pondělí 6. února 2017

The English Version

From My Memories of Madeira

The Fig.1: A resting place next to the road on our way to the north side of the island. You can see
my son Robert (sitting on a bench) and Vendy (standing and photographing). There was a nice
look at a small white belfry from the resting place. From time to time we could listen to its bells.
Madeira, on October 2016. Taken with my smart phone.
Obr.1: Odpočívadlo vedle silnice při naší cestě na severní stranu ostrova. Můžete vidět mého syna
Roberta (sedí na lavičce) a Vendu (stojí a fotí). Z odpočívadla byl hezký pohled na bílou zvonici.
Občas jsme mohli naslouchat jejím zvonům. Madeira, říjen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Across The Island, From The South to The North

The Fig.2: A panorama viewed from the resting place with the white belfry more
to the left on the picture. In fact we found ourselves in a wide vast valley surrounded
by high mountainous backs. You can see that houses and cottages are infrequent
throughout this side of the valley up to the steep cliffs. Madeira, on October 2016.
Taken with my smart phone.
Obr.2: Panoráma přehlížené z odpočívadla s bílou zvonicí více vlevo na obrázku.
Vlastně jsme se nacházeli v širokém rozlehlém údolí obklopeném vysokými horskými
hřbety. Můžete vidět, že domy a chalupy jsou řídce rozroušené po celé této straně údolí
až ke strmým srázům. Madeira, říjen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem. 

This was one of our first longer drives by the rented car driven by Vendy during our stay at Madeira. When the sea of the north side was at our sight already Vendy stopped the car at a resting place next to the road. The resting place was nearby under a village with amazing views of a surrounding mountainous landscape.

The Fig.3: The left side of the valley (at the direction of our drive). Evil clouds
were hovering over the mountainous backs but no rain threatened down in the
valley where we were staying at the resting place. This shot was taken at the direction
to the inland. Madeira, on October 2016. Taken with my smart phone.
Obr.3: Levá strana údolí (ve směru naší jízdy). Zlověstné mraky se vznášely nad
horskými hřbety, ale dole v údolí, kde jsme zrovna pobývali na odpočívadle žádný
déšť nehrozil. Tento snímek byl pořízen ve směru do vnitrozemí. Madeira, říjen 2016.
Pořízeno mým chytrým mobilem.

A while before our stop at the resting place we drove through the village nearby above the parking lot. As we were passing through the village we could see a house and its garden decorated with garlands of color papers hanging on thin ropes. More cars were parking alongside the house. Maybe a celebration or a wedding we thought to ourselves. But the picture stayed behind us within a while in the going car. We forgot the scene for a while.

The Fig.4: A small smoky cluster hovering over the village after a shoot. Madeira, on October 2016.
Taken with my smart phone.
Obr.4: Malý kouřový chomáč vznášející se nad vesnicí po výstřelu. Madeira, říjen 2016. Pořízeno
mým chtrým mobilem.

A while later our attention was attracted with a shoot or something like that. The sound came from the village. At the same time we could see a small cloud slowly diffusing in the air over the left side of the valley (at the direction of our way to the sea). I could catch the small cloud up with my smart phone. You can examine it in my picture (the fig.4). There was yet one shoot after the first one and the valley fell in its usual awesome silence again. We connected the shoots with the celebration in the village. Next shooting did not happen and we kept to enjoy the beauty of the place.

The Fig.5: A back part of the burial colony. The burial car with a coffin disappeared in the turn.
Hardly I made to photograph something at least from this last way. Madeira, on October 2016.
Taken with my smart phone.
Obr.5: Zadní část pohřební kolony. Pohřební auto s rakví zmizelo v zatáčce. Sotva jsem stihl
vyfotit aspoň něco z téhle poslední cesty. Madeira, říjen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

A time flowed away when suddenly we could observe a colony of cars passing fast by us and continuing on their way down to the sea. According to one of the cars going in the center we understand what was going on in the village. The car in the middle of the going colony was the burial car transporting inside a coffin with a dead man. I hardly made to take one or two photos of the colony or rather of backs of last cars. Obviously, this was last faraway with a dead.

The Fig.6: There was this specimen of Carica papaya in a garden on the opposite side of the road.
Madeira, on October 2016. Taken with my smart phone.
Obr.6: V jedné zahradě na opačné straně silnice byl tento exemplář papáji melounové (Carica papaya).
Madeira, říjen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Since that time wherever we encountered on the color paper pieces hanging on thin ropes and decorating a house or a garden in Madeira (one next case only I think) we deciphered it like a symbol of last things of the man.

The Czech Version

Z mých vzpomínek na Madeiru

The Fig.7: It was a pastoral landscape with the white small belfry at a distance.
There was a dense growth under our view. The plant grew like a weed there rather
than a cultivated one by purpose. Often I encountered this species both in Madeira
and in Tenerife. You can see it in our gardens here, too. It is a very toxic plant forming
dense growths. It names Ricinus communis of Euphorbiaceae the family. Its bushy
growth is rightly in front of your eyes on  the picture. Madeira, on October 2016. Taken
with my smart phone.
Obr.7: Byla to idylická krajina s tou bílou zvoničkou v dálce. Pod naší vyhlídkou byl
hustý porost. Ta rostlina tam rostla spíš jako plevel než účelově pěstovaná. Často jsem
se s tímto druhem potkával na Madeiře i na Tenerife. Tady ji také můžete spatřit v našich
zahradách. Je to rostlina velice jedovatá, která vytváří husté porosty. Jmenuje se skočec
obecný (Ricinus communis) z čeledi pryšcovitých (Euphorbiaceae). Na obrázku je její
křovinatý porost přímo před vašimi zraky. Madeira, říjen 2016. Pořízeno mým chytrým
mobilem.
Napříč ostrovem, z jihu na sever

The Fig.8: Something like a stop in the Paradise. While my attendants were taking
a rest on benches I was photographing this view of the sea on the north side of
Madeira. Madeira, on October 2016. Taken with my smart phone.
Obr.8: Něco jako zastávka v Ráji. Zatímco moji společníci odpočívali na lavičkách,
fotil jsem tento pohled na moře na severní straně ostrova. Madeira, říjen 2016. Pořízeno
mým chytrým mobilem.

