pondělí 11. června 2018

The English Version

Twenty Days in The Paradise (XXVIII)

The Fig.1: A look at a part of a tall tree from the veranda of our base. It is
Casuarina equisetifolia. Reunion, St. Leu the town, taken with Nikon the
camera, on January 2018.
Obr.1: Pohled na část vysokého stromu z verandy naší základny. Je to
přesličník tichomořský (C. equisetifolia). Reunion, městečko St. Leu,
pořízeno aparátem zn. Nikon, leden 2018.

Five Photos of One Tree,
Testing Our Nikon the Camera Plus
More Shows of Distant Objects at The Highest Resolution

The Fig.2: Two little cones of Casuarina equisetifolia at the closer view.
Reunion, St. Leu the town, taken with Nikon the camera, on January 2018.
Obr.2: Dvě šištičky přesličníku tichomořského (C. equisetifolia) v bližším
pohledu. Reunion, St. Leu, pořízeno aparátem zn. Nikon, leden 2018.
This photo-collection was done by my son with Nikon the camera. Simply he tested the camera. He tried its excellent abilities to make distant objects closer and then to capture their enlarged pictures. We were sitting in the veranda of our base with the amazing view of the Indian Ocean and immediate surroundings.

The Fig.3: A part of branches with little cones and bunches of needles of
Casuarina equisetifolia growing in front of our base at the sea. Reunion, St.
Leu, taken with Nikon the camera, on January 2018.
Obr.3: Část větví se šištičkami a svazky jehlic přesličníku tichomořského (C.
equisetifolia
) rostoucího před naší základnou u moře. Reunion, St. Leu,
pořízeno aparátem zn. Nikon, leden 2018.
First he tried to photograph the most distant objects visible on the sea surface. For example, he took an enlarged picture of a boat floating nearby the horizon. Its enlarged photo was so perfect that we could read its name written on its side. Or we could recognized separate members of its crew.

The Fig.4: Endings of branches with little cones and needles in the highest
part of the crown of Casuarina equisetifolia at the closer view. Reunion, St.
Leu, taken with Nikon the camera, on January 2018.
Obr.4: Zakončení větví se šištičkami a jehlicemi v nejvyšší části koruny
přesličníku tichomořského (C. equisetifolia). Reunion, St. Leu, pořízeno
aparátem zn. Nikon, leden 2018.
Then Robert focused his interest on various things on the coastline at our sight. There was a tall tree to the left in the view of our observatory. He started taking detailed pictures of its branches, small cones and needles.

The Fig.5: An enlarged view of a top twig with a little cone in the tree´s crown.
The tree is Casuarina equisetifolia of Casuarinaceae the family. Reunion, St.
Leu, taken with Nikon the camera, on January 2018.
Obr.5: Zvětšený pohled na nejvyšší větévku se šištičkou v koruně stromu. Strom
je přesličník tichomořský (C. equisetifolia) z čeledi přesličníkovitých
(Casuarinaceae). Reunion, St. Leu, pořízeno aparátem zn. Nikon, leden 2018.
Well, you can see various photos of this tree species in many parts of this narration. We could met it in manifold places of the island, it has often been planted alongside beaches where it has formed shadowy woods above the sandy zones or it has been an important compound of various parks at the seaside.

The Fig.6: An enlarged picture of a buoy floating on the sea surface. Reunion,
St. Leu, taken with Nikon the camera, on January 2018.
Obr.6: Zvětšený obraz bóje vzplývající na mořské hladině. Reunion, St. Leu,
pořízeno aparátem zn. Nikon, leden 2018.

The Fig.7: Here you can see well sea birds making use of the buoy as a resting
place. Reunion, St. Leu, taken with Nikon the camera, on January 2018.
Obr.7: Zde můžete dobře vidět mořské ptáky využívající bóji jako odpočívadla.
Reunion, St. Leu, pořízeno aparátem zn. Nikon, leden 2018.
But I must correct its botanic identity because wrongly I placed it into Tamarix the genus in some previous parts. As the time has been going gradually both my botanic and zoological identifications or determinations has been becoming more exact. This process is like a back reconstruction of a whole picture, step by step. Well then, this tree species is not of Tamarix the genus but of Casuarina the genus. Its complete scientific name is Casuarina equisetifolia.

The Fig.8: An enlarged picture of a lonely man in a motor plastic boat on waves
of The Indian Ocean. Reunion, St. Leu, taken with Nikon the camera, on
January 2018.
Obr.8: Zvětšený obraz osamělého muže v motorovém plastovém člunu na
vlnách Indického oceánu. Reunion, St. Leu, pořízeno aparátem zn. Nikon,
leden 2018.

The Czech Version

Dvacet dní v ráji (XXVIII)

The Fig.9: The plastic motor boat meets two men sitting on a water scooter.
Reunion, St. Leu, taken with Nikon the camera, on January 2018.
Obr.9: Plastový motorový člun potkává dva muže sedící na vodním skútru.
Reunion, St. Leu, pořízeno aparátem zn. Nikon, leden 2018.

