pondělí 14. srpna 2017

The English Version

The Science in Danger in The US?
Is Donald Trump a Frog Sitting on a Stream of the US Science?I would like to express several thoughts connected with a campaign called the March for The Science.
I must accent rightly in the very opening of this post that I like the science as itself. I am a great admirer of its access to the examination of the world around us including of the one in us.

I am trying to orientate myself in the informational babel of our present Internet highway so much resembling the confusion in the biblical Babylon. While there was a language confusion in Babylon now here we must face an informational confusion. Both in a quantitative way and a qualitative way.

To decide what is right and what is wrong becomes to be a very hard nut to open. To find a rational consensus in the informational babel becomes more and more difficult. To decide anything includes such a flood of various opinions, thoughts, claims, hoaxes and fake news that often they deny each other with no chance to glance a truth for a short while at least. By this informational noise any decision is blocked and slowed down.
Besides all this vast informational flow has still been influenced and distorted by various hackers, robots, spams, viruses and other intruders of the modern computer technology.

In last weeks I have been registering many news of a new campaign opened in the US. Its name is The March for The Science. Similar demonstrations in the name of solidarity have been held in other world big cities. Scientists and fans of the science have demonstrated their fears of the science in the future. What are reasons for this situation? The main cause has seemed to be last elected president of the USA Mr. Donald Trump. Now his first one hundred days in The White House has already been over. We can see and value his first steps in his highest office. Are they good or bad? What are the first impressions of the latest US president?

Well, in the comparison with Trump´s promises and suggestions to voters in the time prior to his victory now his concrete political decisions have seemed to get the milder forms. Many of his original assumptions have bounced on manifold obstacles. To put anything of his original claims in practical life simply has turned out not to be easy. He has looked like a free style wrestler who is going to beat his rival immediately after entering into the ring but while the time of the match is running he is forced coming to a conclusion that it won´t be so a simple matter.

One of the obstacles in his plans has been just the campaign the March for the Science. Is Trump going to cancel any scientific institutions in the US? What are Trump´s real relationships to the science? Is he aware of its importance not only as itself but as an important part of his political decisions? Is he willing to listen to any experts from various scientific branches? It is apparent already that climatology does not belong to his most favorite scientific disciplines. I am not sure of Trump´s deep knowledge of this scientific branch but his first political steps have been coming in conflict with actual outcomes of climatologists. They have still been bringing new and new proofs of the global warming to us. Also next scientific branches have supported this fact but as if all the evidence does not exist to Donald Trump. I do not think that the science has been leaving famous universities of the world metropolis and filling their streets and squares just to protest against real threats of decreased grants as well as of possible eliminations of some scientific sections. I think the science has crowded streets mainly to demonstrate its disagreement with Trump´s political and commercial interests quite omitting the ecological trends which have been asserted and established on the base of serious scientific research in a common life till this time. The science has felt that its previous good cooperation with the US government has been going away fast with Donald Trump´s advent to The White House.

If I could recommend something to D. Trump then to read the book by C. Sagan: The Demon-Haunted World, The Science as a candle in the dark. He should read it very attentively and more than once time. Maybe, it would be his first book to read in his life.

In the meantime his head has seemed to be full of coal and his heart has been pumping oil into his circulatory system.


The Czech Version

Věda ve Spojených státech v nebezpečí?
Je Donald Trump žábou sedící na prameni americké vědy?

Rád bych vyjádřil několik myšlenek spojených s kampaní nazvanou Pochod pro vědu. Hned v samém úvodu tohoto postu musím zdůraznit, že mám rád vědu samu o sobě. Jsem velkým obdivovatelem jejího přístupu ke zkoumání světa kolem nás včetně toho v nás.

Snažím se orientovat v info změti naší současné internetové dálnice tolik připomínající zmatení v biblickém Babylóně. Zatímco v Babylóně se odehrávalo zmatení jazyků, teď my tady musíme čelit zmatení informací. Kvantitativně i kvalitativně.

