sobota 22. dubna 2017

The English Version

Pater Noster of Our Political Scene

The Fig.1: Here in Czech republic Pater Noster of our political scene has been bringing
a new movement to us. This movement has had an only face so far. It has still repeated:
"We are realists".
Obr.1: Tady v České republice nám Pater Noster naší politické scény přináší nové hnutí.
Toto hnutí má až dosud jedinou tvář. Pořád opakuje:
"Jsme realisté".

Do you know the lift in a permanent slow motion up and down? I have no doubts that you know what I am telling about. It has no door and you can get in it and get out of it without it must be stopped. I know it under the name of Pater Noster.

The posts running on the screen of my comp are something similar. I imagine myself like standing on a corridor and observing a cabin of Pater Noster. Every time when it appears in front of my eyes I can see a new scene in its inner room. But some pictures are repeating, they come back to me again and again with a metallic irregularity. Some of them are dumb and still but some of them are speaking, convincing and urging.

Often they appear with no my invitation, they tend to impose themselves on my brain. They want to herald their advent to me. They want to say to me that just their movement has the right solutions, only they can work this society´s problems and troubles out. Just their movement can deal with all the failed things of the present ruling opponents! They like claiming that they see this world in a real and sober way. This is a guarantee of their trustworthiness. This means that all the previous governments have been idealistic so far with no ability to see things in a real light.

As you can see my drawing has been taking opinions of this young movement presented by one person with a light irony.


The Czech Version

Pater Noster naší politické scény

Znáte ten výtah v neustálém pomalém pohybu nahoru a dolů?  Nepochybuji, že víte, o čem mluvím. Nemá dveře a můžete do něj nastupovat a vystupovat z něj, aniž by se musel zastavovat. Znám ho pod jménem Pater Noster.

Posty, které běží na obrazovce mého kompu jsou něco podobného. Představuji si, jak stojím na chodbě a pozoruji kabinu Pater Nosteru. Pokaždé, když se mi zjeví před očima, vidím v jejím vnitřním prostoru nějakou novou scénu. Avšak některé obrázky se opakují, vrací se ke mně zas a zas s kovovou nepravidelností. Některé jsou němé a strnulé, ale některé z nich mluví, přesvědčují a naléhají.

Často se zjevují, aniž bych je pozval, mají tendenci vnucovat se mému mozku. Chtějí mi zvěstovat svůj příchod. Chtějí mi sdělit, že právě jejich hnutí má ta pravá řešení, jen oni mohou vyřešit problémy a potíže této společnosti. Jen jejich hnutí se dokáže vypořádat se všemi zpackanostmi současných vládnoucích oponentů! Rádi prohlašují, že tento svět vidí reálně a střízlivě. Tohle je jakási záruka jejich věrohodnosti. Znamená to, že všechny předešlé vlády byly až dosud idealistické bez schopnosti vidět věci v reálném světle.

Jak můžete vidět, moje kresba bere názory tohoto mladého hnutí prezentovaného jednou osobou s lehkou ironií.


pondělí 17. dubna 2017

The English Version

On Sylva, My Carnivorous Plant
The Past Time

I dedicate this post to my good friend Adam Majer to his fourtieth birthday 

The Fig.1: My hybrid of the pitcher plant (Nepenthes) the genus. One of the first
photos. I gave a name to it after my daughter Sylva. 8.12. 2012. Taken with my
Canon.
Obr.1: Můj hybrid z rodu láčkovka (Nepenthes). Jedna z prvních fotek. Pojmenoval
jsem ji po své dceři Sylvě. 12.8. 2012. Pořízeno mým Canonem.

I got it several years ago (about five or six years ago is my rough estimate). It was a Christmas present.I got it from Sylva, my daughter. She bought it in a florist section of a big supermarket. It was a great surprise to me and I was not prepared to it absolutely. Namely, the plant was no usual home flower in a pot. At the first glance I knew its first botanic name in Latin. The plant was of Nepenthes the genus. The pitcher plant in English.

The Fig.2: Several traps resembling coffee or teapots at the closer view.
Sylva has been a carnivorous plant and its traps serve to catch various
small invertebrates. 8.12. 2012. Taken with my Canon.
Obr.2: Několik pastí připomínajících konvice na kávu či na čaj v bližším
pohledu. Sylva je masožravá rostlina a její pasti slouží k lapání malých
bezobratlých živočichů. 12.8. 2012. Pořízeno mým Canonem.

The pitcher plants present a separate family called Nepenthaceae in Latin with one genus Nepenthes only and with a lot of species (Nepenthes alata, N. mirabilis or N. rajah for example). You would meet them in the tropical area of the East hemisphere between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn.

The Fig.3: You are looking into the mouth of one of the most beautiful traps.
 You can recognize some morphological signs of this organ. The mouth is
covered with a cap. The dark purple ring around the mouth is so called peristome.
The rest under the ring is the trap´s body. 8.12. 2012. Taken with my Canon.
Obr.3: Díváte se do ústí jedné z nejkrásnějších láček. Můžete rozpoznat některé
morfologické znaky tohoto orgánu. Ústí je kryto víčkem. Temně nachový prsten
kolem ústí je tzv. peristom (obústí). Zbytek pod prstenem je tělo pasti (láčky).
12.8.2012. Pořízeno mým Canonem.

All the species of Nepenthes (the pitcher plant) the genus have a carnivorous character. The pitcher plants are equipped with passive traps resembling pots of various forms and colors. Though each of the species is specific both in shape and in color of its pots or traps they all have a basic morphology in common.
See more about it in my texts under the pictures.

The Fig.4: The ring around the mouth (peristome) at the closest view. Its surface
is very slippery and then treacherous to a possible prey. If a victim falls down to
the trap, it will find itself in a fluid produced by some cells in the wall of the body.
In fact Sylva´s traps can attract, catch and digest their hunts. The traps are
something like its external ventricles. 8.12.2012. Taken with my Canon.
Obr.4: Prstenec (peristom, obústí) kolem ústí v nejbližším pohledu. Jeho povrch je
velmi kluzký a tudíž zrádný pro možnou kořist. Pokud oběť spadne do pasti, ocitne 
se v tekutině vytvářené některými buňkami ve stěně těla. Pasti Sylvy mohou vlastně své
úlovky lákat, lapat a trávit. Pasti jsou něco jako její vnější žaludky. 12.8.2012. Pořízeno
mým Canonem.

