pondělí 26. října 2015

The Fig.1: Three stony heads.

The English Version

In The Rocky Labyrinth

in Kokořínsko the Region, Czech republic,

Or A Bit of The Table Mountains in Bohemia

I´m going to show you several pictures of a stony maze in this post. I took them during mu trip (10.10.´15) to Kokořínsko the region in my country. I´m no geologist but I suppose that this rocky labyrinth is mostly formed with sandy stone and it is very figurable. Besides, mostly the whole rocky labyrinth has been forested. We were walking a narrow trod path and we could admire various natural rocky statues in the woody terrain. Their creators have been the wind, the water and the time.
It was like to enter a natural gallery where you had to pay no fee, no ticket, where you weren´t forced to open your bags and to turn your pockets upside-down. And in that time of our visit this natural gallery had no too many visitors and then we could enjoy the work of the three sculptors with no fronts before us and crowds behind us as well. The outdoor gallery with its canopy very pleasant to us in that time ´cause the sky was blue and the Sun was shining.
The Fig.2: A narrow rift between two rocky walls.
From time to time the path branched out in more side paths disappearing among the rocky sculptures so that we could choose the way in front of ourselves as we wanted to but all they converged in the original one anyway.
As I was looking at the various art works of the Nature my fantasy was searching for their resemblances with real objects. I thought of the Venezuelan table mountains or tepuis in the language of local natives I had read about so many times. Their tops disappear in dense mists and they look like vast flat plains if you see them at a long distance. But if you could land on them you would see that their surfaces are even like a table seemingly only. In fact their terrain is very craggy and dangerous with a lot of bogs, mysterious caves and deep abysses as well. You would wander about very bizarre landscapes resembling stony mazes.

This rest of a table mountain in my imagination is much more accessible than the tops of the right table mountains in South America. Neither you need to climb up to its flat top nor you need to rent a helicopter to reach it. Simply you enter it and pass through it. This top rests rightly on the ground, it is not lifted up high in the misty sky. This Bohemian table mountain seems to be far older than its counterparts from South America. This mountain has already climbed down due to the erosion and to various mountains-formed processes. Just here we could see what might be a fate of the table mountains such as Auyan tepui, Roraima and many others from the borderline between Venezuela and Brasil in a far-away future. Their lost worlds have been descending slowly to our feet.

The Fig. 3: The Mother Nature´s portrait of an alien.
Well, I could find no sunny pitchers (the Heliamphora the genus), the carnivorous plants of the famous South American table mountains, in my bit of the ancient table mountain, because they´re endemic to them exclusively, i.e. they grow on them only and nowhere else throughout the world. The same holds true for their many other species of plants and animals. But I think that my Bohemian rest of a table mountain has still provided a lot of very interesting niches for many rare species in the Czech Nature. Various crevices and stances as well as vertical walls of its stony statues have been an excellent textbook of various species of the lichens, the mosses, the fungi, the ferns and other members of the plant kingdom. As you can see on my pictures the stony statues are decorated with them very nicely.

I´m not quite sure of this my analogy, if it is precise, but similar thoughts were flying through my mind during my visit of the rocky and woody labyrinth in the Czech region of Kokořínsko.
The Czech Version

Ve skalním labyrintu Kokořínska,
Česká republika,
aneb trocha stolových hor v Čechách

The Fig.4: The green hair on this bolder is formed with the fern of Polypodium vulgare.
V tomto postu se vám chystám ukázat několik obrázků skalního bludiště. Pořídil jsem je během výletu (10.10.´15) do oblasti Kokořínska v mé rodné zemi. Žádný geolog nejsem, ale předpokládám, že tento skalní labyrint je většinou tvořen pískovcem a ten je velice tvárný. Navíc je tento skalní labyrint převážně zalesněný. Šli jsme po úzké ušlapané pěšině a mohli jsme v tom lesnatém terénu obdivovat rozmanité přirozené skalní sochy. Jejich tvůrci jsou voda, vítr a čas. Bylo to jako vstoupit do nějaké přírodní galerie, kde nemusíte platit žádné vstupné, žádný lístek, kde nejste nuceni otvírat batohy a obracet kapsy naruby. A v době naší návštěvy neměla tahle přírodní galerie příliš mnoho návštěvníků, tudíž jsme si mohli užívat díla tří sochařů bez front před sebou a také bez davů za sebou. Galerie pod širákem s baldachýnem v tom čase pro nás velmi příjemným, protože obloha byla modrá a Slunce svítilo.
The Fig.5: A rocky terrain of the Czech Roraima tepui, Kokořínsko, Czech republic.

Čas od času se cesta rozvětvovala v další postranní pěšiny, které mizely mezi skalními skulpturami, takže jsme si mohli vybírat směr před sebou, jak jsme chtěli, ale stejně se všechny sbíhaly v tu původní. Jak jsem se díval na ta rozmanitá umělecká díla přírody, moje fantazie pátrala po jejich podobnostech s reálnými objekty.

The Fig.6: Cystopteris fragilis is prosperous in a crevice.

Pomýšlel jsem na venezuelské stolové hory či tepuis v jazyce místních domorodců, o nichž jsem mnohokrát četl. Jejich vrcholy mizí v hustých mlhách, a když je vidíte na velkou vzdálenost, vypadají jako nesmírné ploché pláně. Ale kdybyste na nich mohli přistát, poznali byste, že jejich povrch je rovný jako stůl jenom zdánlivě. Ve skutečnosti je jejich terén velmi kostrbatý a nebezpečný spoustou močálů, záhadných jeskyní a také hlubokých propastí. Toulali byste se velni bizarními krajinami připomínajícími kamenná bludiště.

Tento zbytek tabulové hory v mé představivosti je mnohem přístupnější než vrcholy pravých stolových hor v Jižní Americe. Ani nemusíte šplhat na jeho vrchol, ani si nemusíte pronajímat vrtulník, abyste ho dosáhli. Prostě do něj vstoupíte a procházíte jím. Tento vrchol spočívá přímo na zemi, není vyzdvižen vysoko v mlhavé obloze. Zdá se, že tahle česká tabulová hora je daleko starší než její protějšky z Jižní Ameriky. Zásluhou eroze a různých horotvorných procesů už tahle hora sestoupila. Právě zde jsme mohli vidět, co by snad mohlo být osudem stolových hor jako Auyan tepui, Roraimy a mnoha dalších z pomezí mezi Venezuelou a Brazílií ve vzdálené budoucnosti. Jejich ztracené světy nám zvolna sestupují k nohám.
The Fig.7: A body of a stony ship.