Rozhodnout, co je správné a co je špatné se stává velmi tvrdým oříškem k rozlousknutí. Najít rozumný konsensus v té info spleti je stále nesnadnější. Cokoliv rozhodnout zahrnuje takovou záplavu rozmanitých názorů, myšlenek, tvrzení, pseudopravd a nesmyslů, že se často navzájem popírají, aniž by byla šance zahlédnout pravdu alespoń nakrátko. Tímto informačním šumem se jakékoliv rozhodnutí blokuje a zpomaluje.
Navíc je veškerý tento nesmírný info tok stále ovlivňován a zkreslován různými hackery, roboty, spamy, viry a jinými vetřelci moderní komputerové technologie.

V posledních týdnech zaznamenávám hodně zpráv o nové kampani zahájené v USA. Jmenuje se Pochod pro vědu. Podobné demonstrace ve jménu solidarity se pořádají v jiných světových velkoměstech. Jaké jsou důvody pro tuto situaci? Zdá se, že hlavní příčinou je poslední zvolený president USA, Donald Trump. Teď už mu uplynulo prvních sto dní v Bílém domě. Můžeme zvažovat a hodnotit jeho první kroky v nejvyšším úřadě. Jsou dobré nebo špatné? Jaké jsou první dojmy z nejnovějšího amerického prezidenta?

V porovnání s Trumpovými sliby a podněty pro voliče v době před jeho vítězstvím se nyní zdá, že jeho konkrétní politická rozhodnutí nabývají mírnější formu. Mnohá z jeho původních předsevzetí naráží na rozmanité překážky. Ukazuje se, že uvést cokoliv z jeho tvrzení do praktického života jednoduše, není snadné. Podobá se volnostylaři, který se chystá porazit soupeře ihned po vstupu do ringu, ale zatímco čas zápasu ubíhá, je nucen dospět k závěru, že to tak prostá věc nebude.

Jednou z těch překážek je právě kampaň "Pochod za vědu". Hodlá Trump zrušit některé vědecké ústavy v USA? Jaké jsou skutečné Trumpovy vztahy k vědě? Je si vědom jejího významu nejen jako takové, ale jako důležité součásti jeho politických rozhodnutí? Je ochoten naslouchat odborníkům z různých vědeckých odvětví? Je už zjevné, že klimatologie napatří k jeho nejoblíbenějším vědeckým disciplínám. Nejsem si jist Trumpovými hlubokými znalostmi tohoto vědního odvětví, ale jeho první politické kroky se dostávají do rozporu s aktuálními výsledky klimatologů. Neustále nám přinášejí stále nové důkazy o globálním oteplování. Také další vědní odvětví tento fakt podporují, ale pro Donalda Trumpa jako by všechen ten důkazový materiál neexistoval. Nedomnívám se, že věda opouští proslulé univerzity světových metropolí a plní jejich ulice a náměstí jen aby protestovala proti reálným hrozbám snížených grantů a také možným eliminacím některých vědních disciplín. Myslím, že věda zalidňuje ulice především proto, aby demonstrovala svůj nesouhlas s Trumpovými politickými a obchodními zájmy, jež zcela pomíjejí ekologické trendy, které se až dosud prosazovaly a ustavovaly na základě seriózního vědeckého výzkumu v běžném životě. Věda má pocit, že předešlá dobrá spolupráce s americkou vládou rychle odumírá s nástupem Donalda Trumpa do Bílého domu.


Kdybych měl Donaldu Trumpovi něco doporučit, pak, aby si přečetl knihu od C. Sagana: Svět strašený démonem, Věda jako svíčka v temnotě. Měl by ji číst velmi pozorně a víc než jednou. Možná by to byla první kniha, kterou v životě četl. Prozatím se zdá, že má hlavu plnou uhlí a srdce mu do krevního oběhu pumpuje naftu.

středa 2. srpna 2017

The English Version

By Shortcut

At The First Time in Our New Flat


The Fig.1: The older Cymbidium orchid of two I have stands on the inner window sill and
it is looking out of the window at the first sunny and hot August morning. At the first time
I notice the joyful event. It is going to flower! My first orchid forming its spike in the new
flat. Taken with my smart phone, 8.1. 2017.
Obr.1: Starší orchidea rodu Cymbidium ze dvou, které mám, stojí na vnitřním okenním
parapetě a vyhlíží z okna na první slunečné a horké srpnové dopoledne. Poprvé si všímám
radostné novinky. Chystá se kvést! Moje první orchidka tvořící květenství v novém bytě.
Pořízeno mým chytrým mobilem, 1.8. 2017.

