neděle 31. července 2016

The English Version

A Sleepy Atmosphere in a Settlement (I)
The Fig.1: As we were passing by last cottages of Líský the village my attention
was attracted with this sleeping cat. I think that it is a good example of an
atmosphere of the lonely place. 7.30. 2016. Taken with my Canon.

Yesterday, on the 30-th July 2016 in the morning, me and my two usual partners parked the car in Líský the settlement lying in the landscape behind our national symbol, Říp the mountain.
Our first target was a lookout standing in a flat landscape behind and above the settlement.
As we were passing by last cottages I took two shots of a sleeping cat on an outer window sill.
I would say that the cat is a nice show of the atmosphere dominating the settlement in the morning time when we found ourselves there.

The Czech Version

Ospalá atmosféta v jedné osadě
The Fig.2: The sleeping cat from Líský the settlement once again at the closer
view. 7.30. 2016. Taken with my Canon. 

Včera, 30. července 2016 dopoledne, jsme já a moji obvyklí partneři zaparkovali auto v osadě Líský ležící v krajině za naším národním symbolem, horou Řípem.
Naším prvním cílem byla rozhledna, která stojí v ploché krajině za a nad touhle vískou.
Jak jsme procházeli kol posledních chalup, pořídil jsem dvě fotky spící kočky na venkovním parapetě.
Řekl bych, že ta kočka je pěknou ukázkou atmosféry vládnoucí v osadě v dopoledním čase, když jsme se tam ocitli.

Česká verze textů pod obrázky:

Obr.1: Jak jsme procházeli kol posledních chalup vesnice Líský, mou pozornost upoutala tahle spící kočka. Myslím, že to je pěkný příklad atmosféry toho osamoceného místa. 30.7. 2016. Pořízeno mým Canonem.

Obr.2: Spící kočka z osady Líský znovu v bližším pohledu. 30.7. 2016. Pořízeno mým Canonem.

sobota 23. července 2016

The Fig.1: A view of Ježůvka the preserved habitat from the medium section
of its slanted terrain. We entered this botanic Eden in its lower part to the left
on this picture. You can see its wedge like shape.
At Vsetín the town, 6.9. 2016. Taken by the Canon.
The English Version

Three Days in Moravian Beskydy The Range

The Part Three/Introduction

Ježůvka,
The Preserved Steep Slope at The Periphery of Vsetín The Walachian Town

This was our second trip on Thursday (6.9. 2 016) in the afternoon. It was my first contact with this town, my Mother's birthplace. We went to Vsetín the town by Vendy's car from Velké Karlovice the settlement after we took some meal in a local restaurant. The car had to cover a distance of about 18 km long only. We were in Vsetín the town within a short time.
The Fig.2: Ježůvka - the small world for itself. A view of its left side from its
medial section. The wedge of this very precious meadow is surrounded by a
mixed forest. Also you can see sporadic bushy formations dispersed
throughout the meadow.
6.9. 2016. At Vsetín the town. Taken by the Canon.

To be true my first contact with my Mother´s birthplace was minimal because our main purpose was to visit to Ježůvka the preserved steep slope at a periphery of the town. This interesting locality was discovered by Vendy and it happened by accident when Vendy was browsing on the Internet to get some information of the region we decided to visit to. Due to this and additional sources we knew very well in advance that the locality was extremely interesting from the point of botany, we could read about concrete rare species occurring there. But one thing was to know it and the second to see it. We added this place to our list of interesting places we could like to visit to automatically.
The Fig.3: The upper and the widest part of this habitat is
lined with the sky only. Again you can see some
woody solitaires growing in the meadow.
Ježůvka the habitat at Vsetín. 6.9. 2016. Taken by the Canon.

Then my first contact with Vsetín the town was peripheral. Vendy drove his car to our target through marginal parts of the town and they did not do any extra impressions to me. They were grey, boring and indifferent. Fortunately, soon the peripheral nothing, all the colorless and dirty houses, was behind us and the car was climbing a slanted field path up to our destination. Vendy wanted to get his car as close to it as possible.

The place where Vendy decided to stop his car was surrounded by a forest. The field path continued on and it disappeared in it. In a slope behind us to the left (where we went from) we could see several last cottages. We walked the path for a while only and then we took a right turn and we started climbing a near sylvan path up among trees. We turned our feet to the left in the middle of the climbing and we walked on alongside the slope till we went to a deep near sylvan valley with a stream running through it. This was last obstacle on our way to Ježůvka the preserved habitat. We had to step down, to jump over the stream and to climb an opposite arduous pitch up. Naturally, my two companions accomplished the top of the opposite cliff as the first. Now it occurs to me that it was as if Ježůvka the castle lifted its falling pond up to defend its independence.
The Fig.4: One of my first shot in the meadow was this male of Polyommatus
icarus. It was flying from one flower to another but in the end it rested on the
yellow flower for a longer while and next good photo was taken.
Ježůvka the preserved habitat at Vsetín the town. 6.9. 2016. Taken by the Canon.

The opposite cliff was covered with trees and bushes so that you could catch branches and trunks. They made the climb up easier. And while I was reaching for the top of the cliff only my vanguard was walking through last defensive bushy barrier already and its loud calls were suggesting that just we conquered a botanic Eden. A while later I passed through last bushes in my way, too, and I could scan an open room in front of my eyes. It was a slope rising up to my right side. It was arrow-headed in shape with its nearest end several meters under me to my left side and with its widest opposite end highly above me to my right side. This open wedge was surrounded by a forest with the exception for its widest upper part highly above us. It was lined with a blue sky with few changing white clouds.
The Fig.5: Notice the numerous thin pink and purple spikes in the meadow! That look was
astounding to us. Some orchids were there! The lowest part of Ježůvka the preserved habitat
at Vsetín the town. 6.9. 2 016. Photo by the Canon camera.

As for the surface of this slanted free room it was covered with a meadow and just this meadow was the right treasure of the fort called Ježůvka. The meadow´s continuity was interrupted with few bushy formations dispersed in the slope solitary. We were standing on its threshold and we were going to enjoy it, to examine it. Then, slowly and very carefully, we stepped in it and it devoured us totally.

