středa 28. září 2016

The English Version

The Magical Memories of Tenerife (XV)

or How I Had Good Times There

Where on Earth does all the Sweet Water Come from?

The Fig.1: Though you hardly see a stream throughout the whole Tenerife,
water is running from water taps and as I document on this picture I could
see this fountain in the course of our walk alongside the black beaches of the
North West coast. On August, 2016. Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.1: I když po celém Tenerife sotva spatříte nějaký potok, voda z kohoutků teče
a, jak dokládám na tomto obrázku, během naší procházky podél černých pláží SZ
pobřeží jsem mohl pozorovat tuhle fontánu. Srpen, 2016. Tenerife. Pořízeno mým
Canonem.
The Most Beautiful Beaches (c)

The island did not seem to suffer from a luck of sweet water. When we turned a water tap in the bathroom of our pension water was running obediently. I could take a shower as often as I wanted to. Also the great fountain on the fig.1 did not show any need to save fresh water. Despite all this hardly we could see a stream there and if so then it was semi dried and its water was rather still than running.

There was cloudy only one day of all our stay at Tenerife. The clouds came from the Atlantic ocean gradually till they covered the whole sky. Raining came in a late afternoon, few droplets fell in a short while, that was all.

More often we could observe clouds flying over tops of the mountains from inland. Usually they were teared to smaller clouds by the mountains and then they vapoured above the sea. The mountains took their tax from them, i.e. they caught up a part of their moisture as we could experience personally during our trip to the mountainous inland.
The Fig.2: The coastline has a zigzag character allowing you to see your past
which you have passed through a while before. Big hotels have sufficient capacities
to devour crowds of people. You can see the small church from the past part as
well as the mountains in the mist on the background. On August, 2016. Tenerife.
Taken with my Canon.
Obr.2: Pobřežní linie má klikatý charakter, jenž vám umožňuje vidět minulost, kterou
jste před chvílí procházeli. Velké hotely mají dostatečnou kapacitu, aby hltaly davy
lidí. Můžete vidět kostelík z minulé části a také hory v mlžném oparu na pozadí.
Srpen, 2016. Tenerife. Pořízeno mým Canonem.

We visited to Tenerife on August, that is in the month with the lowest average rainfalls per a year. This can explain the impression that the island uses hidden water sources from the rainfalls at the higher altitudes. I can imagine a transient recover of the local streams and brooks in the more raining periods of a year.

The Fig.3: The fountain in blue. The North West coastline. On August, 2016.
Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.3: Vodotrysk v modrém. SZ pobřeží. Srpen, 2016. Tenerife.
Pořízeno mým Canonem.

The Fig.4: Some preferred this stony scythe to the overcrowded beaches.
On August, 2016. Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.4: Někteří dávali před přeplněnými plážemi přednost téhle kamenné kose.
Srpen, 2016. Tenerife. Pořízeno mým Canonem.

There is no true river in Tenerife. The island is too small and too mountainous to form something like that.

The Fig.5: A next view of the NW coastline. On August, 2016. Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.5: Další pohled na SZ pobřeží. Srpen, 2016. Tenerife. Pořízeno mým Canonem.
The Fig.6: We came upon old cannons in one section of our walk alongside
the NW coastline. They recalled the times of the first Spanish conquerors defeating
this island against various attackers. On August, 2016. Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.6: V jednom úseku naší procházky podél SZ pobřeží jsme narazili na stará děla.
Připomínala časy prvních španělských dobyvatelů bránících tento ostrov před různými
útočníky. Srpen, 2016. Tenerife. Pořízeno mým Canonem.

The Fig.7: One of the cannons in more detail. On August, 2016. Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.7: Jeden z těch kanónů detailněji. Srpen, 2016. Tenerife. Pořízeno mým Canonem.

I have no doubts that the most important role in the water cycle in this part of the world has been played by the Atlantic ocean. Its share of the water evaporation must be vast.

The Fig.8: A detail of the cannon´s corpus with various decorated symbols and writings.
On August, 2016. Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.8: Detail těla děla s různými dekorovanými symboly a nápisy.
Srpen, 2016. Tenerife. Pořízeno mým Canonem.


