úterý 27. června 2017

The English Version

By Shortcut

An Immediate Idea (6.26. 2017)

Te Fig.1: This is no coulisse, this is the side wall of the house which now I have been living
 in. Unknown sprayers did a decoration in the wall´s lowest section. And the lowest window
 to the left is the one of my beloved little study. You can see the pot with my Cymbidium 
the orchid standing on the inner window sill of the right part of the window. Taken with my 
smart phone, 6.26. 2017.
Obr.1: Tohle není kulisa, tohle je boční stěna domu, ve kterém teď žiju. Neznámí sprejeři
udělali v nejnižším úseku zdi výzdobu. A to nejspodnější okno vlevo je okno mé Studovněnky.
Můžete vidět květináč s mou orchidkou rodu Cymbidium, který stojí na vnitřním parapetě
pravé části okna. Pořízeno mým chytrým mobilem, 26.5. 2017.


The Fig.2: The window of my beloved little study at the closer view. Taken with my smart
phone, 6.26. 2017.
Obr.2: Okno mé Studovněnky v bližším pohledu. Pořízeno mým chytrým mobilem, 26.6.
2017.

The Fig.3: The most detailed view of the window of my beloved little study. Taken with my
smart phone, 6.26. 2017.
Obr.3: Nejdetailnější pohled na okno mé Studovněnky. Pořízeno mým chytrým mobilem, 26.
6. 2017.

Today in the late afternoon I was going to buy my favorite cigarettes and a while before than I left our new flat it occurred to me to take a couple of photos of some parts of the house including some parts of our flat from outside on my way back. It happened as I planned. I bought two boxes of my cigarettes and I returned in front of the house within ten minutes. And.....I started photographing.

The Fig.4: A view of the face of the house. The small house with the slanted roof is the main
house enter.The closest window to the right belongs to our flat. It is the window of our kitchen.
The small window behind the kitchen´s one belongs to our WC and there is the pygmy balcony
lower behind the small WC window. As you can see the decoration by unknown sprayers
is on this wall, too. The tree growing in front of the kitchen´s window is an oak. Taken with my
smart phone, 6.26. 2017.
Obr.4: Pohled na domovní fasádu. Domek se skosenou střechou je hlavní domovní vchod.
Nejbližší okno vpravo patří k našemu bytu. Je to okno naší kuchyně. Okénko za tím
kuchyňským náleží našemu WC a níže za záchodovým okénkem je trpasličí balkónek. Jak
můžete vidět, výzdoba neznámých sprejerů je také na této zdi.Strom rostoucí před
kuchyňským oknem je dub. Pořízeno mým chytrým mobilem, 26.6. 2017.


The Fig.5: The same part of the house including some windows of our flat as well as the
pygmy balcony taken from a wider angle. Taken with my smart phone, 6.26. 2017.
Obr.5: Stejná část domu zahrnující některá okna našeho bytu a také pidi balkónek braná
ze širšího úhlu. Pořízeno mým chytrým mobilem, 26.6. 2017.

First I did two or three shots of the side wall of the house. Then I took a part of its face next to the main house enter and my last two photos caught up our pygmy balcony with a glassy door or a window in one adaptable version. Why did I photograph just these parts? My explanations are under the pictures.

The Czech Version

Zkratkou

Okamžitý nápad

The Fig.6: This photo shows an interesting mix of reflexes: While I am standing in front of
the house and I am photographing both the door and the window of the pygmy balcony
through its metal bars me including the green surroundings behind me are only reflexes on
the glass weather my dog Alf standing behind the glass inside is real. Taken with my smart
phone, 6.26. 2017.
Obr.6: Tohle foto ukazuje zajímavou směs odrazů: Zatímco stojím před domem a fotím dveře
i okno pidi balkónku přes jeho kovové zabradlí, já včetně zeleného okolí za mnou jsou pouhé
odrazy na skle, kdežto můj pes Alf, který stojí za sklem uvnitř je skutečný. Pořízeno mým
chytrým mobilem, 26.6. 2017.


Dneska v pozdním odpoledni jsem se chystal koupit si své oblíbené cigarety a chvilku před tím, než jsem náš nový byt opustil, napadlo mne udělat pár fotek některých částí domu včetně některých částí našeho bytu zvenčí na zpáteční cestě. Stalo se, jak jsem naplánoval. Zakoupil jsem dvě krabičky cigaret a vrátil se před dům během deseti minut. A.....začal jsem fotit.