The Fig.5: Yet one photo of Sylva the pitcher plant (Nepenthes hybrid) in
its highest peak of prosperity. At the time Sylva formed many climbing and
long stems. Especially the leaves in the vicinity of the pot developed new traps.
Remember that the traps are neither flowers nor any separate organ with the
pitcher plants. The trap is a normal part of one leaf consisting of three sections.
You can see them on the picture: A/ The leaf blade, B/ The tendril and C/ The
trap. 8.12.2012. Taken with my Canon.
Obr.5: Ještě jedno foto láčkovky Sylvy v jejím nejvyšším vrcholu prosperity.
V tom čase Sylva tvořila mnoho šplhavých a dlouhých lodyh. Zejména listy v
blízkosti květináče vyvíjely nové pasti. Pamatujte, že pasti u láčkovek nejsou květy
ani žádný speciální orgán. Past je normální součástí jednoho listu, jenž se skládá ze
tří oddílů. Můžete je vidět na obrázku. A/ Listová čepel, B/ Úponka a C/ Past.
12.8.2012. Pořízeno mým Canonem.
Naturally, the pitcher plants like growing under the tropical conditions and then if you want your pitcher plant to be prosperous you should give it a warm, sunny niche in your flat with the higher relative air humidity. I must point out that this was not my first pitcher plant to cultivate under my home conditions. I had already had a previous experience with a cultivation of some species of the pitcher plant (Nepenthes) the genus.

The Fig.6: Sylva showed its spikes out for more times. I could determine its sex
due to its flowering. The pitcher plants are either females or males, i.e. they develop
separate male plants and female ones. The male plants form flowers with stamina
only and the female plants form flowers with pistils only. 4.28.2011. Taken with
my Canon.
Obr.6: Sylva předvedla svá květenství vícekrát. Díky jejímu kvetení jsem mohl
určit její pohlaví. Láčkovky jsou buď samice nebo samci, tzn., že vytvářejí
samostatné samčí a samičí rostliny. Samčí rostliny tvoří jenom květy tyčinkové
a samičí rostliny tvoří jen květy pestíkové. 28.4.2011. Pořízeno mým Canonem.


My new plant sat in right substrate within its pot and I could read a brief information on its label: A pitcher plant hybrid. This is one of typical characters of the pitcher plants. They hybridize each other very readily both in wild and in culture. It was a good message to me because hybrids were resister than clear species. As for the parents of my new hybrid there was nothing on the label.

The Fig.7: Also I could observe this curious phenomenon: Trap in trap. 9.19.2012.
Taken with my Canon.
Obr.7: Také jsem mohl pozorovat tento kuriózní jev: Past v pasti. 19.9.2012.
Pořízeno mým Canonem.

The Fig.8: The same shot as it is on the previous photo but at the closer view.
This was not a work done by me but by Sylva the Nepenthes. 9.19.2012. Taken
with my Canon.
Obr.8: Tentýž záběr jako na předešlém snímku, ale v detailnějším pohledu. Tohle
nebyla moje práce, ale Sylvy láčkovky (Nepenthes). 19.9.2012. Pořízeno mým
Canonem.

To the low part of the pot which my plant was planted in was attached a shallow small dish and the upper rim of the pot was equipped with suspension ropes. With a help of the suspension ears I hung the plant on an upper frame of the window exposed to the South.

The Fig.9: Sylva the Nepenthes hanging from an upper frame of the south window.
You can see its long climbing stems.11.14.2012. Taken with my Canon.
Obr.9: Sylva láčkovka (Nepenthes) visící z horního rámu jižního okna. Můžete
vidět její dlouhé šplhavé lodyhy. 14.11.2012. Pořízeno mým Canonem.

I began using the name Sylva for my pitcher plant as soon as I could determine its sex. In the course of its cultivation it showed its female flowers to me for more times. I could observe variability and development of its traps from their small basic buds in the ends of tendrils to adult functional traps. I could observe how the oldest traps were going away. Sylva ceased forming adult traps during Winter and Fall times in the correlation with the lower level of the natural sunlight. Simply, the trap buds remained constant with no development on and a time later they went away.

The more distant leaves were from the mother plant the lesser their basic trap buds formed adult traps. The most often the adult traps developed themselves in the vicinity of the pot and I thought it was due to the higher relative air humidity of the substrate. I watered it in a regular way.

The Fig.10: A next photo illustrating long climbing stems of Sylva my pitcher plant.
2.2.2012. Taken with my Canon.
Obr.10: Další snímek ilustrující dlouhé popínavé lodyhy mé láčkovky Sylvy.
2.2.2012. Pořízeno mým Canonem. 

Well, I am aware of the fact that I did not cultivate Sylva under ideal conditions. Somehow it was my purpose. I wanted to know what the plant´s adaptability would be under usual home conditions in which many other tropical plants could grow with no problems. Neither I fertilized the original substrate nor I replanted the plant for all the time of five or six years. In the end of this unplanned experiment the plant exhausted all its possibilities to live and gradually it started losing its vitality.

When this happened I cut off one of still living stems and I planted it in a new pot with new substrate.
And while the stem set started taking root, while a new life of my Sylva the pitcher plant was beginning the mother plant´s life burnt out forever. The old-new Sylva the Nepenthes was put in a larger aquarium standing on a window sill of the east window in my room. But this has already been my Sylva´s present history. It will be topic of some next post within my blog.The Czech Version

O mé masožravé rostlině Sylvě
Minulost

Tento post věnuji svému dobrému příteli Adamu Majerovi k jeho 40. narozeninám

Te Fig.11: A closer view of stems, leaves, tendrils and trap buds of the
pitcher plant Sylva. Also you can see one small spike growing out of
the end of the vertical stem on the picture. 2.2.2012. Taken with my Canon.
Obr.11: Bližší pohled na lodyhy, listy, úponky a základy láček láčkovky
Sylvy. Můžete také vidět jedno malé květenství odrůstající z konce vertikální
lodyhy na obrázku. 2.2.2012. Pořízeno mým Canonem. 

Dostal jsem ji před několika lety (asi před pěti nebo šesti lety je můj hrubý odhad). Byl to vánoční dárek. Dostal jsem ji od dcery Sylvy. Koupila ji v květinářském úseku velkého supermarketu. Bylo to pro mne velké překvapení a absolutně jsem na něj nebyl připravený. Rostlina totiž nebyla obyčejná domácí kytka v květináči. Ta rostlina byla z rodu láčkovka (Nepenthes).

