středa 29. listopadu 2017

The English Version

A Photo Study of My Orchid of Cymbidium The Genus in Flower

The Fig.1: Of four buds of the lower part of the inflorescence the first three are opening. It
takes a moment before than they will open widely. The lowest flower is the most advanced
in its opening because it started opening as the first of all eight buds. On 10.27. 2017, taken
with my smart phone.
Obr.1: Ze čtyř poupat spodní části květenství se otevírají první tři. Nějakou dobu zabere, než
 se doširoka otevřou. Nejspodnější květ je v otvírání nejpokročilejší, protože se začal otvírat
ze všech osmi poupat jako první. 27.10. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem. 

The Fig.2: The first opened flower at the closer view. On 10.27. 2017, taken with my smart
phone.
Obr.2: První otevřený květ v bližším pohledu. 27.10. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.

The Fig.3: A moment later the first opened flower once again. On 10.27. 2017, taken with my
smart phone.
Obr.3: O chvíli později první otevřený květ ještě jednou. 27.10. 2017, pořízeno mým chytrým
mobilem.

This post includes a serial of photos ranging from the very beginnings of my Cymbi´s flowering up to the beginnings of the first symptoms of its flowering away. The more detailed remarks you can find under separate photos.


The Fig.4: A whole view of the flowering Cymbidium together with a chive and an orchid
of Paphiopedilum the genus on an inner window sill. On 10.27. 2017, taken with my smart
phone.
Obr.4: Celkový pohled na kvetoucí Cymbidium spolu s pažitkou a orchidkou z rodu
Paphiopedilum  na vnitřním okenním parapetě. 27.10. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.

The Czech Version

Fotostudie mé orchideje z rodu Cymbidium v květu


The Fig.5: My flowering Cymbi, a view from above. On 10.27. 2017, taken with my smart
phone.
Obr.5: Má kvetoucí Cymbi, pohled shora. 27.10. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.

Tento post obsahuje sérii fotografií sahajících od samotných začátků kvetení mé Cymbi až po počátky prvních příznaků jejího vadnutí. Podrobnější poznámky můžete najít pod jednotlivými fotografiemi.


The Fig.6: A view from above in the more detailed way. On 10.27. 2017, taken with my
smart phone.
Obr.6: Pohled shora detailněji. 27.10. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.


The Fig.7: The first flower is open fully. On 10.29. 2017, taken with my smart phone.
Obr.7: První květ je plně otevřený. 29.10. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem. 

The Fig.8: An enlarged living gem. On 10.29. 2017, taken with my smart phone.
Obr.8: Zvětšený živoucí drahokam. 29.10. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem. 


The Fig.9: The flower´s mouth, the labium and the column at the closest view. On 10.29.
2017, taken with my smart phone.
Obr.9: Ústí květu, pysk a sloupek v nejbližším pohledu. 29.10. 2017, pořízeno mým chytrým
mobilem.

The Fig.10: The inflorescence without the lowest flower on this picture. You can see that
all the buds loosen in their junctures. The drops at bases of flowers are sticky products of
the nectar cells. In the meantime three flowers are open fully only. On 10.29. 2017, taken with
my smart phone.
Obr.10: Květenství bez nejnižšího květu na tomto obrázku. Můžete vidět, že všechna poupata
se ve spojích uvolňují. Kapky na bázi květů jsou lepkavé produkty medníků. Prozatím jsou
zcela otevřené jen tři květy. 29.10. 2017, pořízeno mým
chytrým mobilem. 


The Fig.11: Two days later all the buds are becoming to be semi or fully open flowers. On
10.31. 2017, taken with my smart phone.
Obr.11: Po dvou dnech všechna poupata přecházejí ve zpola či zcela otevřené květy. 31.10.
2017, pořízeno mým chytrým mobilem. 


The Fig.12: The lowest flower in profile, the others were taken from the back side. The back
side allows you to tell the external sepals from the internal (See the widely open flower
facing to the glass of the window). On 10.31. 2017, taken with my smart phone.
Obr.12: Nejspodnější květ v profilu, ostatní byly foceny ze zadní strany. Zadní strana vám
umožňuje odlišit zevní plátky okvětí od vnitřních (viz široce otevřený květ hledící do
okenního skla). 31.10. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.


The Fig.13: Flowers of the medium part of the inflorescence. On 10.31. 2017, taken with my
smart phone.
Obr.13: Květy střední části květenství. 31.10. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.


The Fig.14: Flowers of the top part of the inflorescence. On 10.31. 2017, taken with my smart
phone.
Obr.14: Květy vrcholové části květenství. 31.10. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.


The Fig.15: A whole view of my flowering Cymbi. On 11.3. 2017, taken with my smart
phone.
Obr.15: Celkový pohled na mou kvetoucí Cymbi. 3.11. 2017, pořízeno mým chytrým
mobilem.

The Fig.16: All the flowers are open fully. On 11.3. 2017, taken with my smart phone.
Obr.16: Všechny květy jsou plně otevřené. 3.11. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.

The Fig.17: The lower part of the inflorescence at the closer view. On 11.3. 2017, taken with
my smart phone.
Obr.17: Spodní část květenství v bližším pohledu. 3.11. 2017, pořízeno mým chytrým
mobilem.

The Fig.18: The top part of the inflorescence at the closer view. On 11.3. 2017, taken with
my smart phone.
Obr.18: Vrcholová část květenství v bližším pohledu. 3.11. 2017, pořízeno mým chytrým
mobilem.