The Fig.7: My dog Alf went to wait for me to the flat´s door and then he disappeared out of
this picture. Only my photographing ghost remains on the glass. There are next two windows
belonging to our flat. I did not photograph the two ones because they are on the opposite
 side of the house. The first of them is the windows of my son´s room and the second one is
the part of our dining room. Then, this is both the house and our flat in it from outside. Taken
with my smart phone, 6.26. 2017.
Obr.7: Můj pes Alf na mne šel čekat ke dveřím od bytu, tudíž z tohoto obrázku zmizel. Na
skle setrvává jem můj fotografující přízrak. K našemu bytu náleží další dvě okna. Ty jsem
nefotil, protožejsou na opačné straně domu. První z nich je okno synova pokoje a druhé je
součástí našeho obýváku. Tohle je tedy dům a náš byt v něm zvenčí. Pořízeno mým chytrým
mobilem, 26.6. 2017.

Nejdřív jsem udělal pár záběrů boční zdi domu. Pak jsem nafotografoval jeho fasádu vedle hlavního domovního vstupu a mé poslední dvě fotky zachytily náš trpasličí balkónek se skleněnými dveřmi či oknem v jedné adaptabilní verzi. Proč jsem fotil zrovna tyhle části? Má vysvětlení jsou pod obrázky.

neděle 25. června 2017

The English Version

By Shortcut

The Way

The Fig.1: My first photo when we left the car. Perhaps the buildings belong to the Castle I
 think. There is a local church´s tower behind them. In Liblice the village, 5.27. 2017.
Obr.1: Mé první foto, když jsme opustili auto. Myslím, že ty budoby patří k Zámku. Za nimi
věž místního kostela. V Liblici, 27.5. 2017.

The Fig.2: An asphalt road leading through the village. The Castle is not too far from
this section of our way. Slowly it pushes itself behind our right shoulders. In Liblice the
village, 5.27. 2017.
Obr.2: Asfaltová silnice přes vesnici. Zámek není moc daleko od tohoto úseku naší cesty.
Zvolna se posouvá za naše pravá ramena. V Liblici, 27.5. 2017.

Every destination has its way there and back. Often we speak about our destinations but we forget the ways leading us to them. And I was busy and I photographed the one we walked to the habitat behind The Castle in Liblice the village. Let´s take a walk the way and let´s take a look at some pictures illustrating its coarse up to the habitat.

The Fig.3: This section of the way was lined with birch trees. In Liblice the village, 5.27.
2017.
Obr.3: Tento úsek cesty lemovaly břízy. V Liblicí, 27.5. 2017.

The Fig.4: Next to this old oak the panel with our nation symbol - two tailed lion - announces
that we were heading for the habitat of the European importance. Almost behind Liblice the
village, 5.27. 2017.
Obr.4: Vedle tohoto starého dubu panel s naším národním symbolem - dvoocasým lvem -
oznamuje, že směřujeme k lokalitě evropského významu. Skoro za vesnicí Liblice, 27.5. 2017.

The Fig.5: I am astounded with thick trunks of oaks alongside the way to my right side. Some
of the trunks are covered with the climbing ivy (Hedera helix). Almost behind Liblice the
village, 5.27. 2017.
Obr.5: Jsem ohromen silnými kmeny dubů podél cesty po mé pravé straně. Některé z kmenů
porůstá popínavý břečťan (Hedera helix). Skoro za Liblicí, 27.5. 2017.

The Fig.6: I am taking a shot of oak logs next to the right side of the way. They are like a
show of the tree-rings - the stopped tree-clocks. And my cast shadow is closing this photo-
composition. Almost behind Liblice the village, 5.27. 2017.
Obr.6: Fotím dubové klády vedle pravé strany cesty. Jsou jako ukázka letokruhů - stoplých
stromových hodin. A můj vržený stín tuhle fotokompozici uzavírá. Skoro za Liblicí, 27.5.
2017.

The Fig.7: I notice a trimmed willow in one line with a street lamp. There is towering a conifer
behind the cottages. Almost behind Liblice the village, 5.27. 2017.
Obr.7: Všímám si zastřižené vrby v jedné linii s pouliční lampou. Za chalupami se tyčí nějaký
jehličnan. Skoro za Liblicí, 27.5. 2017.

The Czech Version

Zkratkou

Cesta


The Fig.8: We bypass the obstacle in the way. The village is behind us. Fields and a wide view
of the landscape to the left, a wood to the right. Behind Liblice the village, 5.27. 2017.
Obr.8: Obcházíme překážku v cestě. Vesnice je za námi. Pole a široký výhled po krajině vlevo,
les napravo. Za Liblicí, 27.5. 2017.

The Fig.9: A moment later we take a right turn, again we bypass the block in the way and
our field way changes into a sylvan one. You can see my son behind the green bar. Behind
Liblice the village, 5.27. 2017.
Obr.9: O chvíli později zahýbáme doprava, opět obcházíme zábranu v cestě a naše polní cesta
se mění v lesní. Za zelenou závorou můžete vidět mého syna. Za Liblicí, 27.5. 2017.

The Fig.10: Often I stop and I look up to the crowns of remarkably tall oaks. Behind The Castle
in Liblice the village, 5.27. 2017.
Obr.10: Často se zastavuji a vzhlížím do korun pozoruhodně vysokých dubů. Za Zámkem v
Liblici, 27.5. 2017.