The Fig.12: The spike in buds from the previous picture in detail. 2.2.2012.
Taken with my Canon.
Obr.12: Květenství v poupatech z předešlého obrázku detailně. 2.2.2012.
Pořízeno mým Canonem.

Láčkovky představují samostatnou čeleď láčkovkovité (Nepenthaceae) pouze s jedním rodem láčkovka (Nepenthes) a se spoustou druhů (např. Nepenthes alata, N. mirabilis či N. rajah). Setkat byste se s nimi mohli v tropických oblastech východní polokoule mezi Obratníkem Raka a Obratníkem Kozoroha.

The Fig.13: This Sylva´s adult and fully functional trap is setting on the surface
of substrate under a canopy consisting of stems, leaves and tendrils falling down
around the pot. 2.2.2012. Taken with my Canon.
Obr.13: Tahle Sylvina dospělá a plně funkční láčka sedí na povrchu substrátu
pod baldachýnem, jenž sestává z lodyh, listů a úponek spadajících kolem lvětináče.
2.2.2012. Pořízeno mým Canonem.

Všechny druhy rodu láčkovka (Nepenthes) mají masožravý charakter. Láčkovky jsou vybaveny pasivními pastmi, které se podobají džbánkům různých tvarů a barev. I když je každý z druhů specifický tvarem i barvou svých konvic či pastí, všechny mají základní morfologii společnou. Více o tom v mých textech pod obrázky.

The Fig.14: A developing young trap. Its cap is closed hermetically in this phase
of its development. The curious ladybird on the front margin of the cap is not in
danger. The pointed emergence seen on the opposite side of the cap is in fact the
right ending of the whole leaf. 2.2.2012. Taken with my Canon.
Obr.14: Vyvíjející se mladá láčka. Její víčko je v této fázi jejího vývoje hermeticky
uzavřené. Zvědavé slunéčko na předním okraji víčka není v nebezpečí. Zašpičatělý
výrůstek viděný na protější straně víčka je vlastně pravým zakončením celého listu.
2.2.2012. Pořízeno mým Canonem.

Přirozeně, že láčkovky rády rostou v tropických podmínkách, a proto, chcete-li, aby vám vaše láčkovka prosperovala, měli byste jí v bytě poskytnout teplou, slunečnou niku s vyšší relativní vzdušnou vlhkostí. Musím podotknout, že tohle nebyla moje první láčkovka pěstovaná v domácích podmínkách. Měl jsem už předešlou zkušenost s pěstováním některých druhů z rodu láčkovka (Nepenthes).

The Fig.15: A next trap in its development. This trap is in the older developing
phase than the one on the previous photo. The cap (calyptra in Latin) is not
opened but the digesting fluid inside the trap´s body is apparent already. 2.2.2012.
Taken with my Canon.
Obr.15: Další láčka (past) ve vývoji. Tato láčka je ve starší vývojové fázi než
láčka na předešlé fotografii. Víčko (calyptra latinsky) není otevřeno, ale trávicí
tekutina uvnitř těla láčky je už zjevná. 2.2.2012. Pořízeno mým Canonem.

Moje nová rostlina seděla ve správném substrátě ve svém květináči a já mohl na její cedulce číst stručnou informaci: Láčkovka hybrid. Toto je jedna z typických vlastností láčkovek. Velmi ochotně se vzájemně kříží v přírodě i v kultuře. Pro mne to byla dobrá zpráva, protože kříženci jsou odolnější než čisté druhy. Pokud jde o rodiče mého nového hybrida, na cedulce nebylo nic.

The Fig.16: The still closed trap from the previous picture at the closer
view. 2.2.2012. Taken with my Canon.
Obr.16: Stále uzavřená láčka z předešlého obrázku v bližším pohledu.
2.2.2012. Pořízeno mým Canonem.

Ke spodní části květináče, v němž byla má rostlina zasazena, byla připevněna mělká miska a horní okraj květníku byl vybaven závěsnými provázky. S pomocí závěsných uší jsem rostlinu zavěsil na horní rám okna s jižní expozicí.

The Fig.17: This photo documents the female nature of Sylva the pitcher plant.
You can see a lot of female flowers in this big spike. 2.2.2012. Taken with my
Canon.
Obr.17: Tohle foto dokumentuje samičí povahu láčkovky Sylvy. Můžete vidět
spoustu samičích květů v tomhle velké květenství. 2.2.2012. Pořízeno mým
Canonem.

Jméno Sylva jsem pro svou láčkovku začal používat, jakmile jsem mohl určit její pohlaví. Během jejího pěstování mi své samičí květy ukázala vícekrát. Mohl jsem pozorovat proměnlivost a vývoj jejích pastí od malých základních pupenů na koncích úponek po dospělé funkční pasti. Mohl jsem pozorovat, jak nejstarší láčky odumírají. Sylva ustávala tvořit láčky (pasti) během zimního a podzimního času ve shodě s nižší úrovní přirozeného slunečního svitu. Základy pastí zůstávaly neměnné, aniž by se dále rozvíjely a po nějakém čase odumíraly.

The Fig.18: A next photo of the pistil inflorescence of Sylva the Nepenthes.
All the yellow green flowers are turned toward the sunlight. The peduncles
are covered with tiny glands. The same holds true for points of the calyx.
2.2.2012. Taken with my Canon.
Obr.18: Další foto pestíkových květů láčkovky (Nepenthes) Sylvy. Všechny
žlutozelené jsou obráceny k slunci. Květní stopky jsou porostlé žlázkami. Totéž
platí pro kališní cípy. 2.2.2012. Pořízeno mým Canonem.
Čím vzdálenější byly listy od mateřské rostliny, tí méně jejich základy pastí tvořily dospělé pasti (láčky). Nejčastěji se dospělé pasti vytvářely v blízkosti květináče a já myslím, že to bylo díky vyšší relativní vzdušné vlhkosti substrátu. Zaléval jsem ho pravidelně.

The Fig.19: An open trap is ready to attract and catch something to eat. The cap
is motionless. The principle of the pitfall is the way how the pitcher plants catch
their prey. 2.2.2012. Taken with my Canon.
Obr.19: Otevřená past je připravena vábit a polapit něco k snědku. Víčko je
nehybné. Princip padácí jámy je způsob, jak láčkovky lapají svou kořist. 2.2.2012.
Pořízeno mým Canonem.

