pondělí 17. dubna 2017

The English Version

On Sylva, My Carnivorous Plant
The Past Time

I dedicate this post to my good friend Adam Majer to his fourtieth birthday 

The Fig.1: My hybrid of the pitcher plant (Nepenthes) the genus. One of the first
photos. I gave a name to it after my daughter Sylva. 8.12. 2012. Taken with my
Canon.
Obr.1: Můj hybrid z rodu láčkovka (Nepenthes). Jedna z prvních fotek. Pojmenoval
jsem ji po své dceři Sylvě. 12.8. 2012. Pořízeno mým Canonem.

I got it several years ago (about five or six years ago is my rough estimate). It was a Christmas present.I got it from Sylva, my daughter. She bought it in a florist section of a big supermarket. It was a great surprise to me and I was not prepared to it absolutely. Namely, the plant was no usual home flower in a pot. At the first glance I knew its first botanic name in Latin. The plant was of Nepenthes the genus. The pitcher plant in English.

The Fig.2: Several traps resembling coffee or teapots at the closer view.
Sylva has been a carnivorous plant and its traps serve to catch various
small invertebrates. 8.12. 2012. Taken with my Canon.
Obr.2: Několik pastí připomínajících konvice na kávu či na čaj v bližším
pohledu. Sylva je masožravá rostlina a její pasti slouží k lapání malých
bezobratlých živočichů. 12.8. 2012. Pořízeno mým Canonem.

The pitcher plants present a separate family called Nepenthaceae in Latin with one genus Nepenthes only and with a lot of species (Nepenthes alata, N. mirabilis or N. rajah for example). You would meet them in the tropical area of the East hemisphere between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn.

The Fig.3: You are looking into the mouth of one of the most beautiful traps.
 You can recognize some morphological signs of this organ. The mouth is
covered with a cap. The dark purple ring around the mouth is so called peristome.
The rest under the ring is the trap´s body. 8.12. 2012. Taken with my Canon.
Obr.3: Díváte se do ústí jedné z nejkrásnějších láček. Můžete rozpoznat některé
morfologické znaky tohoto orgánu. Ústí je kryto víčkem. Temně nachový prsten
kolem ústí je tzv. peristom (obústí). Zbytek pod prstenem je tělo pasti (láčky).
12.8.2012. Pořízeno mým Canonem.

All the species of Nepenthes (the pitcher plant) the genus have a carnivorous character. The pitcher plants are equipped with passive traps resembling pots of various forms and colors. Though each of the species is specific both in shape and in color of its pots or traps they all have a basic morphology in common.
See more about it in my texts under the pictures.

The Fig.4: The ring around the mouth (peristome) at the closest view. Its surface
is very slippery and then treacherous to a possible prey. If a victim falls down to
the trap, it will find itself in a fluid produced by some cells in the wall of the body.
In fact Sylva´s traps can attract, catch and digest their hunts. The traps are
something like its external ventricles. 8.12.2012. Taken with my Canon.
Obr.4: Prstenec (peristom, obústí) kolem ústí v nejbližším pohledu. Jeho povrch je
velmi kluzký a tudíž zrádný pro možnou kořist. Pokud oběť spadne do pasti, ocitne 
se v tekutině vytvářené některými buňkami ve stěně těla. Pasti Sylvy mohou vlastně své
úlovky lákat, lapat a trávit. Pasti jsou něco jako její vnější žaludky. 12.8.2012. Pořízeno
mým Canonem.

The Fig.5: Yet one photo of Sylva the pitcher plant (Nepenthes hybrid) in
its highest peak of prosperity. At the time Sylva formed many climbing and
long stems. Especially the leaves in the vicinity of the pot developed new traps.
Remember that the traps are neither flowers nor any separate organ with the
pitcher plants. The trap is a normal part of one leaf consisting of three sections.
You can see them on the picture: A/ The leaf blade, B/ The tendril and C/ The
trap. 8.12.2012. Taken with my Canon.
Obr.5: Ještě jedno foto láčkovky Sylvy v jejím nejvyšším vrcholu prosperity.
V tom čase Sylva tvořila mnoho šplhavých a dlouhých lodyh. Zejména listy v
blízkosti květináče vyvíjely nové pasti. Pamatujte, že pasti u láčkovek nejsou květy
ani žádný speciální orgán. Past je normální součástí jednoho listu, jenž se skládá ze
tří oddílů. Můžete je vidět na obrázku. A/ Listová čepel, B/ Úponka a C/ Past.
12.8.2012. Pořízeno mým Canonem.
Naturally, the pitcher plants like growing under the tropical conditions and then if you want your pitcher plant to be prosperous you should give it a warm, sunny niche in your flat with the higher relative air humidity. I must point out that this was not my first pitcher plant to cultivate under my home conditions. I had already had a previous experience with a cultivation of some species of the pitcher plant (Nepenthes) the genus.