Tohle byla jedna z našich prvních delších jízd pronajatým autem řízeným Vendou během pobytu na Madeiře. Když už bylo moře severní strany na dohled, zastavil Venda auto u jednoho odpočívadla vedle silnice. Odpočívadlo bylo nedaleko pod vesnicí s úžasnými výhledy po okolní hornaté krajině.

The Fig.9: The white belfry at the closer view. It was a half past noon. Madeira, on October 2016.
Taken with my smart phone.
Obr.9: Bílá zvonice v bližším pohledu. Bylo půl jedné. Madeira, říjen 2016. Pořízeno mým
chytrým mobilem.
Chvíli před naší zastávkou na odpočívadle jsme projížděli vesnicí opodál nad parkovištěm. Když jsme vsí projížděli, mohli jsme zahlédnout dům se zahradou zdobené girlandami barevných papírků visících na tenkých šňůrách. Podél domu parkovalo více vozů. Možná nějaká oslava nebo svatba pomysleli jsme si. Ale ten obraz zůstal za námi v jedoucím autě během chvíle. Na chvíli jsme na ten výjev zapomněli.

The Fig.10: This bush penetrated with its branches through bars of a garden´s fence. Its flowers
were fading away. I had met it in Tenerife already on August 2016, then it had been in full flower in
a park of Santa de la Cruiz the city. Its Latin name is Callistemon citrinus, its English name is
"Crimson Bottle-Brush". It belongs to Myrtaceae the family.Madeira, on October 2016. Taken with my
smart phone.
Obr.10: Tento keř pronikal větvemi skrze mříže plotu jedné zahrady. Jeho květy uvadaly. Setkal jsem se
s ním už na Tenerife v srpnu 2016 v jednom parku metropole Santa de la Cruiz. Jeho latinský název je
Callistemon citrinus (česky železník, nitkokvět, kalistemon). Patří do čeledi myrtovitých (Myrtaceae).
Madeira, říjen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

O chvíli později nás upoutal výstřel či něco podobného. Ten zvuk přicházel z vesnice. Současně jsme mohli spatřit obláček, který se zvolna rozptyloval ve vzduchu nad levou stranou údolí (ve směru naší cesty k moři). Obláček jsem dokázal zachytit chytrým mobilem. Můžete si ho prohlédnout na mém obrázku (obr.4). Po prvním následoval ještě jeden výstřel a údolí opět upadlo do svého obvyklého hluboce uctivého ticha. Výstřely jsme si spojovali s oslavou ve vesnici. Další střílení se nekonalo a my si dál užívali krásy místa.

The Fig.11: This beautiful plant was in full flower in the course of our stay at the island. Often we
could see it alongside local roads. I have presented it in one of my previous posts already. But then
I did not know its name. Thanks to a kind help of Mr. Grulich, an excellent expert in the tropical
and subtropical flora, mediated by my friend Adam Majer now I can introduce it to you: The plant
is Amaryllis belladonna belonging to Amaryllidaceae the family.One of its Portugal name is Meninas
Para Escola
(girls going to school) because the plant blooms in the time when girls in their pink uniforms
start the new school year (source: Wikipedia). Madeira, on October 2016. Taken with my smart phone.
Obr.11: Tahle krásná rostlina naplno kvetla v době našeho pobytu na ostrově. Často jsme ji mohli vidět
podél místních silnic. Uvedl jsem ji už v jednom z předešlých postů. Ale tehdy jsem neznal její jméno. Díky
laskavé pomoci pana Grulicha, vynikajícího znalce tropické a subtropické flory, zprostředkované přítelem
Adamem Majerem, vám ji teď mohu představit: Je to Amaryllis belladonna patřící do čeledi amarylkovitých
(Amaryllidaceae). Jeden z jejích portugalských názvů je Meninas Para Escola (dívky jdoucí do školy), neboť
rostlina kvete v čase, kdy dívky ve svých růžových uniformách začínají nový školní rok (zdroj: Wikipedia).
Madeira, říjen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem. 

Uplynul nějaký čas, když v tom jsme mohli pozorovat kolonu aut, která kol nás rychle projížděla a pokračovala dál svou cestou dolů k moři. Podle jednoho z vozů jedoucího uprostřed jsme pochopili oč se ve vesnici jednalo. Auto uprostřed jedoucí kolony byl pohřební vůz, který uvnitř převážel rakev s nebožtíkem. Sotva jsem stačil pořídit pár fotek kolony či spíše zadků posledních vozů. Očividně to bylo poslední sbohem se zesnulým.

The Fig.12: This was my first encounter with Amaryllis belladonna. This shot and the previous one
were taken not too far away from our preceding stop. Madeira, on October 2016. Taken with my
smart phone.
Obr.12: Tohle bylo mé první setkání s Amaryllis belladonna. Tento snímek a předešlý byly pořízeny
nepříliš daleko od naší předcházející zastávky. Madeira, říjen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Od té doby, kdekoliv jsme na Madeiře narazili na barevné papírky visící na tenkých šňůrách a zdobící nějaký dům nebo zahradu (myslím, že jen jeden další případ), dešifrovali jsme to jako symbol posledních věcí člověka.

Žádné komentáře:

Okomentovat