Jsem si vědom faktu, že jsem Sylvu nepěstoval za ideálních podmínek. Jaksi to byl můj záměr. Chtěl jsem vědět, jaká bude adaptabilita rostliny za obvyklých domácích podmínek, v nichž mnoho jiných tropických rostlin dokáže růst bez problémů. Substrát jsem nehnojil, ani jsem rostlinu nepřesazoval po celou dobu pěti či šesti let. Na konci tohoto neplánovaného experimentu rostlina vyčerpala všechny možnosti žít a postupně začala životnost ztrácet.

The Fig.20: The cap of this trap is beginning to open up. The vertical
lines on the front part of this trap´s body are so called wings. According
to experts they navigate an insect to the peristome. And its surface is so
much treacherous! 2.2.2012. Taken with my Canon.
Obr.20: Víčko této pasti se začíná otevírat. Svislé linie na přední straně
těla této láčky jsou tzv. křídla. Podle odborníků navádějí hmyz k obústí.
A jeho povrch je tolik zrádný! 2.2.2012. Pořízeno mým Canonem.

Když tohle nastalo, odřízl jsem jednu ze stále živých lodyh a zasadil ji do nového květináče s novým substrátem. A zatímco se lodyžní řízek začínal ujímat, zatímco začínal nový život mé láčkovky Sylvy, život mateřské rostliny vyhořel navždy. Staronová láčkovka Sylva byla vložena do většího akvária, které stojí na okenním parapetě východního okna v mém pokoji. Ale tohle už je Sylvina současná historie. Bude předmětem některého příštího postu na mém blogu.

The Fig.21: A more detailed view of the female (pistil) flowers in a spike of
Sylva my pitcher plant. 2.2.2012. Taken with my Canon.
Obr.21: Detailnější pohled na samičí (pestíkové) květy v květenství mé láčkovky
Sylvy. 2.2.2012. Pořízeno mým Canonem.čtvrtek 13. dubna 2017

The English Version

From My Undying Memories of Tenerife

The Fig.1: A detailed view of flowers in a spike of Callistemon citrinus. You can see that the
dominating attractant of its flowers for pollinators is the dense bundle of crimson stamina. The
rest of flowers is strongly reduced. In a park in the city of Tenerife, on August 2016. Taken with
my smart phone.
Obr.1: Detailní pohled na květy v květenství nitkokvětu (Callistemon citrinus). Můžete vidět, že
dominujícím vábidlem jeho květů pro opylovače je hustý svazek karmínově rudých tyčinek. Zbytek
květů je silně redukován. V jednom parku v metropoli Tenerife, srpen 2016. Pořízeno mým chytrým
mobilem. 

The More Detailed and Better Pictures of "The Crimson Bottle Brush"
and Other Remarks

The Fig.2: As you can see on this picture the stigma is a bit taller than the stamina. The stigma´s
style is crimson, too. Callistemon citrinus of Myrtaceae the family. Tenerife, on August 2016.
Taken with my smart phone.
Obr.2: Jak můžete vidět na tomto obrázku, blizna je trochu vyšší než tyčinky. Čnělka blizny je
rovněž karmínově rudá. Nitkokvět (C. citrinus) z čeledi myrtovitých (Myrtaceae). Tenerife,
srpen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

You have already seen the bush in my post devoted to a memory of Madeira. It grew in a garden next to the road almost behind São Vicente the village located in a vast valley falling down to the north coastline of the island. Unfortunately, its flowering phase was behind its peak. Its bloody red flowers arranged in lamp brush like spikes were more or less gone away. The only thing what I could state was that this bush has been cultivated in Madeira, too. It was on October 2016. But now let´s overfly in our minds from Madeira to Tenerife again. If we wanted to do it in reality our airplane would be forced to cover a distance of about 400 km to the south east.

The Fig.3: A global view of the bush. Its name is Callistemon citrinus in Latin and one of its names
in English is the Crimson Bottle Brush. Tenerife, on August 2016. Taken with my smart phone.
Obr.3: Celkový pohled na keř. Jmenuje se nitkokvět (C. citrinus) a jeden z jeho názvů v angličtině
je (volně přeloženo): "karmínová štětka na čištění lahví". Tenerife, srpen 2016. Pořízeno mým
chytrým mobilem.

First I saw this bush in full flower in Tenerife on August 2016, i.e. a month and a couple of days before our visit to Madeira. I encountered on it in a park in the city of Tenerife. This specimen was in the best phase of its flowering. I could take several photos of its whole appearance as well as of more detailed views of its spikes and separate flowers.

The Fig.4: A part of the bush of Callistemon citrinus. Foliage and flowers. Tenerife, on August
2016. Taken with my smart phone.
Obr.4: Část keře nitkokvětu (C. citrinus). Olistění a květy. Tenerife, srpen 2016. Pořízeno mým
chytrým mobilem.

On that day we examined three parks in total and I saw this species in the last of them only. This is why I judge that it does not belong to notoriously ordinary species cultivated in private and public places of the local cities. Simply said I never saw it often there.

The Fig.5: A bush of Hibiscus rosa-sinensis of Malvaceae the family. It grew in the same park
as the bush on the previous photos. Tenerife, on August 2016. Taken with my smart phone.
Obr.5: Keř ibišku čínské růže (H. rosa-sinensis) z čeledi slézovitých (Malvaceae). Rostl ve stejném
parku jako keř na předešlých snímcích. Tenerife, srpen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

The Fig.6: Hibiscus rosa-sinensis, one flower in detail. Tenerife, on August 2016. Taken with my
smart phone.
Obr.6: Ibišek čínská růže (H. rosa-sinensis), jeden květ detailně. Tenerife, srpen 2016. Pořízeno
mým chytrým mobilem.

Its botanic name in Latin is Callistemon citrinus and the bizarre appearance of its flowers correlates with its origin in Australia. Botanic experts place it into Myrtaceae the family. As I can learn in botanic literature this bush is well adapted to the very dry conditions in its original environment in which very often fires are no special events. The park where I found it was higher above the sea level than the two previous ones and mainly its flora consisted of the species preferring to the more arid conditions rather than the higher humidity. Besides the park found itself on a large horizontal platform exposed to the full sunlight. Paradoxically, though its whole character seemed to be semi arid a part of its areal was a rare sweet water source - a semi dried up stream flowing in a very lazy way. You can see it on my photos taken both from a bridge over it and from places next to the bridge.

