středa 22. března 2017

O mých smíšených pocitech nad jednou osobností našeho současného veřejného života

O mých smíšených pocitech nad jednou osobností našeho současného veřejného životaTento muž je nepochybně velmi sugestivní osobou. Alespoň pro mne je to tak určitě. Píši předem, že bych ho nechtěl urazit nebo snižovat jeho význam pro mou vlast či pro celý svět. Mé následující řádky mají popsat mé soukromé a prosté pocity z této dobře známé osobnosti naší současnosti. Často naslouchám jeho vemlouvavému hlasu v našem rádiu a (protože televizi nesleduji) často ho mohu pozorovat a zkoumat či studovat jeho vzezření i chování v různých masmédiích na Internetu.

Třebaže už sepsal mnoho knih, žádnou z nich jsem prozatím nečetl. Podle jejich autora, zvláště v USA získávají mimořádnou oblibu. Pokud je mi známo, jeho vzdělání sahá od sociologie, psychologie a teologie po filosofii. Jak toho člověka studuji a všímám si ho prostřednictvím našich masmédií už delší dobu, získávám postupně, krok za krokem, nějaký obraz o jeho povaze, cílech a celkové osobnosti.

Říká, že byl za kněze vysvěcen při tajném obřadu v době totalitního rudého režimu v této zemi. V současné době káže v kostele Nejsvětějšího Svatého Salvatora v Praze. Je excelentní řečník, a proto dostává mnoho příležitostí prezentovat své názory v našich hromadných sdělovacích prostředcích. Jo, jeho jazyk je nesmírně obratný, je to skvělý člověk pro moderátory, k velké radosti moderátora stačí mu položit jednu otázku, je-li hostem jeho pořadu. Poté může veškeré své aktivity absolutně zarazit, protože náš člověk zvládá talk show sám.

Prozatím rozpoznávám dvě hlavní koncepce tohoto kněze. První je ekumenická a druhá, kterou vidím v jeho úsilí, spočívá v získávání více mladých lidí pro Křesťanskou církev. Zbytek jeho osobnosti je zaměřen na vlastní propagaci, aniž by bylo jasné, jaké jsou jeho pravé cíle.

Pokud mohu vidět, má své stoupence i odpůrce. Občas jsou v naší společnosti hlasy, které ho doporučují, aby se stal naším budoucím prezidentem. Jeho postoj k těmto apelům je zdrženlivý. Uvažoval by o tom, ale domnívá se, že by zvolen nebyl, protože by nedokázal získat hlasy obyčejných lidí. Nemyslí si, že by byl u prostých lidí příliš oblíbený, jak sám tvrdí, jeho cesta je intelektuálnější.

Pro me je v tomhle člověku něco temného. Nemohu si pomoci, ale tohle je můj nepřetržitý pocit, kdykoliv mám možnost vidět ho nebo naslouchat jeho vemlouvavému hovoru. Možná, že ta temnota v něm, kterou vnímám, je dána jeho vzezřením. Můžete si ho prohlédnout na mém obrázku. Kdybych byl režisérem filmu věnovanému satanismu, vybral bych ho pro hlavní roli Satana. Kdybych měl vyjádřit své pocity z tohoto laureáta Templetonovy ceny krátce, řekl bych, že existuje spousta lidí s mimořádnými schopnostmi, avšak ty často cloní jejich skutečnou pokřivenou povahu. Krátce, není všechno zlato, co se třpytí.

The English Version


On My Mixed Feelings Over One Personality of Our Present Public Life


No doubt, this man has been a very suggestive person. At least that´s so to me surely. I am writing in advance that I would not want to offend him or to belittle his importance for my country as well as for the whole world. My following lines are about to describe my private and simple feelings of this well known authority of our present times. Often I have been listening to his persuasive nasal voice in our radio and (because I have not watched the telly) often I have been able to observe and to examine or to study both his appearance and behavior in various e-mass media on the Internet.

Though he has already written many books I have red none of them so far. According to their author they have been getting an extreme popularity in the US especially. As long as I know his education ranges from sociology, psychology and theology to philosophy. As I have already been studying and noticing the man through our mass media for a longer time gradually and step by step I have been getting some picture of his nature, of his goals, of his whole personality.

He has said that he was ordained to be a priest at a secrete ceremony in the times of the totalitarian red regime in this country. At the present times he has preached in the Sacrosanct St. Salvatore´s Church in Prague. He has been an excellent speaker and this has been why he has gotten many occasions to present his opinions in our mass media. Yeah, his tongue has been very skillful, he´s been a great man to radio moderators, at a great joy of a happy moderator to put him one question is enough if he is a guest in his program! Then he can stop his own activities absolutely ´cause our man masters the talk show himself.

In the mean time I have recognized two main concepts of this priest. The first is oecumenical and the second concept I see in his efforts has been to get more young people for the Christian Church. The rest of his personality has been focused on his own propagation without it would be clear what his real goals have been.

