čtvrtek 27. července 2017

The English Version

Two Stops in The Course of Our Drive to Porto Moniz

The Fig.1: On our way to Porto Moniz we encountered on this small summer resort. Madeira,
on October 2016.
Obr.1: Cestou do Porto Moniz jsme narazili na tohle malé letovisko. Madeira 2016.

On our way to the place in the title of this post we stopped for two times to take a rest out of the car or to enjoy some beautiful views of both the coastline and the sea for a longer time. We had a lot of time to do it. To explore Madeira as better as possible was our goal.

This stop was in front of a small town or a summer resort. We had a beautiful view of it from our resting place. The place was clean and neat. It was decorated with flowers in stony pots and it was equipped with benches to sit.


The Fig.3: I liked the bridges and the catwalks interconnecting the land with the natural lava
cliffs. Here this is a part of them at the closer view. Madeira, on October 2016.
Obr.3: Líbily se mi mosty a mola propojující souši s přírodními lávovými útesy. Tady tohle
je část z nich v bližším pohledu. Madeira, říjen 2016.

I do not know its name. It was a small town on our road only. Nevertheless, it remained on my photos because I liked its complicated and cascaded arrangement in a slanted lava terrain falling up to the sea where I could see various artificial catwalks using natural lava cliffs as well as a small black beach. I saw no big nor small vessels though the catwalks suggested that they might accept some bigger ocean ship. To passing ships it could be a short transient stop I think. There were people on the black beach. Some were laying on the black surface and they were taking a sunlight, some were taking a bathing. On October it was last rest of the most strict fans of this recreational way because the main season was over already.


The Fig.4: The land, the beach and the long mole together form a small bay. The smaller
bay behind the first one is almost circular. It consists of two sections: of the man
made way and of the original lava cliff. As you can see a car can go to the very lava 
cliff. Madeira, on October 2016.
Obr.4: Souš, pláž a dlouhé molo dohromady tvoří malou zátoku. Menší zátoka za první je
téměř kruhová. Sestává ze dvou úseků: z cesty vytvořené člověkem a z původního
lávového útesu. Jak vidíte, auto může dojet až k samému lávovému útesu. 
Madeira, říjen 2016.

Then we passed through the summer resort and Vendy stopped behind it. I could photograph a local church. The road led higher above the sea and we did not step down to it. The views of the sea and steep cliffs falling down to it were enough to us. My attention attracted strange fruits of a plant in the parking lot. The plant was cultivated in a stony pot. I could not identify it in the place. Therefore I took several more detailed shots of its leaves and fruits to have good material for a later determination of the plant at my home background. I was lucky because I found its several flowers, too. When you try to identify a plant flowers are one of the most important signs. Mostly, if a plant is in fruit it does not flower and vice versa. Fortunately my plant showed both fruits and flowers.

Only today (7.27. 2017) I have identified the small bush at last. Its names in English are: the Balloon plant or the Balloon cotton-bush, the Bishop´s balls, the Nail head or the Swan plant. Its Latin name is Gomphocarpus physocarpus (Asclepias physocarpa is its older name). Botanists place it into Apocynaceae the family and Asclepiadoideae the subfamily. It comes from the South East Africa.
I could not find it in my botanic literature. Therefore I tried to search for it on the Internet. First I searched for it in Solanaceae the family and Cucurbitaceae the family but these attempts were good for nothing. When I gave the phrase "tropical and subtropical bushes, photos"  to the Google´s explorer within a moment I looked at my plant.

The Czech Version

Dvě zastávky během jízdy do Porto Moniz

The Fig.5: Here we were on the opposite side of the summer resort. I photographed a
local church. Madeira, on October 2016.
Obr.5: Tady jsme byli na opačné straně letoviska. Vyfotil jsem místní kostel.
Madeira, říjen 2016.
Cestou na místo v titulku tohoto postu jsme stavěli dvakrát, abychom si odpočali mimo auto nebo si delší dobu vychutnali krásné výhledy jak na pobřeží tak i na moře. Měli jsme na to spousty času. Naším cílem bylo prozkoumat Madeiru, co možná nejlépe.


The Fig.6: Both the parking lot and the place to relax. While my son Robert is sitting and
staring at the sea Vendy is photographing. Madeira, on October 2016.
Obr.6: Parkoviště i místo k relaxaci. Zatímco syn Robert sedí a upřeně zírá na moře,
Venda fotografuje. Madeira, říjen 2016.

Tahle zastávka byla před jedním městečkem či letoviskem. Z odpočívadla na něj byl krásný výhled. Místo bylo čisté a upravené. Zdobily ho květiny v kamenných květináčích a bylo vybaveno lavičkami na sezení.

The Fig.7: I noticed this low small bush with marked fruits in the parking lot. I met it only
there. I did not know it. Madeira, on October 2016.
Obr.7: Na parkovišti jsem si povšiml tohoto nízkého keříku s nápadnými plody. Setkal
jsem se s ní pouze tam. Neznal jsem ho. Madeira, říjen 2016.

The Fig.8: One fruit of the small bush unknown to me at the closer view. Madeira, on October,
2016.
Obr.8: Jeden plod mně neznámého keříku v bližším pohledu. Madeira, říjen 2016.