Pět fotek jednoho stromu
a další ukázky vzdálených objektů
v nejvyšším rozlišení

The Fig.10: Two water scooters with typical water springs behind their backs
resembling a whale´s blowing. Reunion, St. Leu, taken with Nikon the camera,
on January 2018.
Obr.10: Dva vodní skútry s typickými vodními sprškami za zádí, jež připomínají
velrybí chrlení. Reunion, St. Leu, pořízeno aparátem zn. Nikon, leden 2018.
Tuhle foto-kolekci udělal můj syn foťákem zn. Nikon. Prostě foťák testoval. Zkoušel jeho skvělé schopnosti přiblížit vzdálené objekty a poté jejich zvětšené obrazy zachytit. Seděli jsme zrovna na verandě naší základny s úžasným výhledem na Indický oceán a bezprostřední okolí.

The Fig.11: A next motor boat in waves of The Indian Ocean at the closest
view. Reunion, St. Leu, taken with Nikon the camera, on January 2018.
Obr.11: Další motorový člun ve vlnách Indického oceánu v nejbližším pohledu.
Reunion, St. Leu, pořízeno aparátem zn. Nikon, leden 2018.
Nejdřív zkoušel fotit nejvzdálenější objekty viditelné na mořské hladině. Například pořídil zvětšený obrázek člunu, který vzplýval nedaleko horizontu. Zvětšené foto bylo tak dokonalé, že jsme mohli přečíst jeho jméno napsané na boku. Nebo jsme dokázali rozpoznat jednotlivé členy jeho posádky.

The Fig.12: A roofed motor boat full of tourists. Reunion, St. Leu, taken with
Nikon the camera, on January 2018.
Obr.12: Zastřešený motorový člun plný turistů. Reunion, St. Leu, pořízeno
aparátem zn. Nikon, leden 2018.
Pak Robert svůj zájem zaměřil na různé věci na pobřeží v našem dohledu. Vlevo ve výhledu naší pozorovatelny byl vysoký strom. Robert se pustil do focení detailních obrázků jeho větví, šištiček a jehlic.

The Fig.13: Two men in a boat hidden behind a wave. Reunion, St. Leu, taken
with Nikon the camera, on January 2018.
Obr.13: Dva muži ve člunu skrytém za vlnou. Reunion, St. Leu, pořízeno aparátem
zn. Nikon, leden 2018.
The Fig.14: Here the same boat as on the Fig.13 is visible for a while. Reunion,
St. Leu, taken with Nikon the camera, on January 2018.
Obr.14: Tady je stejný člun jako na obr.13 na chvilku viditelný. Reunion, St. Leu,
pořízeno aparátem zn. Nikon, leden 2018. 
Různé fotky tohoto stromového druhu můžete vidět v mnoha částech vyprávění. Mohli jsme se s ním potkat na rozmanitých místech ostrova, často se vysazuje podél pláží, kde vytváří stinné háje nad písčitými zónami nebo je významnou složkou různých parků u moře.

The Fig.15: Two birds searching for something to eat on a stony stretch of the
coast in front of our veranda. Reunion, St. Leu, taken with Nikon the camera,
on January 2018.
Obr.15: Dva ptáci, pátrající po něčem k snědku na kamenitém úseku pobřeží před
naší verandou. Reunion, St. Leu, pořízeno aparátem zn. Nikon, leden 2018.
Musím však opravit jeho botanickou totožnost, protože jsem ho v některých předchozích částech chybně řadil do rodu tamarišek (Tamarix). Jak čas běží, postupně se moje botanická i zoologická určení zpřesňují. Tento proces se podobá zpětné rekonstrukci celkového obrazu, krok za krokem. Nuže tedy, tento stromový druh není z rodu tamarišek (Tamarix), nýbrž z rodu přesličník (Casuarina). Jeho úplné vědecké jméno je přesličník tichomořský (Casuarina equisetifolia).

pátek 8. června 2018


The English Version

Twenty Days in The Paradise (XXVII)

The Fig.1: A tangle of distorted trunks, branches and various plants in the
interior of the secondary tropical forest next to a road. Its herbaceous floor
was often occupied with unoriginal plant species becoming wild in it. Reunion,
in the slopes lower under Piton Maido, taken with Nikon the camera, on January
2018.
Obr.1: Spleť pokřivených kmenů, větví a různých rostlin v interiéru druhotného
tropického lesa vedle silnice. Jeho bylinné patro často zabíraly nepůvodní druhy
rostlin, jež v něm zplaňují. Reunion, ve svazích níže pod Piton Maido, pořízeno
aparátem zn. Nikon, leden 2018.

A Short Exploration of A Jungle next to
A Road on Our Back Way from Piton Maido

The Fig.2: A wider muddy path under the parking lot. You can see some
houses through the green. Reunion, in the slopes lower under Piton Maido,
taken with Nikon the camera, on January 2018.
Obr.2: Širší blátivá cesta pod parkovištěm. Přes zeleň můžete vidět nějaké
domy. Reunion, ve svazích níže pod Piton Maido, pořízeno aparátem zn.
Nikon, leden 2018.
We made a short stop next to a road during our back way from Piton Maido. It was in a half of the climb down of the long slopes to the sea. I recall that the place was covered with a jungle like growth alongside the road. The growth was interesting to me and therefore me and my son decided to explore a little sample of it at least.

