neděle 22. února 2015

Our TV stars: A. Goldflam (to the left) and Bolek Polívka (to the right).
The English Version

I Dislike Watching the TV

I haven´t watched our TV programs for several years. I stopped watching the TV when we removed to the present rented small half-house in Dolní Chabry (one of the Prague suburban sections). If I want to see some program I´ll find it on the Internet and I´ll watch it on my comp´s screen.
Now I haven´t watched the TV for seven or eight years. I´ve found that watching the TV has been a lost time. I think that the telly has been good for brainwashing only. We had a radio only in my childhood. The TV set came to our family much later. Then there was a long period of my watching the TV but listening to the radio and reading books were my first good foundations. They taught to me to imagine and to express myself, not to be superficial, to think of things.
When the TV period came I could watch its products with a very strong immunity system, my access to this medium was critical and sceptic already. In short I was lucky that my first sources of information didn´t come from the TV exclusively.

Our first TV had a black and white picture and it had two programs only. Today I can see that it was good rather than bad.
Unfortunately, today I can see one-sided influence of the colour TV with the huge offer of our and foreign programs on the poor heads of many people.
I´ve been able to record two periods of the TV in my life so far: The TV in the totalitarian regime and the TV after the Velvet Revolution here in Czech Republic. Both the two periods have had their drawbacks as well as their pluses. I can´t say that the first is better than the second and vice versa. Despite this lesser is more I think.

Our TV stars: O. Hejma (to the left), K. Šíp, H. Pavlowská.
The Czech Version

Nerad se dívám na TV

Už několik let naše TV programy nesleduji. Přestal jsem se na televizi dívat, když jsme se přestěhovali do současného pronajatého půldomku v Dolních Chabrech (jedna z pražských předměstských čtvrtí). Pokud se na nějaký program chci dívat, najdu si ho na Internetu a dívám se na něj na obrazovce svého kompu. Teď už se na TV nedívám sedm či osm let. Zjistil jsem, že sledování TV je ztráta času. Myslím, že koukání na TV je dobré jen k vymývání mozků. V mém dětství jsme měli jenom rádio. Televize přišla do naší rodiny mnohem později. Poté nastalo dlouhé období, kdy jsem TV sledoval, ale moje první dobré základy byly poslech rádia a četba knih. Naučily mě představovat si a vyjadřovat se, nebýt povrchním, přemýšlet o věcech.
Když nastalo období televize, mohl jsem její produkty sledovat se silným imunitním systémem, můj přístup k tomuto médiu byl už kritický a skeptický. Zkrátka, měl jsem kliku, že mé první info-zdroje nepocházely výlučně z TV.

Naše první TV měla ČB obraz a měla jenom dva programy. Dnes vidím, že to bylo spíš dobré než špatné.
Bohužel, dnes vidím jednostranný vliv barevné TV s ohromnou nabídkou našich a zahraničních programů na ubohé hlavy mnoha lidí.
Až dosud jsem v životě mohl zaznamenat dvě TV období: TV v totalitním režimu a TV po Sametové revoluci zde v České republice. Obě dvě období mají své stinné stránky a také svá plus. Nemohu říci, že první je lepší než druhé a vice versa. Vzdor tomu si myslím, že méně je více.

Žádné komentáře:

Okomentovat