sobota 28. února 2015

The English Version

The Game of Thrones in My Illustrations

Hodor, Bran and EvilWolf

Bran is the youngest son of Eddar Stark. Eddar Stark, as all you the fans of the Martin´s fantasy have known, was cut down by a headsman and Bran was forced to hide himself but Bran´s feet were crippled after his fall from a tall castle wall.
He is carried from place to place on back of his groom called Hodor.
This man is single-minded, he can express one word only: Hodor. He repeats it in manifold emotional tints according to his immediate moods. While his mental abilities are very limited he is strong like a bull. In fact, the man is Bran´s horse. As Bran learns gradually he can leave his body mentally and visit to brains of other living beings including his evilwolf, he can enforce his will upon them. This is a good compensation for his handicap.Though he´s very strong Hodor is shrinking, if something bad happens Hodor often becomes nervous and he´s confused. Bran, in his efforts to easy him, enter his brain mentally. The role of Hodor is a great slavery to his actor I must write. Mostly you can see him with Bran on his back or in his arms.

The Czech Version

Hra o trůny v mých ilustracích

Hodor, Bran a zlovlk

Bran je nejmladším synem Eddara Starka. Eddar Stark, jak vy všichni fandové Martinovy fantazy už víte, byl sťat katem a Bran je nucen se skrývat, ale Branovy nohy jsou zmrzačeny po pádu z vysoké hradní zdi.
Z místa na místo je přenášen svým pacholkem zvaným Hodor.
Tento člověk je prostoduchý, umí vyjádřit jen jedno slovo: Hodor.  Opakuje ho v rozmanitých citových odstínech podle svých okamžitých nálad. Zatímco jeho duševní schopnosti jsou velmi omezené, je silný jako býk. Ten člověk je vlastně Branův kůň. Jak Bran postupně zjišťuje, dokáže své tělo mentálně opouštět a navštěvovat  mozky jiných živých bytostí včetně svého zlovlka, dokáže jim vnucovat svou vůli. Je to dobrá kompenzace za jeho postižení. I když je Hodor velmi silný, je bojácný, pokud se stane něco zlého, často znervozní a je zmatený.  Bran, ve snaze ho uklidnit, vstupuje mentálně do jeho mozku.
Musím napsat, že role Hodora je pro jeho herce velká dřina. Většinou ho vidíte s Branem na zádech nebo v náruči.


čtvrtek 26. února 2015

The Fig.1: My two Phalaenopsis orchids in buds.
The English Version

My Two Phalaenopsis Orchids in Buds

One of the most often orchids having been published on the G+ belongs to the Phalaenopsis the genus. I´ve seen one post on The G+ not too long time ago in which its author writes that from time to time our dreams come to reality. He dreamed about flowering of his Phalaenopsis. It never showed its flowers to him till that time. When he woke up he found that his orchid formed a flowering stem full of buds. He documented it with one photo.
Today (02.26.´15) I took several shots of my two Phale-orchids in buds. Some of them are going to open themselves within a couple of days. I look forward to the beauty of their flowers as I can do it every year in this time.
The Fig.2: The plant behind the first has bigger buds.
But I must warn you. If your plants have buds it needn´t mean that they will flower surely. The buds can go away before flowering. Therefore keep your plants at the colder temperature with sufficient humidity. My plants are placed in a large aquarium standing on a window sill of the window facing to the East. Unfortunately, there´s an unite of the central heating just under the window sill. On the other hand the window permeates an outside cold air partly into my room. This cold air and regular watering of the aquarium´s bottom compensate for the heat coming from down. Despite this one of the buds went away when I had no time to water the bottom as usually. You can see a scar after it on the flowering stem with the plant having bigger buds. You can see it at the best on the figure of the num. 3.