The Fig.3: An epiphytic fern species* growing in a mossy layer on a trunk´s
upper surface. Reunion, a secondary tropical forest in the slopes lower under
Piton Maido, taken with Nikon the camera, on January 2018.
Obr.3: Epifytní druh kapradiny** rostoucí v mechaté vrstvě na horním povrchu
kmenu. Reunion, druhotný tropický les ve svazích níže pod Piton Maido,
pořízeno aparátem zn. Nikon, leden 2018.
* Lepisorus excavatus or Pleiopeltis macrocarpa of Polypodiaceae the family
**Lepisorus excavatus nebo P. macrocarpa z čeledi osladičovitých
(Polypodiaceae)
Note: with no detailed signs it is hard to decided exactly.
Poznámka: bez detailních znaků je těžké rozhodnout přesně.

The Fig.4: Yet one look at the forest´s interior on the previous picture with
growths of terrestrial ferns and as I think with plants of Alpinia the genus of
Zingiberaceae the family in the lowest part of this photo. Reunion, in the slopes
lower under Piton Maido, taken with Nikon the camera, on January 2018.
Obr.4: Ještě jeden pohled na interiér lesa na předchozím obrázku s porosty
terestrických kapradin a, jak se domnívám, s rostlinami z rodu Alpinia z čeledi
zázvorovitých (Zingiberaceae) v nejdolejší části fotografie. Reunion, ve svazích
níže pod Piton Maido, pořízeno aparátem zn. Nikon, leden 2018.
There was a narrow wet path leading to the dense growth immediately next to the parking lot. Not too far away from the parking lot and on the opposite side of the road lower under us we could hear noisy sounds of motors but their sources were not visible because they were hidden behind the dense vegetation higher above the road. A while later it turned out that there was held some race for children there. The boys (and maybe girls too) were riding four wheeled open vehicles in a natural terrain. From time to time we could hear excited shouts of fans watching the race. It was clear that mostly the race was watched by parents of the small racers. So much for the audio coulisse of the place of our short exploration.

The Fig.5: A narrow path in the terrain of the secondary tropical forest with
terrestrial ferns (to the right) and dominant tall plants of Zingiberaceae the
family (my coarse estimation). I would ascribe the ferns to the right side to
 Pteridium the genus. Reunion, in the slopes lower under Piton Maido, taken
with Nikon the camera, on January 2018.
Obr.5: Úzká pěšina v terénu druhotného tropického lesa s terestrickými
kapradinami (vpravo) a dominantními vysokými rostlinami z čeledi
zázvorovitých (Zingiberaceae) (můj hrubý odhad). Kapradiny napravo bych
připsal rodu hasivka (Pteridium). Reunion, ve svazích níže pod Piton Maido,
pořízeno aparátem zn. Nikon, leden 2018.
I was equipped with Nikon the camera and with GoPro the camera attached to my forehead. We did something like an irregular loop in the forested terrain. First we had to step a short slant down to a wider muddy path with pools of water. I was observing all the tangle of the surrounding vegetation and alternatively I was photographing with Nikon or I was going the GoPro camera on. In this section of our exploration Robert took a nice photo with my smart phone capturing me photographing flowers of Fuchsia (F. boliviana) the plant. I photographed both whole looks at the jungle and detailed pictures of some plants which somehow attracted my attention. Judging from the plant composition of this rainy forest I thought it to be secondary rather than primary.

The Fig.6: A detailed look at a spike in an early fruitful phase. I think that the
plant belongs to Zingiberaceae the family. Maybe a species of Alpinia the genus.
Reunion, in the slopes lower under Piton Maido, taken with Nikon the camera,
on January 2018.
Obr.6: Detailní pohled na květenství v rané plodné fázi. Domnívám se, že rostlina
patří do čeledi zázvorovitých (Zingiberaceae). Snad nějaký druh z rodu alpinie
(galgán) (Alpinia). Reunion, ve svazích níže pod Piton Maido, pořízeno aparátem
 zn. Nikon, leden 2018.
I could recognize often occurrences of unoriginal plants in the secondary forest. There were tree ferns incorporated in the tree composition. Some trees were distorted or fallen but the most of the latter was caught by other trees in their falls to the very ground. This tree skeleton gave the bizarre character to the forest´s interior.

The Fig.7: A growth of Hydrangea in flower. Reunion, in the slopes lower
under Piton Maido, taken with Nikon the camera, on January 2018.
Obr.7: Porost kvetoucí hortenzie (Hydrangea). Reunion, ve svazích níže pod
Piton Maido, pořízeno aparátem zn. Nikon, leden 2018.
I expected some orchid species to be a part of the forest. I was searching for springs of their flowers falling down from branches of the trees around me. But this my idea turned out to be negative totally. Also I noticed various growths covering some branches and trunks. Often their surfaces showed out mossy layers with some epiphytic ferns growing in them.