The Czech Version

Kouzelné vzpomínky na Tenerife (XV)
aneb
Jak mi na Tene bylo bene 

The Fig.9: A watchtower. On August, 2016. Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.9: Strážní hláska. Srpen, 2016. Tenerife. Pořízeno mým Canonem.

Odkud se proboha bere všechna ta sladká voda?

Nejkrásnější pláže (c)

The Fig.10: The watchtower once again. You can see that it is a part of a former fort. Fortunately,
today it has been besieged by peaceful tourists only. On August, 2016. Tenerife. Taken with my
Cannon.
Obr.10: Strážní hláska ještě jednou. Můžete vidět, že je součástí jakési bývalé pevnosti. Naštěstí
je dnes obléhána pouze mírumilovnými turisty. Srpen, 2016. Tenerife. Pořízeno mým Canonem.

Zdálo se, že ostrov nedostatkem sladké vody netrpí. Když jsme v koupelně penzionu otočili kohoutkem, voda poslušně tekla. Mohl jsem se sprchovat tak často, jak jsem chtěl. Také báječný vodotrysk na obr.1 nevykazuje žádnou potřebu vodou šetřit. Vzdor tomu všemu jsme tam sotva mohli spatřit nějaký potok a pokud ano, pak byl zpola vyschlý a vodu měl spíš stojatou než tekoucí.

The Fig.11: Often we could see fishermen next to the beaches. On August, 2016.
Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.11: Často jsme mohli pozorovat rybáře vedle pláží. Srpen, 2016. Tenerife.
Pořízeno mým Canonem.
Z celého pobytu na Tenerife byl zatažený jen jeden den. Oblačnost přicházela od Atlantiku postupně, dokud nezakryla celou oblohu. Deštivo se dostavilo v pozdním odpoledni, v krátké chvíli spadlo pár kapiček, to bylo všechno.

Častěji jsme mohli pozorovat oblačnost, která přelétala vrcholky hor z vnitrozemí. Obvykle ji hory roztrhaly na menší mraky a ty se pak odpařily nad mořem. Hory si z nich braly svou daň, tj. zachytávaly část z jejich vlhkosti, jak jsme mohli zakusit osobně během výletu do hornatého vnitrozemí.

Tenerife jsme navštívili v srpnu, tzn. v měsíci s nejnižšími průměrnými srážkami za rok. Tohle může vysvětlovat dojem, že ostrov využívá skryté vodní zdroje z dešťových srážek ve vyšších nadmořských výškách. Umím si představit přechodnou obnovu místních pramenů a potoků v deštivějších obdobích roku.
The Fig.12: In a street behind the beaches.On August, 2016. Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.12: V jedné ulici za plážemi. Srpen, 2016. Tenerife. Pořízeno mým Canonem.

Na Tenerife žádná opravdová řeka neexistuje. Ostrov je příliš malý a příliš hornatý, aby se něco takového vytvořilo.

The Fig.13: You are looking at the highest mountain of Spain. Its top was veiled in misty breath
and clouds. I made this shot in the closer detail while we were taking a rest on a bench under a dense
crown of an old bay laurel. On August, 2016. Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.13: Díváte se na nejvyšší horu Španělska. Její vrchol byl zahalen v mlžném oparu a mracích.
Tenhle záběr jsem udělal v bližším detailu, zatímco jsme odpočívali na lavičce pod hustou korunou
starého vavřínu. Srpen, 2016. Tenerife. Pořízeno mým Canonem.

Nepochybuji, že v koloběhu vody v téhle části světa hraje nejvýznamnější roli Atlantický oceán. Jeho podíl vodního odparu musí být nesmírný.

The Fig.14: The top of El Teide the volcano once again. On August, 2016.
Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.14: Vrchol sopky El Teide ještě jednou. Srpen, 2016. Tenerife.
Pořízeno mým Canonem.


neděle 25. září 2016

The English Version

The Magical Memories of Tenerife (XIV)

or How I Had Good Times There

The Fig.1: This plant of Euphorbia the genus decorated a place in front of the
small church (See the part XIII). On August, 2016, Tenerife. Taken with my
Canon.
Obr.1: Tahle rostlina rodu pryšec (Euphorbia) zdobila jedno místo před
kostelíkem (viz díl XIII). Srpen, 2016, Tenerife. Pořízeno mým Canonem.
The Most Beautiful Beaches (b)

Our walk the promenade alongside the black beaches of the North West coastline of Tenerife, the biggest island of The Canary Islands, continues on with part (b). 