The Fig.6: A closer view of the spikes on the previous picture. We could see
that we could add a new orchid to our list of the found orchids. This was how
the Gymnadenia genus appeared to us at the first time.
Ježůvka the preserved habitat at Vsetín the town. 6.9. 2016. Photo by the
Canon camera.
The Czech Version

Tři dny v Moravských Beskydech

Část třetí

Ježůvka,
Chráněná strmá stráň na periférii valašského Vsetína

Tohle byl náš druhý výlet ve čtvrtek (9.6. 2016) odpoledne. Byl to můj první kontakt s tímto městem, rodištěm mé matky. Jeli jsme do Vsetína Vendovým autem z osady Velké Karlovice, poté, co jsme něco pojedli v místní restauraci. Auto muselo urazit vzdálenost jen asi 18 km dlouhou. Ve Vsetíně jsme byli během krátké doby.

Po pravdě, můj první kontakt s matčiným rodištěm byl minimální, protože náš hlavní cíl byl navštívit Ježůvku, chráněnou strmou stráň na periférii města. Tuhle zajímavou lokalitu objevil Vendy a stalo se to nahodile, když Venda zrovna zběžně brouzdal po Internetu, aby získal nějaké informace o oblasti, kterou jsme se rozhodli navštívit.

The Fig.7: Yet one view of the spikes of Gymnadenia the orchid. Its generous
name in Czech means the one having five fingers, i.e. the five fingered.
Ježůvka the preserved habitat at Vsetín the town. 6.9. 2016. Taken by the
Canon camera.

Můj první kontakt se Vsetínem byl tedy periferní. Vendy řídil auto k našemu cíli okrajovými částmi města a ty na mne žádný extra dojem nedělaly. Byly šedé, nudné a neutrální. Naštěstí tohle periferní nic, všechny ty bezbarvé a špinavé domy, bylo brzy za námi a auto šplhalo jakousi polní kosou cestou vzhůru k cíli naší cesty. Venda k němu chtěl auto dostat co možná nejblíže.
The Fig.8: While I was fretting and photographing at the lower level of the slope
my son was taking a rest at its upper level and he took this shot from his place.
It was taken by him from the meadow literally.
Ježůvka the preserved habitat at Vsetín the town. 6.9. 2016. This shot was taken
by my son with his personal smart phone.

Místo, kde se Venda rozhodl auto zastavit, obklopoval les. Polní cesta pokračovala dál a mizela v něm. Ve svahu za námi (odkud jsme přijeli) vlevo jsme mohli vidět několik posledních chalup. Po cestě jsme šli jenom chvíli a pak jsme zahnuli doprava a začali stoupat vzhůru úzkou lesní cestou mezi stromy. V polovině svahu jsme stočili nohy doleva a dál kráčeli podél svahu, dokud jsme nedošli k hlubokému úzkému lesnímu sedlu, jímž protékal potok. Tohle byla poslední překážka na cestě k chráněné lokalitě Ježůvce. Museli jsme sejít dolů, přeskočit potok a vyšplhat vzhůru protějším příkrým srázem. Přirozeně, že moji dva společníci dosáhli vrcholu opačného srázu jako první. Teď mě napadá, že to bylo, jako když hrad Ježůvka zvedl padací most, aby bránil svou nezávislost.
The Fig.9: An abundant species of Poaceae the family in the meadow´s plant composition was
Briza media. Ježůvka the preserved habitat at Vsetín the town. 6.9. 2016. The shot was taken
with my Samsung Galaxy, S7.

Protější sráz byl porostlý stromy a křovisky, takže jste se mohli chytat větví a kmenů. Usnadňovaly výstup. Zatímco já teprve vrcholu srázu dosahoval, můj předvoj už procházel poslední křovinatou obrannou bariérou a jeho hlasité výkřiky naznačovaly, že jsme právě dobili botanický Ráj. O chvíli později jsem prošel posledními křovinami i já a mohl jsem přehlédnout otevřený prostor před očima. Byla to stráň, která se zvedala vzhůru po mé pravé straně. Měla klínovitý tvar s nejužším koncem několik metrů pode mnou vlevo a s nejširším opačným koncem vysoko nade mnou vpravo. Tenhle otevřený klín obklopoval les až na jeho nejširší horní část vysoko nad námi. Ta byla lemována modrou oblohou s nemnoha měnícími se bílými oblaky.
The Fig.10: Also plants of Cirsium arvense helped to decorate
the meadow with its flowers .
Ježůvka the preserved habitat, 6.9. 2016.The picture was taken
with my phone Samsung Galaxy, S7.

Pokud jde o povrch tohoto kosého volného prostoru, porůstala ho louka a právě tahle louka byla tím pravým pokladem pevnosti zvané Ježůvka. Kontinuitu louky narušovalo několik málo křovitých formací rozptýlených ve stráni solitérně. Stáli jsme na jejím prahu a chystali jsme se užít si ji, prozkoumat ji. Pak jsme do ní zvolna a velmi opatrně vstoupili a ona nás zcela pohltila.

Česká verze popisků pod obrázky:

Obr.1: Pohled na chráněnou lokalitu Ježůvku ze středního úseku jejího svažitého terénu. Do tohoto botanického Edenu jsme vstoupili v jeho nižší části na obrázku vlevo. Můžete vidět její klínovitý tvar. U Vsetína, 9.6. 2016, pořízeno Canonem.

Obr.2: Ježůvka - malý svět sám pro sebe. Pohled nalevo ze středního úseku. Klín této drahocenné louky obklopuje smíšený les. Můžete rovněž vidět sporadické křovité formace rozptýlené po celé louce. 9.6. 2016, pořízeno Canonem.

Obr.3: Horní a nejširší část této lokality lemuje pouze obloha. Opět můžete vidět dřevnaté solitéry roustoucí v louce. Lokalita Ježůvka u Vsetína. 9.6. 2016. Canon.

Obr.4: Jedním z mých prvních snímků v louce byl tento sameček modráska obecného (Polyommatus icarus). Létal z jednoho květu na druhý, ale nakonec usedl na ten žlutý květ na delší chvíli a další dobrý snímek byl pořízen. Chráněná lokalita Ježůvka u Vsetína. 9.6. 2016. Canon.

Obr.5: Povšimněte si početných štíhlých růžovo nachových květenství v louce! Ten pohled byl pro nás ohromující. Nějaké orchideje tam byly! Nejnižší část chráněné lokality Ježůvka u Vsetína. 9.6. 2016. Foto pořízeno aparátem Canon.
The Fig.11: A robust plant of Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. the orchid.
Ježůvka the preserved habitat at Vsetín the town. 6.9. 2016. Samsung Galaxy, S7.

