středa 26. srpna 2015

The Fig.1: Flowering Dictamnus albus in Lovoš.
The English Version

Lovoš The Hill (V)

On The Path to The Top

The rest of the path to the top of Lovoš didn´t take too much time. Mostly it was sylvan both to our left hand and to our right one but in places there were opened bushy sections to our left hand, i.e. in the slope above us.
Just in the opened sections I could see specimens of Dictamnus albus L. in full flower higher above the path.

Tall trees in the slope under us, i.e. to our right hand, screened our views of the surrounding landscape up to the very top. The opened rocky and bushy sections to the left were the most interesting from the point of botany. But it was no time to stay in one place for a longer while. Somewhere in one of the opened sections alongside our path to the left Vendy saw the second specimen of Orobanche the genus. Unfortunately, I have no its photo. Vendy had his own camera, maybe I didn´t capture it ´cause Vendy did it. If it is true then Vendy must have it. I must ask him about it.

The Fig.2: A closer view of the same flowering D. albus.

The Czech Version

Lovoš (V)

Na cestě k vrcholu

Zbytek cesty k vrcholu Lovoše mnoho času nezabral. Většinou byla zalesněná po naší levé i pravé ruce, ale místy byly po levici otevřené křovité  úseky, tzn. ve svahu nad námi.
Právě v těchto otevřených úsecích jsem mohl zahlédnout plně rozkvetlé exempláře třemdavy bílé (D. albus L.) výše nad cestou.

Vysoké stromy ve svahu pod námi, tj. po naší pravici, clonily výhledy do okolní krajiny až na samotný vrchol. Otevřené skalnaté a křovinaté úseky nalevo byly z botanického hlediska nejzajímavější. Nebyl však čas setrvávat na jednom místě delší dobu. Kdesi v jednom z těch otevřených úseků podél naší cesty nalevo Venda uviděl druhý exemplář z rodu záraza (Orobanche). Bohužel, žádné jeho foto nemám. Venda měl vlastní foťák, možná jsem ho nevyfotil, protože to udělal Venda. Je-li to pravda, pak ho musí mít Venda. Musím se ho na to zeptat.

České popisky k obrázkům:
Obr.1: Kvetoucí třemdava bílá (D. albus L:) na Lovoši.
Obr.2: Bližší pohled na stejnou kvetoucí třemdavu bílou (D. albus L.)


pondělí 24. srpna 2015

The Fig.1: A parasitic plant of Orobanche the genus.
The English Version

Lovoš The Hill (IV/6)

On One Plant Looking Like A Peg

Adam Majer, my friend and amateur botanist, was informed of my trip to Lovoš in České středohoří the range by my e-mail in advance. In his answer he meant high probability of some plants of Orobanche L. the genus occuring there.
He has been very interested in this genus, it has belonged to his favourite ones.

The plants of this genus have no chlorophyll and therefore they parasitize. Their hosts are various green plants.

Their habitus is very harsh, they look like a peg or a nog. Their name is "záraza" in Czech meaning something what you can run into a soil like a peg.

It was my friend Vendy who found the first specimen of this genus. Just we were leaving the outcrop, the place of our rest and views of the surrounding landscape. We were climbing up the steep open slant to a normal touristic path when Vendy saw the first plant. He told me about seeing some strange plant and I could confirm that this was some species of Orobanche L. the genus.

A moment later Vendy found the second plant of the same habitus alongside the path leading to the top of Lovoš the hill but I didn´t take a picture of it.

After our trip I sent my photo of this specimen to Adam to identify its species. But Adam wasn´t sure of it and resent it to one of his experts in this genus. His answer was uncertain, too, because the plant was captured in a starting phase of its flowering, in other words, its flowers weren´t opened fully so that he couldn´t examine their diacritic symptoms being necessary to its exact determination.

I´m adding one photo of Euphorbia cyparissias L., a common species in my country growing in Lovoš, too.

The Fig.2: Euphorbia cyparissias L.in Lovoš the hill.
The Czech Version

Lovoš (IV/6)

O jedné rostlině, která vypadá jako kolík

Adam Majer, přítel a amatérský botanik, byl o mém výletu na Lovoš informován předem e-mailem. Ve své odpovědi zmínil vysokou pravděpodobnost rostlin z rodu záraza (Orobanche L.), které se tam vyskytují.
O tento rod se velice zajímá, patří k jeho oblíbeným.