Jeho jméno nevím. Bylo to jen městečko na cestě. Nicméně na mých fotkách zůstalo, protože se mi líbilo jeho komplikované a schodovité uspořádání v kosém lávovitém terénu spadajícím až k moři, kde jsem mohl vidět různá umělá mola využívající přirozené lávové útesy a také malou černou pláž. Neviděl jsem ani velká ani malá plavidla, třebaže mola naznačovala, že by snad dokázala přijmout větší zaoceánskou loď. Myslím, že pro proplouvající lodě to mohla být jakási krátká dočasná zastávka. Na černé pláži byli lidé. Někteří polehávali na černém povrchu a opalovali se, někteří se koupali. V říjnu to byl poslední zbytek nestriktnějších fandů tohoto rekreačního způsobu, protože hlavní sezóna už skončila.


The Fig.9: Flowers and developing fruits above them including one leaf in detail. Madeira, on
October 2016.
Obr.9: Květy a vyvíjející se plody nad nimi včetně jednoho listu v detailu. Madeira, říjen 2016.


The Fig.10: A maximally enlarged view of the bush´s flowers. Now I have already known the
plant´s name. Read more in the conclusion of my text here. Madeira, on October 2016.
Obr.10: Maximálně zvětšený pohled na květy keře. Teď už znám jméno té rostliny. Čtěte více
v závěru mého textu zde. Madeira, říjen 2016.

Poté jsme letoviskem projeli a Venda zastavil za ním. Mohl jsem si vyfotit místní kostel. Silnice vedla výš nad mořem a my k němu nesestoupili. Výhledy na moře a strmé srázy, které k němu spadaly nám stačily. Mou pozornost upoutaly zvláštní plody rostliny na parkovišti. Proto jsem udělal několik snímků jejích listů a plodů, abych měl dobrý materiál pro pozdější určení rostliny v domácím zázemí. Měl jsem štěstí, protože jsem našel také několik jejích květů. Když se pokoušíte určit nějakou rostlinu, květy jsou jedním z nejdůležitějších znaků. Většinou, je-li rostlina v plodu, nekvete a naopak. Má rostlina naštěstí ukazovala plody i květy.


The Fig.11: A view at the direction of our following way from the parking lot. Madeira, on
October 2016.
Obr.11: Pohled ve směru naší následující cesty z parkoviště. Madeira, říjen 2016.

Teprve dnes (27.7. 2017 jsem ten keřík konečně určil. Jeho latinský název je Gomphocarpus physocarpus (starší, synonymum je Asclepias physocarpa). Botanici ho řadí do čeledi toješťovitých (Apocynaceae) a podčeledi Asclepiadiodeae. Pochází z JV Afriky. V botanické literatuře jsem ho najít nedokázal. Proto jsem po něm zkusil pátrat na Internetu. Nejdřív jsem ho hledal v čeledi lilkovitých (Solanaceae) a tykvovitých (Cucurbitaceae) a tyhle pokusy byly dobré k ničemu. Když jsem do vyhledávače Google zadal větu "tropické a subtropické keře, fotky" během chvíle jsem se díval na svou rostlinu.čtvrtek 20. července 2017

The English Version

By Shortcut

A Blind worm is a lizard with no legs

The Fig.1: Neither an earth worm nor a snake. This is the blind worm or slow worm (Anguis
fragilis). I met it on our back way to the car from the habitat with Cypripedium calceolus the
orchid. Nearby Libušín the town within Kladensko the region. 5.19. 2017.
Obr.1: Ani žížala ani had. Tohle je slepýš křehký (Anguis fragilis). Potkal jsem ho na zpáteční
cestě k autu z lokality orchideje střevíčníku pantoflíčku (C. calceolus). Poblíž Libušína,
Kladensko. 19.5. 2017.


The Fig.2: It was creeping over the stony path. When I came to it it was in its center with no
chance to hide itself. Its motion was slow with often stops. Here it is enlarged a bit.  Nearby
Libušín the town, Kladensko the region. 5.17. 2017.
Obr.2: Plazil se kamenitou cestou. Když jsem k němu přišel, byl v jejím středu bez možnosti
se ukrýt. Pohyboval se pomalu s častými zastávkami. Tady je trochu zvětšený. Poblíž
Libušína, Kladensko. 17.5. 2017.


The phrase in the title above is the first thing what it comes to my mind when I see this modest animal. The phrase comes from school lessons of the natural history of my boyhood.


The Fig.3: Because its separate photos were taken at short intervals and here they are
arranged in a chronological way you can see changes in its motion. It did not continue on in 
its creeping to the opposite side of the path straightly. It started turning to me. Nearby 
Libušín, Kladensko the region. 5.17. 2017.
Obr.3: Protože jeho jednotlivé fotky byly dělány v krátkých intervalech a zde jsou 
uspořádány chronologicky, můžete vidět změny v jeho pohybu. Nepokračoval v plazení na 
protější stranu cesty přímo. Začal se stáčet ke mně. Poblíž Libušína, Kladensko. 17.5. 2017.Last I saw it on our back way from the habitat of Cypripedium calceolus the orchid nearby Libušín the town within Kladensko the region. Every similar and unplanned event or experience in the course of a planned trip is a positive side product to me. To meet a creature or to encounter on some more remarkable plant unexpectedly is a bonus of every trip to me and the blind worm or the slow worm was no exception.


The Fig.4: Its maneuver to the source of its interrupting, i.e. to me was very slow, often it
hesitated and stopped itself. Nearby Libušín the town, Kladensko the region. 5.17. 2017.
Obr.4: Jeho manévr ke zdroji vyrušení, tj. ke mně byl velice pomalý, často váhal a zastavoval
se. Poblíž Libušína, Kladensko. 17.5. 2017.My two partners climbed the canyon up several meters in front of me and so they reached its top as the first ones. While I was approaching to the top slowly Vendy turned himself back and called for me: "You have a blind worm on the path here!"