The Fig.8: My search for orchids in this secondary forest was in vain. Reunion,
in the slopes lower under Piton Maido, taken with Nikon the camera, on January
2018.
Obr.8: Mé pátrání po orchidejích v tomto sekundárním lese bylo marné. Reunion,
ve svazích níže pod Piton Maido, pořízeno aparátem zn. Nikon, leden 2018.
I devoted my attention to a local fauna, too, but I was not successful in this aspect. Maybe I could glance a butterfly or a fly but always it was for a while only to be able to capture them on my photos.
I did not see neither beetles nor smaller amphibians. From time to time I could register some birds flying through the green tangle but there was no chance to photograph them. I encountered on no reptiles though the chance to see the local abundant chameleon species was quite high. The same I could say about some smaller mammals. If they lived in the forest then none of them appeared to me.

The Fig.9: A vertical version of the Fig.8 with a climbing plant species* of which runners you
can see in various parts of this photo. Reunion, in the slopes lower under Piton Maido, taken
with Nikon the camera, on January 2018.
Obr.9: Vertikální verze obr.8 s popínavým druhem**, jehož výhonky můžete vidět v různých
částech této fotografie. Reunion, ve svazích níže pod Piton Maido, pořízeno aparátem zn. Nikon,
leden 2018.
* Lophospermum erubescens of Scrophulariaceae the family
**Lophospermum erubescens z čeledi krtičníkovitých (Scrophulariaceae)
Summarily we spent about a half of an hour in the place.

The Fig.10: This is a very interesting grass! It is endemic to Reunion. Its
botanic name is Nastus borbonicus and it is placed into Poaceae the family.
Consciously I observed this remarkable grassy species in this place only.
Reunion, in the slopes lower under Piton Maido, taken with Nikon the camera,
on January 2018.
Obr.10: Tohle je velice zajímavá tráva! Je to reunionský endemit. Její botanické
jméno je Nastus borbonicus a řadí se do čeledi lipnicovitých (Poaceae). Vědomě
jsem tento pozoruhodný druh trávy pozoroval jen na tomto místě. Reunion, ve
svazích níže pod Piton Maido, pořízeno aparátem zn. Nikon, leden 2018.

The Fig.11: The climbing Lophospermum erubescens together with a part of Nastus borbonicus
at the closer view. Reunion, in the slopes lower under Piton Maido, taken with Nikon the
camera, on January 2018.
Obr.11: Šplhavé Lophospermum erubescens spolu s částí Nastus borbonicus v bližším pohledu.
Reunion, ve svazích níže pod Piton Maido, pořízeno aparátem zn. Nikon, leden 2018.
Well, look at my photos from the secondary tropical jungle. You will find the rest of my narration devoted to this place under them.

The Fig.12: Bending stems of Nastus borbonicus and Lepisorus excavatus 
growing on a surface of a thick branch. Reunion, in the slopes lower under
Piton Maido, taken with Nikon the camera, on January 2018.
Obr.12: Ohýbající se stébla Nastus borbonicus a Lepisorus excavatus, jež
roste na horním povrchu silné větve. Reunion, ve svazích níže pod Piton
Maido, pořízeno aparátem zn. Nikon, leden 2018.

The Czech Version

Dvacet dní v ráji (XXVII)

The Fig.13: Erected tall stems of several plants of Nastus borbonicus in the
secondary tropical forest. Reunion, in the slopes lower under Piton Maido,
taken with Nikon the camera, on January 2018.
Obr.13: Vzpřímená stébla několika rostlin Nastus borbonicus v druhotném
 tropickém lese. Reunion, ve svazích níže pod Piton Maido, pořízeno aparátem
zn. Nikon, leden 2018.

Krátký průzkum džungle vedle silnice
na zpáteční cestě od Piton Maido

The Fig.14: Despite the fact that this photo does not capture diacritical signs
of this tree fern in detail I dare to ascribe the specimens to Cyathea borbonica
of Cyatheaceae the family. Reunion, in the slopes lower under Piton Maido,
taken with Nikon the camera, on January 2018.
Obr.14: Vzdor faktu, že tohle foto nezachycuje diakritické znaky stromové
kapradiny detailně, odvažuji se exepláře připsat druhu Cyathea borbonica z
čeledi Cyathaceae. Reunion, ve svazích níže pod Piton Maido, pořízeno
aparátem zn. Nikon, leden 2018.
Během zpáteční cesty z Piton Maido jsme nakrátko zastavili. Bylo to v půli sjezdu táhlých svahů k moři. Vzpomínám, že místo podél silnice porůstal džunglovitý porost. Ten porost mě zajímal, a proto jsme se se synem rozhodli prozkoumat z něj aspoň malý vzorek.

