neděle 27. března 2016

The English Version

On The Time
in Which Chairs have been Removed
from One Room to Another

When the time of some program comes at our ward, our patients are taking their chairs and they are stepping over a corridor from the dining room to the community room.
When all they come together in this large room, when they sit on their chairs standing in one circle alongside walls, one chair next to another, a program can be opened.Just this chairs removing I am demonstrating on my drawing. Some of you (my colleagues at work especially) may know the man on it. Yes, I can admit that his resemblance is inspired with a real person.

But maybe your attention may be attracted to the wall chart to the right side above rather than to the man on my picture. I suppose that majority of you don´t understand to what it is caught on it. Why the semaphore? Or what can you think of the strange figure on it? It is so ridiculous.

Well, the semaphore is one of the most popular symbols showing the ways how to deal with the danger of the dependency on alcohol, drugs or gambling. What to do if suddenly we are confronted with any source of our dependency. According to this theory if our dependent men encounter let´s say a pub they should envision this semaphore with its red lighting and meaning: "Hey, man! Stop! Now you can´t cross over. You must wait till your temptations are over. Cool your craving down. Think twice." Only then the orange light can change the red one. The orange light represents a last warning or a last reassuring that your craving disappeared. The green light symbolizes that you are well and you can walk on. This semaphore is to eliminate your impulsive craving, it is an important part of a mental toolkit helping the addicts to defend their immediate craving.

The troll like figure on the wall chart is the leading doctor of our nursing team. He gives his lectures to our addicts regularly, i.e. every Friday. Often he likes to play the dependency for his patience personally. His favorite sketch: He shrinks his body, seemingly his arms are snatching at his patients before him and he is shuffling to them slowly. At the same time he is speaking with a rusty voice to them: "I´m your dependency and I´m going to take your livers away. I´m your dependency and I´m going to destroy your brains".......etc.. By this way he is demonstrating visually how their dependencies may destroy them. Some patients perceive his sketches with a great surprise, some of them take them with a great amusement. Some patients feel to be offended. Their responses are variable.

The Czech Version

O době,
v níž se  židle přemísťují
z jedné místnosti do druhé

Když na našem oddělení nadejde čas nějakého programu, pacienti se chápou židlí a přecházejí chodbu z jídelny do komunitní místnosti.
Když se v této velké místnosti shromáždí, když se posadí na židle stojící v jednom kruhu podél stěn, jedna židle vedle druhé, může se program zahájit.

Právě tohle přemísťování židlí na své kresbě demonstruji. Někteří z vás (zejména moji kolegové v práci) by snad mohli poznat muže na ní. Ano, připouštím, že jeho podoba je inspirována skutečnou osobou.

Ale možná vaši pozornost může upoutávat spíše nástěnka napravo nahoře než muž na obrázku. Předpokládám, že většina z vás nerozumí tomu, co je na ní zachyceno. Proč ten semafor? Anebo, co si můžete myslet o podivné postavě na ní? Je tak směšná.

Semafor je jedním z nejpopulárnějších symbolů, který ukazuje způsoby, jak se vypořádávat s nebezpečím závislosti na alkoholu, drogách či chorobném hráčství. Co si počít, jsme-li náhle konfrontováni s jakýmkoliv zdrojem závislosti. Podle této teorie, pokud se naši závislí muži setkají řekněme s hostincem, měli by si v duchu představit tento semafor s červeným světlem, které svítí a značí: "Hej, člověče! Zastav! Teď přecházet nemůžeš. Musíš vyčkat, dokud tvá pokušení neskončí. Zklidni bažení. Rozmýšlej dvakrát." Teprve pak může červenou vystřídat oranžová. Oranžová zastupuje jakési poslední varování nebo poslední opětovné ujištění, že bažení vymizelo. Zelená symbolizuje, že jste v pořádku a můžete jít dál. Semafor má eliminovat vaše impulzivní bažení, je důležitou součástí duševní výbavy napomáhající závislým bránit se bezprostřenímu bažení.

Skřítkovská postava na nástěnce je vedoucím lékařem našeho ošetřujícího týmu. Pravidelně našim závislým přednáší, tj. každý pátek. Často rád pro pacienty hraje závislost osobně. Jeho oblíbená scénka: Přikrčí tělo, jeho paže se zdánlivě sápou po pacientech před ním a zvolna se k nim šourá. Současně k nim promlouvá skuhravým hlasem: "Já jsem vaše závislost a chystám se vám vzít vaše játra. Jsem vaše závislost a hodlám vám zničit mozky......atp..  Tak názorně demonstruje, jak je jejich závislosti mohou ničit. Někteří pacienti vnímají jeho scénky s velkým překvapením, někteří z nich je berou s velkým pobavením. Někteří se cítí uražení. Jejich reakce jsou různé.
Žádné komentáře:

Okomentovat