Rostliny tohoto rodu nemají chlorofyl, a proto parazitují. Jejich hostiteli jsou různé zelené rostliny.

Jejich vzhled je velmi úsporný, vypadají jako kolík. Česky se rod jmenuje záraza, což značí něco, co můžete zarazit do země jako kolík. To Venda našel první exemplář tohoto rodu. Zrovna jsme opouštěli skalní výstup, místo našeho odpočinku a pohledů do okolní krajiny. Stoupali jsme strmým otevřeným svahem k normální turistické cestě, když Venda spatřil první rostlinu. Sdělil mi, že vidí nějakou podivnou rostlinu a já mohl potvrdit, že se jedná o nějaký druh zárazy.

O chvíli později našel Venda druhou rostlinu stejného vzhledu podél cesty vedoucí na vrchol Lovoše, ale tu jsem nevyfotil.

Po našem výletě jsem snímek vzorku poslal Adamovi Majerovi, aby určil jeho druh. Ale Adam si jím nebyl jistý a přeposlal jej jednomu ze svých specialistů na tento rod. Také jeho odpověď byla nejistá, protože rostlina byla zachycena v počáteční fázi kvetení, jinými slovy, její květy nebyly zcela rozvité, takže nemohl prozkoumat jejich diakritické (rozlišovací) znaky, jež jsou nezbytné k přesnému určení.

Přidávám snímek pryšce chvojky (E. cyparissias L.), v mé vlasti běžný druh, rostoucí též na Lovoši. 

České popisky k obrázkům:
Obr.1: Parazitická rostlina rodu záraza (Orobanche L.).
Obr.2: Pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias L.) na Lovoši.

čtvrtek 20. srpna 2015

The Fig.1: The water dam in Slapy built on Vltava the river, Czech republic.
The English Version

From Štěchovice to Slapy and Vice Versa (IV)

The Dam in Slapy

Many water dams in Czech republic have been built up during the past totalitarian regime. This fact has held true for the dam in Slapy, too. Their origins haven´t been connected with a logic need of electricity in this red periode only, also they´ve been connected with the Communist brainwash.

There´s something grim with them to me. V. Mňačko, a late Slovakian writer, depicted the background and circumstances of their building in one of his books in a very apt way. Usually the builders of the water dams have often been under a great press of the Communist leaderships, they´ve been forced to fulfil unreal deadlines. The main builders have often been dying or suffering from heart attacks or they´ve often been discriminated and dehonested when their difficult tasks have been finished.
The Fig.2: Under the dam in Slapy, Vltava the river, Czech republic.

While the Communist brainwash reined rivers and commanded to wind and rain all the slavery was done by politic prisoners.

Well, the first part of our trip was finished under the Slapy Dam. We didn´t climb up to its top and therefore we didn´t see the large artificial lake behind it. This aritificial lake has been a favourite summer destination to many of The Czech and foreign visitors as well where they´ve been able to camp, to take a swim, in short, where they´ve been able to spend your holidays or vacations.
We didn´t long for a view of people enjoying their free times at this man made sweet water sea. There was only Vltava the river going slowly and silently in long meanders deeply cut between sylvan rocky cliffs under the dam. We were sitting there and ejoying the while.

The Fig.3: Vltava the river under the Slapy dam, Czech republic.
The Czech Version

Ze Štěchovic na Slapy a naopak (IV)

Slapská přehrada

Mnoho vodních přehrad v České republice bylo vybudováno během minulého totalitního režimu. Tento fakt platí rovněž pro Slapskou přehradu. Jejich původ není spojen jen s logickou potřebou elektřiny v tomto rudém období, jsou též spojeny s komunistickou propagandou.

Pro mne je na nich něco ponurého. L. Mňačko, zesnulý slovenský spisovatel, popsal pozadí a okolnosti jejich výstavby v jedné své knize velmi trefně. Stavitelé vodních děl byli obvykle pod velkým tlakem komunistického vedení, byli nuceni plnit nereálné konečné termíny. Hlavní stavitelé často umírali nebo strádali na srdeční infarkt anebo byli po skončení nesnadných úkolů diskriminováni či deonestováni.
The Fig.4: A touristic steamboat under the Slapy dam.