Každá destinace má svou cestu tam a zpět. Často mluvíme o našich destinacích, ale zapomínáme na cesty, jež nás k nim vedou. A tu, po níž jsme došli na lokalitu za Zámkem v Liblici, jsem pilně fotil. Pojďme se po té cestě projít a pohleďme na obrázky, které ilustrují její průběh až na lokalitu.The Fig.11: The sylvan way is direct and the aptest expression to this wood is a deer-park. This
character is explained by the Castle´s vicinity. Behind the Castle in Liblice the village, 5.27.
2017.
Obr.11: Lesní cesta je přímá a nejvýstižnější výraz pro tento les je obora. Tento rys je vysvětlen
blízkostí Zámku. Za Zámken v Liblici, 27.5. 2017.

The Fig.12: A roofed woody panel informs about local fauna. Behind the Castle in Liblice the
village, 5.27. 2017.
Obr.12: Zastřešená dřevěná tabule informuje o místní fauně. Za Zámkem v Liblici, 27.5. 2017. 


The Fig.13: Our goal, the habitat, is at our sight but I must stop again to photograph this titanic
oak. First I did a detail of its massive trunk with the vertical long crevices in its grey bark.
Behind The Castle in Liblice the village, 5.27. 2017.
Obr.13: Náš cíl, lokalita, je v dohledu, ale já se musím opět zastavit, abych si vyfotil tenhle
titánský dub. Nejdřív fotím jeho masivní kmen s kolmými spárami v šedé kůře. Za Zámkem v
Liblici, 27.5. 2017.


The Fig.14: Standing tightly next to the titanic oak´s foot I am taking this portrait of dizziness.
Behind the Castle in Liblice the village, 5.27. 2017.
Obr.14: Stojím těsně vedle úpatí titánského dubu a pořizuji tento portrét závratnosti. Za
Zámkem v Liblici, 27.5. 2017.

The Fig.15: We are in the goal of our way. The habitat is in front of us. The Castle´s
 aristocracy has seemed to keep the habitat to next generations. Will we be able to do the same?
Behind the Castle in Liblice the village, 5.27. 2017.
Obr.15: Jsme v cíli naší cesty. Lokalita je před námi. Zdá se, že zámecká šlechta lokalitu
zachovala pro příští generace. Dokážeme totéž? Za Zámkem v Liblici, 27.5. 2017.sobota 24. června 2017

The English Version

By Shortcut

Photo-moments of My Currently Flowering Green Pets
in Home Cultivation

The Fig.1: Today´s photo of my member of Cactaceae the family. It has been finishing its
flowering. I have still known its botanic name in Latin. The flowers are small, here they are
enlarged. You can see a lot of stamens with a lobe like stigma in the center of them. 6.24.
2017.
Obr.1: Dnešní foto mého člena z čeledi katusovitých (Cactaceae). Dokvétá. Pořád neznám
jeho botanický latinský název. Květy jsou malé, zde jsou zvětšeny. Můžete vidět mnoho
tyčinek s laločnatou bliznou v jejich středu. 24.6. 2017.


The Fig.2: I have documented the massive flowering of my no name cactus more than two
months before. In our former flat. 3.21. 2017.
Obr.2: Dokumentoval jsem hromadné kvetení mého bezejmenného kaktusu před více než
dvěma měsíci. V našem bývalém bytě. 21.3. 2017.


The Fig.3: This photo shows both the cactus and the second succulent forming its spike at the
first time since the time it has been in my cultivation. The two plants have shared the same
plastic small dish. Maybe the second succulent was inspired to flower by the cactus. In our
new flat. 6.24. 2017.
Obr.3: Tohle foto ukazuje kaktus a druhý sukulent tvořící květenství poprvé od doby, co je v
mé kultivaci. Obě rostliny sdílejí stejnou plastovou misku. Možná byl druhý sukulent ke
kvetení inspirován kaktusem. V našem novém bytě. 24.6. 2017.

I would like sharing several photos of my green pets in flower with you in this post. My cultivated plants have experienced our removing from the former flat to the current one together with me. In the mean time I can say they have showed no negative symptoms. They all have seemed to manage the change well.

The Fig.4: The good message is fuzzy a bit on this picture but despite this you can recognize
the thing in the center of the leafy rose I think. The good message tells me that the plant has
been forming its first spike under my conditions. In our new flat. 6.19. 2017.
Obr.4: Ta dobrá zpráva je na obrázku trochu rozmazaná, ale vzdor tomu myslím, že dokážete
rozpoznat tu věc ve středu listové růžice. ta dobrá zpráva mi říká, že rostlina vytváří své první
květenství v mých podmínkách. V našem novém bytě. 19.6. 2017.


