pátek 16. května 2014

The English Version

It Is High Time To express My Opinion (IX/a)

Health-Eco-Terror

What is the health? What is to live in a healthy way? I think that the health and to live in a healthy way are very relative and individual and subjective feelings. How many people exist, so many opinions of this topic are.
I´m feeling healthy and good inside, it is my own internal feeling hidden to the others.
It seems to me that the worst thing is when somebody gets a clear idea of what is good and bad to the human health, how one should live to be healthy. The worst thing is when this idea is imposed upon others of whose feelings and opinions or experiences can be different totally.

There are a plenty of  recommendations how to eat in a healthy way in our today´s world but these efforts haven´t led to the healthy global human population at all. There has seemed to be something rotten in this global trend.

So called the healthy nurture has been institutionalized in the same way as the Nature (see my previous parts of this eco serial). We´ve been telling about the bio-foods and about the genetically modified foods. The healthy artificial meat has been a hit of the near future.
There have been prohibitions against tradditional or national foods in the countries of the European Unite, the variability of meals has been losing and the trend has been to eat only so called the healthy foods according to experts.
Mode waves have been changing not only in "what to wear" but also in "what to eat".

"The medicine sciences have been so perfect today that perhaps there has been no healthy man in this world" has been proclaimed by someone well known (by A. Huxley I think or wasn´t it Mark Twain?) before a time.
If you feel ill, take a pill! No chance for our imunity systems to deal themselves with banal illnesses in their own ways without a help of the pharmacy machinery.
The preventive medicine has seemed to be too anxious. The idea to prevent serious ilnesses by regular examinations hasn´t appeared to be bad at all but it has turned out to be often very dubious in the routine.
The cancer is a good example. We´ve known of it so much but the therapy has still been very uncertain. The mass media have often informed us of the more frequent occuring of a concrete kind of the cancer. We´ve been invited to preventive examinations. Present examining machines and methods have been extremely sensitive, they´ve been able to unravel unreally slight defects within our body tissues.......and then doctors have started to cure. Surgeons have removed the suspect tissue and oncologists have started doing their chemotherapy and radiotherapy. Well, at the very beginning  you´ve felt to be healthy absolutely but the doctors have disproved the feeling to you absolutely too. Their therapy has been devastating not only the disobey tissue but also the rest of your body. Your imunity system has been out of game, your body balance has been disrupted and you´ve been affraid of your life. The anti cancerous therapy has had a lot of negative side effects, you´ve been forced to take more and more other drugs. Your chances to restart your original feeling of health have become very doubtfull......
Sometimes I´ve been saying to myself if it is not better not to undergo similar preventive tests. If it is not better to enjoy the life with no preventive interventions of doctors.
Sometimes I´ve thought to myself that to take the life what it has been has been better. I´ve often thought to myself that to despise too much unmanliness and anxiety hasn´t been so bad.

I´d like to write more about this topic because it has had many aspects. This is why I´m going to subdivide the ninth part into several subparts..

To be continued.


The Czech Version

Je na čase vyjádřit svůj názor (IX/a)

Zdravo-eko-teror

Co je zdraví? Co je žít zdravě? Myslím, že zdraví a žít zdravě jsou velmi relativní a individuální a subjektivní pocity. Na tohle téma je tolik názorů, kolik lidí existuje.
Cítím se zdravý a dobře uvnitř, je to můj vlastní vnitřní pocit pro ostatní skrytý.
Zdá se mi, že nejhorší je, když někdo získá jasnou představu o tom, co je dobré nebo špatné pro lidské zdraví, jak by měl člověk žít, aby byl zdravý. Nejhorší je, když se tato představa vnucuje ostatním, jejichž pocity, názory a zkušenosti mohou být naprosto odlišné.

V našem dnešním světě existuje spousta doporučení jak jíst zdravě, ale toto úsilí vůbec nevede ke zdravé globální lidské populaci. Zdá se, že v tomto globálním trendu je cosi shnilého.

Tzv. zdravá výživa se institucionalizuje stejně jako příroda (viz mé předešlé díly tohoto eko-seriálu). Mluvíme o bio-potravinách a o geneticky modifikovaných potravinách. Zdravé umělé maso je hitem blízké budoucnosti. V zemích Evropské Unie existují zákazy tradičních či národních jídel, rozmanitost jídel se vytrácí a trendem je jíst pouze tzv. zdravé potraviny podle odborníků.

Módní vlny se mění nejen v "tom, co nosit na sobě", ale i v "tom, co jíst".

"Lékařská věda je dnes už tak dokonalá, že snad na tomto světě neexistuje žádný zdravý člověk", prohlásil před časem kdosi hodně známý (myslím, že A. Huxley nebo, nebyl to Mark Twain?).
Máš-li nemoc - užij pilulek pomoc! Žádná šance pro náš imunitní systém, aby se sám a po svém vypořádal s běžnými chorobami bez pomoci farmaceutické mašinérie.

Zdá se, že preventivní medicína je příliš úzkostná. Představa o předcházení závažným onemocněním pomocí pravidelných prohlídek se vůbec nejeví zlá, avšak v praxi se ukazuje být často velmi pochybná. Dobrým příkladem je rakovina. Tolik o ní už víme, ale terapie je pořád velice nejistá. Masová média nás často informují o častějším výskytu nějakého určitého typu rakoviny. Jsme zváni na preventivní prohlídky. Dnešní vyšetřovací mašiny a metody jsou extrémně citlivé, jsou schopné odhalit neskutečně nepatrné defekty v našich tělních tkáních......a doktoři pak zahajují léčení. Chirurgové odstraní podezřelou tkáň a onkologové se pustí do své chemo- a radioterapie. Na počátku se cítíte absolutně zdraví, ale doktoři vám ten pocit vyvrátí také absolutně. Jejich terapie neničí jen neposlušnou tkáň, ale také zbytek vašeho těla. Váš imunitní systém je mimo hru, vaše tělesná rovnováha je narušena a vy se bojíte o život. Antikancerogenní terapie má spoustu negativních vedlejších účinků, jste nuceni užívat více a více dalších léků. Vaše vyhlídky na restart původního pocitu zdraví se velmi zpochybňují.....
Občas si říkám, jestli není lepší podobné preventivní testy nepodstupovat. Jestli není lepší užívat si života bez preventivních zásahů doktorů.
Občas si myslím, že lepší je brát život jaký je.
Občas si myslím, že pohrdat příliš velkou změkčilostí a obavou vůbec není špatné.

Rád bych na tohle téma napsal víc, protože má mnoho aspektů. Proto hodlám devátou část dále dělit na několik podčástí.

Pokračování příště.

Žádné komentáře:

Okomentovat