středa 8. června 2016

The English Version

On The Cherry On My Birthday Cake

The Part Three

On Two Orchids Under Parasols


The Fig.1: A part of an inflorescence of Listera ovata. Several green flowers in detail.
The White slopes at Litoměřice-Pokratice, 5.22. 2016.

Not all of our orchids like open places exposed to the full sun rays. Some of them prefer shadowy places rather than to the sunny ones. They grow under canopies of trees and bushes, they prosper in a diffused light under their natural parasols.
The Fig.2: Listera ovata in its natural habitat. Green in green.
5.22. 2016

The large White slopes at Litoměřice-Pokratice the town in Czech republic have both the open terrains and the shadowy ones. The structure of the White slopes resembles an ancient very long dinosaur but you can see its long back only because its lower part is submerged under a surface of the surrounding agricultural landscape. Besides the sides of this very long monstrous fossil are wavy. And the waves together with the landings among them on their ways falling down to the surface of the agricultural land are forming manifold pockets, narrow small valleys and steep or the steeper slopes. This manifold terrain is covered with light woods alternating with sunny slopes.

The magical botanist, you have already known from the Part One of my narration, did not lie. When we finished photographing the first found plants of Ophrys insectifera and Orchis purpurea as well we set up walking a narrow path losing itself in a leafy small wood near the place where we found ourselves in that time. As soon as we entered into the light leafy wood to find the first plants of Cephalanthera damasonium took a while only. Of course, my vanguard announced its present there as the first one.
The Fig.3: Listera ovata, this green orchid including its
flowers consists of two leaves and of one slim spike.
5.22. 2016

The flower of this orchid is creme white in color with a yellowish hue around the mouth but it is hardly visible because it is almost hidden among all the six tepals. They are attached to each other very tightly forming by this way something like white helmets. Under parasols of natural tree crowns their white flowers evoked in my brain the helmet of the legendary knight Lancelot in more copies per a plant. The flowers have no spurs.

Even though this was my second meeting with this species in my life my pleasure was not lesser than the one with the two previous orchids. My first meeting with C. damasonium had occurred in the park of the mental hospital where I have been working till this time many years ago. But this story is worth to be depicted in a separate post. There are growing yet two next species of this genus in Czech republic but C. damasonium is the most abundant of them. Unfortunately, in the mean time I have seen the much rarer C. rubra and C. longifolia on various pictures or photos in various special botanic books only.


The fourth and last orchid we found in the White slopes above Litoměřice-Pokratice the town was my personal credit. This orchid is the most modest of all them. As you can see on my pictures it has only two oval leaves at its base and they stand in opposite horizontal positions to each other like a wide needle laying on the ground or a bit above it. Then find the two not too big leaves in other vegetation! But this task is easier if the plants are in blossom. Its flowering happens during May and June. In this time the plant forms its inflorescence.

The Fig.4: Two green spikes of Listera ovata the orchid in more detail.
5.22. 2016, The White slopes at Litoměřice-Pokratice the town.

It is coming up from the center between the two leaves. The flowering vertical or erect stem can be ten or fifteen cm tall and it is ended up with a long very near inflorescence. It consists of many tiny flowers tightly attached to the axis with their very short peduncles. According to me one of the most remarkable things with this orchid is that its mini flowers are green in color in the same way as its other parts. The pygmy flowers look like green miniatures made of a glassy material. Why not to invest the chlorophyll into the flowers, too? Due to the green pigment in its flowers this unnoticeable orchid can make use of the sun energy via them, too, as it is done by its other parts.

The Fig.5: One green spike of Listera ovata on the background of my palm.
5.22. 2016, The White slopes.
The flowers of this orchid have three basic functions: First, they are almost invisible in the surrounding vegetation, tell green from green in its natural habitat! Second, they fulfill their reproductive function and third, they are able to change molecules of water and carbon dioxid in sugars with the help of the sun rays and the photosynthetic cascades. You can see that the world of orchids is not only prodigal with colors and shapes. Also we can find some opposite examples in it. It seems to me that one of the best example of the most economical way of life is my fourth orchid from the White slopes: Listera ovata is its name in Latin. The plants of this species grew together with the plants of C. damasonium in the same shadowy habitat. Neither the flowers of L. ovata nor the ones of C. damasonium producted any marked odors perceivable to my sensor of smell.

