pátek 20. ledna 2017

The English Version

Madeira in My Memories

The Fig.1: Our later lunch after my second sea trip connected with a chance to observe some
cetaceans. We took a very tasty fish called the gilt-head (sea) bream (Sparus aurata). You can see
two fishes on my plate as well as my son´s left hand behind some boiled vegetables. Funchal the city,
Madeira, on October 2016. Taken with my smart phone.
Obr.1: Náš pozdnější oběd po mém druhém výletu po moři s možností pozorovat kytovce. Měli
jsme velmi chutnou rybu zvanou pražma (Sparus aurata). Na mém talíři vidíte dvě ryby a také synovu
levou ruku za vařenou zeleninou. Funchal, Madeira, říjen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

A Tasty and Interesting Fish on A Plate

We took this strange looking fish in one of many restaurants in the harbor of Funchal the city. It was after my second sea trip connected with a chance to observe some cetaceans. But now I am not going to depict this great experience. I will come back to this topic in some of next posts within my blog.

When we left our twin ship we were hungry. We ate nothing in the course of the sea trip. To find a food source was no problem because we were walking the pier lined with almost continuous chain of restaurants. Soon we anchored in a roofed garden of one of them. Within a moment a waiter stood at our table. We asked him for a menu as well as for something to drink. One glass of lemonade to Vendy (our driver) and two glasses of beer to me and Robert. While the waiter disappeared in the inner part of the restaurant to fulfill our demands, a woman stepped to our table. She did not come with her hands empty. Holding a wide metal dish in her hands she was offering its contents to us. "The fresh fish, just we got them. This species is very tasty. Would not you like having them?" We agreed with her offering.

The Fig.2: Jaws of my two gift-head breams with palates "cobbled" with pebbles or pearls like
teeth. Sharp teeth are apparent in the frontal part of the upper jaw only. Funchal the city, Madeira,
on October 2016. Taken with my smart phone.
Obr.2: Čelisti mých dvou pražem s patry "dlážděnými" zuby podobnými oblázkům či perlám. Ostré
zuby jsou patrné pouze v přední části horní čelisti. Funchal, Madeira, říjen 2016. Pořízeno mým
chytrým mobilem.

The fish was tasty really. The sea trip was finished in a stylish way. I think that the fish was the gilt-head (sea) bream. According to The Wikipedia it names Sparus aurata in Latin, it belonged to Sparidae the family. I got two whole fish including their heads on my plate. I was attracted with their flat teeth adapted to crushing hard morsels. The teeth resisted to a thermal process with no damage. I decided to take one or two shots of the two fried fish before than they vanished in my inner man (naturally, with no heads, tails, bones and fins!). Here are their three photos.

The Czech Version

Madeira v mých vzpomínkách


The Fig.3: The jaws with the teeth in one of the two fish at the closer view. Now I say to myself
that I could take the heads with me. But now it has already been too late. Funchal the city, Madeira,
on October 2016. Taken with my smart phone.
Obr.3: Čelisti se zuby u jedné z obou ryb v bližším pohledu. Teď si říkám, že jsem si ty hlavy mohl
vzít s sebou. Ale teď už je příliš pozdě. Funchal, Madeira, říjen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Chutná a zajímavá ryba na talíři

Tuhle podivně vyhlížející rybu jsme si dali v jedné z mnoha restaurací v přístavu hlavního města Funchal. Bylo to po mém druhém výletu po moři spojeném s možností pozorovat kytovce. Ale teď tenhle báječný zážitek líčit nehodlám. Vrátím se k tématu v některém z dalších postů v mém blogu.

Když jsme opustili náš katamaran, měli jsme hlad. V průběhu výletu na moři jsme nic nejedli. Najít zdroj potravy nebyl žádný problém, protože jsme kráčeli po molu lemovaném skoro nepřetržitým řetězem restaurantů. Brzy jsme zakotvili v zastřešené zahrádce jednoho z nich. Ve chvilce stál u našeho stolu číšník. Požádali jsme o jídelní lístek a také o něco k pití. Sklenka limonády pro Vendu (náš řidič) a dvě sklenice piva pro mne a Roberta. Zatímco číšník zmizel ve vnitří části restaurace, aby splnil naše požadavky, přistoupila k našemu stolu nějaká žena. Nepřišla s prázdnýma rukama. V rukou držela širokou kovovou mísu a nabízela nám její obsah. "Čerstvé ryby, právě jsme je dostali. Tenhle druh je zvlášť chutný. Nedali byste si je?" S její nabídkou jsme souhlasili.

Ta ryba byla opravdu chutná. Výlet po moři byl stylově zakončen. Myslím, že se jednalo o rybu pražmu. Podle Wikipedie se latinsky jmenuje Sparus aurata, patří do čeledi Sparidae. Dostal jsem na talíř dvě celé ryby včetně hlav. Zaujaly mě jejich ploché zuby adaptované k drcení tvrdých soust. Ty zuby odolaly tepelnému zpracování bez poškození. Rozhodl jsem se udělat pár fotek obou pražených ryb dříve, než mi zmizí v žaludku (přirozeně bez hlav, ocasů a ploutví!). Zde jsou jejich fotky.
Žádné komentáře:

Okomentovat