The Czech Version

Moje dvě orchideje rodu Phalaenopsis (můrovník) v poupatech

Jedna z nejčastějších orchidejí zveřejňovaných na G+ patří do rodu můrovník (Phalaenopsis). Nedávno jsem na G+ viděl příspěvek, v němž jeho autor píše, že občas se sny stávají skutečností. Zdálo se mu, že jeho falík vykvetl. Do té doby mu květy nikdy nepředvedl. Když se probudil, zjistil, že jeho orchidea tvoří květenství plné poupat. Doložil ho jedním snímkem.
The Fig.3: There´s a scar after one died bud under sound buds.
Já jsem dnes (26.2.´15) pořídil několik záběrů svých dvou můrovníků v poupatech. Některá z nich se chystají otevřít během pár dní. Jako každoročně v tomto čase se těším na krásu jejich květů.
Musím vás ale varovat. Mají-li vaše rostliny poupata, neznamená to, že určitě pokvetou. Poupata mohou uvadat před kvetením. Proto rostliny pěstujte při chladnější teplotě s dostatečnou vlhkostí.

Moje rostliny jsou umístěny ve velkém akváriu stojícím na okenním parapetě okna hledícího k východu. Naneštěstí je pod tímto parapetem radiátor ústředního vytápění. Na druhou stranu okno propouští do pokoje částečně venkovní chladný vzduch. Chladný vzduch a pravidelná zálivka dna akvária vyvažují teplo přicházející zdola. Přesto jedno z poupat odešlo, když jsem neměl čas zavlažit dno jako obvykle. Na květním stvolu u rostliny s většími poupaty můžete vidět jizvu po něm. Nejlépe ji můžete vidět na obrázku č. 3.
středa 25. února 2015

My present from Reunion.
The English version

Part One

On Vanilla crenulata from Reunion
or Would You Like to Have a Vanilla Ice Cream?

My son and our common friend visited to Reunion in the time between last year and this one.
Yesterday (02.23.´15) I received a nice present from our friend Vendy.
It is a small paper box of which one side has drop-like hole. Through it you can see its contents. There can be seen a standing tube inside the box. There´s a living small plant of Vanilla crenulata growing in a special medium or a substrate within the tranlucent platic tube.The substrate is a white gel consisting of nutritions. This plantlet was propagated by the method of the tissue culture. Also I found instructions what to do with the plantlet next in the box.
My boys bought several plantlets for their relatives and friends here in Czech republic. One of them came to me. They bought them at the Vanilla Reunion´s Research Station where they could see the way how the Vanilla was cultivated. The boys took a couple of instructive pictures at the Vanilla Research Station. Thanks to them both me and you can see pictures of the original place where my plantlet comes from. I publish the pictures with kind agreements of their two authors, i.e. of my son and our common friend.
The Vanilla Research Station, Reunion.
Will I be succcessful in my attempt to replant my plantlet from the tube from Reunion to a normal pot in Prague, Czech republic? Will my small vanilla from the tube say yes to the conditions in my room? The time will show answers to these and many other similar questions. I´m going to inform you of them step by step in my next free posts devoted to this topic.

The Czech Version

O Vanilla crenulata z Reunionu
aneb dali byste si vanilkovou zmrzku?

Můj syn a náš společný přítel navštívili Reunion v době mezi loňským a letošním rokem.
Včera (23.2.´15) jsem obdržel hezký dárek od našeho přítele Vendyho.
Robust plants of Vanilla crenulata in culture, Reunion.
Je to papírová krabička, jejíž jedna strana má kapkovitý otvor. Skrze něj můžete vidět její obsah. Uvnitř krabičky je vidět stojící zkumavka. V průhledné plastové zkumavce je malá živá rostlina vanilky rostoucí ve speciálním médiu či substrátu. Substrát je bílý gel obsahující živiny.Tahle rostlinka byla namnožena metodou pletivové kultury. V krabičce jsem také našel instrukce, co dělat s rostlinkou dál.
Hoši koupili několik rostlinek pro blízké a přátele zde v Česku. Jedna z nich dospěla ke mně. Zakoupili je v Reunionské výzkumné stanici pro vanilku, kde si mohli prohlédnout způsob, jakým se vanilka pěstuje. Ve výzkumáku pro vanilku chlapci pořídili pár názorných obrázků. Díky jim můžeme já i vy vidět původní místo odkud má rostlinka pochází. Obrázky publikuji s laskavým souhlasem obou autorů, tj. mého syna a našeho společného přítele.
Cliimbing stems of V. crenulata in culture, Reunion.
Budu úspěšný v pokusu přesadit rostlinku ze zkumavky z Reunionu do obyčejného květináče v Praze, v Česku? Přitaká moje malá vanilka ze zkumavky podmínkám v mém pokoji?  Na tyto a další podobné otázky ukáže odpovědi čas. Hodlám Vás o nich krok za krokem informovat v příštích volných vstupech věnovaných tomuto tématu.