The Fig.19: A view of the inflorescence from the back side. On 11.3. 2017, taken with my
smart phone.
Obr.19: Pohled na květenství ze zadní strany. 3.11. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.


The Fig.20: One flower of the top part of the inflorescence at the closer view. On 11.3. 2017,
taken with my smart phone.
Obr.20: Jeden květ z vrcholové části květenství. 3.11. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.


The Fig.21: The top three flowers. On 5.11. 2017, taken with my smart phone.
Obr.21: Nejvyšší tři květy. 5.11. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.


The Fig.22: The labium and the column at the closest view. On 11.5. 2017, taken with my
smart phone.
Obr.22: Pysk a sloupek v nejbližším pohledu. 5.11. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.


The Fig.23: The Beauty of my Cymbi´s flowers. On 11.5. 2017, taken with my smart phone.
Obr.23: Krása květů mé Cymbi. 5.11. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem. 


The Fig.24: The flowers start fading away. The first signs of this process are that the tips of
petals are turning brown. On 11.27. 2017, taken with my smart phone.
Obr.24: Květy začínají vadnout. První známky tohoto procesu jsou, že špičky petalů hnědnou.
27.11. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem. 


The Fig.25: The Process of fading away at the closer view. On 11.27. 2017, taken with my
smart phone.
Obr.25: Proces vadnutí v bližším pohledu. 27.11. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.


The Fig.26: A whole view of the orchid in the phase of slowly fading flowers. I could enjoy
my Cymbi in full flower for about a month. On 11.27. 2017, taken with my smart phone.
Obr.26: Celkový pohled na orchideu ve fázi zvolna vadnoucích květů. V plném květu jsem
si mohl Cymbi užívat asi měsíc. 27.11. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.

pondělí 20. listopadu 2017

The English Version

A Visit of A Rocky Highlands with Often Gray/White
Outcrops in the Sicilian Inland

The Fig.1: I cought this view of Sorento the town on the opposite rocky hill from a place
alongside the road nearby the gate to the natural reserve with its greatest attraction  - the
necropolis. The soil was dried out and stony. Most of the local plants were going away at the
beginning of the upcoming fall. Sicily, nearby a gate to the natural reserve in the rocky
highland toward inland. September 2017, taken with my smart phone.
Obr.1: Tento pohled na městečko Sorento na protějším skalnatém pahorku jsem zachytil z
místa podél silnice opodál brány do přírodní rezervace s největší atrakcí - nekropolis. Půda
byla vyschlá a kamenitá. Na počátku nadcházejícího podzimu většina místních rostlin
odumírala. Sicílie, opodál brány do přírodní rezervace ve skalnaté pahorkatině směrem do
vnitrozemí. Září 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.

Our reason for a visit of this place was an information of an ancient necropolis hidden in a labyrinth of valleys and rocky hills with often gray/white outcrops. The dead were put into vertical and massive walls of the rocky hills in the oldest times of the island in this part of the inland. I know neither the reasons for this habit nor if this was a local matter or a common way how to treat with corpses.

The Fig.2/a: This flowering herb was sending its long crawling stems out of a crevice of a
lower stony wall next to the road. Sicily, a Sicilian inland, September 2017, taken with my
smart phone.
Obr.2/a: Tahle kvetoucí bylina vysílala své dlouhé plazivé stonky ze štěrbiny nízké kamenné
zídky vedle silnice. Sicílie, sicilské vnitrozemí, září 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.

The Fig.2/b: The same herb from the previous picture at the closer view. Sicily, a Sicilian
inland, September 2017, taken with my smart phone.
Obr.2/b: Tatáž bylina z předešlého obrázku v bližším pohledu. Sicílie, sicilské vnitrozemí,
září 2017, pořízeno mým chytrým mobilem. 

To reach the destination our Jeep left the areal of Primasole Beach and it started up going a highway at the direction of Syracuse but about in a half of this way Vendy took a right turn and the car started climbing a narrow road up toward the rocky inland. Our first stop was in a top section of the town named Sorento stretching out on both a top and slopes of a long rocky hill. It was a short stop only, I recall there was a place devoted to some Saint on the opposite side of the road. A smaller statue of the Saint was behind a glass of a stony monument. I got out of the car for a while to find an intimate place to make water. The Saint was kind to me because I found a good niche for my need not so far under his or her monument in a bushy terrain next to the road. Then we continued in our way on.
.

The Fig.3/a: This bush was noticeable with its red berries. Sicily, a Sicilian inland, September
2017, taken with my smart phone.
Obr.3/a: Tento keř byl nápadný červenými bobulemi. Sicílie, sicilské vnitrozemí, září 2017,
pořízeno mým chytrým mobilem. 

The Fig.3/b: One branch with foliage and fruits in the more detailed way. Sicily, a Sicilian
inland, September 2017, taken with my smart phone.
Obr.3/b: Jedna větev s olistěním a plody detailněji. Sicílie, sicilské vnitrozemí, září 2017,
pořízeno mým chytrým mobilem.

With no next stop we passed through the town slowly. In fact we were going its slanted streets and small squares down till we reached its end and then we continued on going a steep road with a lot of turns to a very bottom of a valley at the foot of the rocky hill. Then our car started to climb the road up again and as we were getting higher and higher we could enjoy a lot of beautiful views of Sorento the town with its houses dispersed throughout the top parts of the hill we left behind our backs a short time before. Vendy stopped the car in a place of the climbing so that I could get out and to take some photos of the opposite hill as well as the surrounding landscape. This short stop was last before the goal of our way.