The Fig.7: I identify this low small bush planted in a dry soil exposed to full sunlight in the park
as to be Solanum rantonettii of Solanaceae the family. It was a very young specimen. Tenerife,
on August 2016. Taken with my smart phone.
Obr.7: Identifikuji tento nízký keřík vysazený v suché půdě vystavené plnému slunečnímu osvitu
jako lilek Rantonettův (S. rantonettii) z čeledi lilkovitých (Solanaceae). Byl to velmi mladý exemplář.
Tenerife, srpen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

The Fig.8: Flowers of Solanum rantonettii at the closer view. Tenerife, on August 2016. Taken with
my smart phone.
Obr.8: Květy lilku Rantonettova (S. rantonettii) v bližším pohledu. Tenerife, srpen 2016. Pořízeno
mým chytrým mobilem. 

In places the park elicited an impression of an unfinished project.You could see children corners with usual attractions there, you could sit down on some of benches, you could observe low numbers of old adult trees in its area because bushy and herbaceous forms of plants were dominating but hardly you could see any people there. The park was almost empty at the time of our visit. From time to time a lonely runner passed by us and a kid with a parent seemed to be a sporadic matter. While my son Robert was sitting on a bench and he was taking a rest I was wandering about the surroundings and I was photographing various flowering bushes, trees and herbs.

The Fig.9: The entrance into the park with two small bicyclers and their dad. Tenerife, on August
2016. Taken with my smart phone.
Obr.9: Vstup do parku se dvěma malými cyklisty a jejich tátou. Tenerife, srpen 2016. Pořízeno
mým chytrým mobilem.

The Fig.10: This aloe attracted my attention with its imposing appearance. It grew in semi shade
of a small wood consisting of more tree species. Tenerife, on August 2016. Taken with my smart
phone.
Obr.10: Tahle aloe upoutala mou pozornost svým impozantním vzezřením. Rostla v polostínu hájku,
jenž sestával z různých druhů stromů. Tenerife, srpen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

The Fig.11: Thorny edges of the aloe´s leaves at the closer view. Tenerife, on August 2016. Taken
with my smart phone.
Obr.11: Trnité okraje listů aloe v bližším pohledu. Tenerife, srpen 2016. Pořízeno mým chytrým
mobilem.


The Czech Version

Z mých nehynoucích vzpomínek na Tenerife


The Fig.12: At my great surprise I found plants of Typha the genus in fruit growing on a bank of
the lazy flowing stream with green water. The plant so familiar to me from some of our ponds and
pools. I admit that I did not expect this genus to grow in this southern part of the world. Tenerife,
on August 2016. Taken with my smart phone.
Obr.12: K mému velkému překvapení jsem objevil rostliny rodu orobinec (Typha) v plodu, jež
rostly na břehu líně tekoucího potoka se zelenou vodou. Rostlina mně tak důvěrně známá od
některých z našich rybníků a tůní. Přiznávám, že jsem neočekával, že tento rod poroste v téhle
jižní části světa. Tenerife, srpen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem. 

The Fig.13: To see a stream in Tenerife has been very rare. This was one of the rarities.The sweet
water of the stream was flowering with a high concentration of various algae and other species of
the microscopic plants. The proof of the higher concentration of the nutrients in the water. Leaves
of a water lily (Nymphaea) are floating on the surface. Tenerife, on August 2016. Taken with my
smart phone.
Obr.13: Zahlédnout na Tenerife potok je velice vzácné. Tohle byla jedna z těch vzácností. Sladká
voda potoka kvetla vysokou koncentrací rozmanitých řas a jiných druhů mikroskopických rostlin.
Důkaz vyšší koncentrace živin ve vodě. Na hladině vzplývaly listy nějakého leknínu (Nymphaea).
Tenerife, srpen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.
The Fig.13: A water lily (Nymphaea) with one flower. Taken from the opposite side of the bridge.
Tenerife, on August 2016. Taken with my smart phone.
Obr.13: Leknín (Nymphaea) s jedním květem. Pořízeno z opačné strany mostu. Tenerife, srpen 2016.
Pořízeno mým chytrým mobilem. 

The Fig.14: The whole view of the stream taken from the opposite side of the bridge. Tenerife,
on August 2016. Taken with my smart phone.
Obr.14: Celkový pohled na potok pořízený z protější strany mostu. Tenerife, srpen 2016.
Pořízeno mým chytrým mobilem. 

Podrobnější a lepší obrázky "karmínově rudé štětky na čištění lahví"
a jiné postřehy


The Fig.15: Lantana camara of Verbenaceae the family, a very often cultivated plant in all the
tropical and subtropical areas. I have already met it in Corsica, in Madeira as well as in Tenerife.
Notice the different coloration of flowers per one inflorescence. Tenerife, on August 2016. Taken
with my smart phone.
Obr.15: Lantana, libora (Lantana camara) z čeledi sporýšovitých (Verbenaceae), velmi často
pěstovaná rostlina ve všech tropických a subtropických oblastech. Setkal jsem se s ní už na Korzice,
na Madeiře a také na Tenerife. Všimněte si odlišného zbarvení květů na jedno květenství. Tenerife,
srpen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

The Fig.16: First I saw this yellow cultivar of Lantana camara just in the park in Tenerife. All the
flowers are yellow and the leaves are yellow green in color with the darker green patterns on their
blades. Tenerife, on August 2016. Taken with my smart phone.
Obr.16: Poprvé jsem viděl tento žlutý kultivar lantany (Lantana camara) právě v tom parku na
Tenerife. Všechny květy jsou žluté a listy jsou zbarvené žlutozeleně s tmavšími zelenými vzory na
čepelích. Tenerife, srpen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Ten keř jste už viděli v mém postě věnovaném jedné vzpomínce na Madeiru. Rostl v zahradě vedle silnice skoro za vesnicí São Vicente umístěné v rozlehlém údolí, které spadá k severnímu pobřeží ostrova. Bohužel, jeho květní fáze byla za svým vrcholem. Jeho krvavě rudé květy uspořádané v květenstvích podobných štětkám na čištění lahví byly více či méně ovadlé. Jediné, co jsem mohl konstatovat, bylo, že se tento keř pěstuje i na Madeiře. Bylo to v říjnu 2016. Ale teď přeleťme v duchu znovu z Madeiry na Tenerife. Kdybychom to chtěli udělat ve skutečnosti, naše letadlo by muselo urazit vzálenost asi 400 km na jihovýchod.