Ve své troše starobylé tabulové hory jsem nemohl najít žádné heliamfory (rod Heliamphora), masožravé rostliny proslulých jihoamerických stolových hor, neboť jsou pro ně výlučně endemické, tzn., že rostou pouze na nich a nikde jinde na celém světě. Totéž platí pro jejich mnohé další druhy rostlin a živočichů. Myslím však, že můj český zbytek tabulové hory také pořád zaopatřuje spousty velmi zajímavých nik pro mnoho vzácných druhů v české přírodě. Různé štěrbiny, plošky a také kolmé stěny jeho kamenných skulptur jsou vynikající učebnicí různých druhů lišejníků, mechů, hub, kapradin a dalších příslušníků říše rostlinné. Jak můžete vidět na mých obrázcích, kamenné sochy jsou jimi velice pěkně ozdobeny.

Touto svou analogií si zcela jistý nejsem, je-li přesná, ale během návštěvy skalnatého a zalesněného labyrintu v české oblasti Kokořínska mi hlavou podobné myšlenky prolétaly.


České popisky k obrázkům:

Obr.1: Tři kamenné hlavy.
Obr.2: Úzký průzor mezi dvěma skalními stěnami.
Obr.3: Portrét mimozemšťana od Matky Přírody.
Obr.4: Zelenou kštici na tomto balvanu tvoří osladič obecný (Polypodium vulgare).
Obr.5: Skalnatý terén české Roraima tepui, Kokořínsko, Česká republika.
Obr.6: Puchýřníku křehkému (Cystopteris fragilis) se daří ve skalní štěrbině.
Obr.7: Trup nějaké kamenné lodi.

sobota 17. října 2015

The Fig.1: Botrychium lunaria. Photo by J. Štěpán.


The English Version

The Green Gems of Our Flora (VI)
with unique photos by A. Majer and J. Štěpán

"Don´t leave the old things for the new ones,
Maybe they have their memories like the elephants......."

From one of the most favorite songs by Z. Svěrák (text) and J. Uhlíř (music).

There are not many people they would know the plants I want to introduce to you in this post. Their photos were sent to me by Adam Majer, my friend, the amateur florist, and today at the first time I can present also photos by another author. His name is Jakub Štěpán, he is a student of the environmental ecology and an amateur botanist, too. I don´t know him personally but his permisson to publish his photos here was mediated by Adam, his friend. Jakub agreed with it and I´d like to thank him very much for it because thus I can illustrate both generi within the Ophioglossaceae family with rare occurrences in Czech republic.
While the Ophioglossum genus is represented with the only species in my country, i.e. O. vulgatum L., the second one, the Botrychium, has more than one species here. Thanks to Jakub I can show you one of them, i.e. Botrychium lunaria L. The two generi fall into a separate family within the Polypodiophyta division. Its name is Ophioglossaceae in Latin.

The Fig.2: Ophioglossum vulgatum. Photo by A. Majer.
Their habits are discreet, often, thanks to this character, they used to be neglected ´cause they´re fusing with vegetation growing together with them.
As all other members of the Polypodiophyta division they don´t flower but form sporangia.
According to botanists both the part with sporangia and the part resembling a right leaf immediately are together one leaf. This holds true for both O. vulgatum and B. lunaria. So that be aware of this fact looking at the two plants on the photos of my friends. You see, some things can appear to be something else than they are in reality.

As for me I have never seen any species of this family in the wild but I have known them from the botanic literature for a long time already. To be true neither I have found them by purpose (with a help of a botanic guide, for instance) nor I have come upon them by chance so far. Of course I could use some of many botanic guides but I prefer to encounter a rare plant species rather than to know in advance where a given species grows. It may be that any finding by chance I do is closer to a true discover to me. On the other hand if I know where to search for a given plant in advance it is like to visit a botanic garden to me only. Yes, surely, I´m impassioned seeing a rare plant in the wild by guide but if I come upon it by myself, by chance, my joy will be much greater.

The Fig.3: B. lunaria in the centre. Photo by J.Štěpán.
When Adam sent his photos of O. vulgatum to me he pointed out to one interesting fact in his e-mail. Our number of chromosomes in the somatic cells is 2n = 46. And now for your comparison: The number of chromosomes of O. vulgatum is 2n = 480!! It is a chromosome king in our flora.You can search for a similar, a higher or the same figure in your botanic guides of the Czech flora but your searching will be in vain. (Also Adam was writing in his e-mail to me that its relative, O. reticulatum from tropic regions, had this number: 2n = 1440.) Unlike our record man its closest relatives here in Czech republic have this number much lower: Botrychium lunaria - 2n = 90, B. simplex - 2n = 90, B. multifidum - 2n = 90, B. matricariifolium - 2n = 180 (the latter is sometimes excluded by botanists as to be the separate Sceptridium genus. This is the original name of all the genus Botrychium. Maybe just the double number of its chromosomes is the reason for it.)
Why does this ancient species contain so many chromosomes in nuclei of its somatic cells ? I´m asking myself. At least it may point out to the fact that to be an owner of so many chromosomes is no great advantage. There is no rule that the more chromosomes means the more complicated structures and functions. Or in other words: A claim that the richer genotype  means the richer phenotype is a nonsense. How then on Earth did O. vulgatum come to its incredible number of chromosomes?
I know no exact answer to this question.

Usually the Polypodiophyta division begins with the Ophioglossaceae family in the taxonomic and systematic guides because anatomy and morphology of its members seem to be the oldest of all the other members of this division. Their sporangia resemble some kinds of inflorescence of the flowering plants. They seem not to be so prosperous in comparison to the ferns of the much more known habits. Their adaptation to their still changing environments is awkward and slow. Their existence in this world has no great hopeful perspectives in the future. I like them the way how a man can like old cars, old furniture and other things of the past. They´re the old models and the only thing what I can do for them is to admire them, to try to preserve them and to propagate their ancient beauties throughout the world here on the G+ Highway.