The Fig.5: The upcoming flowering of my no name succulent of the number two at the closer
view. The plant has been forming its spike. In our new flat. 6.19. 2017.
Obr.5: Nadcházející kvetení mého druhého bezejmenného sukulentu číslo dvě v bližším
pohledu. Rostlina tvoří květenství. v našem novém bytě. 19.6. 2017.

Currently three species have been in flower. Two of them are succulents. The third is one of my two orchids of Phalaenopsis the genus. As for the flowering succulents I have not identified its species names so far. One is apparently of the Cactaceae the family. The second may be closer to such the species as Haworthia is or it may fall into Agavaceae the family or Yuccaceae family.

The fig.6: Today´s photo shows the top part of the succulent´spike in the more detailed way.
You can see developing buds. Within five days (see the previous photo) the plant has done
 a lot of work!The spike development has been very fast. In our new flat. 6.24. 2017.
Obr.6: Dnešní foto ukazuje vrcholovou část květenství sukulentu detailněji. Můžete vidět
vyvíjející se poupata. Během pěti dnů (viz předešlé foto) vykonala rostlina spousty práce!
Vývoj květenství je velmi rychlý. V našem novém bytě. 24.6. 2017.

The Fig.7: The spike´s base growing up out of the center of the leafy rose in a special detail.
In our new flat. 6.24. 2017.
Obr.7: Báze květenství vyrůstající ze středu listové růžice ve zvláštním detailu. V našem
novém bytě. 24.6. 2017.

The photos have been taken during last three or four months. Of course, with a help of my smart phone.


The Czech Version

Zkratkou

Foto-momentky mých současně kvetoucích
zelených miláčků v domácí kultivaci


The Fig.8: The first opened flower of Phalaenopsis the genus under new conditions of our new
flat. My plants occupied the new flat by several days sooner than me and my son.
5.26. 2017.
Obr.8: První otevřený květ z rodu můrovník (Phalaenopsis) v nových podmínkách našeho
mnového bytu. Mé rostliny zabraly nový byt o několik dní dříve než já se synem. 26.5. 2017.

Rád bych s Vámi v tomto postě sdílel několik fotografií svých zelených miláčků v květu. Mé pěstované rostliny zažily naše stěhování z bývalého bytu do současného spolu se mnou. Prozatím mohu říci, že nevykazují žádné negativní příznaky. Zdá se, že všechny zvládly tu změnu dobře.

The Fig.9: Both the flowers of my Phalaenopsis orchid (one of two of this genus I have) have
still been opened. In our new flat. 6.19. 2017.
Obr.9: Oba květy mé orchideje z rodu můrovník (Phalaenopsis) (jedné ze dvou tohoto rodu,
které mám) jsou stále otevřené. V našem novém bytě. 19.6. 2017.

V současné době kvetou tři druhy. Dva z nich jsou sukulenty. Třetí je jednou z mých dvou orchidejí z rodu můrovník (Phalaenopsis). Pokud jde o kvetoucí sukulenty, dosud jsem neurčil jejich druhová jména. Jeden je zjevně z čeledi kaktusovitých (Cactaceae). Druhý může být snad blízký takovému rodu jako je Haworthia nebo může spadat do čeledi Agávovitých (Agavaceae) popř. Jukovitých (Yuccaceae).

The Fig.10: Today´s photo of the older flower of the two taken with my smart phone through
a hand glass. The second opened flower is in profile to the right. In our new flat. 6.24. 2017.
Obr.10: Dnešní foto staršího květu z obou pořízený mým chytrým mobilem přes lupu. Druhý
otevřený květ je v profilu napravo. V našem novém bytě. 24.6. 2017.

Fotografie byly pořízeny během posledních tří či čtyř měsíců. Samozřejmě, s pomocí mého chytrého mobilu.
The English Version

The Longer Story

The Soldiers Behind The Castle in Liblice the village

The Fig.1: The soldier, Orchis militaris, at the habitat nearby The Castle in Liblice the village.
5.27. 2017.
Obr.1: Voják, vstavač vojenský (Orchis militaris), na lokalitě poblíž Zámku v Liblici. 27.5.
2017.

The Fig.2: More specimens of Orchis militaris. At the habitat nearby The Castle in Liblice the
village. 5.27. 2017.
Obr.2: Více exemplářů vstavače vojenského (O. militaris). Na lokalitě poblíž Zámku v Liblici.
27.5. 2017.

The regular seasonal symposiums of The Nature at the habitat behind The Castle in Liblice the village have treated among other peaceful delegates a military component, too. This first phrase should prepare a ground for me. Namely, I would like to tell you about next orchid we found there.

The Fig.3: The more detailed view of a spike of Orchis militaris. You can see why this orchid
has been nicknamed "the soldier". The tepals above the labium form a helmet. At the habitat
nearby The Castle in Liblice the village, 5.27. 2017.
Obr.3: Detailnější pohled na květenství vstavače vojenského (O. militaris). Můžete vidět, proč
se přezdívá "voják". Tepaly nad pyskem tvoří helmici. Na lokalitě poblíž Zámku v Liblici, 27.
5. 2017.