Interestingly, I saw no real harbor in Tenerife. By the real harbor I mean the harbor with big or gigantic ships with a lot of passengers on their boards anchoring at docks, starting to sail to open sea for their distant destinations or approaching to the harbor after their long sea journeys. In short, I longed for the harbor atmosphere I had read about in manifold adventurous books in my boyhood.
Unfortunately, this my longing to be able to spend a time at a true harbor has still been my unfulfilled dream.

The Fig.2: I took a shot of top parts of the Euphorbia in the closer detail.
I would say that the plant was in buds rather than in fruit but I am not sure
of it. On August, 2016, Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.2: Udělal jsem obrázek vrcholových částí toho pryšce (Euphorbia) ve
větším zvětšení. Řekl bych, že rostlina byla spíše v poupatech než v plodu,
ale jistý si nejsem. Srpen, 2016, Tenerife. Pořízeno mým Canonem.
If I saw some sea ports in Tenerife then they were small and isolated from the open wide sea. They were something like sea water parking lots for small private boats rather than for big ships. 
To be true there was a sea port at the foot of the long and wide slope with the metropolis of Tenerife where we were accommodated. But this one had largely a working character, enters into it were limited to few platforms where you might load on a board of a touristic big ship which it was a temporary stop for only. Otherwise, this sea port was separated from the surrounding part of the city. You have already seen some of its pictures in my previous posts on the Tene theme. This sea port with silhouettes of various sorts of cranes evoked an idea of a reconstruction site at the sea rather than whatever else.
The Fig.3: One of next views of the sea from the promenade.
On August, 2016. Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.3: Jeden z dalších výhledů na moře z promenády.
Srpen, 2016. Tenerife. Pořízeno mým Canonem.

A next interesting thing was that whenever I found myself at the sea I could not find any shells. Neither on the sandy parts of the beaches nor on their bottoms flooded with the sea water.
I met no sea invertebrates when I was taking a bathing in the sea. From time to time we encountered info panels at various beaches. They informed of many various sea animals we might see there but we were lucky. No sea urchins, no sea cucumbers, no jellyfish, no sea fish, no crabs.......only clear bottoms under sea water and bare sandy beaches. Yes, one species was abundant there: the members of my own species.

The Czech Version

Kouzelné vzpomínky na Tenerife (XIV)
aneb
jak mi na Tene bylo bene

The Fig.4: Sea water had this green and blue hue in places.
On August, 2016. Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.4: Mořská voda měla místy tento zelenomodrý odstín.
Srpen, 2016. Tenerife. Pořízeno mým Canonem.

Nejkrásnější pláže (b)

The Fig.5: There were sections there where you could see reminds of the former
activity of El Teide the volcano. Also these lava  rocks were favorite place
to bathing people. On August, 2016. Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.5: Byly tam úseky, kde jste mohli vidět pozůstatky bývalé činnosti vulkánu
El Teide. Rovněž tato lávová skaliska byla oblíbeným místem pro koupající se
lidi. Srpen, 2016. Tenerife. Pořízeno mým Canonem.
Naše procházka promenádou podél černých pláží SZ pobřeží Tenerife, největšího ostrova Kanárského souostroví, pokračuje částí (b).

Zajímavé je, že jsem na Tenerife neviděl žádný skutečný přístav. Skutečným přístavem míním přístav s velkými či gigantickými loděmi se spoustou pasažérů na palubách, jež kotví v docích, odplouvají na širé moře do svých vzdálených destinací nebo se blíží k přístavu po dlouhých zámořských cestách. Zkrátka, toužil jsem po přístavní atmosféře, o níž jsem četl v rozmanitých dobrodružných knihách svého chlapectví.
Bohužel, tahle moje touha, moci strávit čas v opravdovém přístavu, je stále mým nenaplněným snem.