České popisky k obrázkům (shora dolů):
Můj dárek z Reunionu.
Výzkumná stanice pro vanilku na Reunionu.
Robustní rostliny V. crenulata v kultuře, Reunion.
Popínavé lodyhy V. crenulata v kultuře, Reunion.

neděle 22. února 2015

Our TV stars: A. Goldflam (to the left) and Bolek Polívka (to the right).
The English Version

I Dislike Watching the TV

I haven´t watched our TV programs for several years. I stopped watching the TV when we removed to the present rented small half-house in Dolní Chabry (one of the Prague suburban sections). If I want to see some program I´ll find it on the Internet and I´ll watch it on my comp´s screen.
Now I haven´t watched the TV for seven or eight years. I´ve found that watching the TV has been a lost time. I think that the telly has been good for brainwashing only. We had a radio only in my childhood. The TV set came to our family much later. Then there was a long period of my watching the TV but listening to the radio and reading books were my first good foundations. They taught to me to imagine and to express myself, not to be superficial, to think of things.
When the TV period came I could watch its products with a very strong immunity system, my access to this medium was critical and sceptic already. In short I was lucky that my first sources of information didn´t come from the TV exclusively.

Our first TV had a black and white picture and it had two programs only. Today I can see that it was good rather than bad.
Unfortunately, today I can see one-sided influence of the colour TV with the huge offer of our and foreign programs on the poor heads of many people.
I´ve been able to record two periods of the TV in my life so far: The TV in the totalitarian regime and the TV after the Velvet Revolution here in Czech Republic. Both the two periods have had their drawbacks as well as their pluses. I can´t say that the first is better than the second and vice versa. Despite this lesser is more I think.

Our TV stars: O. Hejma (to the left), K. Šíp, H. Pavlowská.
The Czech Version

Nerad se dívám na TV

Už několik let naše TV programy nesleduji. Přestal jsem se na televizi dívat, když jsme se přestěhovali do současného pronajatého půldomku v Dolních Chabrech (jedna z pražských předměstských čtvrtí). Pokud se na nějaký program chci dívat, najdu si ho na Internetu a dívám se na něj na obrazovce svého kompu. Teď už se na TV nedívám sedm či osm let. Zjistil jsem, že sledování TV je ztráta času. Myslím, že koukání na TV je dobré jen k vymývání mozků. V mém dětství jsme měli jenom rádio. Televize přišla do naší rodiny mnohem později. Poté nastalo dlouhé období, kdy jsem TV sledoval, ale moje první dobré základy byly poslech rádia a četba knih. Naučily mě představovat si a vyjadřovat se, nebýt povrchním, přemýšlet o věcech.
Když nastalo období televize, mohl jsem její produkty sledovat se silným imunitním systémem, můj přístup k tomuto médiu byl už kritický a skeptický. Zkrátka, měl jsem kliku, že mé první info-zdroje nepocházely výlučně z TV.

Naše první TV měla ČB obraz a měla jenom dva programy. Dnes vidím, že to bylo spíš dobré než špatné.
Bohužel, dnes vidím jednostranný vliv barevné TV s ohromnou nabídkou našich a zahraničních programů na ubohé hlavy mnoha lidí.
Až dosud jsem v životě mohl zaznamenat dvě TV období: TV v totalitním režimu a TV po Sametové revoluci zde v České republice. Obě dvě období mají své stinné stránky a také svá plus. Nemohu říci, že první je lepší než druhé a vice versa. Vzdor tomu si myslím, že méně je více.

sobota 21. února 2015

A tiredness is sitting on my back.
The English Version

Tiredness

When I started drawing my drawings first I did only white and black versions. I tried to express various ideas with a help of the ordinary pencil. One day I tried to draw how I was afflicted with tiredness. I imagined it like an old faty naked woman. If somebody here in Czech republic says: A tiredness sat on me, he or she wants to say that he or she is tired. Therefore I drew my tiredness sitting on my back and holding my shoulders with her hands strongly.
I drew my tiredness to be translucent, to be seen that it was an illusion only.
Tiredness is a negative feeling to a man but I know very well that there is a pleasant tiredness, too, after some of our activities. If someday I draw this form of tiredness I will imagine some more beautiful symbol for it!