The Fig.4: A look at the gate to the natural reserve with the necropolis. Unfortunately, on the
day of our visit it was closed. Sicily, a Sicilian inland, September 2017, taken with my smart
phone.
Obr.4: Pohled na bránu do přírodní rezervace s nekropolis. Bohužel, v den naší návštěvy bylo
zavřeno. Sicílie, sicilské vnitrozemí, září 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.

Several minutes later we arrived at the place. The road ended up here. We could see a gate in its end. Vendy parked the car next to the road nearby the gate. I noticed two info panels alongside the road to the left. Unfortunately, texts on them were written in Italy only. After a pause for a cigarette we started going to the gate. It was closed and we could see a small woody house standing next to a field path to the left about five or ten meters distant from the gate. In that time we were the only visitors of the place. The small house seemed to be abandoned. A rusty and shabby door of the gate was closed. Robert tried to open it. It was not locked. We were going to enter already but suddenly a man came out of the small house and he was suggesting with his gestures to us to leave the place. We understood that the areal of this natural reserve including the necropolis was forbidden to us for that day.

The Fig.5: A vegetation cover alongside the road leading to the gate of the natural reserve
(here this area is out of the picture to the right). You can see the dry stony soil covered with
faded remnants of various plants species together with evergreen species at the beginning of
the early fall. Sicily, a Sicilian inland, September 2017, taken with my smart phone.
Obr.5: Vegetační kryt podél silnice vedoucí k bráně přírodní rezervace (zde je tato oblast
mimo obrázek vpravo). Můžete vidět suchou kamenitou půdu porostlou zvadlými pozůstatky
různých druhů rostlin spolu se stále zelenými druhy na počátku časného podzimu. Sicílie,
sicilské vnitrozemí, září 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.  

We decided to stay at our car´s surroundings for a while. While Robert and Vendy were preparing my drone for an air exploration I was examining a terrain alongside the road. Karel was smoking and watching prepares of the drone to fly up. The closed entrance into the natural reserve was at our continuous sight. We spent about thirty or forty five minutes there. In the course of the time we registered two or three cars coming to the gate. Apparently tourists interesting in sightseeing of the natural reserve and its greatest attraction - the necropolis. But their attempts to visit to the fenced area were finished by the watcher resolutely in the same way as our attempt was refused. Then the tourists got in their cars and went away immediately. At least we could see that the ban held true for everybody.

The Fig.6: A next green sample I photographed in the course of our thirty or forty five
minutes lasting stay nearby the natural reserve. Sicily, a Sicilian inland, September 2017,
taken with my smart phone.
Obr.6: Další zelený vzorek, který jsem vyfotil během našeho půl až třičtvrtě hodiny trvajícího
pobytu opodál přírodní rezervace. Sicílie, sicilské vnitrozemí, září 2017, pořízeno mým
chytrým mobilem.

The weather was pleasant, mostly it was sunny with transient white clouds coming across the blue sky and an absolute absence of a wind ensured a safety fly of the Flying Tarantula (my nickname for my drone).

The Fig.7: A species of Apiaceae the family I think. Sicily, a Sicilian inland, September 2017,
taken with my smart phone.
Obr.7: Myslím, že jde o nějaký druh z čeledi miříkovitých (Apiaceae). Sicílie, sicilské
vnitrozemí, září 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.

As usual, I was interested in the local flora growing alongside the road. I tried to pay my attention to all the living beings but with an exception for two or three butterflies I glanced for moments so short so that I could catch their pictures my photo collection from this place included some plant species exclusively.

The Fig.8/a: This subtle species in flower grew in the stony soil in several specimens. Sicily,
a Sicilian inland, September 2017, taken with my smart phone.
Obr.8/a: Tento křehký druh v květu rostl v kamenité půdě v několika exemplářích. Sicílie,
sicilské vnitrozemí, září 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.

The Fig.8/b: First I would find this herb somewhere within Liliaceae the family. Sicily, a
Sicilian inland, September 2017, taken with my smart phone.
Obr.8/b: Nejdřív bych tuhle bylinu hledal někde v okruhu čeledi liliovitých (Liliaceae).
Sicílie, sicilské vnitrozemí, září 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.

My short floral exploration of the place suggested a very interesting composition of the local flora though the vegetation phase of many plants was over already. Despite this fact and as you can see on my photos the beauty of the dry samples is comparable with the one of the species alive fully. Interestingly, I registered no ferns in crevices of the lower stony barriers next to the road. In fact I met no fern in the course of our stay at Sicily. Maybe I never found myself in the right places with their occurrence or if yes then I could omit them. I mean this fact because my experience with the ferns was always positive and abundant during my visits of previous islands (i.e. Madeira, Corsica and Tenerife the biggest island of the Canary Islands).


The Czech Version

Návštěva skalnaté vrchoviny s častými šedobílými
výstupy horniny v sicilském vnitrozemí

The Fig.9/a: Obviously a species of Apiaceae the family. Its fruitful dry remnants. Sicily, a
Sicilian inland, September 2017, taken with my smart phone.
Obr.9/a: Zjevně druh z čeledi miříkovitých (Apiaceae). Jeho plodné suché pozůstatky. Sicílie,
sicilské vnitrozemí, září 2017, pořízeno mým chytrým mobilem. 