Pokud jsem na Tenerife nějaké přístavy viděl, pak byly malé a od otevřeného širého moře izolované. Byly spíše něco jako mořská parkoviště pro malé privátní čluny než pro velké lodě.
The Fig.6: A back view of the lava rocks and of the promenade leading above them.
On August, 2016. Tenerife. Taken with my canon.
Obr.6: Zpětný pohled na lávové útesy a na promenádu vedoucí nad nimi.
Srpen, 2016. Tenerife. Pořízeno mým Canonem.

The Fig.7: Yet one view of the same panorama as it is on the previous picture.
On August, 2016. Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.7: Ještě jeden pohled na totéž panoráma jako na předešlém obrázku.
Srpen, 2016. Tenerife. Pořízeno mým Canonem.

Po pravdě, na úpatí táhlého a širokého svahu s hlavním městem Tenerife, kde jsme byli ubytováni, byl přístav. Ale tenhle měl převážně pracovní charakter, vstupy do něj byly omezeny na pár nástupišť, kde jste se mohli nalodit na palubu turistické velké lodě, pro kterou to byla jen dočasná zastávka. Jinak byl tenhle přímořský přístav od okolní části města oddělen. Některé z jeho obrázků jste už viděli v předešlých postech na téma Tene. Tento přístav s různými typy jeřábů evokoval spíše představu staveniště u moře než čehokoliv jiného.

The Fig.8: Hotels, shops, restaurants....also one of parts of the promenade.
On August, 2016. Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.8: Hotely, krámky, restaurace....též jedna ze součástí promenády.
Srpen, 2016. Tenerife. Pořízeno mým Canonem.  

The Fig.9: The view seemed to me to be graceful. On August, 2016. Tenerife.
Taken with my Canon.
Obr.9: Ten pohled mi připadal půvabný. Srpen, 2016. Tenerife.
Pořízeno mým Canonem.
The Fig.10: The North West coast of the Atlantic ocean.
On August, 2016. Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.10: Severozápadní pobřeží Atlantického oceánu.
Srpen, 2016. Tenerife. Pořízeno mým Canonem.

Další zajímavostí bylo, že kdekoliv jsem se ocitl u moře, nedokázal jsem najít žádné lastury. Ani na písčitých částech pláží, ani na jejich dnech zaplavovaných mořskou vodou. Nesetkal jsem se s žádnými mořskými bezobratlými, když jsem se koupal v moři. Občas jsme narazili na info-tabule u různých pláží. Informovaly o mnoha různých mořských živočiších, které bychom tam snad mohli vidět, ale štěstí jsme neměli. Žádní mořští ježci, žádné mořské okurky, žádné medúzy, žádné mořské ryby, žádní krabi.......jen čistá dna pod mořskou vodou a pusté písčité pláže. Ano, jeden druh tam hojný byl: Příslušníci mého vlastního druhu.

The Fig.11: Today´s walk the promenade is finished with this stony extension with a hypnotizing
look at the Atlantic ocean. On August, 2016. Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.11: Dnešní procházka promenádou je zakončena touto kamennou extenzí s hypnotickým
pohledem na Atlantik. Srpen, 2016. Tenerife. Pořízeno mým Canonem.

sobota 24. září 2016

The English Version

The Magical Memories of Tenerife (XIII)

or How I Had Good Times There

The Fig.1: A back view of the coastline of the North West black beaches.
You can see the way of our arrival by taxi cab to the right on the picture.
The way climbed down in long turns alongside the vertical rocks.
Tenerife, On August, 2016. Taken with my Canon.
Obr.1: Zpětný pohled na pobřežní linii SZ černých pláží. Na obrázku napravo
vidíte cestu našeho příjezdu taxíkem. Cesta klesala v dlouhých zatáčkách podél
kolmých skalních srázů. Tenerife, srpen 2016. Pořízeno mým Canonem.
The Most Beautiful Beaches (a)

I would say that the black beaches of the North-West coast of Tenerife were the most beautiful of all the ones I could see there. To my opinion at least. Their coast was very colorful with all their restaurants, shops and manifold hotels raging from the most expensive to the ones acceptable to an average tourist.

The middle zone between the beaches and the sea to our right side and the buildings to our left side was a system of pleasant small parks and just this zone we were passing through. I took shots of all the three zones like a very agile gun man, the objective of my Canon was still aiming at all directions, at something what it seemed to be beautiful or interesting to me.