Zatímco komunistická politická propaganda krotila řeky a poroučela větru a dešti, všechnu otrockou práci prováděli političtí vězni.

První část našeho výletu skončila pod slapskou přehradou. Na její vrchol jsme nevystoupili, a proto jsme neviděli ono rozsáhlé umělé jezero za ní. Tohle umělé jezero je oblíbenou letní destinací pro mnoho Čechů a také zahraničních návštěvníků, kde mohou tábořit, plavat, zkrátka, kde mohou trávit svou dovolenou.
Netoužili jsme po pohledu na lidi užívající si volného času u tohoto člověkem vytvořeného sladkovodního moře. Pod přehradní hrází byla jen zvolna a tiše plynoucí Vltava v táhlých meandrech hluboce zařízlých mezi zalesněnými skalnatými srázy. Seděli jsme tam a užívali si té chvíle.

České popisky k obrázkům:
Obr.1: Vodní dílo na Slapech vybudované na Vltavě, Česká republika.
Obr.2: Pod Slapskou přehradou, Vltava, Česká republika.
Obr.3: Vltava pod Slapskou přehradou, Česká republika.
Obr.4: Turistický parník pod Slapskou přehradou.

pondělí 17. srpna 2015

The Fig.1: An inflorescence of Epipactis the orchid.
The English Version

From Štěchovice to Slapy and vice versa (III)

On My Often Encounters with Epipactis Zinn The Genus

In the day of this trip the temperature was rising at 37 degrees centigrade. A pale blue sky was a scene for one actor only and it was the Sun. But our way to Slapy and back to Štěchovice led under tree crowns so that our heads weren´t under a direct shooting of The Sun´s rays.

When we climbed up to the top of a long sylvan back suddenly I came upon one flowering specimen of Epipactis Zinn the genus from Orchidaceae Juss. the family. This terrestric orchid has seemed to cross my way quite often. A moment later I found several next plants of this genus. All the plants were growing alongside a path in dead beech and oak leaves.

Not too far from the place of my discover there was a collection of logs. There were sitting three or four older female tourists on the logs. They were taking a rest and talking, some of them were eating their lunches.
While my attendants continued on in their walking I stayed in the place of my discover. Of course I wanted to capture the orchids. To be able to capture their flowers as the best as possible in the end I found myself lying on my side in dead leaves next to one of the plants. No doubt at a great amusement of the older female tourists.
The Fig.2: A lower part of the same specimen.

The Czech Version

Ze Štěchovic na Slapy a naopak (III)

O mých častých setkáních s rodem kruštík (Epipactis Zinn)

V den tohoto výletu vystupovala teplota na 37 st. C. Bleděmodrá obloha byla scénou jen pro jediného herce a to bylo Slunce. Ale naše cesta na Slapy a zpět do Štěchovic vedla pod korunami stromů, takže jsme hlavy neměly pod přímou palbou slunečních paprsků.

Když jsme vystoupali na vrchol táhlého zalesněného hřbetu, pojednou jsem narazil na jeden kvetoucí exemplář z rodu kruštík (Epipactis Zinn) z čeledi vstavačovitých (Orchidaceae Juss.). Zdá se, že tahle terestrická orchidea mi kříží cestu dost často. O chvíli později jsem našel několik dalších rostlin tohoto rodu. Všechny rostly podél cesty v odumřelém dubové a bukovém listoví.

Ne moc daleko od místa mého objevu byla hromada klád. Na kládách seděly tři nebo čtyři starší turistky. Odpočívaly, povídaly si a některé z nich svačily.
Zatímco moji společníci pokračovali v chůzi, já na místě svého objevu zůstal. Samozřejmě jsem chtěl orchideje vyfotit. Abych mohl vyfotit jejich květy co možná nejlépe, nakonec jsem se ocitl vleže na boku vedle jedné z těch rostlin. Nepochybně k velkému pobavení oněch starších turistek.

pondělí 10. srpna 2015

Don´t destroy my circles!
The English Version

Don´t Destroy My Circles!

