čtvrtek 18. září 2014

Any new law, Mr. Newton?
The English Version

Any new law, Mr. Isaac Newton?

It has been said that sir Isaac Newton got the idea of his laws of the gravity when he sat under an apple tree and one of its fruitful fruits fell on his smart head. Well, an accident event wishes to the prepared as L. Pasteur has claimed or maybe it has been anybody else but this predication has been stored in my memory with his name.
I don´t know if the Newton´s story is right or wrong, there have been many similar stories in the science itself, not only in the physics. We may say that also the science has had its own fairy tales and myths, especially about the ways how something new has been known or how some new original knowledge to the textbooks has been discovered.
In fact, this has been the history of the science, the history of scientific discovers. And, as we´ve known very well, in general the history itself has always been distorted according to present establishments and modern trends.

Whether the story with the apple has been true or not, whether sir Isaac Newton has written about it (so that we´ve had a writing document of it) or not, it has seemed that to discover a rule, a law, a fundamental theory or so hasn´t been possible to plan perfectly. Instead to be successful in his solution or his new knowledge a man (or a scientist if you want) must be tuned up at the right wave or he must be concentrate on a problem maximally. Of course, he must own the right portion of the grey matter in his head too.

The scientists as well as the artists have been like the fishmen with their rods on banks of rivers, lakes and ponds. They´ve been sitting for all the long hours on the banks and observing their corks floating on water surface. Seldomly they´ve caught a big fish, the more often they´ve caught a small fish or an old boot and the most often they´ve returned to their homes with no fish. But they´ve never given it up and they´ve come back to the waters again and again. They haven´t ceased trying any new methods how to be more succesful nex time, they haven´t ceased thinking of their matter. They´ve had no idea of what has happened under the water surface actually, they´ve had only indirect clues to it. And sometimes, simply said, they´ve been lucky. They´ve never ceased to believe in their big fish.

The scientists can´t plan their discovers, they can believe in them only and they can increase a bit the probabilities of their realizations.The God of the scientists has been the Discover, that is the believe in the new knowledge.
Try to plan the solution of the question if there has been a life after our death or not for next year when the mankind hasn´t been able to anwer to it from the time of its origin. Try to plan a discover of a new species of a plant for the next month. You can plan similar discovers but the only thing you can do is to believe in a luck coincidence. Indeed, you needn´t be a scientist, you know as it has gone when you´ve tried to plan your everyday life. Not all your plans have always been fulfilled.

I´ve disliked the modern plants for discovers where they´ve relied on the huge collective concetrations of the smart and clever heads. I think they´ve been good for the applied searches, not for the basic ones.
I´ve liked the key thoughts producted by individual heads on the base of various bizarre ways.
I think that I. Newton was aware of the impossibility to plan discovers. His story with the apple has been a nice example how to express this fact.


The Czech Version

Nějaký nový zákon, pane Isaacu Newtone?

Isaaca Newtona prý myšlenka na jeho gravitační zákony napadla, když seděl pod jabloní a jeden z jejích zrarých plodů mu spadl na chytrou hlavu. Inu, nahodilá událost přeje připraveným, jak prohlásil L. Pasteur nebo možná to byl někdo jiný, ale tento výrok mám v paměti uskladněn s jeho jménem.

Nevím, je-li Newtonův příběh správný či chybný, ve vědě samé, nejen ve fyzice, existuje tolik podobných příběhů. Snad můžeme říci, že také věda má vlastní pohádky a mýty, zvláště o způsobech, jak bylo něco nového poznáno či jak byla nějaká nová původní znalost objevena pro učebnice.
Tohle je vlastně historie vědy, historie vědeckých objevů. A jak dobře víme, historie obecně je vždy zkreslována podle současných státních zřízení a módních trendů.

Ať je historka s jablkem pravdivá nebo ne, ať o tom sir  Isaac Newton napsal (takže o tom máme písemný doklad) či ne, zdá se, že objev nějakého pravidla, zákona, zásadní teorie či tak podobně není možné naplánovat dokonale. Namísto toho, aby byl ve svém řešení či nové znalosti úspěšný, musí být člověk (či vědec, chcete-li) vyladěn na tu správnou vlnu nebo se musí na problém maximálně soustředit. Ovšem, že musí v hlavě vlastnit správnou porci šedé hmoty.

Vědci a také umělci jsou jako rybáři se svými pruty na březích řek, jezer a rybníků. Vysedávají na břehu dlouhé hodiny a pozorují splávek na hladině vody. Velkou rybu chytí zřídka. Častěji chytí malou rybu nebo starou holínku a nejčastěji se domů vracejí bez ryby. Ale nikdy to nevzdávají a k vodě se vracejí zas a zas. Nikdy nepřestávají zkoušet nějaké nové metody, jak být příště úspěšnější, nikdy o své věci nepřestávají přemýšlet. Nemají žádnou představu o tom, co se pod hladinou aktuálně děje, mají k tomu jen nepřímá vodítka. A občas, prostě řečeno, mají kliku. Ve svou velkou rybu nikdy nepřestávají věřit.

Vědci objevy plánovat nedovedou, mohou v ně jenom věřit a trochu mohou zvyšovat pravděpodobnost jejich realizace. Bohem vědců je Objev, tj. víra v nové poznání.
Zkuste si naplánovat vyřešení otázky, jestli existuje život po smrti na příští rok, když na ni lidstvo není schopno odpovědět od doby svého vzniku. Zkuste si na příští měsíc naplánovat objev nové rostliny. Podobné objevy můžete plánovat, ale jediné, co můžete dělat, je věřit ve šťastnou shodu okolností. Ostatně, nemusíte být vědec, víte, jak to chodí, když se snažíte plánovat svůj každodenní život. Ne vždy se všechny vaše plány splní.

Nemám rád ty moderní fabriky na objevy, kde spoléhají na ohromné kolektivní koncentrace chytrých a bystrých hlav. Myslím, že jsou dobré pro aplikovaný výzkum, ne pro výzkum základní.
Myslím, že I. Newton o nemožnosti plánovat objevy věděl. Jeho historka s jablkem je pěkným příkladem toho, jak tento fakt vyjádřit.

Žádné komentáře:

Okomentovat