Obr.6.: Bližší pohled na květenství na předešlém obrázku. Viděli jsme, že si můžeme na náš seznam nalezených orchidek přidat novou orchidej. Takhle se nám poprvé zjevila orchidea z rodu pětiprstka (Gymnadenia). Chráněná lokalita Ježůvka u Vsetína. 9.6. 2016. Foto pořízeno aparátem Canon.

Obr.7: Ještě jeden pohled na květenství orchideje pětiprstky (Gymnadenia). Její  rodové jméno v češtině znamená tu, co má pět prstů, tj. pětiprstku. Chráněná lokalita Ježůvka u Vsetína. 9.6. 2016.
Pořízeno aparátem Canonem.

Obr.8: Zatímco já slídil a fotil v nižší úrovní stráně, syn odpočíval v její horní úrovni a tento záběr pořídil z tohoto místa. Pořídil ho doslova z louky. Chráněná lokalita Ježůvka u Vsetína. 9.6. 2016. Tento snímek syn pořídil svým osobním chytrým mobilem.

Obr.9: Hojným druhem z čeledi lipnicovitých (Poaceae) v louce byla třeslice prostřední (Briza media). Chráněná lokalita Ježůvka u Vsetína. 9.6. 2016. Snímek byl pořízem mým Samsungem Galaxy, S7.

Obr.10: Také pcháč oset (Cirsium arvense) pomáhal louku zdobit svými květy. Chráněná lokalita Ježůvka u Vsetína. 9.6. 2016. Obrázek byl pořízem mým mobilem Samsung Galaxy, S7.

Obr.11: Robustní rostlina orchideje pětiprstky žežulníku (Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.). Chráněná lokalita Ježůvka u Vsetína. 9.5. 2016. Samsung Galaxy, S7.

úterý 19. července 2016

The English Version

Three Days in Moravian Beskydy The Range

Part II / The Climb Down
The Fig.1: An inflorescence of Orchis mascula ssp. signifera, at a margin of our path in the
upper sylvan section of Pluskovec the hill nearby Velké Karlovice, Moravian
Beskydy the Range. 6.9. 2016, Samsung Galaxy, S7.

Well, our way back was not the same. First the path went through an open terrain on the back of the hill called Pluskovec so that we could admire other panoramas of the surrounding landscape. But soon it started becoming steeper down and our views of the landscape were screened by the forest again. From time to time there were open places in this slanted section but then our way turned to the right and entered the longest sylvan section falling down to the foot of the hill.
The Fig.2: Flowers of O. mascula ssp. signifera in more
detail. The same plant as it is on the previous picture.
6.9. 2016. Pluskovec the hill, Moravian Beskydy the Range.
Samsung Galaxy, S7.

Again I started to concentrate myself on the original purpose of this trip. Again we found ourselves in the habitat where the Coral Root Orchid could grow. Of course, again I stressed this fact to my companions. Maybe it was useless because they knew what to do by themselves already. They stepped down several meters against me and soon they announced their first findings but neither of them included the Coral Root Orchid.

As we stepped down the upper sylvan section my companions against me found lonely plants of the only subspecies belonging to Orchidaceae the family: Orchis mascula ssp. signifera. As you have already known this subspecies was the first orchid we discovered at the beginning of our first trip at the foot of Pluskovec the hill in the wet ditch alongside our way. Unlike this sample with its flowers fading away the plants from the upper section of the hill were in full flower and then I could take much better photos of both their whole appearances and various details of their spikes, flowers and leaves. They were found alongside either sides of the stony rugged path from time to time. Always a plant per a time. We never found this subspecies to grow further from the way in the sylvan terrain.
The Fig.3: Leaves of O. mascula ssp. signifera with its
typical miniature pointing which is the most intensive at
their bases. Pluskovec the hill in Moravian Beskydy.
6.9. 2016. Samsung Galaxy, S7.

The lower we stepped down the slope the more often we left the path and entered the forest with the only purpose to find one plant of the Coral Root Orchid at least. But neither my younger "hounds" trying to find our needle in dead leaves lying among trees nor me trying to do the same behind them were successful in it. If it grew there really we were not lucky to meet it.

The lowest level of our climb down brought something new to us at last. While my two companions further against me were ferreting among trees silently suddenly I noticed a new element behind their backs. They did not see it. Maybe it was so because they had never seen this species of the orchid till that time. A while later it turned out that we came upon quite a numerous population of Platanthera bifolia the orchid in this place. Every plant grew separately from the others, no dense clusters together. The plants were in various flowering phases and I would say that they were stouter and taller than the plants I had seen in open habitats a time before. Indeed, a time later this observation could be confirmed in the courses of our next field trips in Moravian Beskydy the Range. Some plants had both a flowering spike and a brown spike in fruit at the same time. Whether they were flowering for the second time or the adult spike in fruit was a rest of the previous season remained to be a question to me. This finding was my first sylvan population of Platanthera bifolia I have ever seen.
The Fig.3: A view of one inflorescence of O. mascula ssp. signifera. This species - O.
mascula
- has two subspecies: O. mascula ssp. mascula and O. mascula ssp. signifera.
O. mascula ssp. mascula does not occur in this region.
Pluskovec the hill in Moravian Beskydy the Range, 6.9. 2016. Samsung Galaxy, S7.

Though the basic scheme of the flower morphology is in common within Orchidaceae the family flowers of separate species as it can be seen with Platanthera bifolia, too, show their own specific beauty. Six creme white tepals plus one creme white and long thin spur (a back part of the labium) form something like a pinwheel.
The Fig.4: My first orchid of Platanthera bifolia the species found in a lower sylvan section of
 Pluskovec the hill in Moravian Beskydy the Range. 6.9. 2016, Samsung Galaxy, S7.

If you look at an inflorescence of this species in more detail (see my photos here) you can see that its flowers are not in the same positions. It is as they would be in different phases of their turns. Some flowers have their labia in the upper positions and some of them have their labia in the lower positions. The lower position of the labium is accomplished by the process called the resupination.

The Fig.5: The inflorescence of P. bifolia in the closer view. You can see that flowering occurs
from down to up. To me the flowers resemble small white pinwheels. Pluskovec the hill near by
Velké Karlovice the settlement, Moravian Beskydy the Range. 6.9. 2016. Samsung Galaxy, S7.