The Fig.5: Similarly as it is with lizards the blind worm can loss its tail. After a time it forms
a new one though it is not a perfect copy of the original. Nearby Libušín the town within
 Kladensko the region. 5.17. 2017.
Obr.5: Podobně jako u ještěrek, slepýš může přijít o ocas. Po čase vytváří nový, i když to není
dokonalá kopie originálu. Poblíž Libušína, Kladensko. 17.5. 2015. 


The Fig.6: The body of the blind worm is more rigid than the snake´s one. This is why its
motion is not so flexible as with snakes. Nearby Libušín the town within Kladensko the
region. 5.17. 2017.
Obr.6: Tělo slepýše je tužší než hadí. Proto jeho pohyb není tak pružný jako hadí. Poblíž
Libušína, Kladensko. 17.5. 2017.


It was as he said. The previous stony field path climbing up became a flat way. The blind worm was creeping over it and just he was finding itself in its center. Both me and it stopped. I could examine it very well. The open place gave no chance to him to hide itself. I did not touch it. I observed it only and of course I photographed it. My attendants continued on walking back to the car. Me and the blind worm remained lonely for a while.The Fig.7: The blind worm´s coloration is variable. This specimen was lighter in color.
Nearby Libušín the town within Kladensko the region. 5.17. 2017.
Obr.7: Zbarvení slepýše je proměnlivé. Tento exemplář byl zbarven světleji. Poblíž Libušína,
Kladensko. 17.5. 2017.


The Czech Version

Zkratkou

Slepýš je beznohá ještěrka


The Fig.8: The blind worm at the closer view. Nearby Libušín the town within Kladensko the
town. 5.17. 2017.
Obr.8: Slepýš v bližším pohledu. Poblíž Libušína, Kladensko. 17.5. 2017.


The Fig.9: At this moment its head was turned to me. Nearby Libušín the town within
Kladensko the region. 5.17. 2017.
Obr.9: V této chvíli měl hlavu stočenou ke mně. Poblíž Libušína, Kladensko. 17.5. 2017.


Věta v titulku nahoře je první věc, co mi přijde na mysl, když vidím tohle skromné zvíře. Ta věta pochází ze školních hodin přírodopisu mého klukovství.
Naposledy jsem ho viděl při návratu z lokality orchideje střevíčníku pantoflíčku (Cypripedium calceolus) poblíž Libušína na Kladensku. Každá podobná a neplánovaná událost či zážitek v průběhu nějakého plánovaného výletu je pro mne pozitivním vedlejším produktem. Potkat nějakého tvora nebo narazit na nějakou další pozoruhodnou rostlinu nečekaně je pro mne bonusem každého výletu a slepýš nebyl výjimkou.


Moji dva partneři stoupali kaňonem několik metrů přede mnou a tak dosáhli jeho vrcholu jako první. Zatímco jsem se k vrcholu zvolna blížil, Venda se otočil nazpět a zavolal na mě: "Máš tady na cestě slepýše!"


The Fig.10: My blind worm in a closed loop in the more detailed way. Nearby Libušín the
town within Kladensko the region. 5.17. 2017.
Obr.11:  Můj slepýš v uzavřené smyčce detailněji. Poblíž Libušína, Kladensko. 17.5. 2017.

Bylo to, jak říkal. Předcházející kamenitá polní cesta stoupající vzhůru přešla v rovnou cestu. Slepýš se plazil přes ni a nacházel se právě v jejím středu. Já i on jsme se zastavili. Velice dobře jsem si ho mohl prohlížet. Otevřené místo mu nedávalo možnost skrýt se. Nedotýkal jsem se ho. Jenom jsem ho pozoroval a samozřejmě, že jsem ho fotografoval. Moji společníci šli dál zpět k autu. Já a slepýš jsme na chvíli zůstali sami.


The Fig.13: Last photo of its real size and farewell. Nearby Libušín the town within
Kladensko the region, 5.17. 2017.
Obr.13: Poslední foto jeho skutečné velikosti a sbohem. Poblíž Libušína, Kladensko, 17.5.
2017.
pondělí 17. července 2017

The English version

By Shortcut

On A Fallen Flower

The Fig.1: This faded flower on a pavement belongs to an African tree. Its botanic name is
Spathodea campanulata of Bignoniaceae the family. First I met it during my stay at Tenerife
the biggest island of The Canary Islands. This flower was my last photo of this species I
took at Funchal, the capital of Madeira the Island. Funchal, Madeira, on October 2016.
Obr.1: Tento zvadlý květ na chodníku patří jednomu africkému stromu. Jeho botanický název
je spathodea zvonkovitá (Spathodea campanulata) z čeledi trubačovitých (Bignonioidae).
Poprvé jsem se s ním potkal během pobytu na Tenerife, největším ostrově Kanárského
souostroví. Tenhle květ byl posledním snímkem druhu, který jsem pořídil ve Funchalu,
hlavním městě ostrova Madeiry. Funchal, Madeira, říjen 2017.

Last evening in Madeira the island (on October 2016). We were finding some good restaurant to take our last supper at Funchal, the metropolis of Madeira. The first restaurant had an open terrace with astounding views of the Atlantic ocean but they did not cook there in the time of our visit. Then we had some drink only and the pasture for our eyes. On our way to the second restaurant (where we were succeeded at last) I took a shot of a fallen flower laying on a pavement. I had already known the flower from my stay at Tenerife (on August 2016) the biggest island of The Canary Islands. It came from no herb, the fallen flower fell down on the pavement from a branch above my head.