The Fig.6: Sylva showed its spikes out for more times. I could determine its sex
due to its flowering. The pitcher plants are either females or males, i.e. they develop
separate male plants and female ones. The male plants form flowers with stamina
only and the female plants form flowers with pistils only. 4.28.2011. Taken with
my Canon.
Obr.6: Sylva předvedla svá květenství vícekrát. Díky jejímu kvetení jsem mohl
určit její pohlaví. Láčkovky jsou buď samice nebo samci, tzn., že vytvářejí
samostatné samčí a samičí rostliny. Samčí rostliny tvoří jenom květy tyčinkové
a samičí rostliny tvoří jen květy pestíkové. 28.4.2011. Pořízeno mým Canonem.


My new plant sat in right substrate within its pot and I could read a brief information on its label: A pitcher plant hybrid. This is one of typical characters of the pitcher plants. They hybridize each other very readily both in wild and in culture. It was a good message to me because hybrids were resister than clear species. As for the parents of my new hybrid there was nothing on the label.

The Fig.7: Also I could observe this curious phenomenon: Trap in trap. 9.19.2012.
Taken with my Canon.
Obr.7: Také jsem mohl pozorovat tento kuriózní jev: Past v pasti. 19.9.2012.
Pořízeno mým Canonem.

The Fig.8: The same shot as it is on the previous photo but at the closer view.
This was not a work done by me but by Sylva the Nepenthes. 9.19.2012. Taken
with my Canon.
Obr.8: Tentýž záběr jako na předešlém snímku, ale v detailnějším pohledu. Tohle
nebyla moje práce, ale Sylvy láčkovky (Nepenthes). 19.9.2012. Pořízeno mým
Canonem.

To the low part of the pot which my plant was planted in was attached a shallow small dish and the upper rim of the pot was equipped with suspension ropes. With a help of the suspension ears I hung the plant on an upper frame of the window exposed to the South.

The Fig.9: Sylva the Nepenthes hanging from an upper frame of the south window.
You can see its long climbing stems.11.14.2012. Taken with my Canon.
Obr.9: Sylva láčkovka (Nepenthes) visící z horního rámu jižního okna. Můžete
vidět její dlouhé šplhavé lodyhy. 14.11.2012. Pořízeno mým Canonem.

I began using the name Sylva for my pitcher plant as soon as I could determine its sex. In the course of its cultivation it showed its female flowers to me for more times. I could observe variability and development of its traps from their small basic buds in the ends of tendrils to adult functional traps. I could observe how the oldest traps were going away. Sylva ceased forming adult traps during Winter and Fall times in the correlation with the lower level of the natural sunlight. Simply, the trap buds remained constant with no development on and a time later they went away.

The more distant leaves were from the mother plant the lesser their basic trap buds formed adult traps. The most often the adult traps developed themselves in the vicinity of the pot and I thought it was due to the higher relative air humidity of the substrate. I watered it in a regular way.

The Fig.10: A next photo illustrating long climbing stems of Sylva my pitcher plant.
2.2.2012. Taken with my Canon.
Obr.10: Další snímek ilustrující dlouhé popínavé lodyhy mé láčkovky Sylvy.
2.2.2012. Pořízeno mým Canonem. 

Well, I am aware of the fact that I did not cultivate Sylva under ideal conditions. Somehow it was my purpose. I wanted to know what the plant´s adaptability would be under usual home conditions in which many other tropical plants could grow with no problems. Neither I fertilized the original substrate nor I replanted the plant for all the time of five or six years. In the end of this unplanned experiment the plant exhausted all its possibilities to live and gradually it started losing its vitality.

When this happened I cut off one of still living stems and I planted it in a new pot with new substrate.
And while the stem set started taking root, while a new life of my Sylva the pitcher plant was beginning the mother plant´s life burnt out forever. The old-new Sylva the Nepenthes was put in a larger aquarium standing on a window sill of the east window in my room. But this has already been my Sylva´s present history. It will be topic of some next post within my blog.The Czech Version

O mé masožravé rostlině Sylvě
Minulost

Tento post věnuji svému dobrému příteli Adamu Majerovi k jeho 40. narozeninám

Te Fig.11: A closer view of stems, leaves, tendrils and trap buds of the
pitcher plant Sylva. Also you can see one small spike growing out of
the end of the vertical stem on the picture. 2.2.2012. Taken with my Canon.
Obr.11: Bližší pohled na lodyhy, listy, úponky a základy láček láčkovky
Sylvy. Můžete také vidět jedno malé květenství odrůstající z konce vertikální
lodyhy na obrázku. 2.2.2012. Pořízeno mým Canonem. 