The thicker part under tepals is the ovary and you can see that its surface has scrolled striae. Just by its scrolling tepals can gain their right position, i.e. with the labium down. In other words, when flowers open at the first time their labia are in the upper position but then by the screwing motion of the ovaries the labia can take their lower normal position.
The Fig.6: Flowers of Platanthera bifolia in more detail. You can see their scrolled ovaries. By
their scrolling motion the labium (the yelowish/greenish long near tongue on the picture)
take its lower position in the flower. Also notice the long thin spurs, they are back parts of the labia.
A potential pollinator must be equipped with a long tool to reach for the nectar.
Pluskovec the hill, Moravian Beskydy the Range, 6.9. 2016. Samsung Galaxy, S7.

At the very foot of the hill, between the stream and the path leading back to Velké Karlovice the settlement I took my best photos of the most abundant orchid growing in the local steep sylvan slopes there. The place was on the very boundary of its shadowy kingdom.
The Fig.7: Some plants of P. bifolia the orchid had two spikes: one in fruit and one in flower or
in buds as it is the case of the plant on this picture. Also you can see the sylvan surroundings
in which this orchid grew. The brown spike shows where you can find the plant on the picture.
Its second spike in buds is to the right from the first one.
Pluskovec the hill, Moravian Beskydy the Range, 6.9. 2016. Samsung Galaxy, S7.

In that moment when I saw two or three nice plants of this species and I was going to photo them by my smart phone and just I was lying on my side near to them the Sun rays were penetrating through branches above me and impacted on the objects of my eminent interest.
The Fig.8: A new spike in buds next to the old one (its
lower brown part is to the right) with P. bifolia the orchid.
Pluskovec the hill, Moravian Beskydy the Range.
6.9. 2016. Samsung Galaxy, S7.Just in that moment I started taking my best shots of Neottia nidus-avis the orchid what I have ever taken so far. It was last and great point behind our first field trip in Moravian Beskydy the Range.The Czech Version

Tři dny v Moravských Beskydech

Část II / Sestup

Cesta zpět nebyla stejná. Zprvu procházela otevřeným terénem na hřbetě kopce zvaném Pluskovec, takže jsme mohli obdivovat další panorámata okolní krajiny. Ale brzy začala strmět dolů a naše výhledy zaclonil opět les. Tu a tam byla v tomhle svažitém úseku otevřená místa, ale posléze se naše cesta stočila doprava a vstoupila do nejdelší lesnaté pasáže spadající dolů k úpatí kopce.

Znovu jsem se začal sousředit na původní účel našeho výletu. Opět jsme se nacházeli na lokalitě kde mohla růst korálice trojklaná. Ovšem, že jsem opět ten fakt zdůraznil svým kumpánům. Asi to bylo zbytečné, protože sami už věděli, co dělat. Sestupovali dolů několik metrů přede mnou a brzy ohlašovali první nálezy, ale žádný z nich nezahrnoval korálici.
The Fig.9: Fruitful capsules of P. bifolia in more detail.
Pluskovec the hill, Moravian Beskydy the Range.
6.9. 2016. Samsung Galaxy, S7.

Jak jsme sestupovali horním zalesněným úsekem, moji společníci přede mnou nacházeli osamělé rostliny jediného poddruhu, který patří do čeledi vstavačovitých (Orchidaceae): vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula ssp. signifera). Jak už víte, tento poddruh byl první orchideou, kterou jsme objevili na začátku prvního výletu na úpatí kopce Pluskovce ve vlhké škarpě podél cesty. Na rozdíl od tohoto vzorku s odkvétajícími květy byly rostliny z horního úseku kopce plně rozkvetlé, takže jsem mohl pořídit mnohem lepší snímky, celkový vzhled i různé detaily jejich květenství, květů a listů. Byly čas od času nacházeny podél obou stran kamenité kostrbaté cesty. Vždy jedna rostlina za čas. Nikdy jsme tento poddruh nenašli růst dále od cesty v zalesněném terénu.

Čím níže jsme svahem sestupovali, tím častěji jsme cestu opouštěli a vstupovali jsme do lesa s jediným cílem najít alespoň jednu rostlinu korálice. Ale ani moji mladší "ohaři", pokoušející se najít naši jehlu v odumřelých listech ležících mezi stromy, ani já, jenž jsem se snažil o totéž za nimi, jsme v tom úspěšní nebyli. Jestli tam skutečně rostla, neměli jsme štěstí ji potkat.

Nejnižší pasáž sestupu přinesla konečně něco nového. Zatímco moji dva společníci dále přede mnou slídili mezi stromy mlčky, pojednou jsem si povšiml nového prvku za jejich zády. Oni ho neviděli. Snad proto, že do té doby tento druh orchideje nikdy neviděli. Po chvíli se ukázalo, že jsme narazili na dost početnou populaci orchideje vemeníku dvoulistého (Platanthera bifolia). Každá rostlina rostla odděleně od ostatních, žádné husté shluky pohromadě.
The Fig.10: Flowers of Polygonatum verticillatum were
fading away already. It is no orchid, its place is in Liliaceae
the family. Pluskovec the hill, Moravin Beskydy the Range.
6.9. 2016, Samsung Galaxy, S7.


Rostliny byly v různých fázích kvetení a řekl bych, že byly statnější a vyšší než rostliny, které jsem viděl před nějakým časem na otevřených stanovištích. Ostatně, po čase mohlo být toto pozorování potvrzeno během dalších terénních výletů v Moravských Beskydech. Některé rostliny měly kvetoucí květenství i hnědé květenství v plodu zároveň. Zda kvetly podruhé či bylo zralé květenství v plodu jakýmsi zbytkem z předešlé sezóny zůstalo pro mne otázkou. Tento nález byl mou první lesní populací vemeníku dvoulistého (P. bifolia), kterou jsem kdy viděl.

Ačkoliv je základní schéma květní morfologie v čeledi vstavačovitých (Orchidaceae) společné, květy jednotlivých druhů, jak to lze vidět také u vemeníku dvoulistého (P. bifolia), vykazují vlastní specifickou krásu. Šest krémově bílých tepalů (okvětních plátků) plus jedna krémově bílá a dlouhá tenká ostruha (zadní součást pysku) vytvářejí něco jako větrník. Díváte-li se na květenství tohoto druhu detailněji (viz mé fotografie zde), vidíte, že květy nejsou ve stejných pozicích. Je to jako by byly v odlišných fázích svých otáček. Některé květy mají pysky v horním postavení a některé z nich mají pysky v dolním postavení. Spodního postavení pysku je dosahováno procesem zvaným resupinace.
The Fig.11: An inflorescence of Ajuga genevensis in more
detail. Pluskovec the hill, Moravian Beskydy the Range.
6.9. 2016. Samsung Galaxy, S7.


