středa 16. dubna 2014


The Wild Šárka Valley with the Šárecký Brook flowing through it.

It Is High Time To Express My Opinion (II)
The Story with a Watcher

It was many years ago. Then I was a member of The Czechoslovak Botanical Society. I owned a special botanical card allowing me to visit to places prohibited to ordinary people. My goal was the Šárecké Valley in the periphery of Prague with a lot of interesting and rare plants and animals. The Valley passes among high rocks. The most interesting flora and fauna of this area occur on tops and speedy walls of these rocks.
When I arrived at the place I started slowly climbing up a speedy rocky wall to the top of one high rocky hill. I was climbing up and observing plants growing around me. I was in the middle of the climbing when I heard a voice from a path leading under me along the foot of my rocky hill also to its top. I turned my head and I saw a young boy standing on the path. He asked me: "Why can´t you walk on this path?!"
The Divoká Šárka Valley. The yellow flowers on the speedy rocky wall belong to Aurinia saxatilis.

It turned out he was a watcher of this area, he was a member of a wild conservation society. When he found who I was and what my interests were there he accepted me and soon we become friends. He was very willing and he showed me various local rarer plants and bushes. He knew them but as I was acquainted with him more and more I saw that he knew good only this place, the wider biological knowledge was Greek to him. I could observe that he was considerably simple-minded but he behaved to me very kindly and friendly. Mostly he told me about troubles he and his mates had experienced with voyeurs there. Voyeurs armed with expensive telescopes and bottles of alcohol have spied loved couples. They have used tops of the rocky hills there for their good views while loved couples have been naively convinced that they´ve found private places, that they haven´t been observed by somebody else during their loving plays. He told me how the voyeurs polluted the locality with their empty bottles and other junk and more some of the bottles become traps for rare small rodents. I felt that he prefered exciting events with the voyeurs than any love of the Nature, I think this adventurous element was more substantial than the Nature under his control. Surely he had to feel himself as an American ranger. He wore an uniform and he was appointed to keep watch for this locality, he was an important person. Something like helpers of the former police here: they used to be more important than policemen!
Before we parted I invited him to our flat where I lived with the rest of my family. Once he was there. We talked about many things but there wasn´t anything to stimulate his other visits. Since that time I´ve never seen him.

Suddenly there have been appearing the important persons - the custodians - in the areas with rare plant and animal species. The best experts have established new wilderness areas. Reserves have resembled concentration camps before an important visit. But I think that to call them conservation camps is
better. Two groups have developed in the society: The devoted and The undevoted. The devoted can say to the undevoted what they can and can´t do. They can give penalties to the undevoted. The Wild Nature under control. Some of reserves you can visit to with a guide only. Trips to areas like these are no attraction to me. I´d like to be alone there, I´d like to know these places by myself.
But so called the wild Nature has been institutionalized.

To be continued.


The Czech Version

Nejvyšší čas vyjádřit svůj názor (II)
Historka se strážcem

Bylo to před mnoha lety. Tehdy jsem byl členem Československé Botanické Společnosti. Měl jsem zvláštní botanický průkaz, který mi umožňoval navštěvovat místa běžným lidem zakázaná. Mým cílem bylo Šárecké údolí na periférii Prahy se spoustou zajímavých a vzácných rostlin a zvířat. Údolí prochází mezi vysokými skalami. Nejzajímavější flora a fauna této oblasti se vyskytuje na vrcholcích a strmých stěnách těchto skalisek.
Když jsem na místo dorazil, začal jsem zvolna vystupovat strmou skalní stěnou k vrcholu jednoho skalnatého kopce. Stoupal jsem a pozoroval rostliny rostoucí kolem mě. Byl jsem v polovině výstupu, když jsem zaslechl hlas z pěšiny vedoucí pode mnou podél úpatí mého skalnatého kopce rovněž k jeho vrcholu. Obrátil jsem hlavu a spatřil jsem mladého kluka stojícího na pěšině. Zeptal se mě: "Proč nemůžete jít po téhle pěšině?!"
The Divoká Šárka Valley. Yellow blooming Aurinia saxatilis.

Ukázalo se, že je strážcem té oblasti, byl členem nějakého spolku na ochranu přírody. Když zjistil, co jsem zač a jaké tam mám zájmy, přijal mě a brzy jsme se stali přáteli. Byl velmi ochotný a ukazoval mi různé místní vzácnější rostliny a keře. Znal je, ale jak jsem se s ním stále více seznamoval, viděl jsem, že dobře zná jen to místo, širší biologické znalosti pro něj byly španělskou vesnicí. Mohl jsem pozorovat, že je poměrně prostoduchý, ale ke mně se choval velmi laskavě a přátelsky. Převážně mi vykládal o potížích, které tam on a jeho druhové zažívali se šmíráky. Šmíráci vybavení drahými dalekohledy a lahvemi s alkoholem špehovali zamilované párečky. Využívali vrcholy skalnatých kopců pro dobré výhledy, zatímco zamilované párky byly naivně přesvědčeny, že vyhledaly soukromí, že je během jejich milostných hrátek nikdo jiný nepozoruje. Vyprávěl mi, jak tito voyeři znečišťují lokalitu prázdnými lahvemi a jiným odpadem a navíc se některé z lahví stávají pastmi pro vzácné malé hlodavce. Měl jsem dojem, že před jakoukoliv láskou k přírodě dává přednost vzrušujícímu dění, myslím, že tento dobrodružný prvek byl podstatnější než příroda pod jeho dohledem. Určitě se musel cítit jako americký ranger. Na sobě měl stejnokroj a byl určen hlídat tuto lokalitu, byl důležitou osobou. Něco jako pomocníci bývalé zdejší policie: Bývali důležitější než policajti!
Před rozloučením jsem ho pozval do bytu, kde jsem bydlel se zbytkem své rodiny. Jednou tam byl. Mluvili jsme o mnoha věcech, ale nedostavilo se nic, co by jeho další návštěvy povzbudilo. Od té doby jsem se s ním už nikdy nesetkal.
The Fern: Polypodium vulgare

V oblastech se vzácnými rostlinnými a živočišnými druhy se najednou objevují důležité osoby - dozorci. Nejlepší odborníci ustavují nové přírodní rezervace. Rezervace se podobají koncentračním táborům před významnou návštěvou. Ale myslím, že nazývat je konzervační (záchovné) tábory je lepší.Ve společnosti se tvoří dvě skupiny: zasvěcení a nezasvěcení. Zasvěcení mohou nezasvěceným říkat co mohou a nemohou dělat. Mohou nezasvěceným udělovat pokuty. Volná příroda pod dozorem. Některé rezervace můžete navštívit pouze s průvodcem. Výlety do podobných oblastí mě nijak nepřitahují. Rád bych tam byl sám, rád bych tato místa poznával sám o sobě. Avšak tzv. divoká příroda byla institucionalizována.

Pokračování příště.

Žádné komentáře:

Okomentovat