sobota 11. března 2017

The English Version

Jane Goodall,
My Hottest Favorite for The Nobel Price

The Fig.1: Jane Goodall´s impressive farewell with a female chimp.
Obr.1: Dojemné sbohem Jane Goodallové s šimpanzí samičkou.

Jane Goodall has accompanied me from my boyhood already. She came to my consciousness in a very unnoticeable way so that I can´t determine the first moment exactly. Her visits in my head have had no regular character, mostly they have been short and fragmented. I have never read any book from her so far. But if you are interested in biology from your early age in general then you can´t omit this personality.

Besides my first information of her existence came to me in the times of the totalitarian regime in my native country, i.e. in Czech republic. Well, then all information coming from the West leaked through the Wall between the West and The East in very sporadic ways. Then her second name consisted of two names: Lawick-Goodall. Often she has been presented by mass media as an anthropologist or as an expert at the primates but to my opinion the most exact definition of her scientific efforts corresponds with ethology of Konrad Lorenz who has been thought to be its founder. K. Lorenz together with K. von Frish and N. Tinbergen have won the Nobel price for physiology and medicine in the seventies of the past century. As long as I know since that time no ethologist have been appreciated by this highest prestigious price.

Her way to a serious and systematic scientific research was thorny and winding. Despite of this she has been able to overcome all various obstacles on her way to her lifetime goal, i.e. to study the chimps in their natural surroundings. The chimps have become to be fatal object of her research having been lasting for 50 up to 60 years of her life! The fifty or sixty years have included her hard work in a difficult terrain of the Tanzanian jungles, her enormous invention and patience so that she could be like one of the remarkable apes, so that she could be accepted by them, so that she could observe their natural behavior as closer as possible as well as her incredible dare to face various dangers including the ones coming from an unpredictable aggressive behavior of some chimps.

Despite her high age at the present times this little big and strong woman having been coming from London has been demonstrating an admirable vitality as I could see a couple weeks before watching my favorite TV program called HYDE PARK CIVILIZATION. Just then she was one of its rarest guests. To be able to see her and to listen to her in our TV studio was a great experience to me! Here I would like to thank Daniel Stach the moderator of the program and all his TV staff for this unusual meeting. My drawing to this post was inspired by one video recording projected in the program with J. Goodall. The video recording showed the famous ethologist in an impressive mutual embrace with a female chimp.

Well, if I were a member of The Swedish Royal Academy of The Sciences my hottest favorite proposed for the Nobel price for physiology and medicine would be just Jane Goodall. I would give it to her for her lifetime difficult and fruitful research on the chimps in their natural surroundings as well as for her continuous propagation of the bio ethic principles throughout the world. I think that the NP would be an appropriate appreciation of her scientific and human efforts in the previous long and rather mechanical serial of the NP laureates having been specialized in the molecular biology and genetics. In other words, it is high time to give the NP also to somebody who has been studying the more complicated bio systems. According to me Jane Goodall deserves the Nobel price for physiology and medicine in this frame as nobody else.


The Czech Version

Jane Goodallová,
můj nejžhavější favorit na Nobelovu cenu

Jane Goodallová mne provází už od chlapeckých let. Přišla do mého povědomí velmi nepozorovaně, takže ten první moment neumím určit přesně. Její návštěvy v mé hlavě nemají pravidelný charakter, povětšinou jsou krátké a utržkovité. Prozatím jsem od ní nikdy žádnou knihu nečetl. Ale zajímáte-li se o biologii od raného věku všeobecně, pak tuhle osobnost nemůžete opominout.

Navíc mé první informace o její existenci ke mně přicházely v dobách totalitního režimu v mé rodné zemi, tj. v České republice. Tehdy veškeré informace pocházející ze Západu prosakovaly skrze Zeď mezi Západem a Východem velmi sporadicky.Tenkrát její příjmení sestávalo ze dvou jmen: Lawick-Goodallová. Často se médii prezentuje jako antropoložka nebo jako expert na primáty, ale podle mého názoru nejpřesnější definice jejího vědeckého úsilí koresponduje s etologií Konráda Lorenze, jenž se pokládá za jejího zakladatele. K. Lorenz spolu s K. von Frishem a N. Tinbergenem získali Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství v 70. letech minulého století. Pokud vím, od té doby žádný etolog nebyl touto nejvyšší prestižní cenou oceněn.

Její cesta k serióznímu a systematickému výzkumu byla trnitá a klikatá. Vzdor tomu dokázala překonat veškeré rozmanité překážky na cestě ke své životní metě, tj. ke studiu šimpanzů v jejich přirozeném prostředí. Šimpanzi se stali osudovým objektem jejího výzkumu, jenž trval padesát až šedesát let z jejího života! Těch padesát či šedesát let zahrnuje její tvrdou práci v obtížném terénu tanzánských pralesů, její enormní vynalézavost a trpělivost, aby mohla být jako jeden z těchto pozoruhodných lidoopů, aby jimi mohla být přijata, aby mohla pozorovat jejich přirozené chování, co možná nejdetailněji, jakož i neuvěřitelnou odvahu čelit různým nebezpečím včetně těch, jež pocházejí z nepředvídatelného agresivního chování některých šimpanzů.

Vzdor vysokému věku, v současnosti tahle malá velká a silná žena, jež pochází z Londýna, demonstruje obdivuhodnou vitalitu, jak jsem mohl vidět před pár týdny při sledování oblíbeného TV pořadu zvaného HYDE PARK CIVILIZACE. Právě tehdy byla jedním z jeho nejvzácnějších hostů. Moci ji vidět a naslouchat jí v našem TV studiu byl pro mne ohromný zážitek! Tady bych rád poděkoval moderátoru pořadu, Danu Stachovi a celému jeho TV štábu za toto neobyčejné setkání. Má kresba k tomuto postu byla inspirována jedním video záznamem promítaným v pořadu s J. Goodallovou. Video záznam ukazoval slavnou etoložku v dojemném vzájemném objetí se šimpanzicí.

Kdybych byl členem Švédské Královské Akademie věd, mým nejžhavějším favoritem navrhovaným na Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství by byla právě Jane Goodallová. Udělil bych jí ji za celoživotní nesnadný a plodný výzkum šimpanzů v jejich přirozeném prostředí a také za její neustálou propagaci bio etických principů po celém světě. Domnívám se, že Nobelova cena by byla připadným oceněním jejího vědeckého a lidského úsilí v předešlé dlouhé a poněkud mechanické řadě NC laureátů se specializací na molekulární biologii a genetiku. Jinými slovy, je nejvyšší čas udělit NC také někomu, kdo studuje komplexnější biosystémy. Podle mne si Jane Goodallová zaslouží NC za fyziologii a lékařství v tomto rámci jako nikdo jiný.
Žádné komentáře:

Okomentovat