The Czech Version

Únava

Když jsem začal kreslit své kresby, nejdřív jsem dělal jenom černobílé verze. Pokoušel jsem se vyjádřit rozmanité představy s pomocí obyčejné tušky. Jednou jsem se pokusil nakreslit, jak jsem postižen únavou. Představil jsem si ji jako starou, tlustou nahou ženu. Pokud tady v Česku někdo prohlásí: Sedla na mě únava, chce tím říci, že je unavený. Proto jsem svou únavu nakreslil, jak mi sedí na zádech a rukama mi silně svírá ramena.
Nakreslil jsem svou únavu, aby byla průhledná, aby bylo vidět, že je to pouhá iluze.
Únava je pro člověka negativní pocit, ale já dobře vím, že existuje také příjemná únava po některých z našich činností. Jestli někdy budu kreslit tuhle formu únavy, představím si pro ni nějaký krásnější symbol!

pátek 6. února 2015

The English Version

Mr. Thimble in Danger

Stories of my patients have been bizarre.
Mr. Thimble was about thirty years old. When he was removed to our ward he was very paranoid. He didn´t behave aggressively, he was decorous but he didn´t want to take drugs prescribed by his head doctor. We had to convince him to take them for a long time before he took them at last. He thought that the drugs were harmful to him rather than for his good.
He was affraid that his head doctor would prohibit his driving card. He always asked me about it. "If you take the drugs your head doctor won´t do it because you´ll be all right. But if you don´t take them, he will judge that you´re not OK and your driving card will be lost to you," usually I answered to him.

Mr. Thimble was dependent on pervitine. Because he trusted me one day he told me his story leading to our ward, leading to his stay at the ward for the men dependent on alcohol, drugs and gambling.
He told me he was a strong feeling that some drug dealers went after him. He thought they wanted to kill him. One day his home bell rung. They were here already! he thought to himself and he started to do something for your salvation. He armed with his pistol and opened a window. There was a long stony gadroon under the window. He left the window and stepped down on the gadroon. Now he was standing on the narrow gadroon. One fault step or a short attack of dizziness meant his fall into a street deeply under him. His purpose was to walk the gadroon from the window to a gutter in the end of the house, to climb the gutter down in the street and so to escape his killers.

Naturally, soon the people down in the street noticed a fool high above their heads and called both the police and the ambulance. Before Mr. Thimble made to climb the gutter down they were waiting for him already. As soon as his feet touched the pavement he was been unarmed, put into the ambulance and transported to the mental hospital.

His surname was Thimble, hence the little thing on his head on my drawing. There is his driving card (řidičský průkaz, i.e. ŘP in Czech) in his left hand because he was attached to it so much.

The Czech Version

Pan Náprstek v nebezpečí

Historky mých pacientů jsou bizarní.
Panu Náprstkovi bylo asi třicet. Když ho přeložili na naše oddělení, byl velice paranoidní. Nechoval se agresivně, byl slušný, ale nechtěl brát léky předepsané jeho psychiatrem. Než si je konečně vzal, museli jsme ho dlouho přesvědčovat, aby je bral. Myslel, že mu ty prášky spíš škodí, než aby byly k jeho dobru. Měl strach, že mu doktor zakáže řidičský průkaz. Pořád se mě na to ptal. "Když ty prášky budete brát, doktor to neudělá, protože budete v pořádku. Ale když je brát nebudete, usoudí, že nejste dobrý a řidičák pro vás bude ztracený," odpovídal jsem mu obvykle.