I have already leaved in our new flat for two months. My plants removed from the former flat to the current one together with me, my son and the dog Alf.

Naturally I have been curious about the ways how my plants will grow on under the new conditions.
I have already written about the first flowering of my aloe here in the new flat. It never flowered under the conditions of the former flat.

Yesterday (8.1. 2017) I have learnt a next joyful novelty. There are several orchids in my small collection of plants, too. By chance I have noticed that one of my two orchids of Cymbidium the genus (the older of them) has started forming its spike after the two months stay at the new flat thus it has been confirming it has been doing well.

The Czech Version

Zkratkou

Poprvé v novém bytě

The Fig.2: The forming spike of my Cymbidium the orchid at the closer view. Taken with
my smart phone, 8.1. 2017
Obr.2: Tvořící se květenství mé orchidky z rodu Cymbidium v bližším pohledu. Pořízeno
mým chytrým mobilem. 1.8. 2017.

V našem novém bytě bydlím už dva měsíce. Mé rostliny se přestěhovaly z bývalého bytu do současného spolu se mnou, synem a psem Alfem.

Přirozeně, že jsem zvědavý, jak rostliny v nových podmínkách porostou dál. Už jsem psal o prvním kvetení aloe zde v novém bytě. V podmínkách bývalého bytu nikdy nekvetla.

Včera (1.8. 2017) jsem zjistil další radostnou novinku. V mé malé sbírce rostlin je také několik orchidejí. Náhodou jsem si všiml, že jedna z dvou orchidek z rodu Cymbidium (starší z nich) začala vytvářet květenství po dvouměsíčním pobytu v novém bytě, čímž potvrzuje, že se jí daří dobře.úterý 1. srpna 2017

The English Version

What I saw in Porto Moniz

The Fig.1: This picture was painted by the Nature. The picture´s frame is a simple narrow
window in a thick wall of a warning post. Porto Moniz, Madeira, on October 2016.
Obr.1: Tento obrázek malovala příroda. Rám obrazu je prosté úzké okno v silné zdi hlásky.
Porto Moniz, Madeira, říjen 2016.

Porto Moniz is a summer resort laying on the North West coast of Madeira the Island. What are my memories of the place? Did I notice anything strange, interesting or remarkable there?

The Fig.2: A view of the lava labyrinth. Cliffs separated by sea water are interconnected with
foot bridges. The more difficult places of the labyrinth are equipped with ropes. You can make
use of them as a support. Porto Moniz, Madeira, on October 2016.
Obr.2: Pohled na lávový labyrint. Útesy oddělené mořskou vodou jsou propojeny lávkami.
Obtížnější místa bludiště jsou vybavena lany. Můžete je využívat jako opory.
Porto Moniz, Madeira, říjen 2016.

First of all I would say that you can´t omit its lava cliffs forming a fantastic labyrinth. You can take a walk through it, you can enjoy its various corners, you can admire bizarre faces of lava rocks and you can guess what they could resemble to you.

The Fig.3: A restaurant in the center of the lava labyrinth. There is the higher rock with a tall
building standing on its top further off the shore behind the restaurant. Porto Moniz,
 Madeira, on October 2016.
Obr.3: Restaurace uprostřed lávového bludiště. Za restaurací je dále od pobřeží vyšší skála
s vysokou stavbou na vrcholu. Porto Moniz, Madeira, říjen 2016. 

There are places among the lava cliffs where you can put your clothes off and take a bathing, you can observe numerous local lizards occupying sunny niches of the lava rocks.

