnici.
Český kras.3.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.


The Third Attempt

The Fig.3: A panel with a map of Český kras the preserved region. Český kras, nearby Vráž
the village. 5.3. 2017, taken with my smart phone.
Obr.3: Panel s mapou chráněné oblasti Českého krasu. Český kras, poblíž vesnice Vráž. 3.5. 2017,
pořízeno mým chytrým mobilem.

On May the third 2017 me and Robert went to Český kras the region for the third time. Vendy could not go with us because he was at work. We covered the distance between Prague and Vráž the village in Český kras (about 30 km) the region by a taxi cab.

The Fig.4: As we were passing by a sylvan marge I glanced a lonely plant of Corydalis the genus.
Almost without stopping I took this shot. While the leaves are sharp the spike is unclear a bit.
Český kras the region, 5.3. 2017, taken with my smart phone.
Obr.4: Jak jsme procházeli kolem lesního okraje, letmo jsem zahlédl osamělou rostlinu z rodu dymnivka
(Corydalis). Tento záběr jsem pořídil, aniž bych se téměř zastavil. Zatímco listy jsou ostré, květenství je
trochu nejasné. Český kras, 3.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.

This time we explored a much wider forested area around the original locality including the two hottest places than it was during our two previous trips. Thanks to friends Adam Majer and Jakub Štěpán we had exact coordinates of two different concrete places where the two had found The Coral Rooted Orchid (Corallorhiza trifida) two or three years ago. 

The Fig.5: Primula veris was a very often herb. Český kras the region, 5.3. 2017, taken with my
smart phone.
Obr.5: Prvosenka jarní (Primula veris) byla velmi častou bylinou. Český kras, 3.5. 2017, pořízeno
mým chytrým mobilem. 

We had no certainty that we were in the area of the specimens photographed in Český kras a day before our third attempt. The only thing we could rely on was coordinates of the two older confirmed places and on searching for the orchid in a terrain in their wider surroundings with similar conditions to be convenient for its occurrence.  

The Fig.6: A spike of Primula veris at the closer view. Český kras, 5.3. 2017, taken with my smart
phone.
Obr.6: Květenství prvosenky jarní (P. veris) v bližším pohledu. Český kras, 3.5. 2017, pořízeno
mým chytrým mobilem.

We wandered about the terrain in a crisscross way for all the long afternoon. Again we explored the two classic localities but our efforts were not successful. We were checking the large area raging from Vráž the village and Záhrabská the settlement to the forested hill named Herinky (about 450 m above the sea level).

The Fig.7: Primula veris, flowers in profile. Český kras the region, 5.3. 2017, taken with my smart
phone.
Obr.7: Prvosenka jarní (P. veris), květy v profilu. Český kras, 3.5. 2017, pořízeno mým chytrým
mobilem.

That evening at home again browsing through the never ending FB story I encountered on a next provocative and shocking information to me. A next author published his photo hunt of The Coral Rooted Orchid from the same place as the preceded author did a day after our second attempt. Why did our search fail? I asked myself in a desperate way. A time later I wrote e-mail to my friend Adam, the experienced florist. I pointed out of our problems, I meant the more finding of the Coral Rooted Orchid confirmed by the second author from the same place where the first author took his pictures of the orchid. The rare and tiny plant grew somewhere in Český kras but the place remained to be unknown to us still. And, as I wrote to Adam in my e-mail, maybe we were in it but our eyes failed totally. As always Adam turned out to be very helpful. He tried to ask the first author for exact coordinates of the place where he and the second man took pictures of the Coral Rooted Orchid in flower two or three days before. If he was willing to give Adam this information was not sure. Usually any information of exact places where wanted plants grow is submitted to the top secretes. It is way how to diminish a number of bad people in localities with strictly preserved species of plants or other living beings. But unlike me Adam is a florist cooperating with people of the similar interests. In short, he was succeeded in getting the very precious information for me.

The Fig.8: Beautiful blue little flowers of Veronica chamaedrys. Český kras the region, 5.3. 2017,
taken  with my smart phone.
Obr.8: Krásné modré kvítky rozrazilu rozekvítku (Veronica chamaedrys). Český kras, 3.5. 2017,
pořízeno mým chytrým mobilem.

And so equipped with the crucial information of the actual occurrence of The Coral Rooted Orchid on May of  the 6-th me and my son set up going to Český kras the region for the fourth time. We hoped. We believed. If we failed or succeeded in our efforts it will be depicted in my next post.

The Fig.9: Galeobdolon luteum growing together with other herbs of this time and this kind of
sylvan environment. Český kras the region, 5.3. 2017, taken with my smart phone.
Obr.9: Pitulník žlutý (Galeobdolon luteum) rostoucí spolu s jinými bylinami tohoto času a tohoto
typu lesního prostředí. Český kras, 3.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.


The Czech Version

Čerstvá zpráva o mých dalších pokusech
najít drobnou orchidej korálici trojklanou (Corallorhiza trifida) (II)

The Fig.10: Dentaria bulbifera of Brassicaceae the family. Český kras the region. 5.3. 2017,
taken with my smart phone.
Obr.10: Kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera) z čeledi křížatých (Brassicaceae). Český
kras, 3.5. 2017, taken with my smart phone.

The Fig.11: Dentaria bulbifera, several flowers at the closer view. Český kras the region, 5.3. 2017,
taken with my smart phone.
Obr.11: Kyčelnice cibulkonosná (D. bulbifera), několik květů v bližším pohledu. Český kras, 3.5.
2017, pořízeno mým chytrým mobilem.