The Fig.4: The more detailed view of four flowers of Orchis militaris at various angles.
 At the habitat nearby The Castle in Liblice the village. 5.27. 2017.
Obr.4: Detailnější pohled na čtyři květy vstavače vojenského (O. militaris) v různých úhlech.
Na lokalitě poblíž Zámku v Liblici. 27.5. 2017.

After our arrival at the habitat we could see that we would not be alone there. The habitat is flat like a table, roughly its form is an extended oval of the size of about a larger football playground. All its perimeter is lined with a mixed wood mostly consisting of leafy trees. At the first glance the own habitat seems not to be wet but as soon as you step into it and first rare botanic gems force you to fall on your knees a while later they will be soaked with humidity. We walked the locality in a crisscross way and our shoes remained quite dry. In other words, if the pressure is not sufficient the soil releases no water or a couple of drops only. Of course, the state of water source in the soil will be dependent on raining, too. Within the habitat we could see several solo trees or their small groups but the most part of the area was covered with various herbs. Many of them indicated that you were in a place with the higher soil humidity.

The Fig.5/a: A photo-study of the same part of the spike of one specimen of Orchis militaris
on three pictures. Imagine yourself you are dwarfs. You can use the spike as a ladder and then
you can climb it up and down. Or you can take it as a tree and you can climb its branches, well,
the ability to imagine oneself anything is a great advantage. At the habitat nearby The Castle in 
Liblice the village, 5.27. 2017.
Obr.5/a: Fotostudie téže části květenství jednoho exempláře vstavače vojenského (O. militaris)
na třech obrázcích. Představte si, že jste trpaslíci. Můžete použít květenství jako žebřík, takže
po něm můžete šplhat nahoru a dolů. Nebo ho můžete brát jako strom a šplhat po jeho větvích,
inu, schopnost cokoliv si představit je veliká výhoda. Na lokalitě poblíž Zámku V Liblici, 27.5.
2017.

The fig.5/b: As dwarfs you can enjoy the beauty of flowers of this orchid. You can examine
their coloration: the pale violet hue with the darker violet hue of venation, strips and points.
You can recognize various parts of the flowers in the more detailed way, you can admire their
sophisticated sharps and forms and you can consider if something like this could be created by
itself or by The God´s will. At the habitat nearby The Castle in Liblice the village, 5.27. 2017.
Obr.5/b: Jako trpaslíci si můžete vychutnávat krásu květů téhle orchideje. Můžete si prohlížet
jejich zbarvení: ten bledavě fialový odstín s temněji fialovým odstínem žilkování, proužků a
teček. Můžete rozpoznávat rozmanité části květů detailněji, můžete obdivovat jejich
rafinované tvary a formy a můžete zvažovat, jestli něco takového se mohlo vytvořit samo o
sobě nebo vůlí Boží. Na lokalitě poblíž Zámku v Liblici, 27.5. 2017.

The Fig.5/c: If you are patient enough then you can see that the flowers have short, thick and
blunt spurs. You can see the scrolled ovaries and the remarkably long near labium resembling an
arrow with stabilizing wings (its bifurcate ending in a cordial form and the two reduced tepals
 closer to the flower´s mouth). At last but not least you can notice the first signs of fading away. 
At the habitat nearby The Castle in Liblice the village, 5.27. 2017.
Obr.5/c: Jste-li dost trpěliví, můžete vidět, že květy mají krátké, silné a tupé ostruhy. Můžete
vidět zkroucené semeníky a pozoruhodně dlouhý úzký pysk připomínající šipku se
stabilizačními křidélky (jeho vidlicovité zakončení ve tvaru srdce a dva redukované tepaly
blíže k ústí květu). V neposlední řadě si můžete všimnout prvních známek vadnutí. Na
lokalitě poblíž Zámku v Liblici, 27.5. 2017.

Well then, as we stood up at the edge of the habitat we could overview all its flat and open terrain in which a lonely man was browsing slowly with a camera in his hands. Very carefully and slowly we followed his example. Usually me and my two attendants encounter on no living soul in the courses of our field trips. This was why my concentration was a bit interrupted by the other person´s presentation. I could not help myself. From time to time I had to watch him in an discreet way. Fortunately, his behavior suggested a botanist or an amateur florist or a lover of the Nature. In a moment I could observe how he was laying on his belly at a longer distance from us and photographing a plant in front of him.

