neděle 9. dubna 2017

The English Version

My Free Memories of Madeira

The North West Coastline

The Fig.1: Vendy stopped the car in this parking lot. We wanted to examine the fascinating place
in a more detailed way out of the car. This is a back view at the east direction.
The North coastline of the island. Madeira, on October 2016. Taken with my smart phone.
Obr.1: Venda zastavil auto na tomto parkovišti. Chtěli jsme si to fascinující místo prohlédnout
podrobněji mimo auto. Tohle je zpětný pohled ve východním směru. Severní pobřeží ostrova.
Madeira, říjen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

To reach the north coastline of the island from the village named São Vicente took a short time. We spent a time in a resting place behind this village as you may recall from my previous narration where its name was not presented. Here I present it additionally. A slanted section of the road issued into a wider horizontal road leading alongside the north coastline. Vendy took a right turn driving our car at the north west direction.

The Fig.2: This is a forward view of the place where we got out of the car to look around the
surroundings. Our next way continued on at this direction. You can see several small houses with
gardens at a tight vicinity of the vertical high cliffs. This view evoked a similar one from my native
Prague, Czech republic, in my brain. If the sea surface to the right upper corner were Vltava the river
then I would think I am in some suburban Prague part of the Vltava´s deep and wide valley. Madeira,
The North coastline, on October 2016. Taken with my smart phone.
Obr.2: Tohle je dopředný pohled na místo, kde jsme vystoupili z auta, abychom se porozhlédli po
okolí. Naše další cesta pokračovala v tomto směru. Vidíte několik domků se zahrádkami v těsné
blízkosti kolmých vysokých srázů. Tento pohled vyvolal v mém mozku podobný z rodné Prahy.
Kdyby byla mořská hladina v pravém horním rohu řeka Vltava, myslel bych, že jsem v nějaké
pražské předměstské části hlubokého a širokého vltavského údolí. Madeira, severní pobřeží, říjen
2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Leaving the vast rural valley behind us we continued on in our drive with high cliffs to our left side and with the Atlantic ocean to our right side. The road was an only near strip between the ocean and the cliffs. Taken with the amazing scenery soon we decided to stop the car so that we could examine it in a more detailed way, so that we could enjoy its atmosphere out of the car.

The Fig.3: To me at least there are several interesting things on this picture. First, there is a near stream
coming out of a hole in the rocky wall and falling down through a vertical bed. Maybe it issues into
the sea by some channel under the road. A next interesting item of the photo is the street mark allowing
cars to pass through the tunnel at the speed of 80 km per a hour. At last but not least the system of stony
walls on the left side of the road allowed me to climb higher up above the road. I hoped in the closest
access to the stream by this way but the way was blind. Madeira, the North coastline, on October 2016.
Taken with my smart phone.
Obr.3: Aspoň pro mne je na obrázku několik zajímavostí. Zaprvé, z otvoru ve skalní stěně vytéká úzký
pramen a spadá dolů kolmým korytem. Snad ústí do moře nějakým kanálem pod silnicí. Další zajímavou
položkou fotografie je pouliční značka umožňující autům projíždět tunelem rychlostí 80 km/h. V neposlední
řadě mi systém kamenných zídek na levé straně silnice dovolil vystoupit výše nad silnici. Doufal jsem v
nejtěsnější přístup k pramenu touhle cestou, avšak byla slepá. Madeira, severní pobřeží, říjen 2016.
Pořízeno mým chytrým mobilem.

I started walking a pavement lined with a low concrete wall not too high above a stony coast which was flooded with sea waves periodically. The Atlantic ocean was absolutely calm at that time. I could enjoy its vastness from the place. As I looked at the sea just in front of me I could see only the sea water fusing with the sky on the horizon. It was and it has always been a hypnotic look to me.

The Fig.4: This lizard so abundant in Madeira ceased in its motion near to my feet for a while and
then I could take its photo. Madeira, the North coastline, on October 2016. Taken with my smart
phone.
Obr.4: Tahle ještěrka, tak hojná na Madeiře, ustala na chvíli v pohybu opodál mých nohou, takže
jsem si ji mohl vyfotit. Madeira, severní pobřeží, říjen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem. 