Třetí pokus

3.5. 2017 jsme s Robertem jeli do Českého krasu potřetí. Venda s námi jet nemohl, protože byl v práci. Vzdálenost mezi Prahou a vesnicí Vráž v Českém krasu (asi 30 km) jsme urazili taxíkem.
Tentokrát jsme prozkoumávali mnohem širší oblast kol původní lokality včetně dvou nejžhavějších míst, než během předešlých dvou výletů. Díky přátelům Adamovi Majerovi a Jakubovi Štěpánovi jsme měli přesné souřadnice dvou odlišných konkrétních míst, kde tihle dva našli korálici trojklanou (C. trifida) před pár lety.

The Fig.12: There are more species of Myosotis the genus growing in Czech republic. Sometimes
a special azure blue of their flowers is compared by poets to a girl´s or a boy´s eyes: " Her eyes
were blue like the forget-me-not´s flowers". Or recall the forget-me-not like eyes of Paul Newman! 
Český kras, the region. 5.3. 2017, taken with my smart phone. 
Obr.12: V České republice existuje více druhů pomněnek (Myosotis). Občas básníci přirovnávají
zvláštní blankytnou modř jejich květů k dívčím či chlapeckým očím: "Měla modré oči jako květy
pomněnky". Nebo vzpomeňte na pomněnkové oči Paula Newmana! Český kras, 3.5. 2017, 
pořízeno mým chytrým mobilem.

Neměli jsme žádnou jistotu, že jsme v oblasti exemplářů focených v Českém krasu den před naším třetím pokusem. Mohli jsme se spoléhat na souřadnice obou starších potvrzených míst a na hledání orchidky v terénu v jejich širším okolí s podobnými podmínkami, jež jsou vhodné pro její výskyt.

The Fig.13: Robert was studying something under his feet but it was the same song again:
no sign of our tiny beauty. Český kras the region, 5.3. 2017, taken with my smart phone.
Obr.13: Robert něco studoval pod svýma nohama, ale byla to opět stejná písnička: žádná
známka po naší krasavičce. Český kras, 3.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.

Bloumali jsme tím terénem křížem krážem celé odpoledne. Znovu jsme prozkoumávali obě klasické lokality, avšak naše snaha úspěšná nebyla. Kontrolovali jsme rozsáhlou oblast, která sahá od vesničky Vráž a Osadu Záhrabská až po zalesněný pahorek Herinky (cca 450 m nad mořem).

The Fig.14: Maybe a young polypore growing on a died tree trunk. Český kras the region, 5.3.
2017, taken with my smart phone.
Obr.14: Snad mladý choroš rostoucí na odumřelém stromovém kmeni. Český kras, 3.5. 2017,
pořízeno mým chytrým mobilem.

The Fig.15: Two specimens of the polypore from the previous photo at the closer view. Maybe
it is a common species of Polyporus squamosus. Český kras the region, 5.3. 2017, taken with my
smart phone.
Obr.15: Dva vzorky choroše z předešlé fotografie v bližším pohledu. Možná je to běžný druh
choroš šupinatý (Polyporus squamosus). Český kras, 3.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.

Toho večera opět doma jsem při brouzdání nekonečným FB příběhem narazil na další pro mne provokativní a šokující informaci. Další autor zveřejnil svůj foto-úlovek korálice z téhož místa jako předešlý autor den po našem druhém pokusu. Proč se nám hledání nedaří, ptal jsem se sám sebe zoufale. Po nějakém čase jsem napsal e-mail přiteli Adamovi, zkušenému floristovi. Poukázal jsem na naše problémy, zmínil jsem další nález korálice potvrzený druhým autorem z téhož místa, kde vyfotil orchidej první autor. Ta vzácná rostlinka kdesi v Českém krasu roste, ale to místo nám nadále zůstává neznámé. A, jak jsem Adamovi v e-mailu napsal, možná jsme na něm byli, ale náš zrak zcela selhal.
Jako vždy se ukázalo, že je nám Adam velmi nápomocný. Pokusil se prvního autora požádat o přesné souřadnice místa, kde on a ten druhý člověk korálici před pár dny vyfotili v květu. Nebylo jisté, bude-li ochotný informaci Adamovi poskytnout. Obvykle jsou jakékoliv informace o přesných místech, kde rostou hledané rostliny, podřízeny nejvyššímu utajení. Je to způsob, jak umenšovat počet zlých lidí na lokalitách s přísně chráněnými druhy rostlin a jiných živáčků. Avšak na rozdíl ode mne, Adam je florista, který spolupracuje s lidmi podobných zájmů. Zkrátka, v zisku té drahocenné informace pro mne uspěl.

The Fig.16: The place where we waited for a taxi cab back to Prague. Český kras the region, 5.3.
2017, taken with my smart phone.
Obr.16: Místo, kde jsme čekali na taxi zpět do Prahy. Český kras, 3.5. 2017, pořízeno mým chytrým
mobilem.

A tak, vybaveni zásadní informací o aktuálním výskytu korálice, vydali jsme se 6.5. 2017 se synem do Českého krasu počtvrté. Doufali jsme. Věřili jsme. Jestli jsme ve svém úsilí selhali nebo uspěli, to bude vylíčeno v mém příštím postě.


The Fig.17: A view of a surrounding landscape from the place as described on the picture 16.
The lonely young tree in the landscape seems to symbolize our next fail to find The Coral Rooted
Orchid (Corallorhiza trifida). Český kras the region, 5.3. 2017, taken with my smart phone.
Obr.17: Pohled na okolní krajinu z místa, jak popsáno na obr.16. Zdá se, že osamělý stromek v krajině
symbolizuje náš další nezdar najít korálici trojklanou (C. trifida). Český kras, 3.5. 2017, pořízeno mým
chytrým mobilem.

Žádné komentáře:

Okomentovat