The Fig.6: The plant to the right is Orchis militaris. The more robust plant growing before
the plant of O. militaris (to the left) is ambiguous to me. Maybe it is a fading specimen of
Dactylorhiza majalis but also it may be an outcome of the inter-species hybridization.
If more species of the orchids grow together in one habitat the probability of various
hybrid combinations increases. At the habitat nearby The Castle in Liblice the village,
5.27. 2017.
Obr.6: Rostlina vpravo je vstavač vojenský (O. militaris). Statnější rostlina rostoucí před
rostlinou vstavače vojenského (O. militaris) (vlevo) je pro mne nejednoznačná. Možná je to
vadnoucí exemplář prstnatce májového (Dactylorhiza majalis), ale také to může být výsledek
mezidruhového křížení. Roste-li pohromadě na jedné lokalitě více druhů orchidejí,
pravděpodobnost různých hybridních kombinací vzrůstá. Na lokalitě poblíž Zámku v Liblici,
27.5. 2017.

Gradually we all four present at the habitat were approaching to each other. As soon as the contact among us was tight enough the man broke the silence. "Did not you find Epipactis palustris?" he asked. "No so far but we are searching for it, too", I replied. "There are nice soldiers over there ," the man continued on pointing to the opposite part of the habitat. It was clear he were leaving the place already. Then he left us as well as the locality slowly and he disappeared out of our sight on a sylvan path. Thanks to the man the occurrence of the soldiers at the habitat was confirmed in advance. At the same time my longing to find Epipactis palustris increased. The man searched for this species of the orchids in vain. Why could not we succeed in our finding it?

The Fig.8: Fading flowers of Orchis militaris. The first fading part of the flowers seems to be
the labium. At the habitat nearby The Castle in Liblice the village, 5.27. 2017.
Obr.8: Vadnoucí květy vstavače vojenskéhpo (Orchis militaris). Zdá se, že první vadnoucí část
 květů je pysk. Na lokalitě poblíž Zámku v Liblici, 27.5. 2017.

But the soldiers were here and we wanted to see them, too. Our attention was turned to them. We started heading for the opposite side of the habitat and soon we had our first findings of the soldiers, i.e. imposing specimens of Orchis militaris. The meeting with them was diminished a bit with the fact that most of them was slowly flowering away already. We were in the place rightly after their best flowering phase.

The Czech Version

Delší příběh

Vojáci za Liblickým zámkem

The Fig.9: A next look into a fading spike of Orchis militaris. At the habitat nearby The
Castle in Liblice, 5.27. 2017.
Obr.9: Další pohled do vadnoucího květenství vstavače vojenského (O. militaris). Na lokalitě
poblíž Zámku v Liblici, 27.5. 2017.

Pravidelná sezónní sympózia Přírody na lokalitě za Zámkem v Liblici hostí, mezi jinými mírumilovnými delegáty, také vojenskou složku. Tahle první věta by mi měla připravit půdu. Totiž, rád bych Vám vyprávěl o další orchideji, kterou jsme tam našli.


The Fig.10: The only man present at the habitat at the time of our visit. I took a shot of him
photographing some specimen of the orchids. At the habitat nearby The Castle in Liblice the
village, 5.27. 2017.
Obr.10: Jediný člověk přítomný na lokalitě v době naší návštěvy. Vyfotil jsem ho, jak fotí
nějaký exmplář z orchidejí. Na lokalitě poblíž Zámku v Liblici, 27.5. 2017.

Po příchodu na lokalitu jsme mohli vidět, že tam nebudeme sami. Lokalita je plochá jako stůl, její tvar je zhruba protáhlý ovál o velikosti přibližně většího fotbalového hřiště. Celý obvod je lemován smíšeným lesem, který povětšinou sestává z listnáčů. Na první zběžný pohled se zdá, že lokalita není mokrá, ale jakmile do ní vkročíte a první vzácné botanické šperky vás přimějí klesnout na kolena, za chvíli je budete mít nasáklé vodou. Procházeli jsme lokalitou křížem krážem a boty nám zůstaly zcela suché. Jinými slovy, není-li tlak dostatečný, půda neuvolní žádnou vodu nebo jen pár kapek. Samozřejmě, že stav vodního zdroje v půdě bude rovněž záviset na dešťových srážkách. Na lokalitě jsme mohli vidět několik solitérních stromů nebo jejich skupinky, ale největší část té oblasti porůstaly rozmanité byliny. Mnohé z nich indikovaly, že jsme na místě s vyšší půdní vlhkostí.


The Fig.11: The sky was blue with no clouds. Only the sylvan edges gave pleasant shadows.
Most of the habitat´s platform drowned itself in the sunshine. At the habitat nearby The Castle
in Liblice the village, 5.27. 2017.
Obr.11: Obloha byla modrá bez oblaků. Jen lesní okraje poskytovaly příjemné stíny. Většina z
plošiny lokality se utápěla ve slunečním svitu. Na lokalitě poblíž Zámku v Liblici, 27.5. 2017.

