středa 22. března 2017

O mých smíšených pocitech nad jednou osobností našeho současného veřejného života

O mých smíšených pocitech nad jednou osobností našeho současného veřejného životaTento muž je nepochybně velmi sugestivní osobou. Alespoň pro mne je to tak určitě. Píši předem, že bych ho nechtěl urazit nebo snižovat jeho význam pro mou vlast či pro celý svět. Mé následující řádky mají popsat mé soukromé a prosté pocity z této dobře známé osobnosti naší současnosti. Často naslouchám jeho vemlouvavému hlasu v našem rádiu a (protože televizi nesleduji) často ho mohu pozorovat a zkoumat či studovat jeho vzezření i chování v různých masmédiích na Internetu.

Třebaže už sepsal mnoho knih, žádnou z nich jsem prozatím nečetl. Podle jejich autora, zvláště v USA získávají mimořádnou oblibu. Pokud je mi známo, jeho vzdělání sahá od sociologie, psychologie a teologie po filosofii. Jak toho člověka studuji a všímám si ho prostřednictvím našich masmédií už delší dobu, získávám postupně, krok za krokem, nějaký obraz o jeho povaze, cílech a celkové osobnosti.

Říká, že byl za kněze vysvěcen při tajném obřadu v době totalitního rudého režimu v této zemi. V současné době káže v kostele Nejsvětějšího Svatého Salvatora v Praze. Je excelentní řečník, a proto dostává mnoho příležitostí prezentovat své názory v našich hromadných sdělovacích prostředcích. Jo, jeho jazyk je nesmírně obratný, je to skvělý člověk pro moderátory, k velké radosti moderátora stačí mu položit jednu otázku, je-li hostem jeho pořadu. Poté může veškeré své aktivity absolutně zarazit, protože náš člověk zvládá talk show sám.

Prozatím rozpoznávám dvě hlavní koncepce tohoto kněze. První je ekumenická a druhá, kterou vidím v jeho úsilí, spočívá v získávání více mladých lidí pro Křesťanskou církev. Zbytek jeho osobnosti je zaměřen na vlastní propagaci, aniž by bylo jasné, jaké jsou jeho pravé cíle.

Pokud mohu vidět, má své stoupence i odpůrce. Občas jsou v naší společnosti hlasy, které ho doporučují, aby se stal naším budoucím prezidentem. Jeho postoj k těmto apelům je zdrženlivý. Uvažoval by o tom, ale domnívá se, že by zvolen nebyl, protože by nedokázal získat hlasy obyčejných lidí. Nemyslí si, že by byl u prostých lidí příliš oblíbený, jak sám tvrdí, jeho cesta je intelektuálnější.

Pro me je v tomhle člověku něco temného. Nemohu si pomoci, ale tohle je můj nepřetržitý pocit, kdykoliv mám možnost vidět ho nebo naslouchat jeho vemlouvavému hovoru. Možná, že ta temnota v něm, kterou vnímám, je dána jeho vzezřením. Můžete si ho prohlédnout na mém obrázku. Kdybych byl režisérem filmu věnovanému satanismu, vybral bych ho pro hlavní roli Satana. Kdybych měl vyjádřit své pocity z tohoto laureáta Templetonovy ceny krátce, řekl bych, že existuje spousta lidí s mimořádnými schopnostmi, avšak ty často cloní jejich skutečnou pokřivenou povahu. Krátce, není všechno zlato, co se třpytí.

The English Version


On My Mixed Feelings Over One Personality of Our Present Public Life


No doubt, this man has been a very suggestive person. At least that´s so to me surely. I am writing in advance that I would not want to offend him or to belittle his importance for my country as well as for the whole world. My following lines are about to describe my private and simple feelings of this well known authority of our present times. Often I have been listening to his persuasive nasal voice in our radio and (because I have not watched the telly) often I have been able to observe and to examine or to study both his appearance and behavior in various e-mass media on the Internet.

Though he has already written many books I have red none of them so far. According to their author they have been getting an extreme popularity in the US especially. As long as I know his education ranges from sociology, psychology and theology to philosophy. As I have already been studying and noticing the man through our mass media for a longer time gradually and step by step I have been getting some picture of his nature, of his goals, of his whole personality.