The Fig.17: First I saw this tree in this park. It flowered in a sporadic way, there was a low number
of flowers only in its crown. I did a closer shot of this small cluster of flowers. I saw no fruits. You
are looking at Punica granatum of Punicaceae the family.Tenerife, on August 2016.
Taken with my smart phone.
Obr.17: Poprvé jsem tenhle strom pozoroval v tomto parku. Kvetl sporadicky, v koruně byl jen nízký
počet květů. Plody jsem neviděl. Díváte se na marhaník či granátovník (Punica granatum) z čeledi
marhaníkovitých (Punicaceae). Tenerife, srpen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

The Fig.18: The whole view of the trees of Punica granatum with distorted trunks and a few
flowers in the crown of the specimen to the right. Tenerife, on August 2016. Taken with my
smart phone.
Obr.18: Celkový pohled na stromy marhaníku (P. granatum) s pokřivenými kmeny a pár květy v
koruně exempláře napravo. Tenerife, srpen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Poprvé jsem tenhle druh spatřil na Tenerife v srpnu 2016, tzn. měsíc a několik dní před návštěvou Madeiry. Tento exemplář byl v lepší fázi kvetení. Mohl jsem pořídit několik snímků jeho celkového vzhledu a také detailnějších pohledů na jeho květenství a jednotlivé květy.

The Fig.19: Also there was this bush of Hibiscus rosa-sinensis flowering with yellow flowers in
the park. Tenerife, on August 2016. Taken with my smart phone.
Obr.19: V parku byl také tento keř ibišku čínské růže (H. rosa-sinensis) kvetoucí žlutými květy.
Tenerife, srpen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

The Fig.20: A detailed shot of one flower of H. rosa-sinensis blossoming with yellow flowers.
Tenerife, on August 2016. Taken with my smart phone.
Obr.20: Detailní foto jednoho květu ibišku čínské růže (H. rosa-sinensis) kvetoucího žlutými
květy. Tenerife, srpen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem. 

Toho dne jsme si celkem prohlédli tři parky a tento druh jsem uviděl teprve v posledním z nich. Proto soudím, že nepatří k notoricky běžným druhům pěstovaným na soukromých a veřejných místech místních měst. Nikdy jsem ho tam neviděl často.

The Fig.21: I think that the leaf on the picture belong to Bauhinia the genus. Maybe it is B. variegata
placed by botanists in Cesalpiniaceae the family. Unfortunately, I saw this tree neither in 
 flower nor in fruit. Tenerife, on August 2016. Taken with my smart phone.
Obr.21: Domnívám se, že list na obrázku patří rodu Bauhinia. Snad jde o B. variegata z čeledi
sapanovitých (Cesalpiniaceae). Bohužel, tenhle strom jsem neviděl  v květu ani v plodu. Tenerife,
srpen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Jeho botanické jméno latinsky je Callistemon citrinus (česky železník, nitkokvět či kalistemon) a bizarní vzhled jeho květů dobře ladí s původem v Austrálii. Botaničtí experti jej řadí do čeledi myrtovitých (Myrtaceae). Jak se dozvídám v botanické literatuře, tento keř je výborně adaptován na velmi suché podmínky ve svém původním prostředí, v němž velmi časté požáry nejsou žádnou zvláštní událostí. Park, kde jsem ho našel, byl výše nad mořskou hladinou než oba předcházející a sestával hlavně z druhů preferujících spíše aridnější podmínky než vyšší vlhkost. Krom toho se park nacházel na rozlehlém vodorovném plató vystaveném plnému slunečnímu svitu. Paradoxně, třebaže se jeho charakter jevil semiaridní, součástí jeho areálu byl vzácný zdroj sladké vody - zpola vyschlý potok, který tekl velmi lenivě. Můžete ho vidět na mých fotkách pořízených z mostu přes něj a z míst vedle něj.

The Fig.22: Here you can see that the bad of the stream was semi dry but this was a section out
of the park´s areal. Tenerife, on August 2016. Taken with my smart phone.
Obr.22: Zde můžete vidět, že koryto potoka bylo zpola suché, ale tohle byl úsek mimo oblast parku.
Tenerife, srpen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Místy park vyvolával dojem nedokončeného projektu. Mohli jste tam vidět dětské koutky s obvyklými atrakcemi, mohli jste se posadit na některou z laviček, mohli jste pozorovat nízké počty starých dospělých stromů v jeho areálu, protože dominující byly keřovité a bylinné formy rostlin, ale sotva jste tam dokázali zahlédnout nějaké lidi. V čase naší návštěvy byl park téměř prázdný. Občas kol nás proběhl osamělý běžec a zdálo se, že děcko s rodičem je sporadická záležitost. Zatímco syn Robert seděl na lavičce a odpočíval, já jsem se potuloval po okolí a fotil různé keře, stromy a byliny.


The Fig.23: On our way to the third park we were passing by a tall living green wall lining a street.
Its main component was the climbing plant on the picture. Because always ready it was no problem
to me to take several photos of its light pink flowers, of its climbing stems with foliage as well as of
its fruit. You can see flowers of Podranea ricasoliana of Bignoniaceae the family.
I am finishing this post with this picture and two or three next ones presenting this member
of Bignoniaceae the family. Tenerife, on August 2016. Taken with my smart phone.
Obr.23: Cestou do třetího parku jsme míjeli vysokou žívou zelenou stěnu lemující ulici. Její hlavní složkou
byla popínavá rostlina na obrázku. Protože vždy připraven, nebyl pro mne problém udělat několik fotek jejích
světle růžových květů, šplhavých stonků s olistěním a také jejího plodu. Vidíte květy Podranea ricasoliana z
čeledi trubačovitých (Bignoniaceae). Tenerife, srpen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem. 

The Fig.24: Podranea ricasoliana. One flower at the closer view. Tenerife, on August 2016.
Taken with my smart phone.
Obr.24: Podranea (P. ricasoliana). Jeden květ v bližším pohledu. Tenerife, srpen 2016. Pořízeno
mým chytrým mobilem.

The Fig.25: Podranea ricasoliana, its climbing stem with foliage. Tenerife, on August 2016.
Taken with my smart phone.
Obr.25: Podranea (P. ricasoliana), její šplhavý stonek s olistěním. Tenerife, srpen 2016.
Pořízeno mým chytrým mobilem.