Tlustší část pod tepaly je semeník a vy můžete vidět, že jeho povrch má zkroucené rýhy. Právě tímto zkrucováním mohou tepaly získávat správné postavení, tzn. s pyskem dole. Jinými slovy, když se květy otevřou poprvé, jejich pysky jsou v horní pozici, ale poté šroubovitým pohybem semeníků mohou zaujmout svou dolní normální pozici.

Na samém úpatí kopce mezi potokem a cestou vedoucí zpět do osady Velké Karlovice jsem udělal nejlepší fotky nejhojnější orchideje, která tam roste ve strmých zalesněných svazích. To místo bylo na samém pomezí jejího království. Ve chvíli, kdy jsem spatřil pár pěkných rostlin tohoto druhu a chystal se je vyfotit chytrým mobilem a zrovna jsem si poblíž nich lehal na bok, pronikly větvovím nade mnou sluneční paprsky a dopadly na objekty mého eminentního zájmu. Právě v tom okamžiku jsem začal pořizovat svoje nejlepší snímky hlístníku hnízdáku (Neottia nidus-avis), jaké jsem dosud udělal.
Byla to poslední a báječná tečka za naším prvním terénním výletem v Moravských Beskydech.

Česká verze popisků pod obrázky:

Obr.1: Květenství vstavače mužského znamenaného (Orchis mascula subsp. signifera), při okraji cesty v horním zalesněném úseku kopce Pluskovce poblíž osady Horní Karlovice, Moravské Beskydy. 9.6. 2016. Samsung Galaxy, S7.
The Fig.12: Neottia nidus-avis growing on the very boundary of the forest at the foot of
Pluskovec the hill, Moravian Beskydy, 6.9. 2016. Samsung Galaxy, S7.

Obr.2: Květy vstavače mužského znamenaného (O. mascula subsp. signifera) ve větším detailu. Stejná rostlina jako na předešlém obrázku. Kopec Pluskovec, Moravské Beskydy, 9.6. 2016. Samsung Galaxy, S7.
The Fig.13: The closer view of the inflorescence of N. nidus-avis. The foot of Pluskovec the hill,
Moravian Beskydy. 6.9. 2016. Samsung Galaxy, S7.

Obr.3: Pohled na květenství vstavače mužského znamenaného (O. mascula subsp. signifera). Tento druh - vstavač mužský (Orchis mascula) - má dva poddruhy: vstavač mužský pravý (O. mascula subsp. mascula) a vstavač mužský znamenaný (O. mascula subsp. signifera). Vstavač mužský pravý (O. mascula subsp. mascula) se v této oblasti nevyskytuje. Kopec Pluskovec v Moravských Beskydech. 9.6. 2016. Samsung Gakaxy, S7.

Obr.4: Moje první orchidea druhu vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) nalezená v dolní lesnaté části kopce Pluskovce v Moravských Beskydech. 9.6. 2016. Samsung Galaxy, S7.
The Fig.14: A detailed photo-study of a part of flowers in the inflorescence of N. nidus-avis.
The foot of Pluskovec the hill nearby Velké Karlovice the settlement in Moravian Beskydy
the Range. 6.9. 2016. Samsung Galaxy, S7.

Obr.5: Květenství vemeníku dvoulistého (P. bifolia) v bližším pohledu. Můžete vidět, že kvetení probíhá zdola nahoru. Mně tyhle květy připomínají bílé větrníčky. Kopec Pluskovec poblíž osady Velké Karlovice, Moravské Beskydy. 9.6. 2016, Samsung Galaxy, S7.

Obr.6: Květy vemeníku dvoulistého (P. bifolia) detailněji. Můžete vidět jejich zkroucené semeníky. Prostřednictvím jejich šroubovitého pohybu pysk (na obrázku nažloutlý/zelenkavý dlouhý úzký jazyk) zaujímá v květu dolní pozici. Všimněte si také dlouhých tenkých ostruh, jsou zadními součástmi pysků. Aby potenciální opylovač dosáhl na nektar, musí být vybaven dlouhým nástrojem. Kopec Pluskovec, Moravské Beskydy, 9.6. 2016. Samsung Galaxy, S7.
The Fig.15: Golden-yellow flowers in the inflorescence of N. nidus-avis in the Sun rays.
You can see one flower with its red and brown mouth.
The photo was taken at the foot of Pluskovec the hill in Moravian Beskydy the Range.
6.9. 2016. Samsung Galaxy, S7. 

Obr.7: Některé rostliny orchideje vemeníku dvoulistého (P. bifolia) měly dvě květenství: Jedno v plodu a jedno kvetoucí či v poupatech, jak je tomu v případě rostliny na tomto obrázku. Můžete rovněž vidět zalesněné prostředí, v němž tato rostlina rostla. Hnědé květenství ukazuje, kde můžete rostlinu na obrázku najít. Její druhé květenství v poupatech je napravo od prvního. Kopec Pluskovec, Moravské Beskydy, 9.6. 2016. Samsung Galaxy, S7.

Obr.8: Nové květenství v poupatech vedle starého (jeho spodní hnědá část je vpravo) u orchideje vemeníku dvoulistého (P. bifolia). Kopec Pluskovec, Moravské Beskydy. 9.6. 2016. Samsung Galaxy, S7.

Obr.9: Plodné tobolky vemeníku dvoulistého (P. bifolia) detailněji. Kopec Pluskovec, Moravské Beskydy. 9.6. 2016. Samsung Galaxy, S7.

Obr.10: Květy kokoříku přeslenitého (Polygonatum verticillatum) už uvadaly. Není to orchidej, jeho místo je v čeledi liliovitých (Liliaceae). Kopec Pluskovec, Moravské Beskydy. 9.6. 2016. Samsung Galaxy, S7.

Obr.11: Květenství zběhovce ženevského (Ajuga genevensis) ve větším detailu. Kopec Pluskovec, Moravské Beskydy. 9.6. 2016. Samsung Galaxy, S7.

Obr.12: Hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis) rostoucí na samé hranici lesa při úpatí kopce Pluskovce, Moravské Beskydy, 9.6. 2016. Samsung Galaxy, S7.

Obr.13: Bližší pohled na květenství hlístníku hnízdáku (N. nidus-avis). Úpatí kopce Pluskovce, Moravské Beskydy. 9.6. 2016. Samsung Galaxy, S7.