Nuže, jak jsme stanuli na okraji lokality, mohli jsme přehlížet celý její plochý a otevřený terén, v němž se s fotoaparátem v rukou pomalu brouzdal osamělý muž. Velmi opatrně a zvolna jsme následovali jeho příklad. Obvykle během terénních výletů já a moji dva společníci nenarazíme na živou duši. Proto bylo mé soustředění trochu přítomností další osoby narušováno. Nemohl jsem si pomoci. Často jsem ho musel nepozorovaně sledovat. Naštěstí jeho chování naznačovalo botanika či amatérského floristu nebo milovníka přírody. V jedné chvíli jsem pozoroval, jak si lehá na břicho ve větší vzdálenosti od nás a fotí nějakou rostlinu před sebou.


The Fig.12: About two trees at the habitat have already been dead skeletons only. At the
habitat nearby The Castle in Liblice the village, 5.27. 2017.
Obr.12: Pár stromů na lokalitě jsou už jen mrtvé kostry. Na lokalitě poblíž Zámku v Liblici, 27.
5. 2017.
Postupně jsme se všichni čtyři přítomní na lokalitě navzájem přiblížili. Jakmile byl kontakt mezi námi dostatečně těsný, muž prolomil ticho. "Nenašli jste kruštík bahenní (Epipactis palustris)?" zeptal se. "Zatím ne, ale taky po něm pátráme", odpověděl jsem. "Támhle jsou pěkní vojáci", pokračoval muž a ukazoval na protější část lokality. Bylo jasné, že už místo opouští. Poté nás i lokalitu zvolna opustil a zmizel nám z dohledu na lesní cestě. Díky tomu muži byl výskyt vojáků na lokalitě potvrzen předem. Současně se zvýšila moje touha najít kruštík bahenní (E. palustris). Ten člověk hledal tento druh ze vstavačovitých (Orchidaceae) marně. Proč bychom v jeho nálezu nemohli být úspěšní my?

The Fig.13: Well, from time to time an innocent white cloud appeared on the blue canvas of
the sky. At the habitat nearby The Castle in Liblice, 5.27. 2017.
Obr.13: Nu, čas od času se na modrém plátně oblohy nevinný bílý oblak zjevil. Na lokalitě
poblíž Zámku v Liblici, 27.5. 2017.

Ale byli tu ti vojáci a ty jsme také chtěli vidět. Naše pozornost se zaměřila na ně. Začali jsme směřovat na protější stranu lokality a brzy jsme měli první nálezy vojáků, tzn. velkolepých exemplářů vstavače vojenského (Orchis militaris). Setkání s nimi trochu umenšoval fakt, že už většina z nich zvolna odkvétala. Byli jsme na místě právě po jejich nejlepší fázi kvetení.


The Fig.14: A fading spike of Orchis militaris. At the habitat nearby The Castle in Liblice the
village, 5.27. 2017.
Obr.14: Vadnoucí květenství vstavače vojenského (O. militaris). Na lokalitě poblíž Zámku v
Liblici, 27.5. 2017.

čtvrtek 22. června 2017

The English Version

By Shortcut

My Last Reunion with Cephalanthera damasonium

The Fig.1: Two robust specimens of Cephalathera damasonium in full flower. Nearby Milý the
village, 5.19. 2017.
Obr.1: Dva statný exempláře okrotice bílé (C. damasonium). Poblíž vísky Milý, 19.5. 2017.

The Fig.2: A next smaller specimen of C. damasonium. Nearby Milý the village, 5.19. 2017.
Obr.2: Další menší exemplář okrotice bílé (C. damasonium). Poblíž vísky Milý, 19.5. 2017.

My reunions with this graceful species of the orchids (Orchidaceae the family) have belonged to the most often ones.
First I have seen it in the park of the well known mental hospital in Prague where I was employed for many years. It had grown there many, many years ago. It had occurred there for several years and then suddenly it had disappeared totally.
Last time I have seen it a month before. It was in the astounding slope nearby Milý the village. This species was the second of the two orchids we found there. The first and my last meeting with C. damasonium so far has been separated with several decades of years.

The Fig.3:  Two flowers of C. damasonium in profile and enlarged. Nearby Milý the village,
5.19.  2017.
Obr.3: Dva květy okrotice bílé (C. damasonium) v profilu a zvětšené. Poblíž vísky Milý, 19.5.
2017.


The Fig.4:  A top part of an inflorescence of C. damasonium at the closer view. Nearby Milý
the village, 5.19. 2017.
Obr.4: Vrcholová část květenství okrotice bílé (C. damasonium) v bližším pohledu. Poblíž
vísky Milý, 19.5. 2017.

Since I have seen it at the first time it has not changed. It has still looked well. Our exploration of the slope next to Milý the village began from above. First we had to step the slope down through a leafy wood. As we were approaching to its edge we started finding first non flowering plants of this species. As soon as we reached the wood´s edge we found ourselves in a zone of its most numerous occurrence at this habitat. The transition between the wood and the slanted open meadow with islets of bushes and trees at the lower levels of the slope was its habitat of the number one. It prefers to semi shadowy places strictly. It grew together with plants of Orchis purpurea on the wood´s edge but unlike this orchid it never stepped to the lower open parts of the slope. Orchis purpurea seemed to be able to grow in both shadowy and sunny places.