The Fig.26: Podranea ricasoliana, one fruit. There are cultivated two species of Bignoniaceae the
family in Czech republic: Catalpa bignonioides (tree) and Campsis radicans (climbing plant) but
the offer of members of this family has been much more colorful in the subtropical and tropical
areas of the world. Tenerife, on August 2016. Taken with my smart phone.
Obr.26: Podranea (P. ricasoliana), jeden plod. V České republice se pěstují dva druhy z čeledi
trubačovitých (Bignoniaceae): katalpa trubačovitá (Catalpa bignonioides) (strom) a křivouš kořenující
(Campsis radicans) (popínavka), avšak nabídka příslušníků této čeledi je v subtropických a tropických
oblastech světa mnohem pestřejší. Tenerife, srpen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.
neděle 9. dubna 2017

The English Version

My Free Memories of Madeira

The North West Coastline

The Fig.1: Vendy stopped the car in this parking lot. We wanted to examine the fascinating place
in a more detailed way out of the car. This is a back view at the east direction.
The North coastline of the island. Madeira, on October 2016. Taken with my smart phone.
Obr.1: Venda zastavil auto na tomto parkovišti. Chtěli jsme si to fascinující místo prohlédnout
podrobněji mimo auto. Tohle je zpětný pohled ve východním směru. Severní pobřeží ostrova.
Madeira, říjen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

To reach the north coastline of the island from the village named São Vicente took a short time. We spent a time in a resting place behind this village as you may recall from my previous narration where its name was not presented. Here I present it additionally. A slanted section of the road issued into a wider horizontal road leading alongside the north coastline. Vendy took a right turn driving our car at the north west direction.

The Fig.2: This is a forward view of the place where we got out of the car to look around the
surroundings. Our next way continued on at this direction. You can see several small houses with
gardens at a tight vicinity of the vertical high cliffs. This view evoked a similar one from my native
Prague, Czech republic, in my brain. If the sea surface to the right upper corner were Vltava the river
then I would think I am in some suburban Prague part of the Vltava´s deep and wide valley. Madeira,
The North coastline, on October 2016. Taken with my smart phone.
Obr.2: Tohle je dopředný pohled na místo, kde jsme vystoupili z auta, abychom se porozhlédli po
okolí. Naše další cesta pokračovala v tomto směru. Vidíte několik domků se zahrádkami v těsné
blízkosti kolmých vysokých srázů. Tento pohled vyvolal v mém mozku podobný z rodné Prahy.
Kdyby byla mořská hladina v pravém horním rohu řeka Vltava, myslel bych, že jsem v nějaké
pražské předměstské části hlubokého a širokého vltavského údolí. Madeira, severní pobřeží, říjen
2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Leaving the vast rural valley behind us we continued on in our drive with high cliffs to our left side and with the Atlantic ocean to our right side. The road was an only near strip between the ocean and the cliffs. Taken with the amazing scenery soon we decided to stop the car so that we could examine it in a more detailed way, so that we could enjoy its atmosphere out of the car.

The Fig.3: To me at least there are several interesting things on this picture. First, there is a near stream
coming out of a hole in the rocky wall and falling down through a vertical bed. Maybe it issues into
the sea by some channel under the road. A next interesting item of the photo is the street mark allowing
cars to pass through the tunnel at the speed of 80 km per a hour. At last but not least the system of stony
walls on the left side of the road allowed me to climb higher up above the road. I hoped in the closest
access to the stream by this way but the way was blind. Madeira, the North coastline, on October 2016.
Taken with my smart phone.
Obr.3: Aspoň pro mne je na obrázku několik zajímavostí. Zaprvé, z otvoru ve skalní stěně vytéká úzký
pramen a spadá dolů kolmým korytem. Snad ústí do moře nějakým kanálem pod silnicí. Další zajímavou
položkou fotografie je pouliční značka umožňující autům projíždět tunelem rychlostí 80 km/h. V neposlední
řadě mi systém kamenných zídek na levé straně silnice dovolil vystoupit výše nad silnici. Doufal jsem v
nejtěsnější přístup k pramenu touhle cestou, avšak byla slepá. Madeira, severní pobřeží, říjen 2016.
Pořízeno mým chytrým mobilem.

I started walking a pavement lined with a low concrete wall not too high above a stony coast which was flooded with sea waves periodically. The Atlantic ocean was absolutely calm at that time. I could enjoy its vastness from the place. As I looked at the sea just in front of me I could see only the sea water fusing with the sky on the horizon. It was and it has always been a hypnotic look to me.

The Fig.4: This lizard so abundant in Madeira ceased in its motion near to my feet for a while and
then I could take its photo. Madeira, the North coastline, on October 2016. Taken with my smart
phone.
Obr.4: Tahle ještěrka, tak hojná na Madeiře, ustala na chvíli v pohybu opodál mých nohou, takže
jsem si ji mohl vyfotit. Madeira, severní pobřeží, říjen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem. 

Suddenly I saw a small lizard, it was light brown in color and it ceased in motion near to my feet for a while and then I could catch it up for several times with my smart phone. It was one of many others I saw both in Tenerife and Madeira. I found no substantial differences between the ones from Tenerife and the ones in Madeira. Maybe they are the same species or they might be subspecies of the same genus.

The Fig.5: This poor grassy patch next to the road pastured these six white sheep. Madeira, the
North coastline, on October 2016. Taken with my smart phone.
Obr.5: Tohle chudé travnaté políčko vedle silnice skýtalo pastvu těmto šesti bílým ovcím. Madeira,
severní pobřeží, říjen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

It is a strange experience but when I turned my attention from the Atlantic ocean and I began studying the opposite side of the road I had a feeling of something familiar or so like that. Now while I am writing these lines it is coming to me why my feeling had so a familiar character. There were several ordinary houses with gardens dispersed in a tight vicinity of the continuous mountainous massive stretching out at both directions in parallel with the coastline. The continuous mountainous range resembled a titanic dam facing the Atlantic ocean resolutely. Its vertical walls did not give any chance to an ordinary deadly man to climb them up. Now looking at my photos taken in the place I am realizing where the seeming familiarity came from on my mind. It was as suddenly I would be standing on the bank of Vltava the river in a section of a Prague suburb (Czech republic) and with the river behind my back as I would be looking at similar houses crouching themselves under high rocky cliffs behind them. Of course the closer examination dissolved the seeming familiarity out immediately. Understandably, as soon as you turned your look at the sea again the impression was rightly away because Vltava the river and the Atlantic ocean were incomparable.