To be continued

The Czech Version

O třešni na mém narozeninovém dortě

Část třetí

O dvou orchidejích pod slunečníky
The Fig.6: According to me this is the plant of the knight Lancelot. Why? Read more in my text.
Four plants of Cephalanthera damasonium. 5.22. 2016, the White slopes at
Litoměřice-Pokratice the town.

Ne všechny z našich orchidejí mají rády otevřená místa vystavená plným slunečním paprskům. Některé z nich dávají přednost spíše zastíněným místům než místům slunečným. Rostou pod baldachýny stromů a keřů, daří se jim v rozptýleném světle pod přirozenými slunečníky.
The Fig.7: A plant of C. damasonium. From time to time the flowers remain to be closed.
They can pollinate themselves.
5.22. 2016, the White slopes.

Rozlehlé Bílé stráně u Litoměřic-Pokratic v České republice mají terény otevřené i zastíněné. Struktura Bílých strání připomíná starobylého velmi dlouhého dinosaura, ale vy můžete vidět pouze jeho dlouhý hřbet, protože jeho spodní část je ponořena pod hladinou okolní zemědělské krajiny. Navíc jsou boky této velmi dlouhé a monstrózní fosilie zvlněné. A vlny dohromady s odpočívadly mezi nimi, jež na své cestě spadají dolů k hladině zemědělské půdy, vytvářejí rozmanité kapsy, úzká údolíčka a strmé nebo strmější stráně. Tento terén porůstají světlé listnaté hájky, jež se střídají s výslunnými svahy. 
The Fig.8: Cephalanthera damasonium with three closed
flowers. They have a yellowish hue due to the sun rays
penetrating through a hole in the natural parasols.
5.22. 2016, The White slopes.

Ten kouzelný botanik, kterého už znáte z první části mého vyprávění, nelhal. Když jsme skončili fotografování prvních nalezených rostlin tořiče hmyzonosného (Ophrys insectifera) a také rostlin vstavače nachového (Orchis purpurea), vydali jsme se po úzké pěšině, která se ztrácela v listnatém lesíku poblíž místa, kde jsme se právě v tom čase nacházeli. Jakmile jsme do světlého listnatého lesíku vstoupili, najít první rostliny okrotice bílé (Cephalanthera damasonium) trvalo jen chvilku. Samozřejmě, že jako první její tamní přítomnost oznámil můj předvoj. 

Květy této orchideje jsou krémově bílé s nažloutlým odstínem kol ústí, avšak to je skoro neviditelné, neboť je skryto mezi všemi šesti tepaly. Ty jsou k sobě navzájem těsně natisklé, čímž vytvářejí cosi jako bílé helmice. Jejich bílé květy pod přírodními stromovými slunečníky mi v mozku evokovaly přílbu legendárního rytíře Lancelota ve více kopiích na rostlinu. Květy jsou bez ostruh. 

I když to bylo moje druhé setkání s tímto druhem v životě, radost nebyla menší než radost u obou předešlých rostlin. Poprvé jsem se s okroticí bílou (C. damasonium) setkal v parku psychiatrické léčebny, kde dosud pracuji, před mnoha lety. Ale tenhle příběh stojí za vylíčení v nějakém samostatném postu. V České republice rostou ještě dva další druhy tohoto rodu, ale okrotice bílá (C. damasonium) je z nich nejhojnější. Bohužel, prozatím jsem okrotici červenou (C. rubra) a okrotici dlouholistou (C. longifolia) viděl pouze na různých obrázcích či fotografiích v různý speciálních botanických knihách.
The Fig.9: C. damasonium, an inflorescence in more detail. You can see the yellowish hue of
the labium with the lowest flower. 5.22. 2016, The White slopes.

Čtvrtá a poslední orchidej, kterou jsme našli v Bílých stráních nad Litoměřicemi-Pokraticemi, byla moje zásluha. Tahle orchidej je z nich ze všech nejskromnější. Jak vidíte na mých obrázcích, při bázi má pouze dva oválné listy a ty proti sobě navzájem stojí v horizontálních opačných pozicích jako nějaká široká střelka ležící na zemi nebo trochu nad ní. Pak najděte dva nepříliš velké listy v ostatní vegetaci! Ten úkol je však snazší, jestliže rostliny kvetou. Jejich kvetení probíhá během května a června. V této době rostlina tvoří květenství. Vyrůstá ze středu mezi oběma listy. Kolmý či přímý květní stvol může být vysoký asi 10 - 15 cm a je zakončen velmi úzkým a dlouhým květenstvím. To sestává z mnoha drobných kvítků těsně přitisklých k ose velmi krátkými květními stopkami.