The Fig.4: Here you can see the tall rocky cliff with the tower like building on its top
from the labyrinth. Maybe it is a light house, maybe something else. I have not known
 its meaning so far. The rocky islet is accessible by boat only. Porto Moniz, Madeira,
  on October 2016.
Obr.4: Tady můžete vidět vysoký skalnatý útes s věžovitou stavbou na vrcholu z labyrintu.
Možná maják, možná něco jiného. Její význam dodnes neznám. Skalnatý ostrůvek je 
přístupný pouze člunem. Porto Moniz, Madeira, říjen 2016.

You can find a restaurant in the center of the lava labyrinth. A smaller fort is a part of this complex. Separated from this complex is a tower like building standing on a very top of a cliff further off the coast. I have not known its purpose so far. It is accessible by a boat only. The place would be ideal to meditate. I can imagine a monastery on the top of the rock surrounded by the sea. But the building seems to be no historic matter. It looks young. At least this was what I could recognize at a distance.

The Fig.4: A slanted way to the open platforms of the smaller fort. Porto Moniz, Madeira, on
October 2016.
Obr.4: Šikmá cesta k otevřeným plošinám menší pevnosti. Porto Moniz, Madeira, říjen 2016.

The best look at the tower on the top of the rock was from the smaller fort´s open platforms. I could see that the smaller fort was in a gradual recovery. I would say that it was determined to military and marine purposes. Today it has served as a touristic attraction.

The Fig.5: To take a bathing is permitted within the lava labyrinth. Porto Moniz, Madeira, on
October 2016.
Obr.5: Koupat se je v lávovém labyrintu povoleno. Porto Moniz, Madeira, říjen 2016.

As panels informed us there was a chance to visit to a local sea aquarium inside the fort. But we did not make use of this offer.


The Fig.6: A view of the smaller fort from the lava labyrinth. Porto Moniz, Madeira, on
October 2016.
Obr.6: Pohled na pevnůstku z lávového labyrintu. Porto Moniz, Madeira, říjen 2016.

The smaller fort had two open circular platforms higher above the sea. They were equipped with warning posts.


The Fig.7: Seeing these forms of the lava rocks you need no great fantasy to be able to
imagine yourself anything. Porto Moniz, Madeira, on
October 2016.
Obr.7: Když se díváte na tyhle lávové skály, nepotřebujete velkou fantazii, abyste si uměli
představit  cokoliv. Porto Moniz, Madeira, říjen 2016.

Naturally, I was interested in plants growing in this terrain. Though mostly the lava rocks are not covered with a vegetation in a dense way I registered some species occurring within the lava labyrinth. I took shots of the most often growing plants there. In the mean time their species determinations have been a matter of following studies. This is why I can speculate about them only and here I am doing it at the rough level of the plant families in texts under their pictures.


The Fig.8: This two enlarged flowers elicit similarities with the flowers of Fabaceae the
family but the thick stems and leaves suggest Crassulaceae the family rather than the former.
The lava labyrinth in Porto Moniz. Madeira, on October 2016.
Obr.8: Tyto dva zvětšené květy vyvolávají podobnosti s květy čeledi bobovitých
(Fabaceae), ale tlusté lodyhy a listy naznačují spíše než předešlou čeleď čeleď 
tlusticovitých (Crassulaceae). Lávový labyrint v Porto Moniz. Madeira, říjen 2016.


I saw no big ships anchoring in the small harbor of this summer resort. There were a few of small boats both on water and on/at moles within the harbor. According to my experiences Madeira has been a favorite destination of the older people. I met them very often and Porto Moniz was no exception of this rule. I understand the heliport installed in the harbor just in a relationship to the higher concentration of the older people. Their more often health problems can demand fast helps. I don´t think that the reason for to built the heliport was caused by the more frequent injuries in the course of walks through the lava labyrinth.


The Fig.9: My hint is Asteraceae the family. This herb´s flowers resemble Senecio the
genus. The lava labyrinth in Porto Moniz. Madeira, on October 2016.
Obr.9: Můj tip je čeleď složnokvětých (Asteraceae). Květy této byliny se podobají rodu
starček (Senecio). Lávový labyrint v Porto Moniz. Madeira, říjen 2016.