Suddenly I saw a small lizard, it was light brown in color and it ceased in motion near to my feet for a while and then I could catch it up for several times with my smart phone. It was one of many others I saw both in Tenerife and Madeira. I found no substantial differences between the ones from Tenerife and the ones in Madeira. Maybe they are the same species or they might be subspecies of the same genus.

The Fig.5: This poor grassy patch next to the road pastured these six white sheep. Madeira, the
North coastline, on October 2016. Taken with my smart phone.
Obr.5: Tohle chudé travnaté políčko vedle silnice skýtalo pastvu těmto šesti bílým ovcím. Madeira,
severní pobřeží, říjen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

It is a strange experience but when I turned my attention from the Atlantic ocean and I began studying the opposite side of the road I had a feeling of something familiar or so like that. Now while I am writing these lines it is coming to me why my feeling had so a familiar character. There were several ordinary houses with gardens dispersed in a tight vicinity of the continuous mountainous massive stretching out at both directions in parallel with the coastline. The continuous mountainous range resembled a titanic dam facing the Atlantic ocean resolutely. Its vertical walls did not give any chance to an ordinary deadly man to climb them up. Now looking at my photos taken in the place I am realizing where the seeming familiarity came from on my mind. It was as suddenly I would be standing on the bank of Vltava the river in a section of a Prague suburb (Czech republic) and with the river behind my back as I would be looking at similar houses crouching themselves under high rocky cliffs behind them. Of course the closer examination dissolved the seeming familiarity out immediately. Understandably, as soon as you turned your look at the sea again the impression was rightly away because Vltava the river and the Atlantic ocean were incomparable.

The Fig.6: Nothing else than the sea and the sky and the challenge: What is there over behind the
horizon? The Atlantic ocean observed from the North coastline of the island. Madeira, on October
2016. Taken with my smart phone.
Obr.6: Nic jiného než moře a obloha a výzva: Co je tam za obzorem? Atlantik pozorovaný ze severního
pobřeží ostrova. Madeira, říjen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

As you can see on the fig.2 in places the vertical cliffs fall into the sea water rightly thus blocking the way to continue on. This often obstacle both at the sea and in the mountainous inland has been solved out by the Madeira people with a lot of tunnels, all the island has been interwoven with them. They have made the traffic much more easier throughout the whole island. Surely I am going to devote a special post to them someday in the future. They deserve it I think.

The Czech Version

Mé volné vzpomínky na Madeiru

Severozápadní pobřeží

The Fig.7: A street lamp on the background of the sea and the sky. Madeira, The North coastline,
on October 2016. Taken with my smart phone.
Obr.7: Pouliční lampa na pozadí moře a nebe. Madeira, severní pobřeží, říjen 2016. Pořízeno mým
chytrým mobilem.

Dosáhnout severní pobřežní čáry ostrova od vesnice São Vicente zabralo chvilku. Nějaký čas jsme strávili na odpočívadle za touto vesnicí, jak si snad vzpomínáte z mého předešlého vyprávění, kde její jméno uvedeno nebylo. Zde ho uvádím dodatečně. Svažitý úsek silnice ústil do širší vodorovné silnice vedoucí podél severního pobřeží. Venda zahnul doprava a řídil auto v severozápadním směru.

The Fig.8: The closest view of the stream jetting from the vertical rocky wall. The shot was taken
from the higher place above the road. Madeira, the North coastline, on October, 2016. Taken with
my smart phone.
Obr.8: Nejbližší pohled na pramen vyvěrající z kolmé skalní stěny. Záběr byl pořízen z vyššího
místa nad silnicí. Madeira, severní pobřeží, říjen 2016. Pořízeno mých chytrým mobilem.