This holiday resort allowed you to glimpse the top of El Teide from some places on the coast. It is the highest mountain of Spain, not only of the Canary Islands. And it is not a mountain only, it is a powerful volcano, too. Two drawbacks as for this destination: First I did not take a bathing there and second we did not climb up to the top of the volcano though this purpose was in our plans. Well, one can´t get everything.
The Fig.2: A forward view of the promenade at a distance. On August 2016,
Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.2: Dopřený pohled na promenádu v dálce. Srpen, 2016, Tenerife. Pořízeno
mým Canonem.

Walking the promenade also we came upon a small church. I recall we took a short rest in front of it and I took some shots of it from outside and then I stepped to its entrance to photograph its inner room.

As I have still been writing my Canon did not cease being ready and in operation. The place had a lot of stimuli to photograph.

Well, let´s copy our way through promenade with a help of my photographs I took there. And because the way was long let´s devote more parts to the NW black beaches. This is the first of them.


The Czech Version

Kouzelné vzpomínky na Tenerife (XIII)

aneb, jak mi na Tene bylo Bene

The Fig.3: A view of the Atlantic ocean from the North West coast. On August
2016, Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.3: Pohled na Atlantik ze SZ pobřeží. Srpen, 2016, Tenerife. Pořízeno mým
Canonem.
Nejkrásnější pláže (a)

Řekl bych, že černé pláže na severozápadním pobřeží Tenerife byly nejkrásnější ze všech, které jsem tam mohl vidět. Aspoň podle mého názoru. Jejich pobřeží bylo velmi pestré při všech restauracích, obchodech a rozmanitých hotelech od nejnákladnějších až po ty přijatelné pro průměrného turistu.

Střední zóna mezi plážemi a mořem po pravé straně a budovami po levé byla soustavou příjemných parčíků a právě touhle zónou jsme procházeli. Fotil jsem všechny tři zóny jako nějaký čilý pistolník, objektiv Canonu pořád mířil všemi směry na něco, co mi připadalo krásné nebo zajímavé.
The Fig.4: A brighter view of the coastline behind our backs. On August 2016,
Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.4: Jasnější pohled na pobřežní linii za našimi zády. Srpen 2016, Tenerife.
Pořízeno mým Canonem.The Fig.5: We are becoming a part of the promenade. On August 2016,
Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.5: Stáváme se součástí promenády. Srpen 2016, Tenerife. Pořízeno
mým Canonem.

The Fig.6: In a moment I photographed an emergency ambulance going to an acute case.
On August 2016, Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.6: V jedné chvíli jsem vyfotil záchranku jedoucí k nějakému akutnímu případu.
Srpen, 2016, Tenerife. Pořízeno mým Canonem. 

Tohle letovisko vám dovolovalo letmo zahlédnout vrchol El Teide z některých míst na pobřeží. Je to nejvyšší hora Španělska, nejen Kanárských ostrovů. A není to jen hora, je to také mocná sopka. Dvě stinné stránky pokud jde o tuhle destinaci: Zaprvé, že jsem se tam nevykoupal a za druhé, nevystoupili jsme na vrchol té sopky, i když tenhle cíl v našich plánech byl. Inu, člověk nemůže mít všechno.

The Fig.7: One of sweet water sources where you can get rid of sand and
sea salts. The God of the seas, Poseidon, is standing at the sea.
The local dogs seem to be well adapted to the subtropical climate.
On August, 2016, Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.7: Jeden ze sladkovodních zdrojů, kde se můžete zbavit písku a mořských solí.
Bůh moří, Poseidon stojí u moře.
Zdá se, že místní psi jsou na subtropické klima dobře adaptováni.
Srpen, 2016, Tenerife. Pořízeno mým Canonem.

Cestou po promenádě jsme také narazili na kostelík. Vzpomínám si, že jsme před ním krátce odpočívali a já si udělal několik jeho fotek zvenčí a pak jsem přistoupil k jeho vchodu, abych si vyfotil jeho vnitřní prostor.
The Fig.8: One of many rifts through vegetation of the promenade with platforms
at various levels. On August, 2016, Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.8: Jeden z mnoha průhledů vegetací promenády s plošinami v různých úrovních.
Srpen, 2016, Tenerife. Pořízeno mým Canonem.
The Fig.9: I liked this connection a natural material with a man made addition resembling
a strange anemometer with a lot of dippers. On August, 2016, Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.9: Líbilo se mi tohle spojení přírodního materiálu s dodatkem vyrobeným člověkem, který
připomínal podivný anemometr se spoustou lopatek. Srpen, 2016, Tenerife, Pořízeno mým Canonem.