The building behind the restaurant in the heart of the lava labyrinth offers a permanent exposition called From The Earth to The Sea but we did not visit to it. Nevertheless, this slogan on the red brown panel attached to the building´s wall is in a harmony with my impressions of this interesting, peaceful and beautiful place I could visit to in Madeira.


The Fig.10: The most often kinds of the lichens covering lava rocks in the lava maize in
Porto Moniz. Madeira, on October 2016.
Obr.10: Nejčastější druhy lišejníků porůstající lávové skály v lávovém bludišti v Porto Moniz.
Madeira, říjen 2016.The Czech Version

Co jsem viděl v Porto Moniz


The Fig.11: This rock could play the role of Morlor from the famous Never Ending Story.
Porto Moniz, Madeira, on October 2016.
Obr.11: Tahle skála by mohla hrát roli Morlora ze slavného Nekonečného příběhu. Porto
Moniz, Madeira, říjen 2016.

Porto Moniz je letovisko, které leží na SZ pobřeží ostrova Madeiry. Jaké jsou mé vzpomínky na tohle místo? Všiml jsem si tam něčeho zvláštního, zajímavého či pozoruhodného?

The Fig.12: A whole view of the lava labyrinth. Porto Moniz, Madeira, on October 2016.
Obr.12: Celkový pohled na lávový labyrint. Porto Moniz, Madeira, říjen 2016.

Především bych řekl, že nemůžete pominout jeho lávové útesy, které vytvářejí fantastický labyrint. Můžete se jím procházet, můžete si vychutnávat různá jeho místa, můžete obdivovat bizarní stěny lávových skal a můžete hádat, co by vám mohly připomínat.

The Fig.13: This heliport was nearby the lava labyrinth. It was empty but ready to accept a
helicopter whenever. Porto Moniz, Madeira, on October 2016.
Obr.13: Tento heliport byl poblíž lávového labyrintu. Byl prázdný, ale připravený kdykoliv
přijmout vrtulník. Porto Moniz, Madeira, říjen 2016.

Mezi lávovými útesy existují místa, kde si můžete svléknout šaty a koupat se, můžete pozorovat početné místní ještěrky, které okupují slunečné niky lávových skalisek.

The Fig.14: A view of the wide sea from the labyrinth of the lava cliffs. Porto Moniz,
Madeira, on October 2016.
Obr.14: Pohled na širé moře z labyrintu lávových útesů. Porto Moniz, Madeira, říjen 2016.

Uprostřed lávového bludiště můžete najít restauraci. Součástí tohoto komplexu je malá pevnost. Oddělena od tohoto komplexu je věžovitá stavba, která stojí na samém vršku jednoho útesu dále od pobřeží. Dodnes její účel neznám. Je přístupná pouze člunem. Místo by bylo ideální k meditacím. Umím si na vrcholu té skály obklopené mořem představit nějaký klášter. Avšak zdá se, že stavba není žádnou historickou záležitostí. Vyhlíží mladě. Alespoň, co jsem na dálku mohl rozpoznat.


The Fig.15: I photographed this local lizard in a rocky crevice within the lava labyrinth.
Porto Moniz, Madeira, on October 2016.
Obr.15: Fotil jsem tuhle místní ještěrku ve skalní spáře v lávovém labyrintu. Porto Moniz,
Madeira, říjen 2016.

Nejlepší pohled na věž na vrcholu skály byl z otevřených plošin pevnůstky. Viděl jsem, že pevnůstka je v postupné renovaci. Řekl bych, že byla určena k vojenským a námořním účelům. Dnes slouží jako turistická atrakce.


The Fig.16: This kind of a leafy rose resembles some members of Brassicaceae the family
to me. The lava rocks in the lava labyrinth in Porto Moniz. Madeira, on October 2016.
Obr.16: Tento typ listové růžice mi připomíná některé příslušníky čeledi brukvovitých
(Brassicaceae). Lávové skály v lávovém bludišti v Porto Moniz. Madeira, říjen 2016.