The Fig.2: Spathodea campanulata, one of the first specimens of this tree I met nearby our
hotel during our stay at Tenerife. Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, on August 2016.
Obr.2: Spathodea zvonkovitá (S. campanulata), jeden z prvních exemplářů tohoto stromu,
který jsem potkal nedaleko našeho hotelu během pobytu na Tenerife. Santa Cruz de Tenerife,
Tenerife, srpen 2016. 

Naturally, the branch belonged to a tree. Its name is Spathodea campanulata and it is a member of Bignoniaceae the family. This species comes from Africa and often I met it both in Tenerife and in Madeira.


The Fig.3: Spikes of the same tree as on the Fig.2 at the closer view. All flowers were
out of my reach in top parts of its crown. I tried to enlarge the flowers at a distance with a 
help of my smart phone at least but the photo failed to be perfect. Despite of that we can 
recognize some characters of the flower morphology of The African Tulip tree (Spathodea
campanulata). Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, on October 2016.
Obr.3: Květenství téhož stromu jako na obr.2 v bližším pohledu. Všechny květy byly mimo
můj dosah ve vrcholných částech koruny. Pokusil jsem se aspoň zvětšit květy na dálku pomocí
chytrého mobilu, ale snímek není dokonalý. Vzdor tomu můžeme rozpoznat některé typické
znaky květní morfologie u spathodeji zvonkovité (S. campanulata). Santa Cruz de Tenerife,
Tenerife, srpen 2016.

This exotic tree species has several names In English: African Tulip Tree, Fire Tree, Fountain Tree or Nandi Flame. As I learnt in a book of the tropical plants flowers of this species in the phase of closed buds accumulate so many water that children like using them like water little guns.
Its flowers have wide tulip like crowns with five wide and pointed lobes. Margins of the lobes are yellow (see the Fig.1). The flowers have one sided symmetry. They look like curved claws in buds. They are bent with their mouths toward the center of spikes, i.e. out of an observer´s sight. This is why their backs are visible only on the picture. I think they are a compromise or a transition between a bell and a tube.


The Czech Version

Zkratkou

O padlém květu


The fig.4: A flowering tree of Spathodea campanulata in a street of Ribeira Brava, Madeira, on
October 2016.
Obr.4: Kvetoucí strom spathodeje zvonkovité (S. campanulata) v jedné ulici Ribeira Brava,
Madeira, říjen 2016.

Poslední večer na ostrově Madeira (říjen 2016). Hledali jsme právě nějakou dobrou restauraci, abychom si dali poslední večeři ve Funchalu, metropoli Madeiry. První restaurace měla otevřenou terasu s ohromujícími výhledy na Atlantický oceán, ale v čase naší návštěvy tam nevařili. Dali jsme si tedy jen pití a tu pastvu pro oči. Cestou do druhé restaurace (kde jsme konečně uspěli) jsem udělal foto spadlého květu, který ležel na chodníku. Ten květ jsem znal už od pobytu na Tenerife (srpen 2016), největším ostrově Kanárského souostroví. Nepocházel ze žádné byliny, ten padlý květ spadl na chodník z větve nad mou hlavou.

Přirozeně, že větev patřila stromu. Jmenuje se spathodea zvonkovitá (Spathodea campanulata) a je příslušnicí čeledi trubačovitých (Bignoniaceae).


The Fig.5: A serial of several trees of The Fire Tree (Spathodea campanulata) next to a
parking lot at Ribeira Brava the city, Madeira, on October 2016. Notice that this species always
flowers in the highest part of its crown. The Figures 1 to 5 were taken with my smart phone.
Obr.5: Řada několika stromů spathodeje zvonkovité (S. campanulata) vedle parkoviště v
městečku Ribeira Brava, Madeira, říjen 2016. Všimněte si, že tento druh kvete vždy v nejvyšší
části koruny. Obrázky 1 - 5 byly pořízeny mým chytrým mobilem. 

Tento exotický druh stromu má v angličtině několik jmen (uvádím je v závorkách ve volných překladech): African Tulip Tree (africký tulipánovník), Fire Tree (ohnivý strom), Fountain Tree (fontánovník) či Nandi Flame (Plamen Nandi). Jak jsem zjistil v jedné knize o tropických rostlinách, květy ve stádiu uzavřených poupat hromadí tolik vody, že je děti s oblibou používají jako vodní pistolky.
Jeho květy mají široké tulipánu podobné koruny s pěti širokými a zašpičatělými laloky. Okraje laloků jsou žluté (viz obr.1). Květy mají jednostrannou symetrii. V poupatech vypadají jako zakřivené drápy. Ústími jsou ohnuté do středu, tj. mimo pozorovatelův dohled. Proto jsou na obrázku viditelné pouze jejich hřbety. Myslím, že jsou jakýmsi kompromisem či přechodem mezi zvonkem a trubkou.The Fig.6: Compare this climbing bush with flowers and foliage of Spathodea
campanulata
. Apparently there are some similarities between the two plants.
Though I photographed the plant on this picture in Corsica nearby Bastia the
city it has been cultivated in Czech republic, too. It is Campis radicans and it
belongs to the same family as The African Tulip Tree. Furiany the village
nearby Bastia the city, Corsica. Taken with my Canon the camera. On October
2010.
Obr.6: Porovnejte tento šplhavý keř s květy a olistěním spathodeji zvonkovité
(S. campanulata). Zjevně jsou mezi oběma rostlinami nějaké podobnosti. I
když jsem rostlinu na tomto obrázku fotografoval na Korzice poblíž Bastie,
pěstuje se také v České republice. Je to křivouš kořenující (Campis radicans)
a patří do stejné čeledi jako "africký tulipánovník". Vesnice Furiany poblíž
měta Bastie, Korzika. Pořízeno mým fotoaparátem Canon. Říjen 2010.