The Fig.15: The closer view of the stems with tufts of leaves in nodes
belonging to the endemic and bizarre grass, Nastus borbonicus of Poaceae the
family. Reunion, in the slopes lower under Piton Maido, taken with Nikon the
camera, on January 2018.
Obr. 15: Bližší pohled na stébla s trsy listů v nodech, jež patří endemické a
bizarní trávě Nastus borbonicus z čeledi lipnicovitých (Poaceae). Reunion,
ve svazích níže pod Piton Maido, pořízeno aparátem zn. Nikon, leden 2018.
Hned vedle parkoviště byla úzká mokrá stezka, která do toho hustého porostu vedla. Nedaleko od parkoviště a na protější straně silnice níže pod námi jsme mohli slyšet hlučné zvuky motorů, ale jejich zdroj vidět nebyl, protože se skrýval za hustou vegetací výše nad silnicí. Po chvíli se ukázalo, že je tam pořádán nějaký závod pro děti. Kluci (a možná i dívky) jezdili v přírodním terénu na čtyřkolkách. Občas jsme mohli zaslechnout vzrušené výkřiky fandů, kteří závod sledovali. Bylo jasné, že závod vesměs sledovali rodiče malých závodníků. Tolik k audio kulise místa našeho krátkého průzkumu.

The Fig.16: Flowers of Fuchsia boliviana of Onagraceae the family in the
forest´s plant composition. Reunion, in the slopes lower under Piton Maido,
taken with Nikon the camera, on January 2018.
Obr.16: Květy fuchsie (Fuchsia boliviana) z čeledi pupalkovitých (Onagraceae)
v rostlinné skladbě lesa. Reunion, ve svazích níže pod Piton Maido, pořízeno
aparátem zn. Nikon, leden 2018.
Byl jsem vybaven Nikonem a kamerkou GoPro připojenou k čelu. V tom lesním terénu jsme udělali něco jako nepravidelnou kličku. Nejdřív jsme museli sestoupit krátkým svahem k širší blátivé cestě s kalužemi vody. Pozoroval jsem všechnu tu spleť okolní vegetace a střídavě jsem fotil Nikonem nebo jsem zapínal kamerku GoPro. V tomto úseku průzkumu pořídil Robert pěknou fotku, která mne zachycuje při focení květů fuchsie (F. boliviana). Fotil jsem celkové pohledy na prales i detailní obrázky některých rostlin, které jaksi upoutaly mou pozornost. Soudě z rostlinné skladby tohoto deštného pralesa, považoval jsem ho spíše za sekundární než primární.

The Fig.16: The closer view of flowers of Fuchsia boliviana. Reunion, in the
slopes lower under Piton Maido, taken with Nikon the camera, on January
2018.
Obr.16: Bližší pohled na květy fuchsie F. boliviana. Reunion, ve svazích níže
pod Piton Maido, pořízeno aparátem zn. Nikon, leden 2018.
V druhotném lese jsem mohl rozpoznávat častý výskyt nepůvodních rostlin. Do stromové skladby byly inkorporovány stromovité kapradiny. Některé stromy byly křivolaké, ale většina z těch padlých byla v pádu na samotnou zem zachycena ostatními stromy. Tato stromová kostra dávala lesnímu interiéru bizarní charakter.

The Fig.17: Flowers of Fuchsia boliviana at the closer view. Reunion, in the
slopes lower under Piton Maido, taken with Nikon the camera, on January 2018.
Obr.17: Květy fuchsie F. boliviana v bližším pohledu. Reunion, ve svazích
níže pod Piton Maido, pořízeno aparátem zn. Nikon, leden 2018.
Očekával jsem, že součástí lesa budou nějaké druhy orchidejí. Pátral jsem po sprškách jejich květů spadajících z větví stromů kolem mne. Tato představa se ale ukázala zcela negativní. Rovněž jsem si všímal různých porostů, jež pokrývaly některé větve a kmeny. Jejich povrchy často předváděly mechaté vrstvy, v nichž rostly určité druhy epifytních kapradin.

The Fig.18: The most detailed portrait of Fuchsia boliviana flowers. Reunion, in the slopes
lower under Piton Maido, taken with Nikon the camera, on January 2018.
Obr.18: Nejdetailnější portrét květů fuchsie F. boliviana. Reunion, ve svazích níže pod Piton
Maido, pořízeno aparátem zn. Nikon, leden 2018.
Pozornost jsem věnoval i místní fauně, avšak v tomto ohledu jsem úspěch neměl. Snad jsem dokázal letmo zahlédnout motýla či mouchu, ale pokaždé jen na krátký okamžik, abych je dokázal zachytit na mých fotkách. Neviděl jsem brouky ani menší obojživelníky. Čas od času jsem zaznamenal ptáky prolétající zelenou spletí, ale nebyla žádná šance je vyfotit. Nenatrefil jsem na žádné plazy, třebaže možnost spatřit místní hojný druh chameleona byla dost vysoká. Totéž jsem mohl říci o menších savcích. Pokud v lese žili, žádný z nich se mi nezjevil.