The Fig.10: A look at the sea with a symbol of the cross or of a rigging of a ship.
On August, 2016, Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.10: Pohled na moře se symbolem kříže nebo ráhnoví nějaké lodi.
Srpen, 2016, Tenerife. Pořízeno mým Canonem.
The Fig.11: A part of the promenade with swimming pools separated from the sea.
On August, 2016, Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.11: Část promenády s bázény oddělenými od moře. Srpen, 2016, Tenerife.
Pořízeno mým Canonem.

Jak stále píšu, můj Canon neustával být v pohotovosti a v chodu. Místo mělo pro focení spousty podnětů.

The Fig.12: A next view of the swimming pools and of the open sea.
On August, 2016, Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.12: Další pohled na bazény a otevřené moře. Srpen, 2016, Tenerife.
Pořízeno mým Canonem.

The Fig.13: On our way through the promenade we met this small church. The God has His stand
here, too. On August, 2016, Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.13: Cestou promenádou jsme se setkali s tímto kostelíkem. I tady má Bůh svůj stánek.
Srpen, 2016, Tenerife. Pořízeno mým Canonem.

The Fig.14: A look into the inner modest room of the small church.
On August, 2016. Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.14: Pohled do vnitřní skromné prostory kostelíka.
Srpen, 2016. Tenerife. Pořízeno mým Canonem.

Kopírujme naši cestu promenádou s pomocí fotografií, které jsem tam udělal. A protože to byla dlouhá cesta, věnujme SZ černým plážím více částí. Tohle je první z nich.

The Fig.15: One of next back views of the coastline on our way through
the promenade. On August, 2016. Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.15: Jeden z dalších zpětných pohledů na pobřežní linii cestou přes promenádu.
Srpen, 2016. Tenerife. Pořízeno mým Canonem.

neděle 18. září 2016

The English Version

My Magical Memories of Tenerife (XII)

Or How I Had Good Times There
The Fig.1: A statue of some Spanish conqueror? Or any hero of the original nation of Tenerife?
I have not known it till this time. One of my first photos on our way to the sea on the first day
in the evening after our accommodation. Taken with my Canon. Tenerife, 2016.
Obr.1: Socha španělského dobyvatele? Nebo hrdina původního národa Tenerife? Dodnes to
nevím. Jedna z prvních fotek cestou k moři, první den večer po našem ubytování.
Pořízeno mým Canonem. Tenerife, 2016.

By a coincidence I recorded an interesting message a day or two before. It attracted my attention in one of my e-sources including various advances in biology.
Somehow, in a paradoxical way, it came to me a while after when I published my previous post (XI) treating with my experiences in Tenerife. My readers who have read it know that the post was devoted to my smoking experiences in the course of our overflies to Tenerife and vice versa. As usually, I did not save with hard critical words to the present anti-smoking campaign and I established a new diagnoses to the men with an enormous need to train and to run (TRMP = Training and Running Maniacal Psychosis).

The Fig.2: One of back shots I took in the course of our first way to the sea. You
can see a mountainous part of the inland. There is a row of a tree like robust
succulent plants of Euphorbia the genus to the right. Taken with my Canon.
Tenerife, 2016.
Obr.2: Jeden ze zpětných záběrů, které jsem pořídil během naší první cesty k
moři. Vidíte hornatou část vnitrozemí. Napravo je řada robustních sukulentů
z rodu pryšec (Euphorbia). Pořízeno mým Canonem. Tenerife, 2016.
Now, due to the message, I have been learning about last outcomes from the telomers research. For you who would not know what telomers are allow me to say that they are ending parts of the chromosomes in our cells. According to scientists they play a substantial role in the measure of longevity, they determine the end of our lives. And now the researchers of the study have showed that the more intensive physical activities increase a stability of our telomers (http://www.genscript.com/crispr-news.html?src=facebook#sepw216) and thus they slow our ageing down.
According to the mediator of the message it has been the first prove at the molecular level suggesting a positive influence of body activities on our ageing. Of course, the message is finished with an usual phrase that "a next research must be done to determine if this first finding is right".
The Fig.3: As we were stepping down and down many nice views were opening
 to our eyes. Taken with my Canon. Tenerife, 2016.
Obr.3: Jak jsme stále sestupovali, otvíralo se našim očím mnoho pěkných
výhledů. Pořízeno mým Canonem. Tenerife, 2016.