Some additional comments to the pictures:
The Pic.1: Botrychium lunaria. One part of the only leaf is visible. It is the part with sporangia. Photo by J. Štěpán.
The Pic.2: Ophioglossum vulgatum. A closer view of the part of the only leaf with spores. Photo by A. Majer.
The Pic.3: B. lunaria losing under leaves of Cystopteris fragilis probably (my estimation). Photo by J. Štěpán.
The Pic.4: O. vulgatum in its natural environment. Photo by A. Majer.
The Pic.5: B. lunaria. You can see one of the younger specimens. Photo by J. Štěpán.
The Pic.6: O. vulgatum. As you can see on this picture this species looks like a snake tongue a bit. Hence its Czech botanic name. Photo by A. Majer.
The Pic.7: B. lunaria, its sporangia like tiny trolls above surrounding plants. Unfortunately, no of the pictures by J. Štěpán were taken in Czech republic. Jakub took photos of this species in a region of Slovakian republic, the separated and independent country at the present times.

The Fig.4: O. vulgatum lower in the centre. By A. Majer
The Czech Version

Zelené klenoty naší květeny (VI)
s unikátními fotografiemi A. Majera a J. Štěpána

"Neopouštěj staré věci pro nové,
Možná mají paměť jako slonové......"

Z jedné z nejoblíbenějších písní od Z. Svěráka (text) a J. Uhlíře (hudba).

Není mnoho lidí, kteří by znali rostliny, jež vám chci představit v tomto postu. Jejich snímky mi poslal přítel, amatérský botanik, Adam Majer a dnes poprvé mohu také uvést fotografie druhého autora. Jmenuje se Jakub Štěpán, je studentem ekologie životního prostředí a také amatérský botanik. Neznám ho osobně, ale povolení publikovat zde jeho snímky zprostředkoval jeho přítel Adam. Jakub s tím souhlasil a já bych mu za to moc rád poděkoval, protože tak mohu ilustrovat oba rody v čeledi jazykovitých (Ophioglossaceae) se vzácným výskytem v České republice.
Zatímco rod jazyk hadí, hadilka, (Ophioglossum) je v mé vlasti zastoupen jediným druhem, tj. jazyk hadí / hadilka/ obecný /-á/ (O. vulgatum), druhý zde má více druhů než jeden. Díky Jakubovi vám mohu ukázat jeden z nich, tj. vratičku měsíční (B. lunaria L.). V oddělení kapradin (Polypodiophyta) oba rody spadají do samostatné čeledi jazykovitých (Ophioglossaceae).

The Fig.5: B. lunaria. Photo by J. Štěpán.
Mají nenápadný vzhled, často jsou, díky této vlastnosti, přehlíženy, protože splývají s vegetací, s níž rostou pohromadě. Jako všichni členové oddělení kapradin (Polypodiophyta) nekvetou, ale tvoří výtrusnice.
Podle botaniků jsou část s výtrusnicemi i část bezprostředně připomínající list dohromady jeden list. Tohle platí pro O. vulgatum i B. lunaria. Takže si toho faktu buďte vědomí, když se díváte na obě rostliny na snímcích mých přátel. Víte, že některé věci se mohou jevit čímsi jiným, než jsou ve skutečnosti.

Pokud jde o mne, nikdy jsem v přírodě žádný druh z této čeledi neviděl, ale dlouho už je znám z botanické literatury. Po pravdě, ani jsem je záměrně nehledal (např. s pomocí botanického průvodce), ani jsem na ně prozatím náhodně nenarazil. Ovšem, že bych mohl použít některou z mnoha botanických příruček, ale dávám spíše přednost nahodilému setkání s nějakým vzácným rostlinným druhem než tomu, abych předem věděl, kde určitý daný druh roste. Může být, že jakýkoliv náhodný nález, který učiním, je pro mne blíže nefalšovanému objevu. Na druhou stranu, když vím, kde po určité rostlině pátrat předem, je to pro mne pouze jako navštěva botanické zahrady. Jistě, že jsem nadšený, když vidím vzácnou rostlinu v přírodě podle průvodce, ale když na ni narazím sám, nahodile, bude má radost mnohem větší.
The Fig.6.: O. vulgatum, A snake tongue in Czech. Photo by A. Majer.

Když mi Adam poslal své fotky hadilky obecné (O. vulgatum), pokázal ve svém e-mailu na jeden zajímavý fakt. Náš počet chromozómů v tělních buňkách je 2n = 46.  A teď pro srovnání: Počet chromozómů u hadilky obecné (O. vulgatum) je 2n = 480! V naší květeně je to jakýsi chromozómový král. Můžete pátrat po podobném, vyšším nebo stejném čísle v botanických příručkách naší květeny, ale vaše pátrání bude marné. (Adam mi také v e-mailu píše, že O. reticulatum, jeho příbuzný z tropických oblastí, má tento počet: 2n = 1440.) Narozdí od tohoto rekordmana mají jeho nejbližší příbuzní v ČR tento počet mnohem nižší: vratička měsíční (Botrychium lunaria) - 2n = 90, vratička jednoduchá (B. simplex) - 2n = 90, vratička mnohoklanná (B. multifidum) - 2n = 90, vratička heřmánkolistá (B. matricariifolium) - 2n = 180 (Poslední uvedený druh botanici občas vylučují jako samostatný rod Sceptridium. Tohle je původní název celého rodu Botrychium. Možná je důvodem k tomu právě její dvojnásobný počet chromozómů.).
Proč tenhle starobylý druh obsahuje tolik chromozómů v jádrech svých tělních buněk? ptám se sám sebe. Přinejmenším to může poukazovat na skutečnost, že být vlastníkem tolika chromozómů není žádnou báječnou výhodou. Neexistuje žádné pravidlo, že čím víc chromozómů značí tím složitější struktury a funkce. Jinými slovy: Tvrzení, že čím bohatší genotyp znamená tím bohatší fenotyp je nesmysl. Jak tedy u všech všudy hadilka obecná (O. vulgatum) přišla ke svému neuvěřitelnému počtu chromozómů?
Na tuhle otázku žádnou přesnou odpověď neznám.

The Fig.7: B. lunaria, its sporangia above vegetation. Photo by J. Štěpán.