Obr.14: Detailní foto-studie části květů v květenství hlístníku hnízdáku (N. nidus-avis). Úpatí kopce Pluskovce poblíž osady Velké Karlovice v Moravských Beskydech. 9.6. 2016. Samsung Galaxy, S7.

Obr.15: Zlatožluté květy v květenství hlístníku hnízdáku (N. nidus-avis) ve slunečních paprscích. Jeden květ můžete vidět s červenohnědým ústím. Snímek byl pořízen na úpatí kopce Pluskovce v Moravských Beskydech. 9.6. 2016. Samsung Galaxy, S7.


pátek 15. července 2016

The English Version

Three Days in Moravian Beskydy The Range

The Part Two/ On The Top of Pluskovec The Hill
The Fig.1: A happy fool on the hill called Pluskovec, Moravian Beskydy
The Range. 6.9. 2016, Samsung Galaxy, S7.

I began to gave the thought to find the Coral Root Orchid up somewhere under the top of Pluskovec the hill where the forest was changing into the mountainous meadows. In the course of our climb up we recorded no plant of this species in all the long sylvan section. Its character was very similar to the one in Český Kras the region.

The Fig.2: The happy Fool on the top of Pluskovec the hill once again.
Moravian Beskydy the Range, 6.9. 2016, Samsung Galaxy, S7.

And for a time I forgot it at all when we stood up on the top of the hill. We could enjoy beautiful panoramas of the surrounding landscape. We took a short rest on the top. The weather was ideal, the Sun was shining, except for sporadic white innocent clouds the sky was blue and then views of the landscape from the top gave a fascinating scenery to us. It was warm, I had a shirt with no sleeves. In a moment a beetle rested on my son´s hand and I was ready enough to caught its shot up by my smart phone. I identified it after our return to Prague.

I took a lot of pictures of the landscape on the top and besides, in an euphoria, I asked my son for to photo me, too. Now you can have an unique occasion to see one happy fool on the hill in this post.
The Fig.3: This beetle rested on my son´s hand on the top of Pluskovec at Velké Karlovice
the settlement, Moravian Beskydy the Range. A time later I identified it at home as to be
Melasoma populi, an abundant species, no rarity. 6.9. 2016. Samsung Galaxy, S7.

What should I write more about our stay on the long back of Pluskovec the hill? Maybe that I felt a pleasant satisfaction I was there, that after the long climb up to stand on the top of the hill was a splendid award to me. Surely my photos will do a better work than my text in this while.
The Fig.4: A view of the surrounding landscape behind my back a couple of
meters under of the top of Pluskovec the hill, Moravian Beskydy the Range.
6.9. 2016. The shot was taken by my Canon.


The Czech Version

Tři dny v Moravských Beskydech

Část II/ Na vrcholu Pluskovce

Myšlenku najít korálici jsem začal vzdávat někde pod vrcholem Pluskovce, kde les přecházel v horské louky. Během výstupu jsme nezaznamenali žádnou rostlinu tohoto druhu v celém dlouhém lesnatém úseku. Jeho charakter se velmi podobal tomu v Českém Krasu. A na čas jsem na ni zapomněl úplně, když jsme stanuli na vrcholu kopce. Mohli jsme si užívat nádherných panorámat okolní krajiny. Počasí bylo ideální, Slunce svítilo, až na sporadické bílé nevinné oblaky byla obloha modrá, a tudíž výhledy na krajinu z vrcholu nám poskytovaly fascinující scenérii. Bylo teplo, měl jsem triko bez rukávů. V jedné chvíli na synově ruce přistál nějaký brouk a já byl dost pohotový, abych jeho obrázek zachytil svým chytrým mobilem. Určil jsem ho po návratu do Prahy.
The Fig.5: Under the top of Pluskovec the hill in front of me. You can see
a part of its long back. Our friend Vendy in a meadow
to the right side of our way up to the top. 6.9. 2016, taken by my Canon.

Na vrcholu jsem pořídil hodně obrázků krajiny a navíc, v jakési euforii jsem požádal syna, aby vyfotil také mě. Teď máte v tomhle postě jedinečnou příležitost vidět jednoho šťastného blázna na kopci.

Co víc bych měl psát o našem pobytu na dlouhém hřbetě kopce Pluskovce? Snad, že jsem cítil příjemné uspokojení, že tam jsem, že stát na vrcholu toho kopce po dlouhém výstupu je pro mě báječnou odměnou. Moje fotografie jistě udělají v tuhle chvíli lepší práci než mé texty.

Česká verze popisků pod obrázky:

Obr.1: Šťastný blázen na kopci zvaném Pluskovec, Moravské Beskydy. 9.6. 2016, Samsung Galaxy, S7.
The Fig.6: A view of the wavy backs of many hills from the top of Pluskovec
the hill in Moravian Beskydy the Range. 6.9. 2016. Taken by my Canon.

Obr.2: Šťasný blázen na vrcholu kopce Pluskovce ještě jednou. Moravské Beskydy, 9.6. 2016, Samsung Galaxy, S7.
The Fig.7: The closer view of the panorama on the previous shot. The top of
Pluskovec the hill, Moravian Beskydy the Range, 6.9. 2016, Canon.

Obr.3: Tento brouk přistál na ruce mého syna na vrcholu Pluskovce u osady Velké Karlovice, Moravské Beskydy. Po nějakém čase jsem ho doma určil jako mandelinku topolovou (Melasoma populi), hojný druh, žádná vzácnost. 9.6. 2016, Samsung Galaxy, S7.

Obr.4: Pohled na okolní krajinyu za mými zády pár metrů pod vrcholem kopce Pluskovce, Moravské Beskydy. 9.6. 2016. Tato fotka byla pořízena mým Canonem.

Obr.5: Pod vrcholem kopce Pluskovce přede mnou. Vidíte část jeho táhlého hřbetu. Náš přítel Venda v louce po pravé straně naší cesty vzhůru k vrcholu. 9.6. 2016, pořízeno mým Canonem.
The Fig.8: The path on the top of Pluskovec the hill leading to our climb down. Moravian
Beskydy the Range, 6.9. 2016, taken by my Canon.

Obr.6: Pohled na zvlněné hřbety mnoha kopců z vrcholu kopce Pluskovce v Moravských Beskydech. 9.6. 2016. Pořízeno mým Canonem.

Obr.7: Bližší pohled na panorama na předešlém snímku. Vrchol kopce Pluskovce, Moravské Beskydy, 9.6. 2016, Canon.
The Fig.9: The Happy Fool is leaving the top of Pluskovec the hill, Moravian Beskydy.
6.9. 2016. Samsung Galaxy, S7.