The Fig.19: This species with glassy dark green leaves was abundant in places
within the range of our exploration. I do not think that the plant on this picture
is the same species as on the Fig.6. All its spikes were in fruit. In the mean time
I have been searching for its botanic identity. Reunion, in the slopes lower under
Piton Maido, taken with Nikon the camera, on January 2018.
Obr.19: Tento druh  s lesklými tmavě zelenými listy byl v rozsahu našeho
průzkumu místy hojný. Nemyslím, že rostlina na tomto obrázku je stejného druhu
jako na obr.6. Všechna její květenství byla v plodu. Po její botanické totožnosti
prozatím pátrám. Reunion, ve svazích níže pod Piton Maido, pořízeno aparátem
zn. Nikon, leden 2018. 
Celkově jsme na místě strávili asi půl hodiny.

The Fig.20: One fruitful spike of the plant from the previous photo at the
closer view. Reunion, in the slopes lower under Piton Maido, taken with
Nikon the camera, on January 2018.
Obr.20: Jedno plodné květenství rostliny z předchozího fota v bližším pohledu.
Reunion, ve svazích níže pod Piton Maido, pořízeno aparátem zn. Nikon, leden
2018.
Nuže, podívejte se na mé fotky z druhotného tropického lesa. Zbytek mého vyprávění věnovaný tomuto místu najdete pod nimi.

středa 30. května 2018

The English Version

Twenty Days in The Paradise (XXVI)

The Fig.1: A view of a ribbon of a stream winding down was taken through a rift
between clouds. If you enlarge this picture you may see a few dispersed houses
in this abyssal deepness. Reunion, Piton Maido, taken with Nikon the camera,
on January 2018.
Obr.1: Pohled na stužku potoka, jenž se klikatí dolů, byl pořízen skrze průhled
mezi mraky. Pokud si obrázek zvětšíte, možná uvidíte pár rozptýlených domů v
této propastné hlubině. Reunion, Piton Maido, pořízeno aparátem zn. Nikon,
leden 2018.

Piton Maido,
Looks into Abyssal Deepness


The Fig.2: A view of the complicated mountainous complex. You can recognize
a settlement on this picture to the right. Reunion, Piton Maido, taken with Nikon
the camera, on January 2018.
Obr.2: Pohled na složitý horský komplex. Na obrázku napravo můžete rozpoznat
osadu. Reunion, Piton Maido, pořízeno aparátem zn. Nikon, leden 2018.

The Fig.3: Clouds are passing through this bizarre deepness continuously.
Reunion, Piton Maido, taken with Nikon the camera, on January 2018.
Obr.3: Mraky procházejí touto bizarní hlubinou neustále. Reunion, Piton Maido,
pořízeno aparátem zn. Nikon, leden 2018.

The Fig.4: The human trait is more than obvious on this photo. Reunion,
Piton Maido, taken with Nikon the camera, on January 2018.
Obr.4: Lidská stopa je na tomto obrázku více než zřejmá. Reunion, Piton Maido,
pořízeno aparátem zn. Nikon, leden 2018.
We reached this peak located almost in the center of the island after a long climb up by our rented car. A parking lot was nearby a woody barrier. I saw neither fast food stands nor shops with souvenirs in the surroundings. I could see other tourists. Either they were coming there by their cars or some used a local bus determined to this destination especially. On our way here we overrun one.

The Fig.5: The first settlements in this hardly accessible mountainous
terrain have been founded by slaves escaping from slavery. Reunion, Piton
Maido, taken with Nikon the camera, on January 2018.
Obr.5: První osady v tomto sotva přístupném horském terénu zakládali otroci
prchající z otroctví. Reunion, Piton Maido, pořízeno aparátem zn. Nikon, leden
2018.
We found ourselves in a craggy platform covered with soil and many outcrops. Mostly the surface was covered with a low bushy vegetation in separate tufts. A narrow path led alongside the woody barrier.

The Fig.6: This photo shows well the structure of the mountainous terrain
including the platforms with villages or separate houses. Reunion, Piton Maido,
photo by V. Verner, on january 2018.
Obr.6: Tohle foto dobře ukazuje strukturu hornatého terénu včetně plošin s
vesnicemi či samostatnými domy. Reunion, Piton Maido, foto V. Verner, leden
2018.
As soon as we went over to it we were trapped with amazing views of an abyssal mountainous landscape deep under us. We could admire the beauty of the vast valleys closed almost in a hermetic way among steep green cliffs of the surrounding mountainous backs and peaks. To see all the mountainous labyrinth in its dizzy deepness and wideness was astounding to me.

The Fig.7: Here you can see very well two separate platforms. I think but I am
not quite sure of it that the denser complex of buildings behind the first one on
this picture belongs to Cilaos the town. Reunion, Piton Maido, photo by V.
Verner, leden 2018.
Obr.7:  Zde můžete velice dobře vidět dvě oddělené plošiny. Myslím, ale jistý
si tím nejsem, že hustší komplex budov za prvním na tomto obrázku náleží
městečku Cilaos. Reunion, Piton Maido, foto V. Verner, leden 2018.
Here first I began to use our Nikon the camera actively and Robert was my teacher. Shortly after we began walking alongside the woody barrier Karel felt an acute need to empty his guts. Fortunately, he could find a hidden place where again he could establish his original body balance.