čtvrtek 13. července 2017

The English Version

By Shortcut

On More Plants at The Habitat
behind The Castle in Liblice The Village


The Fig.1: A look through a net of stems and flowers of Aquilegia vulgaris growing in
a numerous population at one section of the habitat next to a sylvan edge. The habitat behind
The Castle in Liblice the village. 5.27. 2017.
Obr.1: Pohled skrze síť stonků a květů orlíčku obecného (Aquilegia vulgaris) rostoucího v
početné populaci v jednom úseku lokality vedle lesního okraje. Lokalita za Zámkem v Liblici.
27.5. 2017. 

There were other plants at the habitat behind the Castle. I would like to show you some of them on my photos I could take there. Really, the habitat has not been limited to several rare species of the orchids (Orchidaceae) only. It would not be its whole picture.


The Fig.2: Two plants of Valeriana officinalis in flower. No massive occurrence. Its odor is
a great attractant to the cats. The habitat behind The Castle in Liblice the village. 5.27. 2017.
Obr:2: Dvě rostliny kozlíku lékařského (Valeriana officinalis) v květu. Jeho vůně je velký
atraktant pro kočky. Lokalita za zámkem v Liblici. 27.5. 2017.

Also I photographed some common species there. Though they were not rare (in the mean time!) they could be graceful or interesting by some other ways. Today the rarity of a plant has often been the main reason why to photo it and to see nothing else at its environment. Therefore I have always tried not to forget so called the other plants.

The Fig.3: Typical leafy rose with a bud in its center of Colchicum autumnale. It flowers in
autumn. I found this species in places within the habitat. This plant is toxic. Its toxin names
Colchicine. It does a good job in various kinds of the biological research. The habitat behind
the Castle in Liblice the village. 5.27. 2017.
Obr.3: Typická listová růžice s pupenem ve středu ocúnu jesenního (C. autumnale). Kvete na
podzim. V rozsahu lokality jsem ho nacházel místy. Tahle rostlina je jedovatá. Její toxin se
jmenuje kolchicin. Dělá dobrou práci v různých typech biologického výzkumu. Lokalita za
zámkem v Liblici. 27.5. 2017.

There have been a lot of lovers of the orchids for instance. As soon as the orchids season has happened they have started going to various localities of these rare plants to take shots of them. Then they have displayed their hunts on the Web in their specific communities. To some of them this country has not been enough, they has longed for more and more species growing abroad. They have been no specialists in the tropical orchids but in the terrestrial species within the European continent. The richer hunters the larger areal of their doing. And their main goal? As long as I can observe one of these communities on the Web I would say that the main goal is to astound the others, to compete who of them takes the best portrait of an orchid, who of them hunts the rarest orchid etc. This amusement or a Marry go round has been repeated every year. They have known habitats of the rare species of the orchids very well. Mostly they have neither professional botanists nor naturalists. This seasonal activities are their hobbies. Somehow I have felt that our philosophies have never met.

The Fig.4: This plant in a dense growth is of Carex the genus. Its populations grew in a
mosaic way within the habitat. It is a reliable indicator of the higher humidity. The habitat
behind the Castle in Liblice the village. 5.27. 2017.
Obr.4: Tato rostlina v hustém porostu je z rodu ostřice (Carex). Její populace rostly na lokalitě
mozaikovitě.  Je spolehlivým indikátorem vyšší vlhkosti. Lokalita za zámkem v Liblici. 27.5.
2017.
To establish the exact differences between my access to the Nature and their one to the same object is not easy to me. I do not know which of the two ways is better. The only thing what I know is that their way is not my cup of tea.


The Fig.5: Two spikes of Listera ovata fused with the surrounding vegetation due to its yellow
green coloration but they could not escape from our eyes. I can state that this orchid was one of
the most abundant orchids at the habitat. The habitat behind the Castle in Liblice the village.
5.27. 2017.
Obr.5: Dvě květenství bradáčku vejčitého (Listera ovata) splývala s okolní vegetací díky
žlutozelenému zbarvení, ale našim očím uniknout nedokázala. Mohu konstatovat, že tato
orchidea byla jednou z nejhojnějších orchhidejí na lokalitě. Lokalita za zámkem v Liblici.
27.5. 2017.

The human relationships to the Nature are manifold, they range from rational attitudes up to very bizarre and distorted pseudo forms. Once I had the chance to study this phenomenon at an amateur society. The society was specialized in the carnivorous plants and it accepted anybody with an interest in this kind of plants.


The Fig.6: Iris pseudacorus grew in a dry dish. The habitat behind the Castle in Liblice the
village. 5.27. 2017.
Obr.6: Kosatec žlutý (Iris pseudacorus) rostl v suché strouze. Lokalita za zámkem v Liblici.
27.5. 2017.

This topic is very interesting. I could write a lot of pages to it. But in fact mainly I wanted to show you some more plants I photographed at the habitat behind the Castle in Liblice the village. Let´s have a look at them.


The Fig.7: The white fluffy bundles waving in air belong to Eriophorum angustifolium. Again
a reliable indicator of wet terrains. The habitat behind the Castle in Liblice the village. 5. 27.
2017.
Obr.7: Býlé chmýřité svazky povlávající ve vzduchu patří suchopýru úzkolistému (Eriophorum
angustifolium). Opět spolehlivý indikátor zamokřených terénů. Lokalita za zámkem v Liblici.
27.5. 2017.