Well, similar joyful and hopeful calls from various scientific kitchens have been a never ending story of findings with unclear values. I have noticed no marked differences between the top sportsmen and their slower ageing in comparison to the same with the lazy population so far.

And what about the other animals in comparison to the man? Compare the average age of some wild mammals, the pigs for instance, to their domestic counterparts. No doubt the wild animals show much more physical activities then the domestic ones. Despite the fact the wild animals do not live longer than their telomers allow them to live in a similar way as the telomers of their domestic relatives do.
The Fig.4: A next view of the town under us. Taken with my Canon. Tenerife,
2016.
Obr.4: Další pohled na město pod námi. Pořízeno mým Canonem. Tenerife,
2016.

We know that the mouse has never been reaching the age of one hundred years. We know about the eternal tissue cultures of which the most known one is the tissue culture of the HeLa cells. We know the animals living much more longer than we are able to do it and we do not know why it is so. Take a turtle famous and well known with its longevity and I ask you: how are its slow metabolic parameters correlate with its high age?

How does it come that each of myriads species of the living beings on the Earth has been programmed to be here for a limited specific time only?
The Fig.5: Often I could see talismans of manifold motives behind front glasses
of the local cars. The islanders seem to be superstitious. Taken with my Canon.
Tenerife, 2016.
Obr.5: Často jsem mohl pozorovat talismany rozmanitých motivů za předními
skly místních aut. Zdá se, že ostrované jsou pověrčiví. Pořízeno mým
Canonem. Tenerife, 2016.

Of course, I do not take the danger of the external death into my account here. I concentrate on the death in us and the other living beings exclusively in these accidental thoughts of mine.

Note:
The accompanying pictures of this part do not illustrate the text. Both the pictures and the text follow their own different lines. Why not? I said to myself. The pictures continue on to describe my stay at Tenerife while by the text I am trying to comment on a scientific finding and its interpretation associated with the theme of my previous post (XI). Well, I hope you will overcome this experiment with no problems.

The Czech Version

Mé kouzelné vzpomínky na Tenerife (XII)

aneb jak na Tene bylo mi bene
The Fig.6: A palm walk with palms of various ages. Taken with my Canon. Tenerife, 2016.
Obr.6: Palmová alej s palmami různého věku. Pořízeno Canonem. Tenerife, 2016.


Nahodilou shodou okolností jsem před pár dny zaznamenal zajímavou zprávu. Upoutala mou pozornost v jednom z e-zdrojů zahrnujících různé pokroky v biologii.

The Fig.7: A young Dracaena draco, the symbol of the island, is endemic to Tenerife. It has
often been cultivated in the local cities. Though it looks like a tree it is no tree in the botanic
terms. It does not form growth rings as the right trees do. This is why it is hard to determine
its age. Taken with my Canon. Tenerife, 2016.
Obr.7: Mladý dračinec (Dracaena draco), symbol ostrova, je pro Tenerife endemický. V
místních městech se často pěstuje. I když vypadá jako strom, botanicky to strom není.
Netvoří letokruhy jako pravé stromy. Proto je těžké určit jeho stáří. Pořízeno mým Canonem.
Tenerife, 2016.

Jaksi paradoxně mi přišla chvíli poté, když jsem zveřejnil předešlý post (XI) pojednávající o mých zážitcích na Tenerife. Moji čtenáři, kteří už ho četli, vědí, že ten post byl věnován mým kuřáckým zážitkům v průběhu našich přeletů na Tenerife a naopak. Jako obvykle jsem nešetřil tvrdými kritickými slovy vůči současné anti-kuřácké kampani a ustavil jsem novou diagnózu pro lidi s nadměrnou potřebou cvičit a běhat (TRMP = angl. zkratka, v české verzi cvičební a běhací maniakální psychóza, CBMP).