I´ve been trying to describe the present Greek situation with a help of my pencil and pastels.
This is my first attempt inspired by the well known story of Euclides, the famous Greek geometer and arithmetician.
The old story tells us that while he was finding a solution for one of his geometric problems with circles he was attacked by a soldier of an enemy. Before than he was killed by him Euclides shouted for him his simple phrase: "Don´t destroy my circles!" He appreciated his beloved geometry more than his own life. Well, perhaps somehow he guessed that he was eternal anyway.


The Czech Version

Nenič mé kruhy!

Pokouším se popsat současnou řeckou situaci pomocí tužky a pastelek.
Tohle je můj první pokus inspirovaný dobře známou historkou o slavném geometrovi a matematikovi Euklidovi.
Ten starý příběh nám vypráví, že zatímco hledal řešení jednoho ze svých geometrických problémů s kružnicemi, napadl ho nepřátelský voják. Dříve než ho zabil, Euklides na něj křikl prostou větu: "Nenič mé kruhy!" Své milované geometrie si cenil víc než vlastního života.
Nu, možná nějak tušil, že je beztak věčný.

neděle 9. srpna 2015

Fig.1: Stipa pennata, a rare grass in Czech republic.
The English Version

Lovoš (IV/5)

How I Saw One Rare Grass

While sitting on a rocky outcrop in the steep slope and enjoying the beautiful views of surrounding landscape under us suddenly we heard some voices sounding higher above us. Just in that time we realized that we found themselves several meters under an usual path. Its section just above us formed a turn where tourists could stop and view of the landscape. We heard some children reporting to their parents: "Mom, pappy, there´s people down there!"
Thanks to the children I felt that I became an interesting part of this wild piece of the Nature for a while and also its unexpected part. It was as if we were surprising exhibits of this place where the human presence wasn´t expected to be seen.

In the same moment I noticed a long plume waving in a mild wind not too far under my feet. I made an attempt or two to capture it by my Canon. You can see both the pictures here. I think it is a rare species in Czech republic, it belongs to Poaceae Barnhart the family and its name is Stipa pennata L. in Latin. Also this grass is known under the name of The St. Ivan´s pappi. According to botanists there are two varieties of this species in my country. Because the second variety is reduced to only one special locality I judge that my plants belong to the first one: Stipa pennata var. pennata.

The Czech Version
The Fig.2: The St. Ivan´s pappi growing in Lovoš the hill.

Lovoš (IV/5)

Jak jsem viděl vzácnou trávu

Zatímco jsme seděli na skalním výstupu ve strmém svahu a těšili se z krásných pohledů na okolní krajinu pod sebou, pojednou jsme uslyšeli nějaké hlasy, které zaznívaly výše nad námi. Právě v té době jsme si uvědomili, že se nacházíme několik metrů pod obvyklou cestou. Její část právě nad námi tvořila zákrut, kde se turisté mohli zastavit a dívat se na krajinu. Zaslechli jsme nějaké děti oznamující rodičům: "Mami, tati, tam dole jsou lidi!"
Díky těm dětem jsem měl dojem, že jsem zajímavou součástí toho divokého kousku přírody a také jeho součásti neočekávanou. Jako bychom byli překapivými exponáty místa, kde se zahlédnutí lidské přítomnosti neočeká.
The Fig.3: Stipa can enjoy similar views from Lovoš the hill.

Ve stejné chvíli jsem si povšiml dlouhého chmýru povlávajícího v mírném větru nepříliš daleko pod mýma nohama. Učinil jsem svým Canonem pokus či dva vyfotit ho. Oba obrázky tu můžete vidět. Myslím, že je to v České republice vzácný druh, patří do čeledi lipnicovitých (Poaceae Barnhard) a jmenuje se latinsky Stipa pennata L. (kavyl Ivanův). Tato travina je rovněž známa pod názvem chmýří Svatého Ivana. Podle botaniků existují v mé vlasti dvě variety tohoto druhu. Protože druhá varieta je omezena na jedinou zvláštní lokalitu, soudím, že moje rostliny patří k té první: Stipa pennata var. pennata (kavyl Ivanův var. pravý).