The Fig.8: Eriophorum angustifolium at the closer view. Specimens of Eriophorum the genus
are in this phase like fen-fires attracting their victims to treacherous places of their habitats.
The habitat behind the Castle in Liblice the village. 5.27. 2017.
Obr.8: Suchopýr úzkolistý (E. angustifolium) v bližším pohledu. Exempláře rodu suchopýr
(Eriophorum) jsou v téhle fázi jako bludičky lákající své oběti do zrádných míst svých
lokalit. Lokalita za zámkem v Liblici. 27.5. 2017.The Czech Version

Zkratkou

O dalších rostlinách na lokalitě
za zámkem v Liblici


The Fig.9: The grass Briza media. The habitat behind the Castle in Liblice the
village. 5.27. 2017.
Obr.9: Tráva třeslice prostřední (Briza media). Lokalita za zámkem v Liblici. 27.5. 2017.


The Fig.10: A spike of Melica nutans. The habitat behind the castle in
Liblice the village. 5.27. 2017.
Obr.10: Květenství strdivky nící (Melica nutans). Lokalita za zámkem v Liblici. 27.5. 2017.


Na lokalitě za Zámkem byly další rostliny. Rád bych vám ukázal některé z nich na fotografiích, které jsem tam dokázal pořídit. Skutečně, ta lokalita se neomezuje pouze na několik druhů vstavačovitých (Orchidaceae). To by nebyl její celkový obraz.


The Fig.11: Flowers of Tetragonolobus maritimus. The habitat behind the Castle in Liblice
the village. 5.27. 2017.
Obr.11: Květy ledence přímořského (Tetragonolobus maritimus). Lokalita za zámkem v
Liblici. 27.5. 2017.


Také jsem tam fotil běžné druhy. I když nebyly vzácné (prozatím!), dovedou být půvabné či zajímavé nějakým jiným způsobem. Dnes je vzácnost rostliny hlavní důvod proč ji fotit a nic jiného v jejím životním prostředí nevidět. Proto se vždy snažím nezapomínat na tzv. ostatní rostliny.


The Fig.12: I found one specimen of Iris sibirica but only in bud. The habitat behind the
Castle in Liblice the village. 5.27. 2017.
Obr.12: Našel jsem jeden exemplář kosatce sibiřského (Iris sibirica), ale jen v poupěti. Lokalita
za zámkem v Liblici, 27.5. 2017.

Existuje například spousta milovníků orchidejí. Jakmile orchidejová sezóna nastává, začínají jezdit na rozmanité lokality těchto vzácných rostlin, aby je fotili. Poté své úlovky vystavují na síti ve svých specifických komunitách. Některým z nich tahle země nestačí, touží po dalších a dalších druzích rostoucích v zahraničí. Nejsou žádní specialisté na tropické orchideje, ale na terestrické druhy v rozsahu evropského kontinentu. Čím bohatší lovci, tím rozsáhlejší areál jejich počínání. A jejich hlavní cíl? Pokud mohu pozorovat jednu z těchto komunit na síti, řekl bych, že hlavním cílem je ohromovat ostatní, soutěžit, kdo z nich pořídí nejlepší portrét orchideje, kdo z nich uloví nejvzácnější orchidej apod.. Tahle zábava či kolotoč se každoročně opakuje. Velmi dobře znají lokality vzácných druhů. Tyhle sezónní aktivity jsou jejich koníčky. Nějak mám pocit, že se naše filosofie nikdy nepotkávají.

The Fig.13: The rare member of Boraginaceae the family in Bohemia, Symphytum
bohemicum was one of the first rarities at the habitat I encountered on. Botanists has included
this species to the C2 category, i.e. the strongly threatened species. Few plants grew in one
place only within the whole habitat. It was a shady place at a sylvan edge. The habitat behind
the Castle in Liblice the village. 5.27. 2017.
Obr.13: Vzácný příslušník z čeledi brutnákovitých (Boraginaceae) v Čechách, kostival český
(Symphytum bohemicum) byl jednou z prvních vzácností na lokalitě, na kterou jsem narazil.
Botanici zahrnují tento druh do kategorie C2, tzn. silně ohrožený druh. Několik málo rostlin
rostlo jen na jednom místě celé lokality. Bylo to stinné místo na lesním okraji. Lokalita za
zámkem v Liblici. 27.5. 2017.

Není pro mne lehké stanovit přesné rozdíly mezi mnou a jimi v přístupu k přírodě. Nevím, která z těch dvou cest je lepší. Jediné, co vím je, že jejich cesta není můj šálek čaje.

The Fig.14: Flowers of Symhytum bohemicum at the closer view. The flowers were fading
away. You can see their rests lower under the top complete flowers. The rests consist of
calyxes and long styles. The habitat behind the Castle in Liblice the village. 5.27. 2017.
Obr.14: Květy kostivalu českého (S. bohemicum) v bližším pohledu. Květy uvadaly. Jejich
zbytky můžete vidět pod vrcholovými úplnými květy. Zbytky sestávají z kalichů a dlouhých
čnělek. Lokalita za zámkem v Liblici. 27.5. 2017.


The Fig.15: Yet one look at a fading flowers of Symphytum bohemicum in the more detail
way. It deserves our attention once again because it does not belong to the common elements 
of our flora. The habitat behind the Castle in Liblice the village. 5.27. 2017.
Obr.15: Ještě jeden pohled na vadnoucí květy kostivalu českého (Symphytum bohemicum).
Naši pozornost si ještě jednou zaslouží, protože nepatří k běžným prvkům naší květeny.
Lokalita za zámkem v Liblici. 27.5. 2017.