The Fig.9/b: Fruitful capsules with deep furrows at the closer view. Sicily, a Sicilian inland,
September 2017, taken with my smart phone.
Obr.9/b: Plodné tobolky w hlubokými brázdami v bližším pohledu. Sicílie, sicilské
vnitrozemí, září 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.

The Fig.9/c: Marked "swelling" or "knee" in the points of branching in detail. Sicily, in a
Sicilian inland, September 2017, taken with my smart phone.
Obr.9/c: Nápadný "otok" či "koleno" v bodech větvení detailně. Sicílie, sicilské vnitrozemí,
září 2017, pořízeno mým chytrým mobilem. 

The Fig.9/d: The global knots where the side branches grow apart from the main stems at a
whole view. Sicily, a Sicilian inland, September 2017, taken with my smart phone.
Obr.9/d: Kulovité uzly tam, kde od hlavních stonků odrůstají boční větve v celkovém pohledu.
Sicílie, sicilské vnitrozemí, září 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.

Naším důvodem pro návštěvu tohoto místa byla informace o starobylé nekropoli skryté v bludišti údolí a skalnatých pahorků s častými výstupy šedobílé horniny. V této části vnitrozemí se mrtví ukládali do kolmých a masivních stěn skalnatých pahorků v nejstarších dobách ostrova. Neznám důvody toho zvyku, ani to, zda šlo o místní záležitost nebo o obecný způsob, jak nakládat s mrtvolami.


The fig.10: A next flowering plant I found in the dry and stony soil next to the road. Sicily,
a Sicilian inland, September 2017, taken with my smart phone.
Obr.10: Další kvetoucí rostlina, kterou jsem našel v suché a kamenité půdě vedle silnice.
Sicílie, sicilské vnitrozemí, září 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.

K dosažení této destinace opustil náš džíp areál Primasole Beach a vyrazil po dálnici ve směru Syrakus, ale asi v polovině cesty Venda odbočil vpravo a auto začalo úzkou silnicí stoupat do skalnatého vnitrozemí. První zastávku jsme měli v nejvyšším úseku města Sorenta, které se prostírá na vrcholu a svazích táhlého skalnatého vrchu. Byla to jen krátká zastávka, vzpomínám si, že na protější straně silnice bylo místo zasvěcené nějakému Svatému. Za sklem kamenného pomníku byla soška toho Svatého. Na chvilku jsem z auta vystoupil, abych si našel nějaké intimní místo na odvodnění. Ten Svatý byl ke mně laskavý, protože jsem pro svou potřebu našel dobrou niku nedaleko pod jeho pomníkem v křovitém terénu vedle silnice. Pak jsme pokračovali v cestě.

The Fig.11: Notice erected positions of the fruits with this lower tree. Sicily, a Sicilian
inland, September 2017, taken with my smart phone.
Obr.11: Všimněte si vzpřímené pozice plodů u tohoto nízkého stromku. Sicílie, sicilské
vnitrozemí, září 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.

Bez další zastávky jsme pomalu projeli městem. Vlastně jsme jeli jeho svažitými ulicemi a náměstíčky, dokud jsme nedojeli na jeho konec a poté jsme pokračovali strmou silnicí se spoustou zatáček na samé dno údolí na úpatí skalnatého vrchu. Pak auto zase začalo silnicí stoupat, a jak jsme stoupali výš a výš, mohli jsme si užívat mnoha výhledů na městečko Sorento s domy rozptýlenými po vrcholových částech pahorku, který jsme před krátkou dobou nechali za zády. V jednom místě stoupání Venda auto zastavil, abych mohl vystoupit a udělat si nějaké fotky protějšího kopce a také okolní krajiny. Tahle zastávka byla poslední před cílem naší cesty.

The Fig.12: One branch of the small tree from the previous picture with fruits and foliage at
the closer view. Sicily, a Sicilian inland, September 2017, taken with my smart phone.
Obr.12: Jedna větev stromku z předešlého obrázku s plody a olistěním v bližším pohledu.
Sicílie, sicilské vnitrozemí, září 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.

O několik minut později jsme dorazili na místo. Silnice tu končila. Na jejím konci jsme viděli bránu. Venda zaparkoval auto vedle silnice opodál brány. Podél silnice nalevo jsem si povšiml dvou info tabulí. Bohužel, texty na nich byly jen v italštině. Po přestávce na cigaretu jsme se rozešli k bráně. Byla zavřená a pět či deset metrů od brány jsme viděli dřevěný domek, který stál vedle polní pěšiny nalevo. V té době jsme byli jediní návštěvníci toho místa. Zdálo se, že domek je opuštěný. Rezavé a omšelé dveře brány byly zavřené. Robert je zkusil otevřít. Nebyly zamčené. Už jsme se chystali vejít, ale v tom z domku vyšel nějaký muž a gesty nám naznačoval, abychom místo opustili. Pochopili jsme, že areál této přírodní rezervace zahrnující nekropolis je nám toho dne zapovězen.


The Fig.13: This species resembled Eryngium the genus to me. Sicily, a Sicilian inland,
September 2017, taken with my smart phone.
Obr.13: Tento druh mi připomínal máčku (Eryngium). Sicílie, sicilské vnitrozemí,
září 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.