České popisky k obrázkům:
Obr.1: Kavyl Ivanův (Stipa pennata), vzácná travina v České republice.
Obr.2: Chmýří (vousy) Sv. Ivana rostoucí na vrchu Lovoši.
Obr.3: Kavyl se může těšit podobnými pohledy z vrchu Lovoše.

sobota 8. srpna 2015

J.Z. is taking his pills.
The English Version

J.Z. on The Scene Again

I´ve written about J.Z. in one previous post, if you want you can find it (Delirium tremens of JZ).
He has been our patient. He has already been at our ward several times and nowdays he has spent his time with us again. He has a long-term problem with alcohol. His legal abilities have been particulary reduced.
His stay out of our ward has been temporary. He has been able to be free a couple of months only. Then overcome by the demon Alcohol he has returned to our ward like a badly thrown boomerang.

As long as I know he lives alone somewhere behind Prague near to a small village in an old house standing on a lot with a small wood. The lot is surrounded by fields. The house is without water. He has it in big plastic barrels. His brother transports them to the house. Their relationship isn´t good. No wonder, if we know JZ´s dependence on alcohol. While his brother lives his normal life with his family J.Z. has appeared to other people to be a very strange man or a harmless fool.

If I were a movie director doing a movie of V. van Gogh I´d do no casting ´cause just J.Z. would be my clear choice for the main role. He would be an appropriate adept, especially for last phases of the dramatic life of this great painter. J.Z. is not too tall, he´s slim and bony, his character is mild but if things don´t go as he wishes you can become to be angry, his blue eyes are the eyes of a paranoid psycho. If you observe the way how he oversteps a doorsill you can see a man overstepping a low obstacle in fire. His feet start doing something like a short dance over the doorsill and behind it he continues in his fast walking fluently again.
One of his nurses.
Similary, it is fascinating to observe the way how he takes his drugs. As soon as they land on his extended palm he becomes rigid and he´s hypnotizing them with his glare as if he stared at some worms rather than tablets. Then he starts rolling with his palm with drugs as if he were a hurler or as if he made himself sure of his accurate black.

Before than I´ve finished this post J.Z. has finished his stay in our protected surroundings. Nowdays he has found himself in his own unprotected zone again.
It will be up to him only how many time he will be able to spend there.
Good lack, dear J.Z.!


The Czech Version

J.Z. opět na scéně

Už jsem o J.Z. psal v jednom předešlém příspěvku, jestli chcete, můžete si ho vyhledat (Delirium tremens JZ). Je naším pacientem. Na našem oddělení už byl několikrát a v současnosti s námi tráví čas opět. Má dlouhodobý problém s alkoholem. Jeho právní schopnosti jsou částečně omezené.
Jeho pobyt mimo naše oddělení je dočasný. Volný je schopen být jen pár měsíců. Pak, udolán alkoholem, vrací se na naše oddělení jako špatně vržený bumerang.

Pokud vím, žije sám kdesi za Prahou poblíž nějaké vesničky ve starém domě, který stojí na pozemku s lesíkem. Pozemek obklopují pole. Dům je bez vody. Má ji ve velkých plastových barelech. Do domu je dopravuje jeho bratr. Jejich vztah je nedobrý. Není divu, víme-li o závislosti JZ na alkoholu. Zatímco jeho bratr žije normální život s rodinou, JZ se ostatním jeví jako podivín či neškodný blázen.
J.Z. in his dancing before a doorsill.

Kdybych byl filmový režisér, který dělá film o V. van Goghovi, nedělal bych žádný casting, protože pro hlavní roli by byl mou jasnou volbou právě J.Z.. Byl by vhodným adeptem, zejména pro poslední fáze dramatického života tohoto velkého malíře. J.Z. je nevysoký, je hubený a kostnatý, je mírné povahy, ale když to nejde podle jeho přání, dovede se naštvat, jeho oči jsou oči paranoidního psychopata. Pozorujete-li způsob, jakým překračuje dveřní práh, vidíte člověka, který překračuje nízkou hořící překážku. Jeho nohy začnou nad prahem provádět něco jako krátký tanec a za ním pokračuje opět v plynulé rychlé chůzi.
Podobně je fascinující pozorovat způsob, jakým bere léky. Jakmile mu přistanou na natažené dlani, ustrne a hypnotizuje je pohledem, jako by civěl spíš než na tablety na nějaké červy. Pak začne dlaní s léky pohupovat, jako by byl nadhazovač či jako by se ujišťoval o své přesné trefě.