Pan Náprstek byl závislý na pervitinu. Protože mi důvěřoval, jednou mi vyprávěl svůj příběh vedoucí na naše oddělení, vedoucí k jeho pobytu na oddělení pro muže závislé na alkoholu, drogách a hraní.
Vyprávěl mi, že měl silný pocit, že po něm jdou nějací drogoví distributoři. Myslel si, že ho chtějí zabít. Jednou zazvonil domovní zvonek. Už jsou tady! pomyslel si a začal něco dělat pro svou záchranu. Vyzbrojil se pistolí a otevřel okno. Pod oknem byla dlouhá kamenná římsa. Vylezl z okna a sestoupil na římsu. Teď stál na úzké římse. Jeden chybný krok či krátká ataka závrati znamenaly jeho pád na ulici hluboko pod ním. Hodlal přejít po římse od okna k okapu na konci domu, sešplhat po okapu na ulici a tak uniknout svým zabijákům.

Přirozeně, že lidé na ulici si brzy všimli blázna nad svými hlavami a zavolali policii i záchranku. Než pan Náprstek stihl po okapu sešplhat, už na něj čekali. Jakmile se nohama dotkl dláždění, byl odzbrojen, umístěn do sanitky a převezen na psychiatrii.

Jmenoval se Náprstek, odtud ta drobnůstka na jeho hlavě na mé kresbě. V levé ruce má řidičský průkaz (ŘP), protože na něm tolik lpěl.

úterý 3. února 2015

The Fig.1
The English Version

Corsica (XI)

Wandering about Bastia

We found a good place somewhere at the edge of the close small square next to a narrow street. I recall the place very good ´cause from time to time cars went through the narrow street and we had to shrink our long legs back from their ranges.
We were sitting there and we satisfied our hungry stomachs and thirsty throats from our new pools. When we finished eating and drinking we stood up and we continued on in our free wandering about Bastia.

The Fig.1 shows the left side of the close small square screened by young plane trees. Their bases are circular or quadrate and they are often covered with metal bars. The rest is a stony pavement. I´d say that the trees growing up from the holes in the pavements are much more often in the French cities than here in Czech republic. This way you´re in much closer contact with the green.
The Fig.2
As we crossed the close small square, on its lef side, we passed by narrow streets and lanes. We could look into them and I took pictures of some of them. The narrow lane on the Fig.2 was blind, its walls with strong signs of the erosion.

The walls of the lane on the Fig.3 are partly repaired (to the right side) and partly unrepaired (to the left side). You could leave the close small square through it. Obviously the Corsicans haven´t ruined the barracks down. Their foundations have seemed to be good enaugh so that they´ve gradually repaired them as we could see almost on our every step.

The rift through the lane on the Fig.4 allows you to see one tower of the church from the close small square (see my previous post). The faces of this lane are restored completely.

The niche on the Fig.5 was interesting in the long ladder reaching for the top of the flat roof of the house just in front of our eyes and now also before your sights. Simply said, the old barracks aren´t dead, they aren´t places good for ghosts only, they aren´t places for some squatters. I think that they´ve still been living their full lives with their constant inhabitants and unlike us they´ve gradually become younger and younger.

The Fig.3

The Czech Version

Korsika (XI)

Toulání Bastií

Kdesi při okraji uzavřeného náměstíčka jsme našli dobré místo vedle úzké ulice. Vzpomínám si na to místo velmi dobře, protože občas tou úzkou ulicí projížděla auta a my museli své dlouhé nohy stahovat z jejich dosahu. Seděli jsme tam a uspokojovali hladové žaludky a žíznivá hrdla z nových zásob. Když jsme dojedli a dopili, zvedli jsme se a pokračovali ve volném toulání po Bastii.

The Fig.4
Obr.1 ukazuje levou stranu uzavřeného náměstíčka stíněnou mladými platany. Mají kruhové nebo čtvercové základny a ty jsou často zakryté kovovým mřížovím. Zbytek je kamenné dláždění. Řekl bych, že stromy vyrůstající z otvorů v dláždění jsou mnohem častější ve francouzských městech než tady v České republice. Takhle jste v mnohem těsnějším kontaktu se zelení. Jak jsme přecházeli uzavřené náměstíčko, po jeho levé straně, míjeli jsme úzké ulice a uličky. Mohli jsme do nich nahlížet a já pořizoval obrázky některých z nich. Úzká ulička na obr.2 byla slepá, její zdi se silnými známkami eroze.