Rozhodli jsme se zůstat na chvíli v okolí auta. Zatímco Robert s Vendou připravovali mého drona na vzdušný průzkum, prohlížel jsem si terén podél silnice. Karel pokuřoval a sledoval přípravy drona na vzlet. Uzavřený vstup do přírodní rezervace jsme měli neustále v dohledu. Strávili jsme tam asi třicet nebo pětačtyřicet minut. Během té doby jsme zaznamenali pár aut, která přijížděla k bráně. Zjevně turisté, kteří se zajímali o prohlídku přírodní rezervace a její největší atrakci - nekropolis. Ale jejich pokusy navštívit oplocenou oblast ukončoval rezolutně hlídač stejně, jako byl zamítnut náš pokus. Poté turisté nasedli do aut a odjeli hned pryč. Alespoň jsme viděli, že zákaz platí pro všechny.


The Fig.14: "The golden heads" of the previous plant in detail. Sicily, a Sicilian inland,
September 2017, taken with my smart phone.
Obr.14: "Zlaté hlavy" předešlé rostliny detailně. Sicílie, sicilské vnitrozemí, září 2017,
pořízeno mým chytrým mobilem.

Počasí bylo příjemné s přechodnými bílými oblaky, které přecházely napříč modrou oblohou a absolutní absence větru zajišťovala bezpečný let Létající Tarantule (moje přezdívka pro drona).

The Fig.15: Once again "the small knees" of the plant from the Fig.9/a - 9/d. Sicily, a Sicilian
inland, September 2017, taken with my smart phone.
Obr.15: Ještě jednou "kolénka" rostliny z obr.9/a - 9/d. Sicílie, sicilské vnitrozemí, září 2017,
pořízeno mým chytrým mobilem.

Jako obvykle jsem se zajímal o místní květenu rostoucí podél silnice. Snažil jsem se věnovat pozornost všemu živému, ale až na pár motýlů, které jsem letmo zahlédl na okamžiky tak krátké, že jsem nedokázal zachytit jejich obrázky, moje foto sbírka z tohoto místa zahrnuje výhradně rostlinné druhy.

The Fig.16: A view of a part of the natural reserve from the road nearby the gate to this
areal. Its deep narrow valleys among the hills are not visible on this picture. But what we
could not see was seen and recorded by my Flying Tarantula. You can see its recording on
my timeline within The Facebook (https://www.facebook.com/ZZacek/). Sicily, a Sicilian
inland, September 2017, taken with my smart phone.
Obr.16: Pohled na část přírodní rezervace ze silnice opodál brány do tohoto areálu. Jeho
hluboká úzká údolí mezi pahorky nejsou na obrázku vidět. Ale to, co jsme vidět nemohli,
viděla a zaznamenala má Létající Tarantule. Jeho nahrávku můžete vidět na mém timeline
na FB (https://www.facebook.com/ZZacek/). Sicílie, sicilské vnitrozemí, září 2017, pořízeno
mým chytrým mobilem.

Můj krátký floristický průzkum místa naznačil velice zajímavou skladbu místní květeny, i když vegetační fáze mnoha rostlin už skončila. Vzdor tomu faktu, a jak můžete vidět na mých fotkách, krása suchých vzorků je plně srovnatelná se vzorky živými. Zajímavé je, že jsem vedle silnice nezaznamenal žádné kapradiny vyrůstající ze štěrbin nízkých kamenných tarasů. Během pobytu na Sicílii jsem se vlastně nesetkal s žádnou kapradinou. Možná jsem se nikdy nenacházel na správných místech s jejich výskytem, anebo, pokud ano, pak jsem je mohl přehlédnout. Tento fakt zmiňuji proto, že během návštěv předešlých ostrovů (tj. Madeiry, Korziky a Tenerife, největšího ostrova Kanárského souostroví) byla moje zkušenost s kapradinami pozitivní a bohatá.

středa 15. listopadu 2017

The English version

What I Saw in The Natural Reserve
Nearby The Primasole Beach Area (III)

The Fig.1: A rift through reeds in the end of a side little way leading to the river´s bank. I
could see the opposite bank from this point. Sicily, Catania, the natural reserve nearby
the Primasole Beach area, September 2017, taken with my smart phone.
Obr.1: Průhled rákosím na konci postranní cestičky vedoucí ke břehu řeky. Z tohoto bodu
jsem mohl vidět protější břeh. Sicílie, Catania, přírodní rezervace poblíž oblasti Primasole
Beach, září 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.

Soon I learnt that the green barrier separating me from the river´s bank was not continuous. I could see side narrow ways going through the vegetation barrier. By them you could pass to the very edge of the bank and see the river. As soon as I noticed the first of them I used it. A couple of steps was enough and I stood up at the bank´s edge. I could overlook a wide section of the river including its opposite bank. A while before than I reached the bank I could glance a smaller water bird for a moment. It was floating on the water surface at my sight nearby the bank but a moment later it disappeared behind reeds to the left from the little path leading to the bank´s edge. It registered my advent and it disappeared.

The Fig.2/a: I encountered on this motor boat in the end of the first side little way through the
green curtain. It appeared to be shabby, lonely and forgotten. No signs of any frequent usage.
Sicily, Catania, the natural reserve nearby the Primasole Beach area, September 2017, taken
with my smart phone.
Obr.2/a: Na tenhle motorový člun jsem narazil na konci první postranní uličky skrze zelenou
oponu. Vypadal omšele, osaměle a zapomenutý. Žádné známky jakéhokoliv častého používání.
Sicílie, Catania, přírodní rezervace poblíž oblasti Primasole beach, září 2017, pořízeno mým
chytrým mobilem.