Dříve než jsem tento příspěvek dokončil, J.Z. ukončil svůj pobyt v našem chráněném prostředí. Dnes se nachází opět ve vlastní nechráněné zóně. Kolik času tam dokáže strávit bude jen na něm.
Mnoho štěstí drahý J.Z.!

České popisky:
Obr.1: J.Z. bere prášky.
Obr.2: Jedna z jeho ošetřovatelek.
Obr.3: J.Z. při svém tanci před prahem.

čtvrtek 6. srpna 2015

The English Version
The Fig.1: Cottages above Vltava the river between Štěchovice and Slapy.

From Štěchovice to Slapy a vice versa (II)

in my photos and short comments

On Cottages and Settlements

Find no chronology in this serial. Its separate parts have been chosen by accident. It it as if we were sitting over coffee or tea and we were talking at random, as if we were jumping from one topic to another quite freely.

The tramping movement in this area wasn´t reduced to a free tramping in the local Nature only. Gradually the tramps have built their settlements or separate cottages on rocky steep slopes under Vltava the river.
One example of this can be seen on the figure one.

The Fig.2: Cottages in the opposite steep slope.
There have been the dudes and the tramps. The tramps have despised the dudes till this time though their movement hasn´t been so strong as it were a time before. At the present times the youngest generation of tramps has changed into the dudes. Their current cottages have been equipped with all modern inventions incl. electricity, running water, motor boats, tellies etc. The romantic cottages with no electricity, the original modest dwellings of the tramps with no ovens have been over.
All the old tramps having still been alive have become to be the dudes with their memories of the old golden times of the tramping in Bohemia. In their first phase they´ve underwent their pioneering trips to this wild intact landscape. In the second stadium they´ve set their settlements and built their primitive cottages. In the current phase the city comfort has won fully, now the tramps have been the dudes with cowboy´s hats on their heads.
The Czech Version
The Fig.3: A view of Vltava the river.

Ze Štěchovic na Slapy a vice versa (II)

v mých fotkách a krátkých komentech

O chatkách a osadách

V tomto seriálu nehledejte žádnou chronologii. Jeho jednotlivé části jsou vybírány nahodile. Je to jako bychom seděli nad kávou nebo čajem a mleli páté přes deváté, jako bychom skákali od jednoho tématu na druhé zcela volně.

Trampské hnutí v této oblasti se neomezovalo jen na volné trampování v místní přírodě. Trampové postupně stavěli své osady nebo samostatné chatky na skalnatých strmých svazích nad Vltavou.

Jsou paďouři (měšťáci) a trampové. Trampové měšťáky pohrdají dodnes, ale jejich hnutí už není tak silné jako bylo před časem. V současné době se nejmladší trampská generace změnila v paďoury. Jejich dnešní chatky jsou vybaveny veškerými moderními vynálezy vč. elektřiny, tekoucí vody, motorových člunů, televizí atd.. Romantické chatky bez elektřiny, původní skromná obydlí trampů bez pečících troub jsou pryč.
The Fig.4: Next view of Vltava the river.

Všichni staří trampové, kteří jsou ještě naživu, se stali paďoury se vzpomínkami na staré zlaté časy trampování v Česku. V první fázi podstupovali průkopnické výlety do této divoké a netknuté krajiny. Ve druhém stádiu zakládali osady a stavěli primitivní chatky. V současné fázi vyhrálo naplno městské pohodlí, teď jsou trampové paďoury s kovbojskými klobouky na hlavách.