V taxonomických a systematických příručkách obvykle oddělení kapradin (Polypodiophyta) začíná čeledí jazykovitých (Ophioglossaceae), protože se zdá, že anatomie a morfologie jejích členů jsou nejstarší ze všech příslušníků tohoto oddělení. Jejich výtrusnice se podobají některým typům květenství kvetoucích rostlin. Zdá se, že ve srovnání s kapradinami mnohem známějších vzhledů se jim tak nedaří. Jejich adaptace na neustále se měnící prostředí je nemotorná a pomalá. Jejich existence v tomto světě nemá žádné velké nadějné vyhlídky v budoucnosti. Mám je rád tak, jak člověk může mít rád stará auta, starý nábytek či jiné věci minulosti. Jsou to staré modely a jediné, co pro ně mohu dělat je obdivovat je, snažit se je chránit a šířit jejich starobylou krásu po celém světě tady na dálnici G+.

České popisky k obrázkům vč. dodatečných komentů k nim:
Obr.1: Vratička měsíční (Botrychium lunaria), foto J. Štěpán.
Viditelná je část z jediného listu. Je to část se sporangii (výtrusnicemi).
Obr.2: Hadí jazyk obecný (hadilka) (Ophioglossum vulgatum). Foto A. Majer.
Bližší pohled na část jediného listu s výtrusy.
Obr.3: Vratička měsíční (B. lunaria) uprostřed. Foto J. Štěpán.
Ztrácí se pod listy pravděpodobně puchýřníku křehkého (Cystopteris fragilis) (můj odhad).
Obr.4: Hadilka obecná (O. vulgatum) níže uprostřed. Foto A. Majer.
V přirozeném prostředí.
Obr.5: Vratička měsíční (B. lunaria). Foto J. Štěpán.
Vidíte jeden z mladších exemplářů.
Obr.6: Hadilka obecná (O. vulgatum), česky hadí jazyk. Foto A. Majer.
Jak můžete vidět na tomto obrázku, tento druh vypadá trochu jako hadí jazyk. Odtud jeho český botanický název.
Obr.7: Vratička měsíční (B. lunaria), její sporangia jako titěrní trollové nad porostem. Bohužel, žádný snímek od J. Štěpána nebyl pořízen v České republice. Jakub vyfotografoval snímky tohoto druhu v jedné oblasti Slovenské republiky, dnes samostatné a suverénní země.

středa 14. října 2015

The Fig.1: Sylva´s ready to give a jab into the sporangium´s body.
The English Version

An Experiment

I wanted to catch the "smoking" hole of the sporangium of Geastrum sessile found by my son during our trip to Kokořínsko the region (see my previous post). I wanted to catch this effect by my Canon but I learnt that I couldn´t manage it myself. Therefore I asked Sylva, my daughter, for a cooperation.

The experiment was carried out in this evening (10.13´15), the third day after our trip.
I placed the mushroom on a plate with thin water layer. This was done because I relied on hygroscopic characters of the points around the sporangium. As they was becoming dryer under the home conditions they tended to cling to the sporangium. I hoped that water might bend the points back to the surface. But this idea had no practical quick effect, maybe the mushroom was exposed to water for a too short time and we had no time to wait for it for a longer time.
The Fig.2: One of the best results of our attempts.

While Sylva was stretching out the points around the sporangium with fingers of her left hand her right hand was leaning a blunt end of a pencil against the sporangium´s body. In the same time my task was to target at the black hole on the top of the sporangium with my Canon´s finder. When I was ready I gave a command to her: "Now!"

Just in that moment Sylva jabbed with the pencil into the sporangium´s body. By the jab the black mouth of the sporangium released a partial little cloud of spores falling down almost immediately and this was why I had to press the release as quick as possible. We repeated this procedure for several times. Received photos are no miracles but if nothing better we can read in them in a similar way as astronomers do it with their photos of the Moon face or many other distant objects in the Universe.
The Fig.3: The pencil´s end in contact with the body is veiled with "the smoke".

For example, you can see the puff of spores on the fig.1 very clearly to the left from the pencil especially on the white background of the plate´s edging. Unfortunately, its highest part is almost fusing with the darker background. There´s always been something to be improved if we´ve experimented.

The Czech Version

Experiment
The Fig.4: The mouth is hardly visible.

Chtěl jsem zachytit "kouřící" otvor sporangia hvězdovky brvité (Geoastrum sessile) nalezené synem během našeho výletu na Kokořínsko (viz můj předešlý post). Chtěl jsem tenhle efekt zachytit Canonem, ale zjistil jsem, že to sám zvládnout nemohu. Proto jsem požádal dceru Sylvu o spolupráci.

Experiment byl proveden tento večer (13.10.´15), třetí den po našem výletu. Položil jsem houbu na talíř s tenkou vrstvou vody. To proto, že jsem spoléhal na hygroskopické vlastnosti cípů kol sporangia. Jak v domácích podmínkách vysychaly, měly sklon lnout ke sporangiu. Doufal jsem, že by snad voda mohla sklonit cípy zpět k povrchu. Nápad však neměl žádný praktický rychlý účinek, snad byla houba vodě vystavena příliš krátce a my jsme neměli čas čekat na to delší dobu.

Zatímco Sylva prsty levačky roztahovala cípy kol sporangia, její pravačka opírala tupý konec tužky o tělo sporangia. Mým úkolem současně bylo zaměřit na černý otvor na vršku sporangia hledáčkem Canonu. Když jsem byl připraven, vydal jsem jí povel: "Teď!"

V tom momentě Sylva šťouchla tužkou do těla sporangia. Tím šťouchancem uvolnilo ústí sporangia dílčí obláček spor, který téměř okamžitě padal dolů, a proto jsem musel stisknout spoušť co možná nejrychleji. Tuhle proceduru jsme opakovali několikrát. Obdržené fotografie nejsou žádný zázrak, ale když nic lepšího, můžeme v nich číst podobně jako to dělají astronomové se svými snímky měsíční tváře či mnoha jiných vzdálených objektů ve vesmíru.
The Fig.5: Water is colored with the dust of spores.

Například na obr.1 můžete velmi jasně vidět baf spor nalevo od tužky zvláště na bílém pozadí okraje talíře. Bohužel, jeho nejhořejší část skoro splývá s tmavším pozadím. Když experimentujeme, vždycky je co vylepšovat.

České popisky k obrázkům:
Obr.1: Sylva je připravena šťouchnout do těla výtrusnice.
Obr.2: Jeden z nejlepších výsledků našich pokusů.
Obr.3: Konec tužky v kontaktu s tělem je zahalen v "kouři".
Obr.4: Ústí je sotva viditelné.
Obr. 5: Vodu zbarvuje prach ze spor.