He has said that he was ordained to be a priest at a secrete ceremony in the times of the totalitarian red regime in this country. At the present times he has preached in the Sacrosanct St. Salvatore´s Church in Prague. He has been an excellent speaker and this has been why he has gotten many occasions to present his opinions in our mass media. Yeah, his tongue has been very skillful, he´s been a great man to radio moderators, at a great joy of a happy moderator to put him one question is enough if he is a guest in his program! Then he can stop his own activities absolutely ´cause our man masters the talk show himself.

In the mean time I have recognized two main concepts of this priest. The first is oecumenical and the second concept I see in his efforts has been to get more young people for the Christian Church. The rest of his personality has been focused on his own propagation without it would be clear what his real goals have been.

As long as I can see he has had both his supporters and his opponents. From time to time there have been voices in our society recommending him to become our future president. His attitude to these appeals have been reserved. He would think of it but he thinks he would not be elected because he could not win votes of the ordinary people. He does not think he would be too favorite with ordinary people, as he has been claiming himself his way is more intellectual.

Well, there is something dark in this man to me. I can´t help myself but this is my continuous feeling whenever I have had the chance to see him or to listen to his persuasive talking. Maybe the darkness in him I have perceived has been given by his appearance. You can examine it on my picture. If I were a director of a movie devoted to Satanism I would chose him to play the main role of the Satan. If I could express my feelings of this laureate of the Templeton´s price in a short way I would say that there are a lot of people with extraordinary abilities but often they screen their real distorted characters. In short, all what is sparkling is not gold.


sobota 11. března 2017

The English Version

Jane Goodall,
My Hottest Favorite for The Nobel Price

The Fig.1: Jane Goodall´s impressive farewell with a female chimp.
Obr.1: Dojemné sbohem Jane Goodallové s šimpanzí samičkou.

Jane Goodall has accompanied me from my boyhood already. She came to my consciousness in a very unnoticeable way so that I can´t determine the first moment exactly. Her visits in my head have had no regular character, mostly they have been short and fragmented. I have never read any book from her so far. But if you are interested in biology from your early age in general then you can´t omit this personality.

Besides my first information of her existence came to me in the times of the totalitarian regime in my native country, i.e. in Czech republic. Well, then all information coming from the West leaked through the Wall between the West and The East in very sporadic ways. Then her second name consisted of two names: Lawick-Goodall. Often she has been presented by mass media as an anthropologist or as an expert at the primates but to my opinion the most exact definition of her scientific efforts corresponds with ethology of Konrad Lorenz who has been thought to be its founder. K. Lorenz together with K. von Frish and N. Tinbergen have won the Nobel price for physiology and medicine in the seventies of the past century. As long as I know since that time no ethologist have been appreciated by this highest prestigious price.

Her way to a serious and systematic scientific research was thorny and winding. Despite of this she has been able to overcome all various obstacles on her way to her lifetime goal, i.e. to study the chimps in their natural surroundings. The chimps have become to be fatal object of her research having been lasting for 50 up to 60 years of her life! The fifty or sixty years have included her hard work in a difficult terrain of the Tanzanian jungles, her enormous invention and patience so that she could be like one of the remarkable apes, so that she could be accepted by them, so that she could observe their natural behavior as closer as possible as well as her incredible dare to face various dangers including the ones coming from an unpredictable aggressive behavior of some chimps.

Despite her high age at the present times this little big and strong woman having been coming from London has been demonstrating an admirable vitality as I could see a couple weeks before watching my favorite TV program called HYDE PARK CIVILIZATION. Just then she was one of its rarest guests. To be able to see her and to listen to her in our TV studio was a great experience to me! Here I would like to thank Daniel Stach the moderator of the program and all his TV staff for this unusual meeting. My drawing to this post was inspired by one video recording projected in the program with J. Goodall. The video recording showed the famous ethologist in an impressive mutual embrace with a female chimp.