České popisky k obrázkům:
Obr.1: Chatky nad Vltavou mezi Štěchovicemi a Slapy.
Obr.2: Chatky v protějším strmém svahu.
Obr.3: Pohled na Vltavu.
Obr.4: Další pohled na Vltavu.

neděle 2. srpna 2015

Fig.1: The Church in Štěchovice calls for repairs.
The English Version

From Štěchovice to Slapy (I)

Our trio made this trip On Saturday (07.18.2015). Vendy´s car was left in a parking lot in Štěchovice.
Štěchovice is a small town at Vltava the river. It used to be a small village, a favourite destination of our tramping movement. The tramps in Czech republic are a specific phenomenon. Its beginning we can find in the period of the First Czech republic. The traditional tramping was connected with a longing to escape from cities and to spend free Sundays in the wild. The tramps wanted to free themselves from the namby-pamby life style in cities for a while at least. Their icon has become the wild West.
Just Štěchovice was the place where they started going from to the surrounding landscape with steep rocky cliffs falling down to Vltava the river.
The Vltava section between Štěchovice and Slapy (you can find both the places on a map) was one wild beauty called Svatojánské proudy (i.e. The St. John´s currents in English). But the time was running and two dams were built both in Štěchovice and in Slapy. The man needed electricity. He got it but he changed the original appearance of this landscape.
The Fig.2: A view from our parking lot in Štěchovice.
Our purpose was to go by foot from the Štěchovice dam to the Slapy dam and then to return to Štěchovice again. The way to the Slapy dam led across a long sylvan ridge high above Vltava. Vltava the river was out of our sights for a long time during this way. We climbed down to it again only when we reached the Slapy. We took a short rest under it. Then the second phase of our trip began. The back way to Štěchovice led alongside Vltava the river so that we could admire and enjoy its beauties fully.

Both the ways from one dam to another brought us a lot of experiences and of course I documented all our trip by my Canon. I´m going to show you some of pictures of this trip with my texts in next free continuations of my new serial.

The Czech Version
The Fig.3: A short bridge across a stream in Štěchovice.

Ze Štěchovic na Slapy (I)

Tenhle výlet podniklo naše trio v sobotu (18.7. 2015). Vendovo auto bylo zanecháno na parkovišti ve Štěchovicích.
Štěchovice jsou malý městys u Vltavy. Bývaly malou osadou, oblíbenou destinací našeho trampského hnutí. Trampové v Česku jsou specifický fenomén. Jeho začátek můžeme najít v období naší První republiky. Tradiční tramping byl spojen s touhou unikat z měst a trávit volné neděle v divočině. Trampové se chtěli alespoň na chvíli osvobodit od změkčilého životního stylu ve městech. Jejich ikonou se stal divoký Západ. Právě Štěchovice byly místem odkud se začínali vydávat do okolní krajiny se strmými skalními srázy spadajícími k řece Vltavě.
Vltavský úsek mezi Štěchovicemi a Slapy (obě místa si můžete vyhledat na mapě) byl jednou velkou krásou zvanou Svatojánské proudy. Ale čas běžel a ve Štěchovicích i na Slapech byly vybudovány přehrady. Člověk potřeboval elektřinu. Získal ji, ale změnil původní vzhled téhle krajiny.
The Fig.4: The way across the ridge to the right waits for us.
Naším cílem bylo jít pěšky od Štěchovické přehrady k přehradě na Slapech a potom se zase vrátit do Štěchovic. Cesta na Slapskou přehradu vedla přes táhlý zalesněný hřeben vysoko nad Vltavou. Během cesty byla Vltava dlouho mimo náš dohled. Znovu jsme k ní sestoupili teprve když jsme dosáhli Slapské hráze. Krátce jsme si pod ní odpočali. Pak začala druhá fáze našeho výletu. Zpáteční cesta do Štěchovic vedla podél Vltavy, takže jsme mohli naplno obdivovat a užívat si jejích krás.

Obě cesty od jedné přehrady ke druhé nám přinesly spousty zážitků a samozřejmě, že celý náš výlet jsem dokumentoval svým Canonem. Chystám se vám předvést některé obrázky z tohoto výletu se svými texty v dalších volných pokračováních svého nového seriálu.


České popisky k obrázkům:
Obr.1: Kostel ve Štěchovicích volá po opravách.
Obr. 2: Pohled z našeho parkoviště ve Štěchovicích.
Obr.3: Krátký most přes potok ve Štěchovicích.
Obr.4: Čeká na nás cesta přes hřeben vpravo.