středa 1. června 2016

The English Version

On The Cherry on My Birthday Cake

The Part Two

Take some pictures of me together with
them!
The Fig.1: Have you ever seen any happier man? Me with two plants of
Orchis purpurea at the foot of the White slopes above Litoměřice-Pokratice
the town. (5.22.2016)

But the finding of Ophrys insectifera is not far the end of my narration. A next surprise was waiting for me at the foot of the slope where my son Robert found the most robust orchid of all we were able to find in this habitat. We could see several plants in full flower and each of them grew lonely in the terrain so that by this way their appearances elicited especially pompous impressions. Just in that time Orchis purpurea showed itself out in all its beauty.


As you can see on my pictures, this species of Orchis the genus has a dense inflorescence consisting of many smaller flowers almost arranged in a regular cylinder with an around nearer top. The plants stood in erect positions like the known beef eaters or soldiers with their tall brown and black bearskins on their heads standing in front of the Buckingham Palace or something like this. But we were not in London, we found ourselves in the very center of the habitat called the White Slopes rising up above Litoměřice-Pokratice the town in Czech republic, in my native country. Unlike the English beef eaters the bearskins of my plants could resemble the ones of the beef eaters with their form only but not with their coloration because, as you can see, the bearskins of my orchids were much more colorful with purple points or patterns on white tepals of each of their flowers. By this way all the flowers together evoked an impression of some very joyful beef eaters or hippies like beef eaters rather than the right ones. The plants looked like a color-guard of the Buckingham Palace of our Nature.
The Fig.2: Orchis purpurea in this stand of the Nature.

And who would not long for a shot or two with them?! I was no exception. You can see tourists to do the same with color-guards in various places in the world. Just in that moment Robert was testing the video recording of my new smart phone next to me. You can enjoy the first and short recording with one spike of Orchis purpurea in the main role on the screen as well as with my exciting voice speaking on the background.
The Fig.3: Flowers of Orchis purpurea in more detail.
Therefore I´m speaking in Czech let me translate freely for you what I´m speaking in my spontaneous and authentic babble: "...and then I would sit between them so that you could take pictures of me with them...." My son´s voice adds to my one: "....there are myriads possibilities....now our voices can be heard..." But I´m jumping into his word and saying: "Am I not unkempt? I must lick my hair down so that free strands of my hair could not be waving in the air.....Well, Vendy caught me very nicely with the Ophrys there,as my head was turning to it...." The recording was stopped here. Then I underwent the photographing procedure. I´d say that my hair is OK on the Fig.1. What do you think?

Look at the flowers on the picture of the numb. 5. This is my most detailed shot of them. Flowers of the orchids are not differentiated in a calyx and a corolla. They form no calyx. This is why botanists have a special term to this kind of flowers. In botanic terms points of the calyx are the sepals and points of the corolla are the petals. But if the calyx is not formed (it is not a matter of the orchids only, we can see it in different plants, too, a tulip is a good and notorious example) points of such a flower are named by botanists the tepals.
The flower of the orchids consists of six tepals arranged in two circles: the internal (3) and the external (3).
The Fig.4: A view of the surrounding agricultural landscape from
the top of the White slopes.
Now have a look at the fig.5 again. The external circle of O. purpurea is formed with the three deep purple tepals. You can see them in various positions (in profile, in semi-profile as well as from a front view) on the picture. The second half of the tepals is different. Obviously, they differs from the extratepals by both in shape and in color. The three intratepals are an astounding experimental material of the orchids. Almost I´d say they show a creative variability comparable to an immunity system. If you opened a special botanic book devoted to the orchids you could find a serial of variants of the intratepals of O. purpurea if it grows and flowers together with Orchis militaris in one time and in one habitat as it is presented in my open book on my table in front of myself (Procházka F., Velísek V.: The Orchids of Our Nature, Academia the Publishing House, 1983). The orchids can hybridize very readily in the frame of one genus as well as in the frame of different genera.
Our trio found only a few of plants of O. purpurea in the White slopes. The plants showed typical characters of its species.
The Fig.5: A path leading above a steep slope full of Ophrys insectifera growing
at its lower level.