The Fig.2/b: This small vessel was the best of all I found in this stretch of the bank. Sicily,
Catania, the natural reserve nearby the Primasole Beach area, September 2017, taken with
my smart phone.
Obr.2/b: Tohle malé plavidlo bylo nejlepší ze všech, která jsem na tomto úseku břehu nalézal.
Sicílie, Catania, přírodní rezervace poblíž oblasti Primasole Beach, září 2017, pořízeno mým
chytrým mobilem. 

I looked around the immediate surroundings. There was a fisher´s boat on water at the bank to the right. It was connected with the land with a help of a thick rope. It had a closed cabin suggesting it was a motor boat. It seemed to be lonely, older and out of often usage. It looked like shabby and it was calling for a lot of repairs.


The Fig.3: A next accessible place at the river showed me this semi submersed boat. Sicily,
Catania, the natural reserve nearby the Primasole Beach area, September 2017, taken with
my smart phone.
Obr.3: Další přístupné místo u řeky mi ukázalo tento zpola potopený člun. Sicílie, Catania,
přírodní rezervace poblíž oblasti Primasole Beach, září 2017, pořízeno mým chytrým
mobilem.

I could see a similar picture in the end of each next side little way I visited to. The principle was following: I always went back to the field path leading alongside the green curtain, I covered several meters and again I took a turn to next side little way trodden down to the river´s bank. Always I found a boat resting either on the water surface or on the bank. No doubts, the side ways were used by fishers but I never met anybody of them. Mostly their little vessels were in so bad conditions that they seemed to be forgotten there by purpose, as if their owners lost any interest in fishery or as if they all went away suddenly with no chance to transport their boats to somewhere else or to demolish them and to take their remnants away. The lonely boats evoked the same impression as the unfinished or semi built up houses I could see everywhere where I found myself in Sicily. If some fishers practiced fishery actively there then they had to be ghosts.

The Fig.4: This plastic chair documents the man´s ability to make any natural surroundings
more comfortable. Maybe, here in a narrow way leading to his boat, a fisherman changed his
shoes. Sicily, Catania, the natural reserve nearby the Primasole Beach area, September 2017,
taken with my smart phone.
Obr.4: Tahle plastová židle dokládá lidskou schopnost více zpohodlňovat jakékoliv přirozené
prostředí. Možná si tady v úzké uličce nějaký rybář přezouval boty. Sicílie, Catania, přírodní
rezervace poblíž oblasti Primasole Beach, září 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.
The word "reeds" is too much common to satisfy a more curious man. We all can imagine tall slim stems with narrow long and pointed leaves under the expression. We all know their brown rusty spikes in maturity, some of us think them to be a tall grass and most of us would say that reeds grow at or rightly in shallow water sources. Well, that´s all true and substantial to the common idea. But if you feel to be a botanist or a naturalist a bit at least then you can´t be satisfied with such an idea. Especially, as soon as you are infected with a certain sum of the scientific knowledge, if your memory stores a lot of botanical names received by your continuous study of botanic textbooks then while you are in a field trip and you encounter on a herb similar to the reed your head can be in problems because you are aware of the fact that there are a lot of herbs similar to the reed but they differ from it and they belong to different families.

The Fig.5/a: A ruined boat on the river´s sandy bank. Sicily, Catania, the natural reserve
nearby the Primasole Beach area, September 2017, taken with my smart phone.
Obr.5/a: Poničený člun na písčitém břehu řeky. Sicílie, Catania, přírodní rezervace poblíž
oblasti Primasole Beach, září 2017, pořízeno mým chytrým mobilem. 

The Fig.5/b: A more view of the boat from the previous picture. Paradoxically, the abandoned
boats did not seem to disturb the natural character of the habitat. Sicily, Catania, the natural
reserve nearby the Primasole Beach area, September 2017, taken with my smart phone.
Obr.5/b: Další pohled na člun z předešlého obrázku. Paradoxně se opuštěné čluny nezdály
narušovat přirozený charakter lokality. Sicílie, Catania, přírodní rezervace poblíž oblasti
Primasole Beach, září 2017, pořízeno mým chytrým mobilem. 

While I was standing on the narrow trodden path surrounded by the reeds both from the right and from the left side the wind was playing with their tall stems growing tightly together. They were rocking here and there and bracing each other in the wind making creaking or rattling sounds. I was alone there, nobody at my sight and from time to time the creaking sounds were so suggestive that I turned myself back to be sure that nobody was coming behind my back.

The Fig.6: A view of a tangle of reeds. To determine this species is not so easy. There are a
lot of plants similar to Phragmites communis throughout all the world. Sicily, Catania, the
natural reserve nearby the Primasole Beach area, September 2017, taken with my smart
phone.
Obr.6: Pohled na spleť rákosí. Určit tento druh není tak lehké. Po celém světě existuje spousta
rostlin podobných rákosu obecnému (Phragmites communis). Sicílie, Catania, přírodní
rezervace poblíž oblasti Primasole Beach, září 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.