As long as I can see he has had both his supporters and his opponents. From time to time there have been voices in our society recommending him to become our future president. His attitude to these appeals have been reserved. He would think of it but he thinks he would not be elected because he could not win votes of the ordinary people. He does not think he would be too favorite with ordinary people, as he has been claiming himself his way is more intellectual.

Well, there is something dark in this man to me. I can´t help myself but this is my continuous feeling whenever I have had the chance to see him or to listen to his persuasive talking. Maybe the darkness in him I have perceived has been given by his appearance. You can examine it on my picture. If I were a director of a movie devoted to Satanism I would chose him to play the main role of the Satan. If I could express my feelings of this laureate of the Templeton´s price in a short way I would say that there are a lot of people with extraordinary abilities but often they screen their real distorted characters. In short, all what is sparkling is not gold.


12 komentářů:

 1. Jen glosa. Není jeho temná stránka odrazem té Vaší? Taky jde jen o pocit. Michal Štěpánek

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý večer Michale,
   je docela možné, že jste na to kápnul.Já jsem popsal ve zkratce své pocity a Vy jste mi je vysvětlil. Kéž by to bylo tak prostinké. Ale díky za koment, cením si každého. Zdraví Vás Zdeněk Žáček

   Vymazat
 2. Právě to, že se angažuje v získávání mladých lidí pro křesťanskou víru, mnohým vadí. Používá i poněkud neotřelé způsoby, sám mám někdy problém jim porozumět. Jenže když se nad tím zamyslím, docházím k názoru, že je to ta správná cesta. Člověk 21. století přemýšlí jinak než lidé ve století minulém či předminulém. Jinak jej obdivuji za to, jaké znalosti dokáže obsáhnout a umí formulovat přesně a výstižně své názory. Protože je takto pro mnohé nesrozumitelný, přičítá se mu temná povaha. Kdyby se rozhodl kandidovat na prezidenta a uspěl, myslím, že by hodně připomínal TGM.

  OdpovědětVymazat
 3. Děkuju pane Harvánku za Vaše slova. Vidíte pana Halíka v pozitivním světle, což je v kontrastu s mým pohledem. Ve své eseji jsem formuloval pouze své soukromé dojmy z této známé osobnosti. Ty plynou z dlouhodobého pozorování, které, kdyby bylo dosti času, mohl bych zde enumerovat detailněji. Pro mne je pan Halík s TGM nesrovnatelný v mnoha ohledech. Jak píši v závěru eseje, není vše zlato, co se třpytí. Často se stává, že osoba sice disponuje nějakou vynikající schopností, ale celkově se jedná o osobnost nevyváženou a v ostatních osobnostních parametrech velmi slabou. Pokud byste měl zájem v detailní analýze povahových rysů pana Halíka pokračovat, rád od Vás přivítám další příspěvek. S pozdravem, Zdeněk Žáček

  OdpovědětVymazat
 4. Vaše hodnocení mi připadne málo racionální. Píšete o pocitech, dáváte nějaký neurčitý závěr, hodnocení není podložené nějakými konkrétními činy glosovaného člověka. Taky si myslím, že když uvádíte kreslenou podobu tohoto člověka, je zbytečné neuvádět jeho jméno. Bojíte se snad, že byste musel nést větší zodpovědnost za svá slova? Pan Halík je pro mě osoba minulosti, bez příspěvku k současnosti. Přesto si myslím, že když ho chcete hodnotit, nemusíte o něm psát jako o "jedné osobnosti".

  Petr Antálek

  OdpovědětVymazat
 5. Pane Antálku,díky za hodnotící odezvu, trochu si připadám jako žák, který napsal slohovou práci a nyní je hodnocen svým kantorem. Ale já nic nepředstírám, já netvrdím, že chci něco dokazovat, tvrdím, že chci pouze sdělit své pocity z toho člověka.Záměrně jsem jméno neuvedl, protože mne zajímalo, zda lidé podobu rozpoznají, zda jsem ji alespoň trochu vystihl, pravda, text jim v tom může lehce napovídat. Kdyby odporně páchnoucí a sprostotou prosáklá stoka, která se valí pod tímto postem na FB, měla nést odpovědnost za svá slova, tak by ji nikdy nemohla unést, jak by byla těžká. Sám bych to, co jsem napsal, řekl panu Halíkovi klidně do obličeje, pokud bych měl možnost s ním mluvit: "Pane Halík, Vy mi prostě nesedíte. Mám z Vás rozporuplné pocity, pojďme to spolu trochu rozebrat!"
  Nakonec k poslednímu Vašemu názoru. Záměrně jsem použil obratu "o jedné osobnosti", neboť si myslím, že z textu i z obrázku jednoznačně plyne, o koho se jedná. To je otázka vkusu a mně připadla tahle forma jako neotřelá.
  Zdraví Vás Zdeněk Žáček

