středa 2. srpna 2017

The English Version

By Shortcut

At The First Time in Our New Flat


The Fig.1: The older Cymbidium orchid of two I have stands on the inner window sill and
it is looking out of the window at the first sunny and hot August morning. At the first time
I notice the joyful event. It is going to flower! My first orchid forming its spike in the new
flat. Taken with my smart phone, 8.1. 2017.
Obr.1: Starší orchidea rodu Cymbidium ze dvou, které mám, stojí na vnitřním okenním
parapetě a vyhlíží z okna na první slunečné a horké srpnové dopoledne. Poprvé si všímám
radostné novinky. Chystá se kvést! Moje první orchidka tvořící květenství v novém bytě.
Pořízeno mým chytrým mobilem, 1.8. 2017.

I have already leaved in our new flat for two months. My plants removed from the former flat to the current one together with me, my son and the dog Alf.

Naturally I have been curious about the ways how my plants will grow on under the new conditions.
I have already written about the first flowering of my aloe here in the new flat. It never flowered under the conditions of the former flat.

Yesterday (8.1. 2017) I have learnt a next joyful novelty. There are several orchids in my small collection of plants, too. By chance I have noticed that one of my two orchids of Cymbidium the genus (the older of them) has started forming its spike after the two months stay at the new flat thus it has been confirming it has been doing well.

The Czech Version

Zkratkou

Poprvé v novém bytě

The Fig.2: The forming spike of my Cymbidium the orchid at the closer view. Taken with
my smart phone, 8.1. 2017
Obr.2: Tvořící se květenství mé orchidky z rodu Cymbidium v bližším pohledu. Pořízeno
mým chytrým mobilem. 1.8. 2017.

V našem novém bytě bydlím už dva měsíce. Mé rostliny se přestěhovaly z bývalého bytu do současného spolu se mnou, synem a psem Alfem.

Přirozeně, že jsem zvědavý, jak rostliny v nových podmínkách porostou dál. Už jsem psal o prvním kvetení aloe zde v novém bytě. V podmínkách bývalého bytu nikdy nekvetla.

Včera (1.8. 2017) jsem zjistil další radostnou novinku. V mé malé sbírce rostlin je také několik orchidejí. Náhodou jsem si všiml, že jedna z dvou orchidek z rodu Cymbidium (starší z nich) začala vytvářet květenství po dvouměsíčním pobytu v novém bytě, čímž potvrzuje, že se jí daří dobře.Žádné komentáře:

Okomentovat