Dostal jsem ji před několika lety (asi před pěti nebo šesti lety je můj hrubý odhad). Byl to vánoční dárek. Dostal jsem ji od dcery Sylvy. Koupila ji v květinářském úseku velkého supermarketu. Bylo to pro mne velké překvapení a absolutně jsem na něj nebyl připravený. Rostlina totiž nebyla obyčejná domácí kytka v květináči. Ta rostlina byla z rodu láčkovka (Nepenthes).

The Fig.12: The spike in buds from the previous picture in detail. 2.2.2012.
Taken with my Canon.
Obr.12: Květenství v poupatech z předešlého obrázku detailně. 2.2.2012.
Pořízeno mým Canonem.

Láčkovky představují samostatnou čeleď láčkovkovité (Nepenthaceae) pouze s jedním rodem láčkovka (Nepenthes) a se spoustou druhů (např. Nepenthes alata, N. mirabilis či N. rajah). Setkat byste se s nimi mohli v tropických oblastech východní polokoule mezi Obratníkem Raka a Obratníkem Kozoroha.

The Fig.13: This Sylva´s adult and fully functional trap is sitting on the surface
of substrate under a canopy consisting of stems, leaves and tendrils falling down
around the pot. 2.2.2012. Taken with my Canon.
Obr.13: Tahle Sylvina dospělá a plně funkční láčka sedí na povrchu substrátu
pod baldachýnem, jenž sestává z lodyh, listů a úponek spadajících kolem lvětináče.
2.2.2012. Pořízeno mým Canonem.

Všechny druhy rodu láčkovka (Nepenthes) mají masožravý charakter. Láčkovky jsou vybaveny pasivními pastmi, které se podobají džbánkům různých tvarů a barev. I když je každý z druhů specifický tvarem i barvou svých konvic či pastí, všechny mají základní morfologii společnou. Více o tom v mých textech pod obrázky.

The Fig.14: A developing young trap. Its cap is closed hermetically in this phase
of its development. The curious ladybird on the front margin of the cap is not in
danger. The pointed emergence seen on the opposite side of the cap is in fact the
right ending of the whole leaf. 2.2.2012. Taken with my Canon.
Obr.14: Vyvíjející se mladá láčka. Její víčko je v této fázi jejího vývoje hermeticky
uzavřené. Zvědavé slunéčko na předním okraji víčka není v nebezpečí. Zašpičatělý
výrůstek viděný na protější straně víčka je vlastně pravým zakončením celého listu.
2.2.2012. Pořízeno mým Canonem.

Přirozeně, že láčkovky rády rostou v tropických podmínkách, a proto, chcete-li, aby vám vaše láčkovka prosperovala, měli byste jí v bytě poskytnout teplou, slunečnou niku s vyšší relativní vzdušnou vlhkostí. Musím podotknout, že tohle nebyla moje první láčkovka pěstovaná v domácích podmínkách. Měl jsem už předešlou zkušenost s pěstováním některých druhů z rodu láčkovka (Nepenthes).

The Fig.15: A next trap in its development. This trap is in the older developing
phase than the one on the previous photo. The cap (calyptra in Latin) is not
opened but the digesting fluid inside the trap´s body is apparent already. 2.2.2012.
Taken with my Canon.
Obr.15: Další láčka (past) ve vývoji. Tato láčka je ve starší vývojové fázi než
láčka na předešlé fotografii. Víčko (calyptra latinsky) není otevřeno, ale trávicí
tekutina uvnitř těla láčky je už zjevná. 2.2.2012. Pořízeno mým Canonem.

Moje nová rostlina seděla ve správném substrátě ve svém květináči a já mohl na její cedulce číst stručnou informaci: Láčkovka hybrid. Toto je jedna z typických vlastností láčkovek. Velmi ochotně se vzájemně kříží v přírodě i v kultuře. Pro mne to byla dobrá zpráva, protože kříženci jsou odolnější než čisté druhy. Pokud jde o rodiče mého nového hybrida, na cedulce nebylo nic.

The Fig.16: The still closed trap from the previous picture at the closer
view. 2.2.2012. Taken with my Canon.
Obr.16: Stále uzavřená láčka z předešlého obrázku v bližším pohledu.
2.2.2012. Pořízeno mým Canonem.