The Fig.17: I would place this plant in Sedum the genus from Crassulaceae the
family. The lava labyrinth in Porto Moniz. Madeira, on October 2016.
Obr.17: Tuhle rostlinu bych zařadil do rodu rozchodník (Sedum) z čeledi tlusticovitých
(Crassulaceae). Lávové bludiště v Porto Moniz. Madeira, říjen 2016.

Jak nás tabule informovaly, uvnitř pevnůstky byla možnost navštívit místní mořské akvárium. Ale my tuto nabídku nevyužili. Pevnůstka měla výše nad mořem dvě otevřené kruhové plošiny. Byly vybaveny hláskami.


The Fig.18: Clusters of the plant from the previous picture at the closer view. In the lava
maize in Porto Moniz. Madeira, on October 2016.
Obr.18: Shluky rostliny z předešlého obrázku v bližším pohledu. V lávovém bludišti v
Porto Moniz. Madeira, říjen 2016.


The Fig.19: Here you can see that the surface of the lava rocks is covered with a lichen. I had
no time to examine the pale grey plant on the picture for a longer time. I have tried to identify
 it but I have still not succeeded in it. Porto Moniz, Madeira, on October 2016.
Obr.19: Tady můžete vidět, že povrch lávových skal porůstá lišejník. Neměl jsem čas 
prohlížet si bledavě šedou rostlinu na obrázku delší čas. Zkouším ji určit, ale pořád v tom
nemám úspěch. Porto Moniz, Madeira, říjen 2016.


The Fig.20: The plant from the previous picture formed dense tangles of stems in places. It
is a question if this is its natural appearance or its dried remnants only. Unfortunately, I could
not take more shots of its parts at the closer view. Porto Moniz, within the lava labyrinth,
Madeira, on October 2016.
Obr.20: Rostlina z předešlého obrázku vytvářela místy husté spleti stonků. Otázkou je, zda je
tohle její přirozený vzhled nebo jen suché pozůstatky. Bohužel, nemohl jsem pořídit více fotek
jejích částí v bližším pohledu. Porto Moniz, v lávovém labyrintu, Madeira, říjen 2016.


Zajímal jsem se přirozeně o rostliny rostoucí v tomto terénu. I když lávová skaliska neporůstá vegetace hustě, zaznamenal jsem nějaké druhy, které se v lávovém labyrintu vyskytují. Pořídil jsem obrázky rostlin, které tam rostou nejčastěji. Jejich druhové určení je prozatím věcí dalšího studia. Proto o nich mohu pouze spekulovat a zde to činím na hrubé úrovni rostlinných čeledí v textech pod obrázky.


The Fig.21: An elderly man taking a rest on a drinking fountain. Porto Moniz, Madeira, on
October 2016.
Obr.21: Postarší muž odpočívající na kašně. Porto Moniz, Madeira, říjen 2016.

Žádné velké lodě kotvící v malém přístavu tohoto letoviska jsem neviděl. V přístavu bylo nemnoho člunů na vodě i na molech popř. při nich. Podle mých zkušeností je Madeira oblíbenou destinací starších lidí. Potkával jsem je často a Porto Moniz nebylo žádnou výjimkou z pravidla. Heliport v přístavu chápu právě ve vztahu k vyšší koncentraci starších lidí. Jejich častější zdravotní problémy mohou vyžadovat rychlou pomoc. Nedomnívám se, že výstavbu heliportu způsobila častější zranění během procházek lávovým labyrintem.


The Fig.22: This look out of a warning post´s window shows two fishers. Porto Moniz,
Madeira, on October 2016.
Obr.22: Tento pohled z okna hlásky ukazuje dva rybáře. Porto Moniz, Madeira, říjen
2016.
Budova za restaurací v srdci lávového bludiště nabízí stálou expozici nazvanou Od Země Moři, ale nenavštívili jsme ji. Nicméně, tento slogan na červenohnědé tabulce upevněné ke zdi budovy je v souladu s mými dojmy z tohoto zajímavého, mírumilovného a krásného místa, které jsem mohl navštívit.