úterý 13. října 2015


The Fig.1: This long pond with both output and input was at the start of our trip to Kokořínsko the region, Czech republic.

The English Version

On One Mushroom Looking Like A Star

Our destination where we tried to find some mushrooms (on Saturday, 10.10.´15) was a region called Kokořínsko. This large region has its name derived from Kokořín the castle and means simply a vast landscape in its surroundings. The place where we found themselves exactly was near to Lhotka důl the village and it was about 5 km distant from Mšeno the town and about 7 km distant from the Kokořín castle.
The Fig.2: Geastrum sessile, like a fallen star.

As we went back to our car at the very end of our trip my son walking with Klára (his girlfriend) in front of me found something interesting and amusing as I could judge from their laughing and amused talking. When I came to them Robert (my son) showed me something resting on his palm.
My three attendants had no idea what was it. The thing looked like a star or an open flower of which petals were light brown in color. In the middle of the thing was something similar to a big round ovary. There was a small hole on the top of it and when Robert squeezed the ovary between his fingers carefully something like a smoke was coming out of the hole at a next great amusement of Robert, Klára and Jitka, her Mother. Also I could observe a curious uncertainty mirroring in eyes of my attendants. It might be a bomb left by an anarchist there or other hellish toy. It might be something dangerous. Well, a normal response to something new or unknown to us I think.
The Fig.3: G. sessile in more detail.

I´d like to make yet one notice to the psychology of the moment. I knew the thing. The first thing I told to them was that it was a mushroom. Interestingly, though they took this fact on their minds they could not understand why then it grew upside-down ´cause they thought "the ovary" to be a foot of it. They thought the petals to be its hat. I had to explain that "this ovary" is in fact something like an ovary but instead seed it contained spores, the smoke after squeezing it. Especially Klára seemed to take it with a massive dose of skepticism. She saw the mushroom sitting on its place attached to the substrate with its hat. So I started to describe to her the first phase of the mushroom looking like an dark brown egg. When the sporangium becomes adult, its cover bursts in their raphes forming a sessile star with more points around it.
The Fig.4: G. sessile, a reverse side.

I saw this mushroom alive in the first time in my life but unlike my attendants I knew it thanks to my continuous studies of many biological books. Even I was able to say its first name in Czech to them in that while. Even I remembered that I had drawn this mushroom after its pictures in a book several years ago. And so while my attendants were rather confused with it I was excited with this finding and I took it home with me. I identified this sample as to be Geastrum sessile with a help of one mycology guide.

The Czech Version

O jedné houbě, která vypadá jako hvězda

Naše destinace, kde jsme se pokoušeli hledat houby (v sobotu, 10.10´15), byla oblast zvaná Kokořínsko. Tento rozlehlý region má svůj název odvozen od hradu Kokořína a znamená prostě rozlehlou krajinu v jeho okolí. Místo, kde jsme se ocitli přesně, bylo poblíž osady Lhotky dolu a bylo asi 5 km vzdálené od městečka Mšena a asi 7 km od Kokořína.

Když jsme se na samém konci výletu vraceli k autu, syn, který šel s přítelkyní Klárou přede mnou, našel něco zajímavého a zábavného, jak jsem mohl usoudit z jejich smíchu a pobaveného hovoru. Když jsem k nim došel, Robert mi ukazoval cosi, co mu spočívalo na dlani. Moji tři společníci neměli ponětí, co to je. Ta věc vypadala jako hvězda nebo otevřený květ, jehož korunní plátky jsou světle hnědé. Ve středu té věci bylo něco, co se podobalo velkému kulatému semeníku. Na jeho vrcholu byl malý otvor, a když ten semeník Robert opatrně zmáčkl mezi prsty, z otvoru vycházelo cosi jako kouř k dalšímu velkému pobavení Roberta, Kláry a její matky Jitky. Také jsem mohl pozorovat jakousi zvědavou nejistotu, která se zračila v očích mých společníků. Třeba to mohla být bomba, kterou tam zanechal nějaký anarchista či jiná pekelná hračka. Snad to mohlo být něco nebezpečného. Inu, myslím, že normální reakce na cosi pro nás nového nebo neznámého.

The Fig.5: G. sessile two days after the trip.
Rád bych udělal ještě jednu poznámku k psychologii té chvíle. Já jsem tu věc poznal. Nejdřív jsem jim řekl, že je to houba. Zajímavé je, že i když ten fakt na vědomí vzali, nemohli pochopit, proč tedy rostla vzhůru nohama, protože "semeník" považovali za její třeň. Tu korunu měli za její klobouk. Musel jsem vysvětlit, že tento semeník je vlastně na způsob semeníku, ale místo semen obsahuje spory, ten kouř po jeho zmáčknutí. Zdálo se, že zvlášť Klára to bere s notnou dávkou skepticizmu. Tak jsem jí začal popisovat první fázi té houby, která vypadá jako tmavohnědé vejce. Když výtrusnice (sporangium) uzraje, její obal puká ve švech a vytváří kol ní přisedlou vícecípou hvězdu.
The Fig.6: Drying points are clinging to the sporangium.

Živou jsem tuhle houbu viděl poprvé v životě, ale na rozdíl od mých společníků jsem ji poznal díky svým nepřetržitým studiím biologické literatury. Dokonce jsem jim byl schopen v té chvíli říci její rodové české jméno. Dokonce jsem si pamatoval, že jsem tuhle houbu před několika lety kreslil podle jejích obrázků v jedné knize. A tak, zatímco mé společníky spíš mátla, mně nález vzrušil a vzal jsem ji s sebou domů. Určil jsem tento vzorek s pomocí mykologické příručky jako hvězdovku brvitou (Geastrum sessile).

neděle 11. října 2015

The Fig.1: Teky (to the left) and Aisha (to the right).
The English Version

On Aisha and Teky

Yesterday (10.10´15) I met with my son, his girlfriend and her Mother to undergo a trip. Our original purpose was to search for mushrooms. To search for mushrooms is a favorite hobby of many people here in Czech republic. Intriguingly, this very popular hobby among the Czech seems to have no analogy in other European countries. I have no idea why it is so.