The Fig.8: A settlement in the abyss at the closest view. Reunion, Piton Maido,
photo by V. Verner, on January 2018.
Obr.8: Osada v propasti v nejbližším pohledu. Reunion, Piton Maido, foto V.
Verner, leden 2018.
Well, hardly Karel´s trouble was over I was afflicted by a seemingly threatening episode, too. It happened to me in a section of the path where it went down to a small hole and then it climbed up higher again. Besides both sides of the path of this section were lined with a bushy dense vegetation and the terrain was formed by barren outcrops under my feet. Justly as I was in the climbing down phase of this stretch I did a wrong step on the rock with my left foot and I lost a balance. More or lesser I was falling down under my control to my left side with my left arm free while my right hand was grasping Nikon the camera very tightly. Though my fall was regulated and I was not injured it had to look like dangerous to a woman with a children standing rightly under me at the bottom of the hole. Immediately after my fall she turned to me and asked if I was well. "Thanks, I am all right", I could confirm with a smile while I was standing on my feet up again. I had to look like a fallen knight in his full arms with my bag on my shoulders, with the GoPro camera fixed on my forehead as well as with my Nikon in my right hand!

The Fig.9: A next view of the stream from some previous pictures. Reunion,
Piton Maido, photo by V. verner, on January 2018.
Obr.9: Další pohled na potok z některých předchozích obrázků. Reunion, Piton
Maido, foto V. Verner, leden 2018.
But the most interesting thing of all the scenery was that you could see miniature settlements laying on some mountainous platforms in the deepness under you. It was not easy to believe in the reality of their existences under these unusual conditions. And the scenery in front of your eyes changed continuously because of clouds and mist. Passing clouds and misty strips allowed you to see the strange landscape for a while only. When you want to photograph first we had to wait for a right moment in which a wider clear rift uncovered a part of the scenery at least. Because I photographed with Nikon for the first time I did not do too many pictures. This is why here I present much more pictures taken by Venda with his own camera.

The Fig.10: A very clear view of the mountainous scenery. Reunion, Piton
Maido, photo by V. Verner., on January 2018.
Obr.10: Velmi jasný pohled na hornatou scenérii. Reunion, Piton Maido, foto
V. Verner, leden 2018.
I do not guess if there was a chance to climb down to the valleys from the place where we could observe the settlements dispersed in a sporadic way throughout the vast platforms deeply under us. To reach the little villages from our view point seemed to be quite impossible. I had to be a bird or an experienced climber equipped with a very long rope so that I could achieve this goal. At the first glance at the villages I could not help myself and I had to wonder at the fact where the man was able to live! But as I learnt a while later, I was not looking at the villages only from our free observatory. Also from time to time I could see a small town in the wide abyss. Its name was Cilaos and its isolation together with a few settlements around it from the outer world seemed to be incredible. Naturally, I longed for a visit of this lost world living for itself. A couple of days later we made one attempt to visit to Cilaos. Unfortunately, it was not successful. The culprit of our failure was Berquita the cyclone.
This topic will be depicted in some next chapter of my narration.

The Czech Version

Dvacet dní v ráji (XXVI)

The Fig.11: The highest elevation of Piton Maido is 2 205 m above the sea level. Though
many photos here show the same scene each of them is difficult due to changing clouds.
Reunion, Piton Maido, photo by V. Verner, on January 2018.
Obr.11: Nejvyšší pahrbek Piton Maido je 2 205 m nad mořem. I když mnoho fotek tady ukazuje
stejnou scénu, každá z nich je jiná díky měnící se oblačnosti. Reunion, Piton Maido, foto V.
Verner, leden 2018.

Piton Maido,
Pohledy do propastné hlubiny

The Fig.12: Here you can see how the clouds are colliding with the mountainous
cliffs and peaks. Reunion, Piton Maido, photo by V. Verner, on January 2018.
Obr.12: Zde můžete vidět, jak mraky kolidují s horskými srázy a vrcholy. Reunion,
Piton Maido, foto V. Verner, leden 2018.
Tohoto vrcholu lokalizovaného skoro uprostřed ostrova jsme dosáhli po dlouhém stoupání pronajatým vozem. Parkoviště bylo opodál dřevěné zábrany. V okolí jsem neviděl žádné stánky s rychlým občerstvením ani krámky se suvenýry. Viděl jsem jiné turisty. Buď tam přijížděli vlastními auty, nebo někteří použili místní autobus určený speciálně pro tuhle destinaci. Cestou sem jsme jeden předjeli.

The Fig.13: An info panel attached to the barrier of the view point. Reunion,
Piton Maido, photo by V. Verner, on January 2018.
Obr.13: Info-tabule připevněná k zábradlí vyhlídky. Reunion, Piton Maido,
foto V. Verner, leden 2018.
Ocitli jsme se na kostrbaté plošině pokryté půdou a mnoha horninovými výstupy. Povrch povětšinou porůstala nízká křovitá vegetace v oddělených chomáčích. Podél dřevěné zábrany vedla úzká pěšina.

