sobota 22. dubna 2017

The English Version

Pater Noster of Our Political Scene

The Fig.1: Here in Czech republic Pater Noster of our political scene has been bringing
a new movement to us. This movement has had an only face so far. It has still repeated:
"We are realists".
Obr.1: Tady v České republice nám Pater Noster naší politické scény přináší nové hnutí.
Toto hnutí má až dosud jedinou tvář. Pořád opakuje:
"Jsme realisté".

Do you know the lift in a permanent slow motion up and down? I have no doubts that you know what I am telling about. It has no door and you can get in it and get out of it without it must be stopped. I know it under the name of Pater Noster.

The posts running on the screen of my comp are something similar. I imagine myself like standing on a corridor and observing a cabin of Pater Noster. Every time when it appears in front of my eyes I can see a new scene in its inner room. But some pictures are repeating, they come back to me again and again with a metallic irregularity. Some of them are dumb and still but some of them are speaking, convincing and urging.

Often they appear with no my invitation, they tend to impose themselves on my brain. They want to herald their advent to me. They want to say to me that just their movement has the right solutions, only they can work this society´s problems and troubles out. Just their movement can deal with all the failed things of the present ruling opponents! They like claiming that they see this world in a real and sober way. This is a guarantee of their trustworthiness. This means that all the previous governments have been idealistic so far with no ability to see things in a real light.

As you can see my drawing has been taking opinions of this young movement presented by one person with a light irony.


The Czech Version

Pater Noster naší politické scény

Znáte ten výtah v neustálém pomalém pohybu nahoru a dolů?  Nepochybuji, že víte, o čem mluvím. Nemá dveře a můžete do něj nastupovat a vystupovat z něj, aniž by se musel zastavovat. Znám ho pod jménem Pater Noster.

Posty, které běží na obrazovce mého kompu jsou něco podobného. Představuji si, jak stojím na chodbě a pozoruji kabinu Pater Nosteru. Pokaždé, když se mi zjeví před očima, vidím v jejím vnitřním prostoru nějakou novou scénu. Avšak některé obrázky se opakují, vrací se ke mně zas a zas s kovovou nepravidelností. Některé jsou němé a strnulé, ale některé z nich mluví, přesvědčují a naléhají.

Často se zjevují, aniž bych je pozval, mají tendenci vnucovat se mému mozku. Chtějí mi zvěstovat svůj příchod. Chtějí mi sdělit, že právě jejich hnutí má ta pravá řešení, jen oni mohou vyřešit problémy a potíže této společnosti. Jen jejich hnutí se dokáže vypořádat se všemi zpackanostmi současných vládnoucích oponentů! Rádi prohlašují, že tento svět vidí reálně a střízlivě. Tohle je jakási záruka jejich věrohodnosti. Znamená to, že všechny předešlé vlády byly až dosud idealistické bez schopnosti vidět věci v reálném světle.

Jak můžete vidět, moje kresba bere názory tohoto mladého hnutí prezentovaného jednou osobou s lehkou ironií.


Žádné komentáře:

Okomentovat