Unfortunately, slowly a fine raining started falling. At the beginning I did not care of it but in the course of a short time the rain became more and more intensive. I had to think of my back way to our rented house in The Summer Resort of Ghosts. Yet I managed to explore last side little way in the green barrier and again I could see two older fishery boats floating next to the bank. They were abandoned in the same way as all the previous one. I think this ghostly show of forgotten fishery boats had its next examples further alongside this bank but I went back to the sandy path leading in a parallel way with the green barrier and this time I took one of many narrow paths to my right side. I had to come across a wider band. It was covered with a lower vegetation in which one species of a herb dominated totally. You can see it on more pictures accompanying this post. The herb had its specific scent but I found no example close to the odor. This band covered with one dominant plant species stretched out between the green barrier and the lower bank. A while later I stood up on the lower bank, i.e. on the boundary between the natural reserve and the nobody´s zone, on the way leading back to The Summer Resort of Ghosts.
On my way back the raining was getting more intensive. No wonder then that entering the house I was wet to the skin.


The Czech Version

Co jsem viděl v přírodní rezervaci
poblíž oblasti Primasole Beach (III)


The Fig.7: A spike of the reed I could observe at the river. Its tall slim stems lined the little
ways leading to the very edge of the river through the green barrier. This view tells me that
the plant may belong to Poaceae the family. Phragmites communis is one of its members.
Sicily, Catania, the natural reserve nearby the Primasole Beach area, September 2017, taken
with my smart phone.
Obr.7: Květenství rákosu, který jsem mohl pozorovat u řeky. Jeho vysoké štíhlé stonky
lemovaly cestičky na samý okraj řeky skrze zelenou bariéru. Tento pohled mi říká, že
rostlina snad může patřit do čeledi lipnicovitých (Poaceae). Rákos obecný (Phragmites
communis
) je jedním z jejích příslušníků. Sicílie, Catania, přírodní rezervace poblíž oblasti
Primasole Beach, září 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.

Brzy jsem zjistil, že zelená bariéra, která mne odděluje od  říčního břehu, není souvislá. Viděl jsem, že skrze vegetační bariéru procházejí úzké průchody. Mohli jste jimi projít na samý okraj břehu a vidět řeku. Jakmile jsem si prvního z nich povšiml, použil jsem ho. Pár kroků stačilo a stanul jsem na okraji břehu. Mohl jsem přehlížet široký úsek řeky včetně protějšího břehu. Chvíli před dosažením břehu jsem na okamžik letmo zahlédl menšího vodního ptáka. Plul na hladině v mém dohledu poblíž břehu, ale po chvíli zmizel za rákosím nalevo od pěšinky vedoucí ke břehu. Zaznamenal můj příchod a zmizel.

The Fig.8: Last two shabby boats hidden in reeds I saw at the river. Various plastic junk next
to the boats - next show of the reckless behavior of the man. Sicily, Catania, the natural
reserve nearby the Primasole Beach area, September 2017, taken with my smart phone.
Obr.8: Poslední dva omšelé čluny skryté v rákosí, které jsem u řeky viděl. Různý plastický
balast vedle člunů - další ukázka bezohledného chování člověka. Sicílie, Catania, přírodní
rezervace poblíž oblasti Primasole Beach, září 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.

Rozhlédl jsem se po bezprostředním okolí. U břehu napravo byl rybářský člun. S pevninou byl spojen pomocí silného lana. Měl uzavřenou kabinu, což naznačovalo, že to je motorový člun. Zdálo se, že je opuštěný, starý a mimo časté používání. Vypadal omšele a volal po spoustě oprav.


The Fig.9: This plant covered the band between the green barrier (the reeds wall on the
 picture) and the lower bank (it is not visible here) as a dominant species totally. Sicily,
Catania, the natural reserve nearby the Primasole Beach area, September 2017, taken with
my smart phone.
Obr.9: Tato rostlina pokrývala pásmo mezi zelenou bariérou (rákosová stěna na obrázku) a
nízkým valem (tady vidět není) jako zcela dominantní druh. Sicílie, Catania, přírodní
rezervace poblíž oblasti Primasole Beach, září 2017, pořízeno mým chytrým mobilem. 

Na konci každé postranní cestičky, kterou jsem navštívil, mohl jsem vidět podobný obraz. Princip byl následující: Pokaždé jsem se vrátil na polní pěšinu vedoucí podél zelené opony, urazil jsem několik metrů a zase jsem zahnul na další postranní cestičku vyšlapanou ke břehu řeky. Vždycky jsem našel nějaký člun, který spočíval buď na hladině nebo na břehu. Nepochybně boční cesty používali rybáři, ale žádného z nich jsem nikdy nepotkal. Většinou byla jejich plavidla v tak špatném stavu, že se zdálo, že jsou tam záměrně zapomenuta, jako by jejich vlastníci ztratili jakýkoliv zájem o rybaření, anebo, jako by všichni náhle zemřeli bez možnosti přepravit čluny někam jinam nebo je demolovat a zbytky odvézt. Ty opuštěné čluny evokovaly tentýž dojem jako nedokončené či zpola postavené domy, které jsem mohl vidět všude, kde jsem se na Sicílii ocital. Pokud tam rybáři rybařili aktivně, pak to museli být duchové.

The Fig.10: The dominant herb in the medium band at the closer view. Here you can see the
lower bank on the horizon. Sicily, Catania, the natural reserve nearby the Primasole Beach
area, September 2017, taken with my smart phone.
Obr.10: Dominantní bylina ve středním pásmu v bližším pohledu. Zde můžete vidět nízký
val na horizontu. Sicílie, Catania, přírodní rezervace poblíž oblasti Primasole Beach, září
2017, pořízeno mým chytrým mobilem.