To your imagine: Go to a forest and search for edible mushrooms. If you find some good species pick them up. They´re determined to be eaten later at home. Of course, you can be poisoned with some toxic species you thought to be edible ones but that´s your own risk. Maybe it is something like an adrenaline sport in my country. Will we survive it or not?
The Fig.2: You can see the ridge typical of this race on Aisha´s back.

Jitka, Mother of my son´s girlfriend, took with herself her own two dogs. It is a couple of Ridgebacks, the female Aisha and the male Teky. To observe their athletic bodies in motion is a great experience. This race has a friendly character but they' re strong dogs and they can be dangerous. At least I can imagine such a situation.
The Fig.3: Aisha and Teky in forward motion.

Jitka allowed them to move freely. From time to time they disappeared in rocky and woody terrain but they returned to us spontaneously except for Teky of who's returns weren't always so willing.
The Fig.4: Aisha and Teky in backward motion.

We went to our destination and back by a car. Our car was occupied with six living beings: four people and two dogs. Aisha and Teky were transported in the back part of the car as you can see on my photo (The Fig. 1). Just they got in. We were coming back home.
The Fig.5: Teky and Aisha on a woody path.

The Czech Version
The Fig.6: Teky is more robust and taller than Aisha.

O Aishe a Tekym

Včera (10.10´15) jsem se setkal se synem, jeho přítelkyní a její matkou, abychom podnikli výlet. Naším původním záměrem bylo hledat houby. Hledat houby je tady v České republice oblíbeným koníčkem mnoha lidí. Zvláštní je, že se tohle velmi populární hobby mezi Čechy zdá bez obdoby v ostatních evropských zemích. Nemám představu, proč tomu tak je.

Pro vaši představu: Jděte do lesa a hledejte jedlé houby. Najdete-li nějaké dobré druhy, sbírejte je. Později doma jsou určeny ke snědení. Ovšem, že se můžete otrávit některými jedovatými druhy, které jste pokládali za jedlé, ale to je vaše riziko. Možná je to v mé vlasti něco jako adrenalinový sport. Přežijeme to nebo ne?
The Fig.7: Teky sees you.

Jitka, matka synovy přítelkyně, s sebou vzala dva své psy. Je to pár Ridgebacků, fena Aisha a pes Teky. Pozorovat jejich atletická těla v pohybu je velký zážitek. Tohle plemeno má přátelskou povahu, ale jsou to silní psi a mohou být nebezpeční. Alespoň si takovou situaci umím představit.
The Fig.8: Aisha with her Madam in a rocky labyrinth.

Jitka jim dovolila pohybovat se volně. Čas od času zmizeli ve skalnatém a lesnatém terénu, ale vraceli se k nám spontánně, až na Tekyho, jehož návraty nebyly pokaždé tak ochotné. Na místo určení i zpět jsme jeli autem. Naše auto zabíralo šest živých bytostí: čtyři lidé a dva psi. Aisha s Tekym se přepravovali v zadní části vozu, jak můžete vidět na mé fotografii (Obr.1). Zrovna nastoupili. Vraceli jsme se domů.

The Fig.9: Aisha in a rocky rift.


České popisky k obrázkům:
Obr.1.: Teky (vlevo) a Aisha (vpravo).
Obr.2: Na Aishině hřbetě můžete vidět hřeben typický pro tuhle rasu.
Obr.3: Aisha s Tekym v dopředném pohybu.
Obr.4: Aisha s Tekym v pohybu vzad.
Obr.5: Teky s Aishou na lesní stezce.
Obr.6: Teky je mohutnější a vyšší než Aisha.
Obr.7: Teky vás vidí.
Obr.8: Aisha se svou paní ve skalním bludišti.
Obr.9: Aisha ve skalní průrvě.

sobota 10. října 2015The English version

My Drawing of Dorian Gray

I thought how I could name this post. In the end I thought out the title you can see above. The more educated will know that it is a modified name of the famous book by Oscar Wilde, the excellent English author exceeding boundaries of his native country.
Why did I use this title? Well, the idea came to my mind suddenly, some associations or so. First, this is no picture but a drawing only. The right name of the book is The Picture of Dorian Gray.
The man you can see on my drawing isn't Mr. D. Gray but let's say Dorian to him because I' m not going to reveal his right name. This is next reason why my title seems to be advantageous to me.

Often I observed him sitting on a ruined bench in our garden next to our ward for the men dependent on alcohol, drugs and gambling. He has had great problems with alcohol for several years. This was his third stay with us. He didn't finish the Academy of Arts but he continued on to draw and to paint. From time to time he drew during his stay at our ward, too. From time to time he did it just in the garden. His face was always like the importance itself. He looked like drawing a masterpiece to some world known gallery. Maybe it was a mask against curious patients often standing behind his back and gazing at his work rising up on the paper in front of him. His behave both to other patients and our nursing team was always arrogant a bit. I´m a great painter and who are you? This was what his face always told all us about him.

My last meeting with him was in last month (September of this year). Often I came upon him during my shifts and my longing to draw his portrait was rising up. My imagine was to catch him sitting on the old bench in the garden and drawing his picture with a pencil. A starting black and white study I did during one of my night duty. I finished the Dorian´s portrait later at home. All the drawing was done by heart.

What will be next Dorian´s fate I can´t guess but I would wish him to become to be a good painter really. He may become to be a great painter but in the same way he may become to be an awkward figure, too. His fate is up to him only.

I haven´t already forgotten the exact contents of the book by Oscar Wilde, I´ve known only that somehow Dorian´s picture changed its resemblance, maybe his face on the picture was ageing or so. Unlike this picture my drawing has been a constant memory of the fact that my Dorian drew something in the garden of our ward on September of this year (2015).

The Czech Version

Má kresba Doriana Graye

Přemítal jsem, jak bych mohl nazvat tenhle post. Nakonec jsem vymyslel titul, který vidíte výše. Vzdělanější poznají, že to je upravený název slavné knihy Oscara Wildea, vynikajícího anglického autora přesahujícího hranice své rodné země.
Proč jsem tenhle titul použil? Ta představa mi na mysl přišla náhle, nějaké asociace či tak podobně. Zaprvé to není obraz, ale jen kresba. Správný název knihy je Obraz Doriana Graye. Muž, kterého vidíte na mé kresbě, není pan D. Gray, ale říkejme mu Dorian, protože jeho pravé jméno prozrazovat nehodlám. Tohle je další důvod, proč se zdá, že je pro mne můj titulek výhodný.