  OdpovědětVymazat
 6. Pane Žáček,
  nijak Vám nechci upírat právo, na Váš názor - Tomáš Halík je bezesporu natolik specifická osobnost, že se dá jen těžko očekávat, že by sedl každému. Přesto bych Vám (pokud doopravdy stojíte o to, si o něm udělat "důkladnější" představu) doporučila přečíst nějakou jeho knihu (např. Dotkni se ran, apod ...). Soudit člověka podle našich masmédií mi nepřipadá zrovna šťastné.
  Zároveň však musím vyjádřit svoje znepokojení nad Vaší kresbou, která v sobě rozhodně cosi temného má ... Musí Vám být jasné, že připodobnit takto k Satanovi kohokoliv, natož pak katolického kněze, je už za hranicemi. Pan Halík svoje chyby bezesporu má (kdo ne, ať první hodí kamenem), ale za absolutní Zlo se dá asi sotva považovat. Osobně mě to dost zraňuje, protože já v něm vidím mnoho dobrého, laskavého a pravdivého, co je dnes vidět v málokom.
  Přesto s Vámi musím souhlasit, že roli Ďábla by zvládl - spíš ale kvůli svým fyzickým předpokladům, ne kvůli charakterovým.
  Tereza Čermáková

  OdpovědětVymazat
 7. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 8. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
 9. Vážená paní Čermáková,
  Vaše odezva mě potěšila, děkuji za ni. Velmi si vážím její korektnosti, kterou tolik postrádám na FB právě pod tímto postem. Pokud jste se podívala a zalistovala v tématech mého blogu, pak jste si musela udělat představu, že do politiky se pouštím jen zřídka, jestli vůbec. Pan Halík se do ní pouští už tím, že do ní poměrně často mluví a mluví o ní ze svých vzdělanostních pozic. V masmédiích je mu přáno a není divu, když jde o člověka bezesporu schopného, inteligentního a dokonale řečnicky vybaveného. Já se snažím vycházet ze svých niterných pocitů, z intuice a z uvedených zdrojů mi plyne, že tomu člověku schází opravdová člověčina,že sice káže vodu, ale pije víno. Intuice a pocity nejsou důkazy, že tomu tak opravdu je, ale ani lidé s opačnými kladnými názory na pana Halíka nepřinášejí mnoho, co by se dalo pokládat za jasný důkaz o jeho opravdové moudrosti a křesťanské laskavosti. Rád bych, aby z mého postu, z textu i z té kresbičky, vzal si příjemce spíše zobecnění, jak obtížně uchopitelná je skutečná povaha člověka, jak není všechno zlato, co se třpytí, jak každá mince má svůj rub a líc. Jak vše lze zpochybnit, překroutit, obrátit naruby, postavit vzhůru nohama. Já jsem prostě neudělal nic víc, než to, že jsem se o své vlastní pocity podělil s veřejností na Internetu. A ona mi ten úmysl vrací i s úroky. Jedni mi straní, ale vůbec z toho nemám radost, protože převážně se jedná o souhlasnost lidí s názory, s nimiž nesouhlasím (např. totální islamofobie). Další odezvou je neuvěřitelná sprostota a povrchnost, tendence přetvořit mou prostou interpretaci tak, aby oponent mohl mě urážet a snižovat, co jsem napsal a nakreslil. Myslím, že jestli je pan Halík takový formát, jak se jeví ve Vašich očích, pak s lehkostí a asi i bez újmy odolá ve své kvalitě a mé pocity a dojmy se ho v nejmenším nedotknou. Asi jen čas ukáže více. Pokud pan Halík prokáže svým chováním a činy, že je v souladu s tím, co píše, káže a v rozhovorech v masmédiích dává, pak rád změním názor a třeba udělám nový post a novou kresbičku, kde jeho snahy vyzdvihnu, omluvím se za své nepatřičné dojmy a plně se za něj postavím. Ale v současnosti jsem stále zdravý skeptik, který vyčkává na další jeho počínání.

  Zdenek Žáček

  OdpovědětVymazat
 10. Zavirované podvědomí a duchovní (ne církevní) nevědomí posuzuje a odsuzuje, taky prosazuje své ego (např. i obrázky) a vše komentuje na mentální úrovni vysoce inteligentními "myšlenkami", pohlcenými hmotou, spotřebou, krátce realitou... Všechno, co píšete má původ ve Vašem podvědomí, konvencích ... a tam se musíte obrátit na své rodiče + školu + státní propagandu/média - co do Vás v nejlepší víře a snaze od batolete instalovali. Jestli znáte příběhy o vlčích dětech, jejich podvědomí je udržuje celý život v roli vlka hopsajícího vyjícího okolo nějakého korýtka a jen s velkými obtížemi se naučí pár lidských vět a malou násobilku. Lidé si své zavirované podvědomí ABSOLUTNĚ neuvědomují. Výsledkem jsou Vaše "kresby" neadekvátně dehonestující Tomáše Halíka, jehož duchovnímu vědomí a vzdělání většina Čechů (v dobrém) nesahá ani ke tkaničkám u bot - natož aby na něho doplivli (o zhrzeném vyobcovaném autorovi pamfletů na životopis Halíka si info, prosím, najděte na Google už sám). Tomáš Herhorn

  OdpovědětVymazat