The Fig.11: Foliage and spikes of the dominant plant from the medium band in the more
detailed way. Sicily, Catania, the natural reserve nearby the Primasole Beach area, September
2017, taken with my smart phone.
Obr.11: Olistění a květenství dominantní rostliny ze středního pásma detailněji. Sicílie,
Catania, přírodní rezervace poblíž oblasti Primasole Beach, září 2017, pořízeno mým
chytrým mobilem.

Výraz "rákosí" je příliš moc obecný, aby uspokojil zvědavějšího člověka. Všichni si pod tím výrazem umíme představit vysoká štíhlá stébla s úzkými dlouhými a zašpičatělými listy. Všichni známe jejich hnědá nebo rezavá květenství za zralosti, někteří z nás je pokládají za vysokou trávu a většina z nás by řekla, že rákosí roste u nebo přímo ve vodních zdrojích. Všechno to je pravda a dostatečné pro obecnou představu. Ale pokud se aspoň trochu cítíte jako botanik nebo přírodozpytec, pak takovou představou uspokojeni být nemůžete. Jakmile jste totiž infikováni určitou sumou vědeckých vědomostí, skladuje-li vaše paměť spoustu botanických názvů získaných nepřetržitým studiem botanických učebnic, pak, zatímco jste na polním výletě a narazíte na bylinu podobnou rákosu, vaše hlava může mít potíže, protože jste si vědomí faktu, že existuje spousta bylin podobných rákosu, ale ty se od něj liší a patří do jiných čeledí.


The Fig.12: A portrait of one specimen of the reed growth. Sicily, Catania, the natural
reserve nearby the Primasole Beach area, September 2017, taken with my smart phone.
Obr.12: Portrét jednoho exempláře z rákosového porostu. Sicílie, Catania, přírodní rezervace
poblíž oblasti Primasole Beach, září 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.

The Fig.13: A view of the medium band between the river and the lower bank (to the right).
Sicily, Catania, the natural reserve nearby the Primasole Beach area, September 2017, taken
with my smart phone.
Obr.13: Pohled na střední pásmo mezi řekou a nízkým valem (napravo). Sicílie, Catania,
přírodní rezervace poblíž oblasti Primasole Beach, září 2017, pořízeno mým chytrým
mobilem.

Zatímco jsem stál na úzké sešlapané pěšině obklopen rákosím z pravé i z levé strany, vítr si pohrával s jejich vysokými stonky, jež rostly těsně pospolu. Kolébaly se ve větru sem a tam a vzájemně se o sebe otíraly, vytvářeje skřípavé nebo chřestivé zvuky. Byl jsem tam sám, nikdo v mém dohledu a občas ty skřípavé zvuky byly tak sugestivní, že jsem se obracel dozadu, abych měl jistotu, že mi za zády nikdo nepřichází.


The Fig.13/a: I photographed these tufts of a grassy species on the lower bank.
Sicily, Catania, the natural reserve nearby the Primasole Beach area, September 2017, taken
with my smart phone.
Obr.13/a: Tyto chomáče nějakého druhu trávy jsem fotil na nízkém valu. Sicílie, Catania,
přírodní rezervace poblíž oblasti Primasole Beach, září 2017, pořízeno mým chytrým
mobilem. 

The Fig.13/b: One specimen at the closer view. Sicily, Catania, the natural reserve nearby the
Primasole Beach area, September 2017, taken with my smart phone.
Obr.13/b: Jeden exemplář v bližším pohledu. Sicílie, Catania, přírodní rezervace poblíž
oblasti Primasole Beach, září 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.

The Fig.13/c: Two spikes of the grass on the two previous pictures in the more detailed way.
Sicily, Catania, the natural reserve nearby the Primasole Beach area, September 2017, taken
with my smart phone.
Obr.13/c: Dvě květenství trávy na dvou předešlých obrázcích detailněji. Sicílie, Catania,
přírodní rezervace poblíž oblasti Primasole Beach, září 2017, pořízeno mým chytrým
mobilem.
Bohužel, zvolna začalo mrholit. Zpočátku jsem se o to nestaral, ale během krátké doby intenzita deště zesilovala. Musel jsem pomýšlet na zpáteční cestu do pronajatého domu v Letovisku duchů. Ještě jsem zvládl prozkoumat poslední uličku v zelené bariéře a znovu jsem mohl vidět dva starší rybářské čluny vzplývající vedle břehu. Byly opuštěné stejně jako všechny předešlé. Myslím, že tahle přehlídka zapomenutých rybářských člunů měla své další příklady dále podél břehu, ale já se vrátil na písčitou pěšinu vedoucí paralelně se zelenou bariérou a tentokrát jsem se dal jednou z mnoha pěšinek po mé pravé straně. Musel jsem přejít širší pásmo. Porůstala ho nízká vegetace, v níž naprosto převládal jeden bylinný druh. Můžete ho vidět na více obrázcích, které tento post doprovázejí. Bylina měla specifickou vůni, ale žádný příklad blízký tomu odéru nenacházím. Pásmo porostlé jedním dominantním druhem rostliny se prostíralo mezi zelenou bariérou a nízkým valem. O chvíli později jsem na nízkém valu stanul, tj. na hranici mezi přírodní rezervací a zónou nikoho, na cestě vedoucí zpět do Letoviska duchů.
Na zpáteční cestě déšť zesiloval. Není tedy divu, že když jsem vcházel do domu, byl jsem promoklý na kůži.