Často jsem ho pozoroval, jak sedí na poničené lavičce na zahradě vedle našeho oddělení pro muže závislé na alkoholu, drogách a patologickém hráčství. Už několik let má velké problémy s alkoholem. Tohle byl jeho třetí pobyt u nás. Uměleckou akademii nedokončil, ale pořád kreslí a maluje. Občas kreslil také během pobytu na našem oddělení. Občas to dělal právě na zahradě. Jeho tvář byla vždycky jako důležitost sama. Vypadal, jako když kreslí mistrovské dílo pro nějakou světově známou gallerii. Možná to byla jeho maska proti zvědavým pacientům, kteří mu často postávali za zády a civěli na dílo, které před ním vznikalo na papíře. Jeho chování k ostatním pacientům i k ošetřovatelskému týmu bylo vždycky trochu přezíravé. Jsem velký malíř a co jste zač vy? Tohle bylo to, co nám jeho tvář o něm vypovídala pokaždé.

Minulý měsíc jsem se s ním setkal naposledy (letošní září). Často jsem se s ním setkával během služeb a moje touha nakreslit si jeho portrét narůstala. Měl jsem představu zachytit ho, jak sedí na té staré lavičce na zahradě a tužkou kreslí obrázek. Počáteční černobílou studii jsem si udělal během jedné noční služby. Později doma jsem Dorianův portrét dokončil. Celý obrázek jsem nakreslil zpaměti.

Nedokážu uhádnout, jaký bude další Dorianův osud, ale přál bych mu, aby se stal opravdu dobrým malířem. Snad by se mohl stát velkým malířem, ale stejně by se také mohl stát trapnou figurkou. Jeho osud záleží jenom na něm.
Přesný obsah té knihy Oscara Wildea si už nepamatuji, vím jenom, že Dorianův obraz nějak měnil svou podobu, snad jeho tvář na obraze stárla či tak nějak. Na rozdíl od toho obrazu moje kresba je stálou vzpomínkou na fakt, že můj Dorian  kreslil letos v září (2015) cosi na zahradě našeho oddělení.pátek 9. října 2015

"Then my Father took an ax with a long handle......"
The English Version

The Well

"My Father was rather restless in that evening," said the son to his investigators later.

The Well is a name of one part of a well known TV serial here in Czech republic. Its name is Thirty Cases of Zeman The Major. Originally we watched its thirty parts gradually (each part lasting for one hour was going on our TV always on Sundays from 20:00 PM). You saw one part and then you had to wait for the next one for a week. This serial was given here in the seventies of the past century. It was a sophisticated form of the communist brainwash.

Some of parts of the serial are stupid at the first glance but some of them have certain qualities. The part named The Well belongs to the better ones. I must write, too, that some parts can't be forgotten because of their naivety.
The Well was done after a real crime, the case happened really. The tragedy occurred in a village. The case was investigated by Mjr. J. Zeman, the main hero of all the police serial. This case was something like a family horror. The family consists of three members: a father, a mother and their adult son.

This family was in bad relationships with all other villagers and therefore it separated from them more and more. The head of the family suffered from a strong paranoia, the Father trusted nobody, all the villagers were his enemies, he thought that they wanted to damage him and all his family. His family came into continuous conflicts with other villagers. There were frequent attacks and quarrels from either sides. The Father built a tall wall up around his lot. In this isolation his mental illness reached its peak.
 "My Father was rather restless in that evening", said his son to his investigators later. He was rocking from one side to another, he was smiling and he was murmuring something to himself. Then he took an ax with a long handle and he went upstairs where his wife was sleeping already. A while later he stepped down again and joined to his son. He took his son to their large garden with a lot of young apple trees forming an orchard. He urged his son to take an ax, too, and then they started felling the young trees down together. The son understood nothing, he didn't agree with his Father, but he was obedient and fulfilled his commands. When this work of the doom was finished the Father took him to the well. He wanted him to cut his wrists with a knife and then to jump in it. Also this Father's order was done and his son found himself in water of their deep well. He didn't wished to die and so he was trying to stay above water. Suddenly he was hit by falling body of his own Father. His Father was still alive and blooding from cutting wounds and trying to get his son under water together with himself. The son was still resisting to killing attempts of his Father. He wanted to live and this fact gave him an incredible power to rescue himself.
By punching his Father into his head he gave him up 'cause his Father disappeared under water surface. He seemed to loss his consciousness and he drowned himself. His semi-mad son was free but his life was still in a great danger. He was swimming in water of their deep well. Somehow he had to climb up to the well's edging high above his head. His way up was a matter of his instincts rather than of his mind. Instinctively he did the same as a climber in a narrow vertical rocky pitch. With help of his body, arms and legs leaning against the well's wall he was able to push himself up slowly and gradually to his rescue. After several falls back he was successful in the end. His hands rested on the well's edging.

He saw their house in fire. A time later the police found a dead female body in the house. The body was the one of his mother. Though her body was damaged by the fire, the police investigation showed that the woman was beaten to her death with the ax used by her husband. Before than he left her dead body upstairs and came back to his son he made a fire there.
While he was trying to finish both his life and his son's one in the well the fire started doing its work only.
The young man felt to be exhausted absolutely but he was driven by fear, he wanted to escape from all the horror. With last rests of his powers he could stumble from their lot with their house in fire to find any help but he lost his consciousness on his way to Černošice the village (about 2 km distant from the crime place). Fortunately, he was found by somebody soon and transported to a hospital. His wounds weren't serious, his body recovered quickly, but his mental conditions suffered from the hard shock. He had to be hospitalized in a mental hospital and it took a long time before than he was able to tell about his fearsome experience to his investigators.

The Epilogue
The Father decided to destroy all his family, their house with the garden including himself. Except for his son almost he was successful. The Father found his solution: He wanted his family to live their lives after lives. Surely, he wanted the best for them only. He wished to live with his family out of all the hated villagers.
Our brains have been very complicated and in the same time they´ve been very week, too. We´ve never known what they´ve been able to produce next time.
Well, after recovering mentally, too, his son became to be an excellent and very talented  physicist. For a time he worked in The Physical Institution in Řež near to Prague. Later he was employed in a top secrete scientific working place somewhere in The Orlické Mountains. I read that both the Russians and the Americans were interested in outcomes of his research. What was the theme of his scientific research exactly has remained a mystery so far.
This case happened in 1968 in Vonoklasy the village. The only man who survived the family destruction has already died. It was in 2002. He has left for his parents. Maybe it has been a happy reunion.

