čtvrtek 2. února 2017

The English Version

My Memories of Tenerife

The Fig.1: Several specimens of Schefflera actinophylla of Araliaceae the family grew together
with other trees and plants in a park nearby a black beach. I was attracted with its red spikes. Tenerife,
on August 2016. Taken with my smart phone.
Obr.1: Několik exemplářů schefflery paprskolisté (Schefflera actinophylla) z čeledi prodarovitých
(Araliaceae) rostlo spolu s jinými stromy a rostlinami v jednom parku poblíž černé pláže. Upoutala
mě její červená květenství. Tenerife, srpen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

How I Encountered The Octopus Tree

At the present times my stay at work has been prevailing (a sad message to me). I have been at work more than at home. No wonder then that the time for my posts have been shorter than it might be and this has been why my latest post has been no long story.

The Fig.2: While I was searching in our immediate surroundings, my son Robert
was sitting in an outdoor roofed garden of a restaurant. Of course, my smart phone
was ready to photograph. Tenerife, on August 2016. Taken with my smart phone.
Obr.2: Zatímco já pátral v našem bezprostředním okolí, syn Robert seděl ve
venkovní zastřešené zahrádce jedné restaurace. Samozřejmě, že můj chytrý mobil byl
připraven fotit. Tenerife, srpen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

This memory corresponds with our visit of one of the black beaches. While Robert (my son) was sitting under an outdoor roofed garden of a restaurant I was searching in our immediate surroundings with my smart phone ready to photograph.

The Fig.3: Scheffleria actinophylla is an imigrant thanks to the man coming from
far Papua New Guinea and Australia. As you can see apparently it has been prosperous in Tenerife.
More spikes at the closer view. Tenerife, on August 2016. Taken with my smart phone.
Obr.3: Schefflera paprskolistá (S. actinophylla) je imigrant díky člověku, neboť pochází z daleké Papui
Nové Guineje a Austrálie. Jak vidíte, zjevně se jí na Tenerife daří. Více květenství v bližším pohledu.
 Tenerife, srpen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Suddenly I noticed a bizarre looking tree of which shots are accompanying this text. It grew together with other trees and plants in a park nearby the beach. I did not know its name but a time later I learnt its name and more about it at my home background with a solid botanic literature. The Englishmen call it the Octopus Tree or the Umbrella Tree. And as I am looking at my photos I can confirm the aptness of these names.

The Fig.4: Younger spikes of Schefflera actinophylla may resemble a mollusc with more arms. The
same holds good for its leafy arrangement. Perhaps hence the English name for this tree: The Octopus
Tree. Tenerife, on August 2016. Taken with my smart phone.
Obr.4: Mladší květenství Schefflery paprskolisté (S. actinophylla) mohou připomínat měkkýše s více
rameny. Totéž platí o jejím uspořádání listů. Možná odtud anglické jméno The Octopus Tree (v mé
české interpretaci "chobotničník"). Tenerife, srpen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem. 

As my photos recorded the Octopus tree was flowering at the time of our first encounter. You can find more botanic information of it under the photos.

The Czech Version

Mé vzpomínky na Tenerife

The Fig.5: Many small red flowers are tightly clustered alongside the long axes of the spikes. A
closer view of the flowering specimen of Schefflera actinophylla. Tenerife, on August 2016. Taken
with my smart phone.
Obr.5: Mnoho malých rudých květů je těsně nahloučeno podél os květenství. Bližší pohled na
kvetoucí exemplář Schefflery paprskolisté (S. actinophylla). Tenerife, srpen 2016. Pořízeno mým
chytrým mobilem.
Jak jsem potkal chobotničník

V současnosti převládá můj pobyt v práci (pro mne smutná zpráva). Jsem v práci víc než doma. Není tedy divu, že čas na mé posty je kratší než by snad být mohl, a proto můj nový post není dlouhý příběh.

The Fig.6: Comfortably I could photo this lizard from our sittings in the restaurant´s garden next to
a black beach. Tenerife, on August 2016. Taken with my smart phone.
Obr.6: Pohodlně jsem mohl fotit tuhle ještěrku z našeho sezení v zahrádce restaurace vedle černé
pláže. Tenerife, srpen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Tahle vzpomínka se vztahuje k naší návštěvě jedné z černých pláží. Zatímco Robert (můj syn) seděl pod venkovní zastřešenou zahrádkou restaurantu, já jsem pátral po bezprostředním okolí s chytrým mobilem připraveným k focení.

The Fig.7: In this moment the lizard saw something interesting on the top of the stony wall. Tenerife,
on August 2016. Taken with my smart phone.
Obr.7: V této chvíli ještěrka spatřila něco zajímavého na vrcholu kamenné zdi. Tenerife, srpen 2016.
Pořízeno mým chytrým mobilem.

Pojednou jsem si všiml bizarně vyhlížejícího stromu, jehož snímky tento text doprovázejí. Rostl spolu s jinými stromy a rostlinami v parku poblíž pláže. Neznal jsem jeho jméno, ale o nějaký čas později jsem jeho jméno a více o něm zjistil v domácím zázemí se solidní botanickou literaturou. Angličané mu říkají The Octopus Tree (odtud mé "chobotničník") nebo The Umbrella Tree (něco jako "deštníkovec"). A jak se na své fotky dívám, mohu výstižnost těch názvů potvrdit.

The Fig.8: A view of the sea through flags, street lamps and young yuccas. Tenerife, on August
2016. Taken with my smart phone.
Obr.8: Pohled na moře přes vlajky, pouliční lampy a juky. Tenerife, srpen 2016. Pořízeno mým
chytrým mobilem. 

Jak mé fotky zaznamenaly, chobotničník v době našeho prvního setkání kvetl. Pod fotografiemi o něm můžete najít další botanické informace.

Žádné komentáře:

Okomentovat