Obr.8: Cesta na vrcholu kopce Pluskovce vedoucí k našemu sestupu. Moravské Beskydy, 9.6. 2016, pořízeno mým Canonem.

Obr.9: Šťastný blázen opouští vrchol kopce Pluskovce, Moravské Beskydy. 9.6. 2016. Samsung Galaxy, S7.

pondělí 11. července 2016

The English Version

Three Days in Moravian Beskydy The Range

The Part Two/ The Climb Up To Pluskovec The Hill

It would be very good
to find the Coral Root Orchid
in this wood
(My own ding-dong)
The Fig.1: Orchis mascula ssp. signifera with typical purple points in the white center of
the labium. Our first found orchid in Moravian Beskydy The Range. It was found at the
foot of Pluskovec the hill. 6.9. 2016. The photo was taken by my smart phone, Samsung
Galaxy, S7.

After our unsuccessful searching for the Coral Root Orchid (Collarorhiza trifida) in Český Kras the region in Bohemia I have not given the thought to find it up still. Why could not I find it in any else habitat if the time of its flowering has still been actual? Why could not it grow in any dense forest in Beskydy The Range? This was why I started studying various preserved habitats in the destination we were going to visit to. Mostly I learnt that its occurrence in Beskydy The Range was a past. It was found in various localities there a time before but now it did not grow in them already. Still I found one habitat in Moravian Beskydy The Range where its occurrence was presented till this time: Pluskovec the hill near to Velké Karlovice the settlement. By this way just Pluskovec the hill became to be the first object of our greatest interest.
The Fig.2: Dactylorhiza majalis ssp. majalis grew nearby to the previous plant. 6.9. 2016.
I took this photo by my smart phone, Samsung Galaxy, S7 at the foot of Pluskovec the hill.

The ding-dong under the title of this post I thought out on our way up to the top of Pluskovec the hill to stimulate my companions in searching for the Coral Root Orchid.
By Vendy´s car we were in the place within a short while. The car was left at the foot of the hill and our next way by foot continued on in the steeper and steeper climb up. First the climb up was mild and the path was lined with a dense, taller and colorful vegetation consisting of manifold herbs and grasses. When we left last house behind our backs my companions before me announced the first finding of an orchid in the growth alongside the path. It was our first orchid in Moravian Beskydy The Range absolutely. Most of its flowers were fading away but while I was staying with it and I was taking some pictures of it my boys were announcing a next orchid growing nearby the first one. A while later I could see that the second plant was different from the first one. It was an orchid, too, but its flowers had different drawing on their labia.
The Fig.3: Two "flowering heads" of Dactylorhiza majalis ssp. majalis drowned in
the dense surrounding vegetation of the wet ditch alongside our path. 6.9. 2016.
The photo was taken at the foot of Pluskovec the hill by my smart phone Samsung
Galaxy, S7.
There were a lot of various herbs to the left side of the field path. It was a wet ditch covered with a dense vegetation and rightly behind it a steep slope rose up. The opposite side of the path was lined with a forest and a slanted terrain began to climb up further in it. While the left side was open the right side was shadowy. Near to the right side of the path a stream was going through the forest. In the moment I experienced the well known effect caused by too much impulses coming in your brain.
The Fig.4: On the opposite side of our field path I could not miss a big marked plant growing
in the mixed forest near to the stream. Even though I saw this plant in the wild at the first time in
my life I evoked its Czech botanic name almost immediately: Samorostlík klasnatý! Its Latin name
is Actaea spicata. It belongs to Ranunculaceae the family. 6.9. 2016, the photo taken by my
smart phone, Samsung Galaxy, S7 at the foot of Pluskovec the hill.

A while later we went to a place where there were two sylvan paths. We took the one turning to the right. Here our climb up began in the middle of an adult mixed forest. Here I gave a signal to my companions to devote their maximal efforts to the sylvan unnoticeable orchid which we went to search for there. The terrain seemed to be very convenient to the Coral Root Orchid. 
The Fig.5: A whole view of Actaea spicata growing in the forest at the foot of Pluskovec the hill.
The tiny flowers arranged in a wide panicle consisting of separate spikelets were not opened yet.
6.9. 2016.The way climbing up and up was the only place where no trees grew. The scheme of our searching was similar to the one in Český Kras the region in Bohemia. First of all we payed our attention to margins of the path and from time to time we left the path and entered sylvan rooms further from it.

To be continued.

The Czech Version

Tři dny v Moravských Beskydech

Část druhá/ Výstup na kopec Pluskovec

Najít korálici v tomhle lese
by bylo moc bezva
(vlastní slogan)

The Fig.6: This plant names Majanthemum bifolium in Latin and I have seen it many times
but first I have seen it in flower at the foot of Pluskovec the hill. 6.9. 2016.


Po našem neúspěšném pátrání po korálici troklané (Corallorhiza trifida) v Českém Krasu v Čechách jsem se myšlenky najít ji pořád nevzdával. Proč bych ji nemohl najít na nějaké jiné lokalitě, je-li doba jejího kvetení stále aktuální? Proč by nemohla růst v nějakém hustém lese v Beskydech? Proto jsem začal studovat různé chráněné lokality v destinaci, kterou jsme se chystali navštívit. Převážně jsem se dozvěděl, že její výskyt v Beskydech je minulostí. Byla tam před nějakým časem nacházena na různých lokalitách, ale dnes už na nich neroste. Přesto jsem našel jednu lokalitu v Moravských Beskydech, kde se její výskyt uváděl až dodnes: Kopec Pluskovec poblíž osady Velké Karlovice. Tímto způsobem se právě kopec Pluskovec stal prvním objektem našeho nejvyššího zájmu.
The Fig.7: One inflorescence of M. bifolium in more detail. 6.9. 2016.

Říkanku pod titulem tohoto postu jsem vymyslel cestou vzhůru k vrcholu Pluskovce, abych povzbudil své společníky v pátrání po korálici. Anglicky se rýmuje, zde její obsah přeložím volně a prostou rýmu: "Najít korálici v tomhle lese by bylo moc bezva".
The Fig.8: We were passing by last cottages on our way to the top of
Pluskovec the hill. The photo was taken by my Canon. 6.9. 2016.