Ke spodní části květináče, v němž byla má rostlina zasazena, byla připevněna mělká miska a horní okraj květníku byl vybaven závěsnými provázky. S pomocí závěsných uší jsem rostlinu zavěsil na horní rám okna s jižní expozicí.

The Fig.17: This photo documents the female nature of Sylva the pitcher plant.
You can see a lot of female flowers in this big spike. 2.2.2012. Taken with my
Canon.
Obr.17: Tohle foto dokumentuje samičí povahu láčkovky Sylvy. Můžete vidět
spoustu samičích květů v tomhle velké květenství. 2.2.2012. Pořízeno mým
Canonem.

Jméno Sylva jsem pro svou láčkovku začal používat, jakmile jsem mohl určit její pohlaví. Během jejího pěstování mi své samičí květy ukázala vícekrát. Mohl jsem pozorovat proměnlivost a vývoj jejích pastí od malých základních pupenů na koncích úponek po dospělé funkční pasti. Mohl jsem pozorovat, jak nejstarší láčky odumírají. Sylva ustávala tvořit láčky (pasti) během zimního a podzimního času ve shodě s nižší úrovní přirozeného slunečního svitu. Základy pastí zůstávaly neměnné, aniž by se dále rozvíjely a po nějakém čase odumíraly.

The Fig.18: A next photo of the pistil inflorescence of Sylva the Nepenthes.
All the yellow green flowers are turned toward the sunlight. The peduncles
are covered with tiny glands. The same holds true for points of the calyx.
2.2.2012. Taken with my Canon.
Obr.18: Další foto pestíkových květů láčkovky (Nepenthes) Sylvy. Všechny
žlutozelené jsou obráceny k slunci. Květní stopky jsou porostlé žlázkami. Totéž
platí pro kališní cípy. 2.2.2012. Pořízeno mým Canonem.
Čím vzdálenější byly listy od mateřské rostliny, tí méně jejich základy pastí tvořily dospělé pasti (láčky). Nejčastěji se dospělé pasti vytvářely v blízkosti květináče a já myslím, že to bylo díky vyšší relativní vzdušné vlhkosti substrátu. Zaléval jsem ho pravidelně.

The Fig.19: An open trap is ready to attract and catch something to eat. The cap
is motionless. The principle of the pitfall is the way how the pitcher plants catch
their prey. 2.2.2012. Taken with my Canon.
Obr.19: Otevřená past je připravena vábit a polapit něco k snědku. Víčko je
nehybné. Princip padácí jámy je způsob, jak láčkovky lapají svou kořist. 2.2.2012.
Pořízeno mým Canonem.

Jsem si vědom faktu, že jsem Sylvu nepěstoval za ideálních podmínek. Jaksi to byl můj záměr. Chtěl jsem vědět, jaká bude adaptabilita rostliny za obvyklých domácích podmínek, v nichž mnoho jiných tropických rostlin dokáže růst bez problémů. Substrát jsem nehnojil, ani jsem rostlinu nepřesazoval po celou dobu pěti či šesti let. Na konci tohoto neplánovaného experimentu rostlina vyčerpala všechny možnosti žít a postupně začala životnost ztrácet.

The Fig.20: The cap of this trap is beginning to open up. The vertical
lines on the front part of this trap´s body are so called wings. According
to experts they navigate an insect to the peristome. And its surface is so
much treacherous! 2.2.2012. Taken with my Canon.
Obr.20: Víčko této pasti se začíná otevírat. Svislé linie na přední straně
těla této láčky jsou tzv. křídla. Podle odborníků navádějí hmyz k obústí.
A jeho povrch je tolik zrádný! 2.2.2012. Pořízeno mým Canonem.

Když tohle nastalo, odřízl jsem jednu ze stále živých lodyh a zasadil ji do nového květináče s novým substrátem. A zatímco se lodyžní řízek začínal ujímat, zatímco začínal nový život mé láčkovky Sylvy, život mateřské rostliny vyhořel navždy. Staronová láčkovka Sylva byla vložena do většího akvária, které stojí na okenním parapetě východního okna v mém pokoji. Ale tohle už je Sylvina současná historie. Bude předmětem některého příštího postu na mém blogu.

The Fig.21: A more detailed view of the female (pistil) flowers in a spike of
Sylva my pitcher plant. 2.2.2012. Taken with my Canon.
Obr.21: Detailnější pohled na samičí (pestíkové) květy v květenství mé láčkovky
Sylvy. 2.2.2012. Pořízeno mým Canonem.Žádné komentáře:

Okomentovat