sobota 23. dubna 2016

The English Version

The Fig.1: M.x soulangeana, flowers in detail. They are erect and robust.


On Magnolia x soulangeana in flower
or
When Water Lilies Flower on Trees

I like the magnolias and just now it is their time when they are in full flower here in my country. This year they have started flowering in the middle of April.

There are more species of this ancient genus. The most often cultivated magnolia in the Prague part where I live is no pure species. It is a hybrid created by Mr. Étienne Soulange-Bodin in 1820. First the hybrid flowered six years later (1827) and it was fertile (a Wikipedia source). É. Soulange-Bodin has died many years ago but his hybrid has survived till our times and it has seemed that its favor has been increasing in various Prague parks and private gardens.

The Fig.2: M.x soulangeana, one would say that water
lillies or lotuses flower on the tree.
A couple days before I passed through streets of Dolní Chabry (the name of the Prague part where I live) and I did not forget to take my Canon. My plan was to take some pictures of this hybridized magnolia if I saw it in private gardens on my way.

Well, I passed by three specimens in flower in total. Two of them has had the most often form of a low bush or a young tree. You can tell a trunk from a crown hardly. The third has been growing nearby the house where I have lived and this specimen has been a true tree. You can differ its naked tall trunk from its crown consisting of branches. And its branches must be very resistant because they bear a great weigh of robust flowers. The density of flowers on each branch is very high.
The Fig.3: While massive flowering occurs leaves start germinating only
with this hybridized magnolia.

Whenever I have seen Magnolia x soulangeana (its name in Latin) in flower I have always evoked a strange idea of flowering water lilies in a tree crown. Really, there is a resemblance in size as well as in color between them. But as soon as we would go into details this resemblance would loss its effect.
The flower morphology of the magnolias is much simpler than the one of the water lilies. Botanists place the magnolias into the very beginning of the plants of which seed is covered with an encasement. In the taxonomy terms the magnolias open the Magnoliophyta division and the Magnoliopsida class or Dicotyledonae, i.e. the plants germinating with two cotyledons.
The Fig.4: The flower corolla consists of so called tepals,
the term used by botanists if the calyx is missing.

Thank to Mr. É. Soulange-Bodin we can enjoy the beauty of this flowering hybrid every spring. The phenomenon does not last for a long time. The flowers goes away very fast. Their tepals create wide circles under their bushes or trees. Their white and pink coloration gets into a cocoa hue on the ground. Only then leaves start to grow. From time to time we can observe one or two late flowers lost in foliage during summer but the massive flowering is always the matter of the early spring time.

I suppose you would like to know what species are the parents of this hybridized magnolia. Neither of them shows so pompous flowers as their child does. The first is Magnolia denudata and the second is Magnolia liliiflora.
The Fig.5: The pink coloration of tepals is concentrated at the base
including the central and lateral nerves.

The odour of M. x soulangeana flowers is sweet and heavy or opiate. Some people dislike it. It can cause a headache. I think it to be pleasant but I have never spent a longer time by sitting on a bench in an immediate vicinity of a flowering specimen so far. If yes, maybe my opinion would be different.

A comment on photos in this post:

I took three specimens of this hybrid in total. The Fig.10 belongs to the first of them. The Fig.9 and the Fig.8 show the second young plant and the rest of the photos is devoted the third specimen, maybe the oldest specimen of M. x soulangeana in Dolní Chabry.


The Czech Version


The Fig.6: This M.x soulangeana grows in a private garden nearby the place where I live.
This specimen must be one of the oldest ones in this Prague part because it forms a clear tree.
Most of the other specimens in this Prague suburb is represented rather by bushes or young trees than adult trees.O šácholanu Soulangeovu (Magnolia x soulangeana) v květu
aneb,
když na stromech kvetou lekníny

Mám magnolie rád a právě teď je doba, kdy jsou v mé vlasti v plném květu. Letos začaly kvést uprostřed dubna.
The Fig.7: A part of the tree crown of the specimen on the Fig.6.


Existuje více druhů tohoto starobylého rodu. Nejčastěji pěstovaná magnolie v pražské čtvrti, v níž bydlím, není čistý druh. Je to kříženec vytvořený panem Étiénnem Soulange-Bodinem v r. 1820. Kříženec poprvé kvetl o šest let později (1827) a byl plodný (zdroj z Wikipedie). É. Soulange-Bodin už mnoho let nežije, ale jeho hybrid přežívá do našich časů a zdá se, že jeho obliba v pražských parcích a soukromých zahradách vzrůstá.

Před pár dny jsem procházel ulicemi Dolních Chaber (název pražské čtvrti, kde bydlím) a nezapoměl jsem si vzít svůj Canon. Měl jsem v plánu pořídit nějaké obrázky této zkřížené magnólie, pokud cestou její formy uvidím.
The Fig.8: A younger specimen. Flowers go away fast and
their tepals cover the ground like fallen angels.