Vendovým autem jsme byli na místě během chvilinky. Auto bylo zanecháno na úpatí kopce a naše další cesta pěšky pokračovala ve stále strmějším stoupání. Zprvu byl výstup mírný a cestu lemovala hustá, vyšší a pestrá vegetace sestávající z rozmanitých bylin a travin. Když jsme zanechali za zády poslední dům, moji druzi přede mnou oznámili první nález orchideje v porostu podél cesty. Byla to naše absolutně první orchidea v Moravských Beskydech. Většina jejích květů uvadala, ale zatímco já jsem u ní zůstával a pořizoval její obrázky, moji hoši hlásili další orchideu rostoucí opodál té první. O chvíli později jsem viděl, že druhá rostlina se od první liší. Taky to byla orchidej, ale její květy měly na pyscích jinou kresbu.
The Fig.9: The steep slope to our left side rightly behind the ditch next to
the path at the foot of Pluskovec the hill. 6.9. 2016. The photo was taken
by my Canon.

Na levé straně polní cesty byla spousta různých bylin. Byla to mokrá škarpa zarostlá hustou vegetací a hned za ní se zvedal strmý svah. Protější stranu cesty lemoval les a šikmý terén začínal stoupat dále v něm. Zatímco levá strana byla otevřená, pravá byla stinná. Poblíž pravé strany cesty protékal lesem potok. V té chvíli jsem zažíval dobře známý efekt způsobený příliš mnoha podněty, které vám přichází do mozku.

Po chvíli jsme došli k místu, kde byly dvě lesní cesty. Vydali jsme se tou, která se stáčela doprava. Tady náš výstup začal uprostřed zralého smíšeného lesa. Tady jsem vydal signál mým společníkům, aby věnovali maximální úsilí lesní nenápadné orchideji, po níž jsme tam přišli pátrat. Cesta stoupající stále výš byla jediným místem, kde stromy nerostly. Schéma našeho pátrání se podobalo tomu v Českém Krasu v Čechách. Především jsme věnovali pozornost okrajům cesty a tu a tam jsme cestu opouštěli a vstupovali do lesních prostor dále od ní.
The Fig.10: I came upon this amphibian in a place where our way turned to the right. I think
this frog is Rana temporaria. Its coloration fuses with its surroundings almost perfectly.
Pluskovec the hill, 6.9. 2016. The shot was caught by my Canon.Česká verze popisků pod obrázky:

Obr.1: Vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula ssp. signifera) s typickými nachovými puntíky v bílém středu pysku. Naše první nalezená orchidej v Moravských Beskydech. Byla nalezena na úpatí kopce Pluskovce. 9.6. 2016. Foto bylo pořízeno mým chytrým mobilem Samsung Galaxy, S7.
The Fig.11: This herb with white flowers is Sanicula europaea. Also it was present in the habitat
where we searched for the Coral Root Orchid at the first time. 6.9. 2016. Pluskovec the Hill. 

Obr.2: Prstnatec májový pravý (Dactylorhiza majalis ssp. majalis) rostl opodál předešlé rostliny. 9.6. 2016. Tento snímek jsem pořídil svým chytrým mobilem Samsung Galaxy, S7 na úpatí kopce Pluskovce.
The Fig.12: Neottia nidus-avis again. We had seen this orchid in Český Kras the region at the
first time and we could observe it in the sylvan terrain of Pluskovec the hill, too. We could see
many plants of this species there. 6.9. 2016

Obr.3: Dvě "kvetoucí hlavy" prstnatce májového pravého (D. majalis ssp. majalis) utopené v husté okolní vegetaci vlhké škarpy podél naší cesty. 9.6. 2016. Foto bylo pořízeno na úpatí kopce Pluskovce mým chytrým mobilem Samsung Galaxy, S7.
The Fig.13: You can find more plants of N. nidus-avis in this sylvan terrain
of Pluskovec the hill. 6.9. 2016.

Obr.4: Na opačné straně cesty jsem nemohl přehlédnout velkou nápadnou rostlinu rostoucí ve smíšeném lese poblíž potoka. I když jsem rostlinu viděl v přírodě poprvé v životě, téměř bezprostředně jsem si vybavil její český botanický název: samorostlík klasnatý! Latinsky se jmenuje Actaea spicata. Patří do čeledi pryskyřníkovitých (Ranunculaceae). 9.6. 2016. Foto pořízeno mým chytrým mobilem Samsung Galaxy, S7 na úpatí kopce Pluskovce.

Obr.5: Celkový pohled na samorostlík klasnatý (A. spicata) rostoucí v lese na úpatí kopce Pluskovce.
Drobné květy uspořádané v široké latě sestávající z jednotlivých klásků nebyly ještě otevřené. 9.6. 2016.

Obr.6: Tahle rostlina se jmenuje latinsky Majanthemum bifolium (pstroček dvoulistý) a viděl jsem ji mnohokrát, ale poprvé jsem ji viděl v květu na úpatí kopce Pluskovce. 9.6. 2016.

Obr.7: Jedno květenství pstročku dvoulistého (M. bifolium) detailněji. 9.6. 2016.

Obr.8: Procházeli jsme zrovna kol posledních chalup cestou na vrchol kopce Pluskovce. Snímek byl pořízem Canonem. 9.6. 2016.

Obr.9: Strmá stráň  po naší levé straně hned za škarpou vedle cesty na úpatí kopce Pluskovce. 9.6. 2016. Foto bylo pořízeno Canonem.
The Fig.14: The same shot as it is on the previous photo in more detail
(for the blind). 6.9. 2016.

Obr.10: Na tohoto obojživelníka jsem narazil v místě, kde se cesta stáčela doprava. Myslím, že tahle žába je skokan hnědý (Rana temporaria). Její zbarvení splývá s okolím téměř dokonale. Kopec Pluskovec, 9.6. 2016. Snímek byl zachycen mým Canonem.

Obr.11: Tahle bylina s bílými květy je žindava evropská (Sanicula europaea). Byla rovněž přítomna na lokalitě, kde jsme po korálici pátrali poprvé. 9.6. 2016. Kopec Pluskovec.

Obr.12: Hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis) opět. Tuhle orchideu jsme poprvé viděli v oblasti Českého Krasu a mohli jsme ji pozorovat také v lesnatém terénu kopce Pluskovce. Viděli jsme tam mnoho rostlin tohoto druhu. 9.6. 2016.

Obr.13: Můžete si hledat další hlístníky hnízdáky (N. nidus-avis) v tomto zalesněném terénu kopce Pluskovce. 9.6. 2016.

Obr.14: Tentýž snímek jako na předešlém obrázku detailněji. (pro slepé). 9.6. 2016.

Pokračování příště