Zdi uličky na obr.3 jsou zčásti opravené (na pravé straně) a zčásti neopravené (na levé straně). Uzavřené náměstíčko jste skrze ni mohli opustit. Korsičané barabizny zjevně nestrhávají. Zdá se, že jejich základy jsou dost dobré, takže je postupně opravují, jak jsme mohli pozorovat skoro na každém kroku.
The Fig.5

Průhled uličkou na obr.4 vám umožňuje vidět jednu věž kostela z uzavřeného náměstíčka (viz můj předešlý příspěvek). Fasády této uličky jsou kompletně zrestaurovány.

Výklenek na obr.5 byl zajímavý dlouhým žebříkem sahajícím na vrchol ploché střechy domu právě před našima očima a nyní rovněž před vašimi zraky. Prostě řečeno, ty staré barabizny nejsou mrtvé, nejsou to místa dobrá jen pro duchy, nejsou místy pro nějaké squattery. Myslím, že pořád žijí plným životem se stálými obyvateli a na rozdíl od nás postupně mládnou a mládnou.


pondělí 2. února 2015

The English Version

A Beauty on A Stub

I took three pictures of it on our way across  the valley of the Rakovnický Brook (from Rakovník the town to Křivoklát the castle, on Saturday, 9.10. 2010).

I tried to identify this very decorative mushroom growing on woody substrate with a help of one of my atlases of the mushrooms.
The beauty seems to be Bjerkandera adusta of Polyporaceae the family.

While it breaks the stub down gradually it decorates its disappearing structure together with the green growth of a moss.The white facing is a masterpiece of the Nature.

By a mere coincidence or so I´ve prepared this post from yesterday but the idea to publish something of this beauty has been in my head for a longer time. I did a basic text of this post and I inserted the first photo to it. Then I postponed it and I switched myself to the G +. A while later I saw one post with the same species of the polypore before my eyes! Incredible! I had no time to study it in detail in that time. I´d say that the post has had a Hungarian author (I gave one like to the post). Simply he or she has overran me by one day.
There have still been a plenty of posts with Phalaenopsis the genera for instance on the G + but more posts devoted to Bjerkandera the genera have been much more improbable almost in the same time.
I´m writing about it because I want to stress that the first Bjerkandera post from yesterday isn´t a source of my inspiration to publish a post with the same topic. Is it a mere coincidence? Well, maybe R. Sheldrake would interprete it in a different way.

The Czech Version

Kráska na pařezu

Cestou napříč údolím Rakovnického potoka (z Rakovníku na Křivoklát, v sobotu, 10.9. 2010) jsem pořídil tři její obrázky.

Pokusil jsem se tuto velmi zdobnou houbu rostoucí na dřevěném substrátu určit pomocí jednoho ze svých atlasů hub.
Zdá se, že kráska je šedopórka osmahlá (Bjerkandera adusta) z čeledi chorošovitých (Polyporaceae).

Zatímco pařez postupně rozkládá, zdobí jeho mizející strukturu spolu se zeleným porostem mechu. Bílé lemování je mistrovským dílem Přírody.

Čirou náhodou či tak nějak připravuji tento příspěvek od včerejška, ale nápad zveřejnit něco o této krásce mám v hlavě delší dobu. Udělal jsem základní text příspěvku a vložil do něj první fotku. Pak jsem to odložil a přepnul se na G +. O chvíli později jsem před očima uviděl příspěvek se stejným druhem choroše! Neuvěřitelné! V té době jsem neměl čas studovat ho podrobně. Řekl bych, že příspěvek má maďarského autora (příspěvku jsem dal jeden like). Prostě mě on či ona předběhli o den. Na G + je např. spousta příspěvků s rodem Phalaenopsis, ale více příspěvků věnovaných rodu Bjerkandera skoro ve stejném čase je mnohem nepravděpodobnějších.
Píši o tom, protože chci zdůraznit, že první příspěvek s šedopórkou osmahlou ze včerejška není zdrojem mé inspirace zveřejnit příspěvek s tímto tématem. Jde o rizí shodu okolností? Nu, R. Sheldrake by to asi vykládal jinak.