Lidské vztahy k přírodě jsou rozmanité, sahají od racionálních postojů až po velmi bizarní a velmi pokřivené pseudo formy. Kdysi jsem měl možnost studovat tento jev v jedné amatérské společnosti. Ta společnost se specializovala na masožravé rostliny a přijímala kohokoliv se zájmem o tento druh rostlin.


The Fig.16: To find an albino in populations of Aquilegium vulgaris is no great problem.
Often I have met it. The habitat behind the Castle in 
Liblice the village. 5.27. 2017.
Obr.16: Najít albína v populacích orlíčku obecného (A. vulgaris) není žádný velký problém.
Často se s ním setkávám. Lokalita za zámkem v Liblici. 27.5. 2017.

Tohle téma je velice zajímavé. Mohl bych na něj napsat spousty stránek. Ale vlastně jsem vám hlavně chtěl ukázat některé další rostliny, které jsem na lokalitě za zámkem v Liblici nafotil. Podívejme se na ně.

neděle 9. července 2017

The English Version

By Shortcut

Two Photos of Alf with His New Toy

The Fig.1: "Alf!" I called for him and as he looked up I clicked on the digital firing circle on
my smart phone´s display. 7.1. 2017.
Obr.1: "Alfe!" zavolal jsem na něj a jak vzhlédl, kliknul jsem na digitání spoušť na displeji
svého chytrého mobilu. 1.7. 2017

My dog Alf got a new toy from my daughter Sylva. He got it last Sunday. Obviously he likes it. His previous favorite toy was a tennis ball. Now as I think he has two toys of the same value. He can alternate them and this is exactly what he has been doing. In the mean time I have had no photo of him with the tennis ball. Well, everybody knows the tennis ball but nobody knows Alf ´s new toy. Now you can enjoy it together with Alf on my two photos.

The Czech Version

Zkratkou

Dvě fotky Alfa s novou hračkou

The Fig.2: Alf and his new toy on my new bed. 7.3. 2017.
Both the photos were taken with my smart phone.
Obr.2: Alf a jeho nová hračka na mé posteli. 3.7. 2017.
Obě fotky byly pořízeny mým chytrým mobilem.

Můj pes Alf dostal od dcery Sylvy novou hračku. Dostal ji minulou neděli. Očividně se mu líbí. Jeho předešlou oblíbenou hračkou byl tenisák. Teď, jak se domnívám, má dvě hračky stejné hodnoty. Může je střídat a přesně tohle dělá. Prozatím žádné jeho foto s tenisákem nemám. Inu, tenisák zná každý, ale nikdo nezná Alfovu novou hračku. Teď si ji můžete užít společně s Alfem na mých dvou fotografiích.
The English Version

By Shortcut

A Development of One Spike In Time
or from Unnoticeable Caterpillars to Graceful Butterflies

The Fig.1: I noticed the first signs of the spike´s development with this succulent plant in my
small collection of various plants on 6.19. 2017. This starting phase of the spike´s development
was recorded and two or three photos of it was published in one of my previous post. Five days
later (6.24. 2017) I took next photo of the spike in development. You can see it on the picture
above at the closer view. The spike´s stem became taller and there was a tight cluster of buds
on its top.
Obr:1: Prvních známek vývoje květenství u této sukulentní rostliny v mé malé sbírce jsem si
povšiml 19.6. 2017. Tato počáteční fáze vývoje květenství byla zaznamenána a pár jejích
snímků bylo uveřejněno v jednom z mých předcházejících postů. O pět dní později
(24.6. 2017) jsem udělal další foto květenství ve vývoji. Můžete ho vidět na obrázku nahoře
v bližším pohledu. Květní stvol povyrostl a na jeho vrcholu je těsný shluk květních základů.

The Fig.2: The spike is growing out of the center of this leafy rose. The membranous leaflet
attached to the stem of the spike (here it is unclear) is one of bracts. You can see next ones
on the Fig.1 higher on the stem. 6.24. 2017.
Obr.2: Květenství vyrůstá ze středu této listové růžice. Blanitý lístek přitisklý ke stvolu
květenství (zde je nejasný) je jeden z listenů. Další můžete vidět na obr.1 výše na stvolu.
24.6. 2017.

Yesterday (7.6. 201) I learnt that my succulent plant opened its first two lowest flowers. As you have already known from one of my previous posts (the one who does not know he or she can find it easy and you need not browse back too much to find it) I have published a message of starting tendencies of the plant to form its spike. Since the time I have been observing the spike´s development every day. I have been recording any change in this development with the camera inserted in my smart phone. The photos have been stored in my comp photo archive. Now I am going to pick up the best photo of each separate phase of the development from the comp archive and to create a photo-summary from them. In short, I would like to show you the complete development of the spike from my first observation its origin up to the first opened flowers. You will find my comments on the separate phases of this development under my photos.


The Fig.3: A whole view of the plant. Next four days later (6.28. 2017). Now you can see
that buds are not in one cluster already, apparently they are separating from each other. Also
peduncles can be seen with the three lowest buds. The buds are in one line with their peduncles,
they are elongated small barrels in sharp. Notice their coloration: while their lower part is
yellow green in color the upper part is darker green with white longitudinal strips.
Obr.3: Celkový pohled na rostlinu. O další čtyři dny později (28.6. 2017). Nyní můžete vidět,
že květní základy už nejsou v jednom shluku, zjevně se od sebe navzájem oddělují. U tří
nejnižších poupat lze také vidět květní stopky. Poupata jsou v jedné linii s květními stopkami,
tvarově jsou to protáhlé soudečky. Všimněte si jejich zbarvení: Zatímco spodní část je
žlutozelená, horní je tmavěji zelená s bílými podélnými proužky.