The Fig.14: The line of the woody and wire barrier. Reunion, Piton Maido,
photo by V. Verner, on January 2018.
Obr.14: Linie dřevěného a drátěného zábradlí. Reunion, Piton Maido, foto V.
Verner, leden 2018.
Jakmile jsme k ní přešli, polapily nás úžasné výhledy na propastnou hornatou krajinu hluboko pod námi. Mohli jsme obdivovat krásu nesmírných údolí uzavřených téměř hermeticky mezi strmými zelenými srázy okolních horských hřbetů a vrcholů. Pozorovat celý ten horský labyrint v jeho závratné hloubce a šířce bylo pro mne ohromující.

The Fig.15: The overlook´s edge with tourists. Reunion, Piton Maido, photo by V. Verner, on
January 2018.
Obr.15: Okraj vyhlídky s turisty. Reunion, Piton Maido, foto V. Verner, leden 2018.
Tady jsem začal poprvé aktivně používat náš foťák zn. Nikon a mým učitelem byl Robert. Krátce poté, co jsme se rozešli podél dřevěného zábradlí, Karel pocítil akutní potřebu vyprázdnit střeva. Naštěstí se mu podařilo najít skryté místo, kde mohl znovu nastolit svou původní tělesnou rovnováhu.

The Fig.16: A next info panel with some geological details. Reunion, Piton
Maido, photo by V. Verner, on January 2018.
Obr.16: Další info panel s geologickými podrobnostmi. Reunion, Piton Maido,
foto V. Verner, leden 2018.
Sotva skončila Karlova potíž, také já byl postižen zdánlivě hrozivou epizodou. Stala se mi v úseku pěšiny, kde se svažovala do dolíku a poté stoupala zase výš. Krom toho obě strany pěšiny tohoto úseku lemovala křovitá hustá vegetace a terén pod nohama mi tvořily holé skalní výstupy. Právě, když jsem byl v sestupné fázi tohoto úseku,  udělal jsem na skále chybný krok levou nohou a ztratil jsem rovnováhu. Více méně jsem padal pod kontrolou na levou stranu s levou paží volnou, zatímco moje pravá ruka velice těsně svírala Nikon. I když byl můj pád regulován a zraněn jsem nebyl, musel
vypadat nebezpečně pro ženu s dítětem stojících hned pode mnou na dně dolíku. Ihned po mém pádu se ke mně obrátila a ptala se, zda jsem v pořádku. "Díky, jsem", mohl jsem potvrdit s úsměvem, zatímco jsem se znovu stavěl na nohy. Musel jsem vypadat jako padlý rytíř v plné zbroji s batohem na ramenou, s kamerkou GoPro upěvněnou na čele a také s Nikonem v pravačce!

The Fig.17: Venda´s sandals above the abyss. Reunion, Piton Maido, photo by
V. Verner, on January 2018.
Obr.17: Vendovy sandály nad propastí. Reunion, Piton Maido, foto V. Verner,
leden 2018.
Ale nejzajímavější věcí z celé scenérie bylo, že jste mohli vidět miniaturní osady ležící, na některých horských plošinách v té hloubce pod vámi. Nebylo snadné uvěřit v realitu jejich existence za těchto neobvyklých podmínek. A kvůli mrakům a mlze se scenérie před vašima očima neustále měnila. Procházející mraky a mlhavé pruhy vám dovolovaly vidět tu zvláštní krajinu jen na chvilku. Když jste chtěli fotit, nejdřív jste museli čekat na správný okamžik, v němž nějaký širší jasný průhled odhalil alespoň část té scenérie. Protože jsem s Nikonem fotil poprvé, příliš moc fotek jsem neudělal. Proto zde prezentuji mnohem více fotek, které pořídil Venda vlastním fotoaparátem.

The Fig.18: Venda´s legs in sandals above the abyss. Reunion, Piton Maido, photo by V. Verner,
on January 2018.
Obr.18: Vendovy dolní končetiny v sandálech nad propastí. Reunion, Piton Maido, foto V.
Verner, leden 2018.
Netuším, zda existovala nějaká možnost sestoupit do těch údolí z místa, kde jsme mohli pozorovat osady rozptýlené sporadicky po rozlehlých plošinách hluboko pod námi. Zdálo se, že dosažení těch vesniček z naší vyhlídky je zcela nemožné. Musel bych být pták nebo zkušený horolezec vybavený velmi dlouhým lanem, abych toho cíle mohl dosáhnout. Při prvním pohledu na ty vísky jsem si nemohl pomoci a musel jsem žasnout nad faktem, kde je člověk schopen žít! Ale, jak jsem zjistil o chvíli později, nedíval jsem se z naší volné pozorovatelny jen na vesničky. Občas jsem také v té širé propasti mohl zahlédnout městečko. Jmenovalo se Cilaos a jeho izolovanost spolu s vesničkami kol něj od vnějšího světa zdála se být neuvěřitelná. Přirozeně, že jsem zatoužil po návštěvě tohoto ztraceného světa, který si žije sám pro sebe. O pár dní později jsme učinili jeden pokus Cilaos navštívit. Bohužel úspěšný nebyl. Viníkem našeho nezdaru byl cyklon Berquita.
Tohle téma bude vylíčeno v některé další kapitole mého vyprávění.