neděle 1. února 2015

The Fig.1: This house is Golem to me.The English Version

Corsica (X)

A Story of A Million Note

The Part Two

There was an ordinary shop next to the house on the Fig.1. While my son entered it to try to buy something for the five hundred note, I waited for him before the shop. I was standing and leaning on a metal barrier just in front of the strange face of the house. I don´t know why but now the old tan face remembers me Loewy The Rabbi´s Golem from the old Prague mythes. Golem was a monstrum with a huge strenght and other unusual abilities. Loewy the rabbi was his creator. If he wanted him to animate he had to insert a little magic thing ("šém" in Czech) into a gap in his head.
The Fig.2: The street we came to the shop of our salvation (the lower right corner).

Because my son didn´t leave the shop immediately I judged that our hope was increasing. I took pictures of some objects in my surroundings including Golem before me and I observed a beggar or a homeless, the first we met in Corsica. When we came to the shop he sat on a sill of its show window near by some exposed fruits outdoor. We could see how one of the sellers went out and she tried to force him to go away. He went but only at the distance of several steps. I could see that he turned his attention to me. A while later he went to me and he asked me for some changings. I refused him quite strictly in that moment. He retreated a bit again and remained to stand not too far from me. He remembered an experienced vulture, he knew wery well that his victim would need some time to be exploited.
The Fig.3: The unusually normal shop.

My son left the shop with a plastic bag full of food and drinks in his right hand and, first of all, with a lot of lower notes in his purse.
I don´t know what´s the cause of this problem in many shops in Bastia. Simply, you must try it shop by shop, you never need to give it up.
The vulture stood near by and he could see our good mood. He went to us again and this time my son put some changings on his dirty palm.
Soon he disappeared out of our sights.

The Czech Version

Korsika (X)

Příběh o milionové bankovce

Část druhá
The Fig.4: The face above the shop.

Vedle domu na obrázku 1 byl obyčejný krám. Zatímco syn vešel dovnitř, aby se pokusil něco zakoupit za pětistovku, čekal jsem na něj před krámem. Stál jsem a opíral se o zábradlí zrovna před fasádou toho domu. Nevím proč, ale teď mi ta stará snědá fasáda připomíná Golema rabína Loewyho ze starých pražských bájí.Golem byl monstrum s ohromnou silou a dalšími neobyčejnými schopnostmi. Jeho stvořitelem byl rabín Loewy. Jestliže chtěl, aby oživl, musel do otvoru v jeho hlavě vložit kouzelnou věcičku (v češtině "šém").

Protože syn krám neopustil ihned, usoudil jsem, že naše naděje vzrůstá. Pořizoval jsem fotky nějakých objektů v mém okolí včetně Golema přede mnou a pozoroval jsem žebráka či bezdomovce, prvního, kterého jsme na Korsice potkali. Když jsme ke krámu přišli, seděl na parapetu výkladní skříně vedle
The Fig.5: A Close small square with a church near by our key shop.
nějakého venku vystaveného ovoce. Viděli jsme, jak jedna z prodavaček vyšla ven a snažila se ho přimět, aby odešel. Šel, ale jen na vzdálenost několika kroků. Viděl jsem, že svou pozornost obrátil na mě. O chvíli později ke mně přistoupil a požádal mě o drobné. V té chvíli jsem ho dost striktně odmítl. Znovu se trochu stáhl a zůstal stát ne moc daleko ode mne. Připomínal zkušeného supa, dobře věděl, že využití jeho oběti bude vyžadovat nějakou dobu.
The Fig.6: The Bastia´s de-pollution in the small square on the previous figure..

Syn opustil krám s plastovou taškou plnou jídla a pití v pravačce a, především, se spoustou nižších bankovek v peněžence. Nevím, co je příčinou tohoto problému v mnoha prodejnách v Bastii. Prostě to musíte zkoušet krám po krámu, nikdy to nesmíte vzdát. Sup stál vedle a vnímal naši dobrou náladu. Znovu k nám přistoupil a tentokrát mu syn položil na špinavou dlaň nějaké drobné. Brzy nám zmizel z dohledu.