Když jsme nesmírné pastorální údolí nechali za sebou, pokračovali jsme v jízdě s vysokými srázy po levé straně a s Atlantickým oceánem po straně pravé. Silnice byla pouhým úzkým pruhem mezi oceánem a útesy. Protože nás ta úžasná scenérie zaujala, brzy jsme se rozhodli auto zastavit, abychom si ji mohli prohlédnout podrobněji a také, abychom si mohli užít její atmosféry mimo auto.

The Fig.9: A view of the tunnel´s enter taken from the system of the stony walls higher above the
road. Notice the path winding itself alongside the rock to the right from the tunnel´s enter.
Madeira, the North coastline, on October 2016. Taken with my smart phone.
Obr.9: Pohled na vstup do tunelu pořízený ze soustavy kamenných zídek výše nad silnicí.
Povšimněte si vinoucí se cesty podél skály vpravo od vchodu do tunelu. Madeira, severní
pobřeží, říjen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Rozešel jsem se po chodníku lemovaném nízkou betonovou zdí nepříliš vysoko nad kamenitým pobřežím, které perodicky zaplavovaly mořské vlny. Atlantik byl v tom čase absolutně klidný. Mohl jsem si z toho místa užívat jeho nesmírnost. Jak jsem se díval na moře právě přede sebou, mohl jsem vidět jen mořskou vodu splývající na horizontu s oblohou. Pro mne tohle byl a vždycky je hypnotický pohled.

The Fig.10: Plants of Aechmea the genus grew in stony soil of the system of the stony walls above
the road. Madeira, the North coastline, on October 2016. Taken with my smart phone.
Obr.10: Rostliny rodu Aechmea rostly v kamenité půdě soustavy kamenných zídek nad silnicí.
Madeira, severní pobřeží, říjen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Je to podivná zkušenost, ale když jsem odvrátil pozornost od Atlantiku a počal studovat protější stranu silnice, měl jsem pocit čehosi důvěrně známého či něčeho na ten způsob. Teď, když píšu tyhle řádky, začíná mi docházet, proč měl můj pocit tak důvěrně známý charakter. V těsném sousedství nepřetržitého horského masivu, jenž se rozprostíral v obou směrech paralelně s pobřežím, byly roztroušeny obyčejné domy se zahrádkami. Ten kontinuální horský řetězec připomínal titánskou hráz, jež rezolutně čelí Atlantiku. Jeho svislé stěny neposkytovaly obyčejnému smrtelníkovi žádnou šanci zlézt je. Teď, když se dívám na fotografie pořízené na tom místě, uvědomuji si, odkud se vzala ta důvěrná známost v mé mysli. Bylo to jako bych stál na břehu řeky Vltavy v nějakém úseku pražského předměstí a s řekou za zády jako bych se díval na podobné domky krčící se pod vysokými skalními srázy za nimi. Samozřejmě, že bližší prohlídka tu důvěrnou povědomost okamžitě rozpouštěla. Pochopitelně, jakmile jste opět obrátili pohled k moři, dojem byl hned pryč, protože Vltava a Atlantik jsou nesrovnatelné.

The Fig.11: Probably dry and alive leaves of Pteridium the fern growing like a weed in
the system of stony walls higher above the road. Madeira, the North coastline, on October 2016.
Taken with my smart phone.
Obr.11: Suché a živé listy kapradiny hasivky (Pteridium) rostoucí jako plevel v soustavě kamenných
zídek výše nad silnicí. Madeira, severní pobřeží, říjen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.
Jak vidíte na obr.2, místy kolmé srázy spadají do mořské vody přímo a tím blokují cestu v pokračování. Tuto častou překážku u moře i v hornatém vnitrozemí řeší Madeiřané spoustou tunelů, celý ostrov je jimi protkán. Činí dopravu po celém ostrově mnohem snazší. Někdy v budoucnu jim určitě hodlám věnovat zvláštní post. Myslím, že si to zaslouží.

The Fig.12: Waves of the Atlantic ocean coming to the stony coast were mild. Madeira, the North
coastline, on October 2016. Taken with my smart phone.
Obr.12: Vlny Atlantiku, přicházející ke kamenitému pobřeží, byly mírné. Madeira, severní pobřeží,
říjen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Žádné komentáře:

Okomentovat