"Jump into the well!", the Father urged his son.
The Czech Version

Studna

"Ten večer byl otec poněkud neklidný," řekl později syn vyšetřovatelům.

Studna je název jedné části velmi známého TV seriálu zde v ČR. Jmenuje se Třicet případů majora Zemana. Původně jsme jeho třicet dílů sledovali postupně (každý díl trvající hodinu běžel v TV vždycky v neděli od 20 hodin).Zhlédli jste jednu část a pak jste museli čekat týden na další. Seriál se zde vysílal v sedumdesátých letech minulého století. Byla to rafinovaná forma komunistické propagandy.

Některé díly seriálu jsou stupidní na první pohled, ale některé z nich mají určité kvality. Díl nazvaný Studna patří k těm lepším. Musím napsat, že některé díly nelze zapomenout pro jejich naivitu.
Studna byla natáčena podle skutečného zločinu, ten případ se skutečně stal. Ta tragédie se odehrála v jedné vesnici. Případ vyšetřoval major Zeman, hlavní hrdina celého policejního seriálu. Tenhle případ byl něco jako rodinný horor. Rodina sestávala ze tří členů: otec, matka a jejich dospělý syn.

Rodina byla ve špatných vztazích se všemi ostatními vesničany, a proto se od nich stále víc oddělovala. Hlava rodiny trpěla silnou vztahovačností, otec nikomu nedůvěřoval, všichni vesničané byli jeho nepřátelé, domníval se, že chtějí poškodit jeho a celou jeho rodinu. Rodina se s ostatními vesničany dostávala do častých konfliků. Z obou stran docházelo k častým napadením a hádkám. Otec kol pozemku vystavěl vysokou zedˇ. V této izolaci dosáhla jeho duševní choroba svého vrcholu.

"Toho večera byl otec poněkud neklidný," řekl jeho syn vyšetřovatelům později. Pohupoval se ze strany na stranu, usmíval se a něco si pro sebe mumlal. Pak si vzal sekeru s dlouhou rukojetí a vyšel do patra, kde už spala jeho žena. O chvíli později sešel zase dolů a přidal se k synovi. Zavedl syna na zahradu se spoustou mladých jabloní tvořících sad. Vybídl syna, aby si také vzal sekyru a poté se společně pustili do kácení mladých stromků. Syn nic nechápal, s otcem nesouhlasil, ale byl poslušný a jeho příkazy plnil. Když bylo dílo zkázy dokončeno, vzal ho otec ke studni. Chtěl, aby si pořezal zápěstí a pak do ní skočil. Také tento otcův příkaz byl proveden a on se ocitl ve vodě jejich hluboké studny. Umřít si nepřál a tak se snažil setrvat nad vodou. Náhle ho zasáhlo padající tělo vlastního otce. Otec stále žil, krvácel z řezných ran a pokoušel se dostat syna spolu se sebou pod vodu. Syn vražedným pokusům otce pořád odolával. Chtěl žít a tento fakt mu poskytl neuvěřitelnou sílu se zachránit.
Otce se zbavil úderem do hlavy, protože zmizel pod hladinou. Zdálo se, že pozbyl vědomí a utonul. Jeho zpola šílený syn byl volný, ale pořád byl ve velkém nebezpečí. Plaval ve vodě jejich hluboké studny. Nějak se musel vyšplhat k okraji studny vysoko nad hlavou. Jeho cesta vzhůru byla spíš záležitostí instinktů než rozumu. Instinktivně dělal totéž co horolezec v úzké svislé kamenné jámě. Pomocí těla, paží a nohou opírajících se o stěnu studny se dokázal zvolna a postupně posouvat vzhůru ke své záchraně. Po několika pádech zpět nakonec uspěl. Jeho ruce spočinuly na okraji studny.

Viděl dům v plamenech. Po čase našla policie v domě mrtvé ženské tělo. Bylo to tělo jeho matky. I když bylo tělo poškozeno požárem, policejní vyšetřování ukázalo, že žena byla ubita sekyrou, kterou používal její manžel. Dříve než mrtvé tělo nahoře opustil a přidal se k synovi, založil tam požár.
Zatímco se pokoušel skončit život svůj i synův ve studni, oheň teprve začínal dělat svou práci.

Mladík se cítil naprosto vyčerpaný, ale poháněl ho strach, chtěl uniknout od vší té hrůzy. S posledními zbytky sil dokázal vyklopýtat z pozemku s hořícím domem, aby vyhledal nějakou pomoc, ale cestou ztratil vědomí poblíž vesnice Černošice (asi 2 km vzdálené od místa zločinu). Naštěstí byl brzy nalezen a přepraven do nemocnice. Zranění vážná neměl, tělo se rychle zotavovalo, ale jeho duševní stav utrpěl tvrdý šok. Musel být hospitalizován na psychiatrii a trvalo dlouho, než byl schopen vyprávět o svém děsivém zážitku vyšetřovatelům.

Epilog

Otec se rozhodl zničit celou rodinu a dům se zahradou včetně sebe. Až na syna skoro uspěl. Otec našel své řešení: Chtěl, aby jeho rodina žila život po životě. Určitě pro ně chtěl jen to nejlepší. Chtěl s rodinou žít bez nenáviděných vesničanů.
Náš mozek je velmi složitý a současně také velmi slabý. Nikdy nevíme, co vyprodukuje příště.
Když se zotavil i duševně, stal se jeho syn vynikajícím a nadaným fyzikem. Nějakou dobu pracoval ve Fyzikálním ústavu v Řeži u Prahy. Později pracoval ve vědeckém pracovišti s nejvyšším utajením kdesi v Orlických horách. Četl jsem, že se o výsledky jeho výzkumu zajímali Rusové i Američané. Jaké bylo přesně téma jeho vědeckého výzkumu zůstává dosud záhadou.
Tento případ se stal v roce 1968 ve vísce Vonoklasy. Jediný muž, který přežil rodinnou zkázu, už zemřel. Bylo to v roce 2002.
Odešel za svými rodiči. Možná, že to bylo šťastné znovushledání.