Well, if I were a member of The Swedish Royal Academy of The Sciences my hottest favorite proposed for the Nobel price for physiology and medicine would be just Jane Goodall. I would give it to her for her lifetime difficult and fruitful research on the chimps in their natural surroundings as well as for her continuous propagation of the bio ethic principles throughout the world. I think that the NP would be an appropriate appreciation of her scientific and human efforts in the previous long and rather mechanical serial of the NP laureates having been specialized in the molecular biology and genetics. In other words, it is high time to give the NP also to somebody who has been studying the more complicated bio systems. According to me Jane Goodall deserves the Nobel price for physiology and medicine in this frame as nobody else.


The Czech Version

Jane Goodallová,
můj nejžhavější favorit na Nobelovu cenu

Jane Goodallová mne provází už od chlapeckých let. Přišla do mého povědomí velmi nepozorovaně, takže ten první moment neumím určit přesně. Její návštěvy v mé hlavě nemají pravidelný charakter, povětšinou jsou krátké a utržkovité. Prozatím jsem od ní nikdy žádnou knihu nečetl. Ale zajímáte-li se o biologii od raného věku všeobecně, pak tuhle osobnost nemůžete opominout.

Navíc mé první informace o její existenci ke mně přicházely v dobách totalitního režimu v mé rodné zemi, tj. v České republice. Tehdy veškeré informace pocházející ze Západu prosakovaly skrze Zeď mezi Západem a Východem velmi sporadicky.Tenkrát její příjmení sestávalo ze dvou jmen: Lawick-Goodallová. Často se médii prezentuje jako antropoložka nebo jako expert na primáty, ale podle mého názoru nejpřesnější definice jejího vědeckého úsilí koresponduje s etologií Konráda Lorenze, jenž se pokládá za jejího zakladatele. K. Lorenz spolu s K. von Frishem a N. Tinbergenem získali Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství v 70. letech minulého století. Pokud vím, od té doby žádný etolog nebyl touto nejvyšší prestižní cenou oceněn.

Její cesta k serióznímu a systematickému výzkumu byla trnitá a klikatá. Vzdor tomu dokázala překonat veškeré rozmanité překážky na cestě ke své životní metě, tj. ke studiu šimpanzů v jejich přirozeném prostředí. Šimpanzi se stali osudovým objektem jejího výzkumu, jenž trval padesát až šedesát let z jejího života! Těch padesát či šedesát let zahrnuje její tvrdou práci v obtížném terénu tanzánských pralesů, její enormní vynalézavost a trpělivost, aby mohla být jako jeden z těchto pozoruhodných lidoopů, aby jimi mohla být přijata, aby mohla pozorovat jejich přirozené chování, co možná nejdetailněji, jakož i neuvěřitelnou odvahu čelit různým nebezpečím včetně těch, jež pocházejí z nepředvídatelného agresivního chování některých šimpanzů.

Vzdor vysokému věku, v současnosti tahle malá velká a silná žena, jež pochází z Londýna, demonstruje obdivuhodnou vitalitu, jak jsem mohl vidět před pár týdny při sledování oblíbeného TV pořadu zvaného HYDE PARK CIVILIZACE. Právě tehdy byla jedním z jeho nejvzácnějších hostů. Moci ji vidět a naslouchat jí v našem TV studiu byl pro mne ohromný zážitek! Tady bych rád poděkoval moderátoru pořadu, Danu Stachovi a celému jeho TV štábu za toto neobyčejné setkání. Má kresba k tomuto postu byla inspirována jedním video záznamem promítaným v pořadu s J. Goodallovou. Video záznam ukazoval slavnou etoložku v dojemném vzájemném objetí se šimpanzicí.

Kdybych byl členem Švédské Královské Akademie věd, mým nejžhavějším favoritem navrhovaným na Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství by byla právě Jane Goodallová. Udělil bych jí ji za celoživotní nesnadný a plodný výzkum šimpanzů v jejich přirozeném prostředí a také za její neustálou propagaci bio etických principů po celém světě. Domnívám se, že Nobelova cena by byla připadným oceněním jejího vědeckého a lidského úsilí v předešlé dlouhé a poněkud mechanické řadě NC laureátů se specializací na molekulární biologii a genetiku. Jinými slovy, je nejvyšší čas udělit NC také někomu, kdo studuje komplexnější biosystémy. Podle mne si Jane Goodallová zaslouží NC za fyziologii a lékařství v tomto rámci jako nikdo jiný.