The Fig.5: Two specimens of C. damasonium growing and flowering tightly together. Nearby
Milý the village, 5.19. 2017.
Obr.5: Dva exempláře okrotice bílé (C. damasonium) rostoucí a kvetoucí těsně pospolu. Poblíž
vísky Milý, 19.5. 2017.The Fig.6: A more detailed view of two spikes of C. damasonium. The minute black points
on white tepals seems to be some pathological symptom. I have already noticed them with
this orchid at other habitats with its occurrence, too.  Nearby Milý the village, 5.19. 2017.
Obr.6: Detailnější pohled na dvě květenství okrotice bílé (C. damasonium). Drobné černé tečky
na bílých tepalech zdají se být nějakým patologickým symptomem. Všiml jsem si jich už u
této orchideje také na jiných lokalitách s jejím výskytem. Poblíž vísky Milý, 19.5. 2017.

Yes, the pompous appearance of O. purpurea as well as its numbers in the slope made C. damasonium Cinderella a bit but I payed the same attention to it as to its bigger, more abundant and more marked relative. I hope it is obvious on my photos.


The Czech Version

Zkratkou

Moje poslední opětovné setkání s okroticí bílou

(Cephalathera damasonium)

The Fig.7:  Two enlarged flowers of C. damasonium. You have the unique chance to look
into its flower´s "smiling" mouth and to see the ochreous yellow part of the labium so called
hypochil. Nearby Milý the village, 5.19. 2017.
Obr.7: Dva zvětšené květy okrotice bílé (C. damasonium). Máte jedinečnou možnost
nahlédnout do "smějícího se" ústí květu a vidět okrově žlutou část pysku tzv. hypochil. Poblíž
vísky Milý, 19.5. 2017.

Má opětovná shledání s tímto půvabným druhem z čeledi vstavačovitých (Orchidaceae) patří k nejčastějším.
Poprvé jsem ji uviděl v parku dobře známé psychiatrické nemocnice v Praze, kde jsem byl mnoho let zaměstnán. Rostla tam před mnoha, mnoha lety. Vyskytovala se tam několik let a pak náhle zcela vymizela.
Naposledy jsem ji viděl před měsícem. Bylo to v té ohromující stráni poblíž vísky Milý. Tento druh byl druhým ze dvou orchidejí, které jsme tam našli. Moje první a poslední shledání s okroticí bílou (C. damasonium) až dosud odděluje několik desítek let.


The Fig.8: The same plant as on the previous picture but showing the whole top part of the
spike. Nearby Milý the village, 5.19. 2017.
Obr.8: Stejná rostlina jako na předešlém obrázku, ale ukazující celou vrcholovou část
květenství. Poblíž vísky Milý, 19.5. 2017.


Od té doby, co jsem ji spatřil poprvé, se nezměnila. Pořád vypadá dobře. Náš průzkum stráně vedle vísky Milý započal shora. Nejdřív jsme museli sestoupit svahem skrze listnatý les. Jak jsme se blížili k jeho okraji, začali jsme nacházet první nekvetoucí rostliny tohoto druhu. Jakmile jsme dosáhli okraje lesa, ocitli jsme se v zóně jejího nejpočetnějšího výskytu na této lokalitě. Přechod mezi lesem a svažitou otevřenou loukou s ostrůvky křovin a stromů v nižších úrovních stráně byl jejím životním prostředím číslo jedna. Striktně upřednostňuje polostinná místa. Rostla společně s rostlinami vstavače nachového (Orchis purpurea) na lesním okraji, avšak na rozdíl od této orchideje nikdy nesestupovala do nižších částí stráně. Zdá se, že vstavač nachový (O. purpurea) může růst jak na stinných tak i slunečných místech.


The Fig.9: Yet one view of two flowers of the plant on the pictures 7 and 8 in a different
visual context. Nearby Milý the village, 5.19. 2017.
Obr.9: Ještě jeden pohled na dva květy rostliny na obr.7 a 8 v odlišném vizuálním kontextu.
Poblíž vísky Milý, 19.5. 2017.

Ano, pompézní vzhled vstavače nachového (O. purpurea), jakož i jeho počty ve stráni, dělaly z okrotice bílé (C. damasonium) trochu Popelku, ale já jí věnoval stejnou pozornost jako jejímu většímu, hojnějšímu a nápadnějšímu příbuznému. Doufám, že je to na mých fotkách očividné.The Fig.10: Two smaller specimens of C. damasonium in penetrating rays through their leaky
natural parasol. Nearby Milý the village, 5.19. 2017.
Obr.10: Dva menší exempláře okrotice bílé (C. damasonium) v pronikajících paprscích
skrze jejich děravý přírodní slunečník. Poblíž vísky Milý, 19.5. 2017.