The Fig.8: From time to time we met similar canyons covered with wilding vegetation and waiting
for their recovers. They were falling the slope down like beds of dried out rivers or once they might
be formed by streams of flaming lava. Taken with my Canon. Tenerife, 2016.
Obr.8: Občas jsme se setkávali s podobnými kaňony porostlými planou vegetací a čekající na obnovu.
Spadaly svahem jako dna vyschlých řek či snad mohly být kdysi formovány potoky žhavé lávy.
Pořízeno mým Canonem. Tenerife, 2016.
Teď, díky té zprávě, dozvídám se o posledních výsledcích z výzkumu telomer. Pro ty, kteří byste nevěděli, co jsou telomery, dovolte mi, abych sdělil, že to jsou koncové části chromozómů v našich buňkách. Podle vědců hrají zásadní roli v míře dlouhověkosti, určují konec našeho života. A nyní výzkumníci té studie ukazují, že intenzivnější fyzické aktivity zvyšují stabilitu našich telomer
(http://www.genscript.com/crispr-news.html?src=facebook#sepw216) a tak zpomalují stárnutí.
Podle zprostředkovatelky zprávy je to první důkaz na molekulární úrovni, jenž naznačuje pozitivní vliv tělesných aktivit na naše stárnutí. Samozřejmě, že zpráva je zakončena obvyklou větou, že "k určení, zda je první zjištění správné, musí být proveden další výzkum".
The Fig.9: Passing by a street I took a shot of these windows with doll-babies
 behind them. Taken with my Canon. Tenerife, 2016.
Obr.9: Při průchodu jedné ulice jsem pořídil snímek těchto oken s figurínami
za nimi. Pořízeno mým Canonem. Tenerife, 2016.

Podobné radostné a nadějné zvolání z různých vědeckých kuchyní je nekonečný příběh o objevech s nejasnou hodnotou. Prozatím jsem si nevšiml žádných výrazných rozdílů mezi vrcholovými sportovci a jejich pomalejším stárnutím v porovnání s tímtéž u líné populace. A co ostatní zvířata ve srovnání s člověkem? Porovnejte průměrný věk některých divokých savců, např. prasat, s jejich domestikovanými protějšky. Není pochyb, že divoká zvířata vykazují mnohem víc fyzických aktivit než domácí. Vzdor tomu divoká zvířata nežijí déle než jim jejich telomery žít dovolí podobně jako telomery jejich domestikovaných protějšků.

Víme, že myš nikdy nedosahuje věku sta let. Víme o věčných tkáňových kulturách, z nichž je nejznámější tkáňová kultura HeLa buněk. Známe zvířata, která žijí mnohem déle než to dokážeme my a nevíme proč to tak je. Vezměte želvu proslulou a dobře známou dlouhověkostí a já se vás ptám: Jak její pomalé metabolické parametry korelují s jejím vysokým věkem?
The Fig.10: A similar statue as the one on the picture one but this one has nothing in its pointing
left hand. Taken with my Canon. Tenerife, 2016.
Obr.10: Podobná socha jako na obr.1, ale tahle v ukazující levačce nic nemá.Pořízeno mým
Canonem. Tenerife, 2016.

Jak to přijde, že každý z myriád druhů živých bytostí na Zemi je naprogramován žít zde pouze na omezenou specifickou dobu?
The Fig.11: A local tram. Often we used it. Taken with my Canon. Tenerife, 2016.
Obr.11: Místní tramvaj. Často jsme ji používali. Pořízeno mým Canonem.
 Tenerife, 2016.

Samozřejmě, že zde neberu v úvahu nebezpečí vnější smrti. Soustředím se ve svých nahodilých úvahách výhradně na smrt v nás a v ostatních živých bytostech.

Poznámka:
Doprovodné obrázky této části neilustrují text. Obrázky a text sledují vlastní odlišné linie. Proč ne? řekl jsem si. Obrázky pokračují v popisu mého pobytu na Tenerife, zatímco textem se snažím komentovat jeden vědecký nález a jeho výklad sdružené s tématem předešlé části (XI). Doufám, že tenhle experiment překonáte bez obtíží.