čtvrtek 16. června 2016

The English Version

On The Cherry On My Birthday Cake

The Part Four and Last

The Remarkable Ophrys insectifera Once Again on (prevalently) 
the Background of My Palm and Arm
The Fig.1: One flower of Ophrys insectifera on the background of my palm. You can see that
its external tepals are yellow green in color while its three internal tepals form something like a moth
including its velvet wings, its head with antennae and its probe as well. This is why I would say that main
pollinator of the flowers must be some species of a moth rather than any other insect.
 But this is my speculation only.

When we left the shadowy wood our way continued on alongside the steep slope to our right side. The slope was open with a few of trees or bushes growing on it.
There was the highest concentration of Ophrys insectifera we could see in the smaller section.We found several especially beautiful plants of this species there. The most concentration of the plants was at the foot of the slope. There was a narrow path climbing the slope up and when we enjoyed the plants of Ohrys insectifera we took it. The higher we climbed the path up the lesser plants of this species we could observed.
The Fig.2: Three flowering plants of O. insectifera growing together. You can see the spiral
positions of the separate flowers on the axes of the flowering stems. By this way the flowers
show their moth like dummies out at all directions. 

But before than we left the place our magical botanist reappeared. We were examining the plants in more detail, I was photographing them and suddenly he was there again. He was passing by us without stopping and he was calling: "Next plants of Ophrys insectifera? Well, I counted 50 plants of this species already!" and he was away as fast as he appeared a while before.
The Fig.3: Top parts of the three plants of O. insectifera from the fig.2.

The way up was ended up by a next path leading horizontally under the top part of the slopes. We sat on its edge taking rest and viewing of the landscape under us. A while later we started to go back to the car.
We could not explore the whole terrain of the White slopes. We managed to see only one small part of many niches of this beautiful habitat rising up in the middle of the agricultural landscape. A good reason someday to go back there.

As for the orchids we found four species of them in the White slopes. By my estimate the population of Listera ovata was the most numerous of them. According to me the second place belongs to Ophrys insectifera, the third place gets Cephalanthera damasonium and the fourth place belongs to Orchis purpurea. The more robust plants the lesser their numbers. Also all the species grew in lower parts of the slopes or at their feet. If you want to see them and you are standing on a top of such a slope you must step the slope down to them. Top parts of the slopes are not their favorite places. This is my personal observations with this four orchids we found in the White slopes. My rules are derived from my personal observations and they need not be valuable in general but just this was what I observed there.

The Czech Version

O třešni na mém narozeninovém dortě

Část čtvrtá a poslední

Pozoruhodný tořič hmyzonosný (Ophrys insectifera) ještě jednou 
na (převážně) pozadí mé dlaně a paže
The Fig.4: A whole view of the three plants of O. insectifera on their natural background.

Když jsme opustili stinný les, pokračovala naše cesta podél strmé stráně po naší pravé straně. Stráň byla otevřená a rostlo na ní jen pár stromů a keřů. V tomhle menším úseku byla největší koncentrace tořiče hmyzonosného (Ophrys insectifera), kterou jsme mohli vidět. Tam jsme našli několik zvlášť nádherných rostlin tohoto druhu. Největší soustředění rostlin bylo na úpatí svahu. Byla tam úzká pěšina šplhající vzhůru do svahu, a když jsme si rostlin tořiče hmyzonosného (O. insectifera) užili, vydali jsme se po ní. Čím výš jsme pěšinou stoupali, tím menší počet tořičů jsme mohli pozorovat.

Ale dříve než jsme místo opustili, znovu se zjevil náš kouzelný botanik. Zrovna jsme si rostliny prohlíželi podrobněji, já jsem je fotil a nahle tam byl znovu. Procházel kol nás, aniž by zastavil a volal: "Další tořiče? Já jsem jich už napočítal na padesát!" a byl pryč stejně rychle jako se o chvíli dříve objevil.
The Fig.5: The flowers of Ophrys insectifera on the background of my arm evoke a gorget
with specially modified diamonds falling down from my invisible hand.

Cesta vzhůru končila další pěšinou vedoucí horizontálně pod vrcholovou částí svahů. Sedli jsme si na její okraj, abychom si odpočali a hleděli jsme do krajiny pod námi. O chvíli později jsme se vydali zpět k autu. Nemohli jsme prozkoumat celý terén Bílých strání. Zvládli jsme vidět pouhou jednu malou část z mnoha nik této krásné lokality, jež se zvedá uprostřed zemědělské krajiny. Dobrý důvod jednou se tam vrátit.
The Fig.6: The flowers of O. insectifera in more detail.

Pokud jde o orchideje, našli jsme z nich na Bílých stráních čtyři druhy. Podle mého odhadu nejpočetnější byla populace bradáčku vejčitého (Listera ovata). Druhé místo podle mne patří tořiči hmyzonosnému (Ophrys insectifera), třetí místo získává okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) a čtvrté místo patří vstavači nachovému (Orchis purpurea). Čím robustnější rostliny, tím menší jejich počet. Tyto rostliny také rostly v nižších částech strání či na jejich úpatích. Chcete-li je vidět a stojíte právě na vrcholu takového svahu, musíte za nimi sestoupit dolů. Horní pasáže svahů nejsou jejich oblíbeným místem. Toto jsou má osobní pozorování a nemusí být platná obecně, ale právě tohle jsem tam pozoroval.
The Fig.7: Our way up from the place of the highest concentration of the O. insectifera
population. Venda, one of my two colleagues, is stepping the path up higher above me. 

Česká verze popisků pod obrázky:

Obr.1: Jeden květ tořiče hmyzonosného (Ophrys insectifera) na pozadí mé dlaně. Vidíte, že jeho vnější okvětní plátky jsou žlutozelené, zatímco jeho vnitřní okvětní plátky (intratepaly) vytvářejí cosi jako můru včetně sametových křídel, hlavy s tykadly a také sosáku. Proto bych řekl, že hlavním oplylovačem těchto květů musí být spíš nějaký druh můry, než jakýkoliv jiný hmyz. Ale je to jen má spekulace.

Obr.2: Tři kvetoucí tořiči hmyzonosní (O. insectifera) rostoucí pohromadě. Vidíte spirální postavení jednotlivých květů na osách květních stvolů. Takto květy vystavují své můří atrapy ve všech směrech.

Obr.3: Vrcholové části tří rostlin tořiče hmyzonosného (O. insectifera) z obr. 2.
The Fig.8: A view of the surrounding landscape from the upper level of the slope
with an abundant occurrence of Ophrys insectifera at its lower level under us.

Obr.4: Celkový pohled na tři rostliny tořiče hmyzonosného (O. insectifera) na přirozeném pozadí.

Obr.5: Květy tořiče hmyzonosného (O. insectifera) na pozadí mé paže evokují řetěz se speciálně upravenými diamanty spadající z mé neviditelné ruky.

Obr.6: Květy tořiče hmyzonosného (O. insectifera) detailněji.

Obr.7: Naše cesta vzhůru od místa nejvyšší koncentrace populace tořiče myzonosného (O. insectifera). Venda, jeden z mých dvou kolegů, stoupá pěšinou výše nade mnou.

Obr.8: Pohled na okolní krajinu z hořejší úrovně svahu s hojným výskytem tořiče hmyzonosného (O. insectifera) v nižší úrovni pod námi.

Žádné komentáře:

Okomentovat