If you find a flower in profile on the fig.5, then you may recognize a short round appendix on its back side. It is a spur and the spur is a part of the labium, the sixth most variable tepal of all. It is the widest and together with the two lateral near tepals plus with the three deep purple extratepals this flower provokes our imagination. You can see a lot of things in the flowers. My fantasy sees tiny fays in them. The fays don´t show their faces ´cause their heads are bent to their chests (maybe they are shy or so) so that you can see only their deep purple hair (the three extratepals). The labium is their wide skirt and the lateral near tepals are their slim arms. As long as my nose knows the flowers of Orchis purpurea product no extra odor. And when I observed the plants from a distance a play of the sunshine changed their deep purple hue almost in a golden brown one.


The Czech version

O třešni na mém narozeninovém dortě

Část II

Vyfoť mě spolu s nimi!
The Fig.6: I´m kissing this orchid tenderly. No new pollinator. Only a great
lover of the orchids.
I have sparked the Flora and the Nature only in my age. 
Ale nález tořiče hmyzonosného (Ophrys insectifera) není zdaleka konec mého vyprávění. Další překvapení na mě čekalo na úpatí stráně, kde syn Robert našel nejrobustnější orchidej ze všech, jež jsme v tomto prostředí dokázali najít. Mohli jsme pozorovat několik plně rozkvetlých rostlin a každá z nich rostla v terénu osaměle, takže tímto způsobem jejich vzhled vyvolával zvlášť okázalé dojmy. Právě v tom čase se vstavač nachový (Orchis purpurea) předváděl v celé své kráse.
The Fig.7: My closest view of flowers of Orchis purpurea. It is a good occasion to me
to describe a basic floral morphology of the orchids. You can find more in my text.

Jak můžete vidět na mých obrázcích, tento druh vstavače má husté květenství, které sestává z mnoha menších květů uspořádaných skoro v pravidelný válec se zaobleným užším vrcholem. Rostliny stály ve vzpřímených pozicích jako známí příslušníci či vojáci Britské Královské Stráže s vysokými hnědočernými čepicemi na hlavách stojící před Buckinghamským palácem či tak podobně. Ale my jsme nebyli v Londýně, nacházeli jsme se v samém středu lokality nazývané Bílé stráně, které se zvedají nad Litoměřice-Pokratice v České republice, v mé rodné zemi. Na rozdíl od anglických medvědářů (jedlíků hovězího, neboť tak zní doslovně překlad souslouví beef eaters), vysoké čepice medvědice mých rostlin mohly čepice anglických medvědářů připomínat jen svým tvarem, ale nikoliv zbarvením, protože, jak můžete vidět, vysoké čapky mých orchidek byly mnohem pestrobarevnější nachovými puntíky či vzory na bílých tepalech každé z jejich květů. Takto všechny květy pohromadě evokovaly spíše dojem nějakých velmi veselých medvědářů či hipíkovských medvědářů než medvědářů pravých. Ty rostliny vypadaly jako nějaká čestná stráž Buckinghamského paláce naší přírody.
The Fig.8: My unforgettable while with two plants of Orchis purpurea.

A kdo by nezatoužil po pár snímcích s nimi? Nebyl jsem výjimkou. Totéž vidíte dělat turisty s čestnými strážemi na různých místech ve světě. Právě v té chvíli Robert testoval videonahrávání mého nového chytrého telefonu vedle mě. Můžete si vychutnat první a krátkou videonahrávku s jedním květenstvím vstavače nachového (O. purpurea) v hlavní úloze na obrazovce a také můj vzrušený hlas na pozadí. Protože mluvím česky, dovolte, abych pro vás volně přeložil to, co říkám ve svém spontánním a autentickém blábolení: (v české verzi překlad zajisté uvádět nemusím). Zde byla nahrávka zastavena. Poté jsem podstoupil fotografickou proceduru. Řekl bych, že vlasy na obr.1 mám v pořádku. Co myslíte?