Celkem jsem prošel kolem tří vzorků v květu. Dva z nich mají nejčastější formu nízkého keře či mladého stromku. Sotva dokážete rozlišit kmen od koruny. Třetí roste nedaleko od domu, kde bydlím a tento vzorek je pravý strom. Můžete jeho holý vysoký kmen odlišit od koruny sestávající z větví. A jeho větve musí být velmi odolné, protože nesou velkou váhu robustních květů. Hustota květů na každé větvi je velmi vysoká.

Kdykoliv vidím šácholan Soulangeův (Magnolia x soulangeana latinsky) v květu, pokaždé si vybavuji podivnou představu o kvetoucích leknínech v koruně stromu. Opravdu je mezi nimi ve velikosti a také ve zbarvení jistá podobnost. Ale jakmile bychom zašli do detailů, tato podobnost by ztratila na účinku. Květní morfologie magnolií je mnohem jednodušší než květní morfologie leknínů. Botanici řadí magnolie na samý začátek rostlin, jejichž semena jsou kryta obalem. Taxonomicky magnolie zahajují oddělení krytosemenných rostlin (Magnoliophyta) a třídu rostlin dvouděložných (Magnoliopsida) nebo Dicotyledonae, tj. rostlin dvouděložných klíčících dvěma dělohami.

Díky panu Soulangeovi se můžeme těšit krásou tohoto kvetoucího křížence každé jaro. Ten jev netrvá dlouho. Květy rychle vadnou. Tepaly pod svými keři či stromy vytvářejí široké kruhy. Jejich bílé a růžové zbarvení dostává na zemi kakaový odstín. Teprve pak začínají růst listy. Občas můžeme během léta pozorovat pár pozdních květů ztracených v olistění, ale hromadné kvetení je vždy záležitostí časného jara.
The Fig.9: The same young specimen as on the previous
photo.

Předpokládám, že byste rádi věděli, jací jsou rodiče této hybridní magnolie. Žádný z nich nevykazuje tak pompézní květy jako jejich dítě. První je šácholan olysalý (Magnolia denudata) a druhý je šácholan liliokvětý (M. liliiflora).

Vůně květů šácholanu Soulangeova (M. x soulangeana) je sladká a těžká či omamná. Někteří lidé ji nemají rádi. Může způsobit bolení hlavy. Já ji považuji za příjemnou, ale prozatím jsem nikdy nestrávil delší čas tím, že bych seděl na lavičce v bezprostřední blízkosti nějakého kvetoucího exempláře. Kdyby ano, možná bych měl jiný názor.

Popisky k obrázkům (Texts to pictures in Czech):

Obr.1.: Šácholan Soulangeův (Magnolia x soulangeana), květy v detailu. Jsou vzpřímené a robustní.

Obr.2: Šácholan Soulangeův (M. x soulangeana). Člověk by řekl, že na stromě kvetou lekníny nebo lotosy.

Obr.3: Zatímco probíhá masivní kvetení, listy u této hybridní magnolie teprve začínají rašit.

Obr.4: Květní koruna se skládá z tzv. tepalů, termín, který používají botanici, chybí-li kalich.

Obr.5: Růžové zbarvení tepalů se soustřeďuje při bázi včetně středního a bočních nervů.
The Fig.10: The first M. x soulangeana shot taken by my Canon on my way.
It decorates the place with its massive flowering.

Obr.6: Tento šácholan Soulangeův (M. x soulangeana) roste v soukromé zahradě nedaleko místa, kde bydlím. Exemplář musí být jedním z nejstarších v této pražské části, protože vytváří jasný strom. Většina z ostatních vzorků v tomto pražském předměstí je zastoupena spíše keři či stromky než dospělými stromy.

Obr.7: Část stromové koruny vzorku na obr. 5.

Obr.8: Mladší exemplář. Květy rychle vadnou a jejich tepaly pokrývají zem jako padlí andělé.

Obr.9: Stejný vzorek jako na předešlé fotografii.

Obr.10: První snímek šácholanu Soulangeova (M.x soulangeana) pořízený cestou mým Canonem. Zdobí místo hromadným kvetením.

Poznámka k fotografiím k tomuto postu:

Pořídil jsem celkově tři vzorky tohoto křížence. Obr.10 patří prvnímu z nich. Obr.9 a obr.8 ukazují druhou mladou rostlinu a zbytek fotografií je věnován třetímu vzorku, snad nejstaršímu vzorku šácholanu Soulnageova (M. x soulangeana) v Dolních Chabrech.

Žádné komentáře:

Okomentovat