The Fig.6: Nothing else than the sea and the sky and the challenge: What is there over behind the
horizon? The Atlantic ocean observed from the North coastline of the island. Madeira, on October
2016. Taken with my smart phone.
Obr.6: Nic jiného než moře a obloha a výzva: Co je tam za obzorem? Atlantik pozorovaný ze severního
pobřeží ostrova. Madeira, říjen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

As you can see on the fig.2 in places the vertical cliffs fall into the sea water rightly thus blocking the way to continue on. This often obstacle both at the sea and in the mountainous inland has been solved out by the Madeira people with a lot of tunnels, all the island has been interwoven with them. They have made the traffic much more easier throughout the whole island. Surely I am going to devote a special post to them someday in the future. They deserve it I think.

The Czech Version

Mé volné vzpomínky na Madeiru

Severozápadní pobřeží

The Fig.7: A street lamp on the background of the sea and the sky. Madeira, The North coastline,
on October 2016. Taken with my smart phone.
Obr.7: Pouliční lampa na pozadí moře a nebe. Madeira, severní pobřeží, říjen 2016. Pořízeno mým
chytrým mobilem.

Dosáhnout severní pobřežní čáry ostrova od vesnice São Vicente zabralo chvilku. Nějaký čas jsme strávili na odpočívadle za touto vesnicí, jak si snad vzpomínáte z mého předešlého vyprávění, kde její jméno uvedeno nebylo. Zde ho uvádím dodatečně. Svažitý úsek silnice ústil do širší vodorovné silnice vedoucí podél severního pobřeží. Venda zahnul doprava a řídil auto v severozápadním směru.

The Fig.8: The closest view of the stream jetting from the vertical rocky wall. The shot was taken
from the higher place above the road. Madeira, the North coastline, on October, 2016. Taken with
my smart phone.
Obr.8: Nejbližší pohled na pramen vyvěrající z kolmé skalní stěny. Záběr byl pořízen z vyššího
místa nad silnicí. Madeira, severní pobřeží, říjen 2016. Pořízeno mých chytrým mobilem.

Když jsme nesmírné pastorální údolí nechali za sebou, pokračovali jsme v jízdě s vysokými srázy po levé straně a s Atlantickým oceánem po straně pravé. Silnice byla pouhým úzkým pruhem mezi oceánem a útesy. Protože nás ta úžasná scenérie zaujala, brzy jsme se rozhodli auto zastavit, abychom si ji mohli prohlédnout podrobněji a také, abychom si mohli užít její atmosféry mimo auto.

The Fig.9: A view of the tunnel´s enter taken from the system of the stony walls higher above the
road. Notice the path winding itself alongside the rock to the right from the tunnel´s enter.
Madeira, the North coastline, on October 2016. Taken with my smart phone.
Obr.9: Pohled na vstup do tunelu pořízený ze soustavy kamenných zídek výše nad silnicí.
Povšimněte si vinoucí se cesty podél skály vpravo od vchodu do tunelu. Madeira, severní
pobřeží, říjen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Rozešel jsem se po chodníku lemovaném nízkou betonovou zdí nepříliš vysoko nad kamenitým pobřežím, které perodicky zaplavovaly mořské vlny. Atlantik byl v tom čase absolutně klidný. Mohl jsem si z toho místa užívat jeho nesmírnost. Jak jsem se díval na moře právě přede sebou, mohl jsem vidět jen mořskou vodu splývající na horizontu s oblohou. Pro mne tohle byl a vždycky je hypnotický pohled.

The Fig.10: Plants of Aechmea the genus grew in stony soil of the system of the stony walls above
the road. Madeira, the North coastline, on October 2016. Taken with my smart phone.
Obr.10: Rostliny rodu Aechmea rostly v kamenité půdě soustavy kamenných zídek nad silnicí.
Madeira, severní pobřeží, říjen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Je to podivná zkušenost, ale když jsem odvrátil pozornost od Atlantiku a počal studovat protější stranu silnice, měl jsem pocit čehosi důvěrně známého či něčeho na ten způsob. Teď, když píšu tyhle řádky, začíná mi docházet, proč měl můj pocit tak důvěrně známý charakter. V těsném sousedství nepřetržitého horského masivu, jenž se rozprostíral v obou směrech paralelně s pobřežím, byly roztroušeny obyčejné domy se zahrádkami. Ten kontinuální horský řetězec připomínal titánskou hráz, jež rezolutně čelí Atlantiku. Jeho svislé stěny neposkytovaly obyčejnému smrtelníkovi žádnou šanci zlézt je. Teď, když se dívám na fotografie pořízené na tom místě, uvědomuji si, odkud se vzala ta důvěrná známost v mé mysli. Bylo to jako bych stál na břehu řeky Vltavy v nějakém úseku pražského předměstí a s řekou za zády jako bych se díval na podobné domky krčící se pod vysokými skalními srázy za nimi. Samozřejmě, že bližší prohlídka tu důvěrnou povědomost okamžitě rozpouštěla. Pochopitelně, jakmile jste opět obrátili pohled k moři, dojem byl hned pryč, protože Vltava a Atlantik jsou nesrovnatelné.

The Fig.11: Probably dry and alive leaves of Pteridium the fern growing like a weed in
the system of stony walls higher above the road. Madeira, the North coastline, on October 2016.
Taken with my smart phone.
Obr.11: Suché a živé listy kapradiny hasivky (Pteridium) rostoucí jako plevel v soustavě kamenných
zídek výše nad silnicí. Madeira, severní pobřeží, říjen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.
Jak vidíte na obr.2, místy kolmé srázy spadají do mořské vody přímo a tím blokují cestu v pokračování. Tuto častou překážku u moře i v hornatém vnitrozemí řeší Madeiřané spoustou tunelů, celý ostrov je jimi protkán. Činí dopravu po celém ostrově mnohem snazší. Někdy v budoucnu jim určitě hodlám věnovat zvláštní post. Myslím, že si to zaslouží.

The Fig.12: Waves of the Atlantic ocean coming to the stony coast were mild. Madeira, the North
coastline, on October 2016. Taken with my smart phone.
Obr.12: Vlny Atlantiku, přicházející ke kamenitému pobřeží, byly mírné. Madeira, severní pobřeží,
říjen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.