Podívejte se na květy na obr. č.5. Je to můj nejdetailnější záběr na ně. Květy orchidejí nejsou rozlišeny na kalich a korunu. Žádný kalich netvoří. Proto mají botanici pro tento typ květů zvláštní termín. Botanicky jsou cípy kalicha sepaly a cípy koruny petaly. Ale není-li vytvořen kalich (není to jen věc orchidejí, můžeme to vidět také u jiných rostlin, dobrým a notorickým příkladem je tulipán), cípy takového květu nazývají botanici tepaly. Květ orchidejí sestává ze šesti tepalů uspořádaných ve dvou kruzích: vnitřním(3) a vnějším(3).
Teď se podívejte na obr.5 znovu. Vnější kruh u vstavače nachového (O. purpurea) tvoří tři temně nachové tepaly. Na obrázku je můžete vidět v různých pozicích (v profilu, poloprofilu a také z čelního pohledu). Druhá polovina tepalů je odlišná. Očividně se od extratepalů liší tvarem i barvou. Tyhle tři intratepaly jsou úžasný experimentální materiál orchidejí. Skoro bych řekl, že vykazují tvůrčí proměnlivost srovnatelnou s imunitním systémem. Kdybyste otevřeli speciální botanickou příručku věnovanou ochidejím, mohli byste vyhledat řadu variant intratepalů u vstavače nachového (O. purpurea), jestliže roste a kvete spolu se vstavačem vojenským (O. militaris) v jednom čase a v jednom prostředí, jak je to uvedeno v otevřené knize na mém stole přede mnou (Procházka, F., Velísek, V.: Orchideje naší přírody, nakl. Academia, 1983). Orchideje se dovedou křížit v rámci jednoho rodu a také v rámci odlišných rodů.
Naše trio našlo na Bílých stráních jen několik málo rostlin vstavače nachového (O. purpurea). Rostliny vykazovaly typické znaky svého druhu.
The Fig.9: My kissing with Orchis purpurea in more detail.

Jestliže si na obr.5 najdete nějaký květ v profilu, pak snad dokážete rozpoznat krátký zaoblený přívěsek na jeho zadní straně. Je to ostruha a ta je součástí pysku, šestého nejvariabilnějšího tepalu ze všech. Je nejširší a spolu s oběma postranními tepaly a se třemi temně purpurovými extratepaly provokuje naši obrazotvornost. V těchto květech můžete spatřovat spoustu věcí. Má fantazie v nich vidí malinkaté víly. Ty víly neukazují své tváře, protože hlavy jsou skloněné k hrudím (možná jsou plaché či tak nějak), takže můžete vidět jen jejich temně purpurové vlasy (3 extratepaly) a postranní úzké tepaly jsou jejich štíhlé paže. Pokud můj nos ví, neprodukují žádnou zvláštní vůni. A když jsem rostliny pozoroval z určité vzdálenosti, hra slunečního svitu měnila jejich temně nachový odstín v odstín zlatohnědý.

České popisky k obrázkům:

Obr.1: Už jste někdy viděli šťastnějšího člověka? Já a dvě rostliny vstavače nachového (Orchis purpurea) při úpatí Bílých strání nad Litoměřicemi-Pokraticemi. (22.5.2016)

Obr.2: Vstavač nachový (O. purpurea) v tomto stánku přírody.

Obr.3: Květy vstavače nachového (O. purpurea) detailněji.

Obr.4: Pohled na okolní zemědělskou krajinu z vrcholu Bílých strání.

Obr.5: Pěšina vedoucí nad strmou strání plnou tořiče hmyzonosného (Ophrys insectifera), který roste v jeho nižší úrovni.

Obr.6: Líbám tuto orchidej něžně. Žádný nový opylovač. Jen velký milovník orchidejí. V mém věku se už dvořím jen flóře a přírodě.

Obr.7: Můj nejdetailnější pohled na květy vstavače nachového (O. purpurea). Pro mne dobrá příležitost popsat základní květní morfologii orchidejí. Více můžete najít v mém textu.

Obr.8: Moje nezapomenutelná chvíle se dvěma rostlinami vstavače nachového (O. purpurea).

Obr.9: Mé líbání se vstavačem nachovým (O. purpurea) ve větším detailu.


Žádné komentáře:

Okomentovat