The Fig.4: The top of the spike at the closer view. 6.28. 2017
Obr.4: Vrchol květenství v bližším pohledu. 28.6. 2017.

The Czech Version

Zkratkou

Vývoj jednoho květenství v čase
aneb od nenápadných housenek k půvabným motýlům


The Fig.5: Next two days later (6.30. 2017). The buds become more elongated resembling
narrow cylinders. They continue on separating in the top part of the spike, too. The coloration
of the buds remains with no changes. The golden hue is caused by straight sunlight. Now it
is possible to determine the exact number of flowers per the spike.
Obr.5: Po dalších dvou dnech (30.6. 2017). Poupata se více protahují připomínaje úzké válce.
Pokračují v oddělování také ve vrcholové části květenství. Zbarvení poupat zůstává beze změn.
Zlatavý odstín způsobuje přímé sluneční světlo. Teď je možné určit přesný počet květů na
květenství.

Včera (6.7. 2017) jsem zjistil, že má sukulentka otevřela první dva nejspodnější květy. Jak už víte z jednoho z předešlých postů (ten, kdo ne, snadno si ho může vyhledat a nemusí listovat nazpět příliš mnoho, aby ho našel), zveřejnil jsem zprávu o počínajících tendencích rostliny vytvářet květenství. Od té doby jsem vývoj květenství každý den pozoroval. Zaznamenával jsem jakoukoliv změnu tohoto vývoje fotoaparátem vloženým v mém chytrém mobilu. Fotografie jsou uskladněny v mém komputerovém foto-archivu. Nyní hodlám z komputerového archivu vybrat z každé jednotlivé vývojové fáze nejlepší foto a vytvořit z nich jakýsi foto-souhrn. Zkrátka, rád bych vám ukázal úplný vývoj květenství od prvního pozorování jeho vzniku až po první otevřené květy. Mé poznámky k jednotlivým fázím tohoto vývoje naleznete pod mými fotografiemi.


The Fig.6: Next two days later (7.1. 2017) a novelty was here! At the first glance I saw it. The
lower parts of the lowest buds were repainted. Now the lower parts of the buds were getting 
a pale red hue. The number of buds was ten. There is sleeping my dog Alf on my bed on the
background of the picture.
Obr.6: O další dva dny později (1.7. 2017) tu byla novinka! Uviděl jsem ji na první letmý
pohled. Dolní části nejspodnějších poupat byly přemalovány. Teď spodní části poupat
nabývají bledavě červený odstín. Počet poupat rovnal se deseti. Na pozadí obrázku spí na
mé posteli můj pes Alf.

The Fig.7: The buds in the more detailed way. 7.1. 2017.
Obr.7: Poupata detailněji. 1.7. 2017.

The Fig.8: Next two days later (7.3. 2017). Almost all ten buds got the pale red hue in their
lower parts. They started bending down.
Obr.8: Po dalších dvou dnech (3.7. 2017). Téměř všech deset poupat nabylo bledavě červený
odstín v dolních částech. Začala se sklánět dolů. 

The Fig.9: Next four days later (7.7. 2017). The first two flowers opened. You can admire the
final coloration. The flowers are bent down in their flowering phase.
Obr.9: O další dva dny později (7.7. 2017). Otevřely se první dva květy. Můžete obdivovat
konečné zbarvení. Ve fázi kvetení jsou květy skloněné. 

The Fig.10: The beauty of one flower at the closer view. You can see a bundle of orange
anthers of the stamens hanging down from the flower´s mouth like a heart of a bell. 7.7.
2017.
Obr.10: Krása jednoho květu v bližším pohledu. Můžete vidět svazek oranžových prašníků
tyčinek, které visí z ústí květu jako srdce zvonu. 7.7. 2017.

The Fig.11: The gracefulness of this spike once again. The flower consists of six petals with
pointed tips. Three petals are external and three are internal. They all together form this
long and narrow crown. 7.7. 2017.
Obr.11: Půvab tohoto květenství ještě jednou. Květ sestává ze šesti plátků se zašpičatělými
cípy. Tři plátky jsou vnější a tři vnitřní. Všechny dohromady tvoří tuto dlouhou a úzkou
korunu. 7.7. 2017.

The Fig.12: A day later (7.8. 2017). Four opened flowers. I have tried to identify my plant.
The flower´s morphological characters seem to point to Aloe the genus. But the species
determination has still failed. A hybrid, a cultivar or a variety within this genus that´s my
rough estimation.
Obr.12: O den později (8.7. 2017). Čtyři otevřené květy. Pokouším se svou rostlinu určit.
Zdá se, že morfologické znaky květu ukazují na rod aloe (Aloe). Avšak druhové určení se
stále nedaří. Můj hrubý odhad je nějaký hybrid, kultivar či varieta v rozsahu rodu aloe.

The Fig.13: Sitting on the floor I took a shot of the spike above my head. 7.8. 2017.
Obr.13: V sedě na zemi vytfotil jsem květenství nad hlavou. 8.7. 2017.

The Fig.14: Four opened flowers at the closer view. A view from bottom. 7.8. 2017.
Obr.14: Čtyři otevřené květy v bližším pohledu. Podhled. 8.7. 2016.

The Fig.15: The whole view of the plant. A view from bottom. 7.8. 2017.
Obr.15: Celkový pohled na rostlinu. Podhled. 8.7. 2017.