The Fig.10: The lowest flower of C. damasonium on the previous picture in the closest detail.
5.22. 2016, The White slopes.
Podle mne, jednou z nejpozoruhodnějších věcí na této orchideji je to, že její minikvěty jsou zeleně zbarvené stejně jako její ostatní části. Trpasličí květy vypadají jako zelené miniatury vyrobené z nějakého sklovitého materiálu. Proč neinvestovat chlorofyl také do květů? Díky zelenému barvivu v květech tahle nenápaná orchidej může využívat sluneční energii také přes ně jako to provádí její ostatní části. Květy této orchideje mají tři základní funkce: Zaprvé jsou v okolní vegetaci téměř neviditelné, rozeznejte zelenou od zelené v jejím přirozeném prostředí! Zadruhé plní svou reproduktivní funkci a za třetí jsou schopné přeměňovat za pomoci slunečních paprsků a fotosyntetických kaskád vodu a oxid uhličitý na cukry. Vidíte, že svět orchidejí není jen rozmařilý barvami a tvary.
The Fig.11: The four beautiful plants of C. damasonium once again. Another view of
the same group as on the Fig.6. 5.22. 2 016, The White slopes.

Můžeme v něm také nacházet opačné příklady. Připadá mi, že jedním z nejlepších příkladů nejhospodárnějšího způsobu života je moje čtvrtá orchidej z Bílých plání. Jmenuje se bradáček vejčitý (Listera ovata). Rostliny tohoto druhu rostly pospolu s okroticí bílou (C. damasonium) na stejné zastíněné lokalitě. Ani květy bradáčku vejčitého (L. ovata) ani květy okrotice bílé (C. damasonium) neprodukovaly žádné výrazné vůně vnímatelné mým čichovým smyslem.

Česká verze textů pod obrázky:

Obr.1: Část květenství bradáčku vejčitého (Listera ovata). Několik zelených květů v detailu. Bílé stráně u Litoměřic-Pokratic, 22.5. 2016.

Obr.2: Bradáček vejčitý (L. ovata) ve svém přirozeném prostředí. Zeleň v zeleni. Bílé stráně, 22.5. 2016.

Obr.3: Bradáček vejčitý (L. ovata). Tato zelená orchidej sestává ze dvou listů a z jednoho štíhlého květenství.

Obr.4: Dvě zelená květenství orchideje bradáčku vejčitého (L. ovata) detailněji. 22.5. 2016, Bílé stráně u Litoměřic-Pokratic.

Obr.5: Jedno zelené květenství bradáčku vejčitého (L. ovata) na pozadí mé dlaně. 22.5. 2016, Bílé stráně u Litoměřic-Pokratic.

Obr.6: Podle mne je tohle rostlina rytíře Lancelota. Proč? Více si přečtěte v mém textu. Čtyři rostliny okrotice bílé (Cephalanthera damasonium), 22.5. 2016, Bílé stráně u Litoměřic-Pokratic.

Obr.7: Jedna rostlina okrotice bílé (C. damasonium). Občas zůstávají květy uzavřené. Umí se opylovat samy. 22.5. 2016, Bílé stráně.

Obr.8: Okrotice bílá (C. damasonium) se třemi zavřenými květy. Mají nažloutlý odstín díky slunečním paprskům pronikajícím nějakým otvorem v přírodních slunečnících. 22.5. 2016, Bílé stráně.

Obr.9: Okrotice bílá (C. damasonium), květenství detailněji. U nejspodnějšího květu můžete vidět nažloutlý odstín pysku. 22.5. 2016, Bílé stráně.

Obr.10: Nejspodnější květ okrotice bílé (C. damasonium) na předešlém obrázku v největším detailu.
22.5. 2016, Bílé stráně.

Obr.11: Čtyři nádherné rostliny okrotice bílé (C. damasonium) ještě jednou. Jiný pohled na tutéž skupinu jako na obr.6. 22.5. 2016, Bílé stráně.Pokračování příště

Žádné komentáře:

Okomentovat