pondělí 19. května 2014

The English Version

It Is High Time To Express My Opinion (IX/b)

We´ve been playing the game:
Who will be alive and still young for the longest time?
Fig.1: Vltava the river and the International Hotel on the background.

The more I´ve met symptoms of the game the more often I´ve perceived it as a naive game with the old age and the death. As for me I haven´t been willing to participate with it.
All the sure and vested means to the heathy life! All the mass efforts to achieve the long and healthy life. Who wouldn´t want to be still young and immortal? So we´ve been devouring a plenty of pills, tablets and other forms of drugs and we´ve believed in the better body and mental conditions.
We´ve been trying to deceive the age and the old age. The plastic surgery has removed wrinkles from our faces, extra fat from our bodies, it has modified your nose size and other body proportions as you wish......
Doctors, experts or scientists have published still new findings. They´ve often been popularized by the mass media too soon as sure things though the true has been much more complicated and not so clear. But the general public has been getting the impression, for example, that the human immortality has been a matter of a near future.
Fig.2: Vltava the river, more far from the Prague downtown.
Various celebs including politicians have been icones to the general public. The ordinary people have tended to imitate them with no common sense. What a vast space for manipulations, business, lobbying, corruption, deceivers, ads and the amusement industry or the show business!
The ordinary people have been losing their identities ´cause at least they´d like to look like their more successful idols. Also some of the simple people have been trying to think as their stars have done. And the mass media have producted still more and more stars, the ordinary have adopted their opinions and believes and they´ve become only parrots repeating phrases of their female or male heros........
The pharmaceutical firms have produced myriads of drugs for all our body and mental problems. Our doctors and we´ve used them as buttons on our appliances: to eliminate your problem, please, press this button.
Cultivate your motion ´cause the moving is very good to your health! Suddenly you can see runners, bicyclists, persons on skateboards and inlines everywhere. Their unrelenting faces have often expressed no great joy of the motion. The motion for the joy of it has become rather a mass movement or a duty or a mode then the real need.
I leave not so far from Vltava the river, high above it. When I step down to the river I can see a long band of the cyclo-path stretching alongside the river on its right bank (downstream). It is full of running and going (by bicycles, inlines, skateboards etc.) people "gasping" together the health in something like a mass motion madness. They do something for their health. Or they visit to some of many fitness centers where they torture their bodies with barbels to be strong and cool as Schwarceneger or Stalone. There´s something unnatural and exaggerated in it. Sometimes this ploding seems to me to be something like a social sham
.
Fig.3: The right bank of Vltava the river, the cyclo-path to the right.
I could enumerate more and more examples or symptoms of this phenomenon but I know you know them very well too.

With people under the perfect nursing control (at least in so called "adult" countries), with still new scientific foundings, with their quick applications to the everyday routine one could say that our victory over the old age and the death hasn´t been too far. With the incredible skill of the plastic surgery and with all special cosmetics, with all cosmetologists, with the well-propagated dietetics etc. we could say that we´ve been making a reach for the Tinct. But has it been true, hasn´t this idea been false? Haven´t we deceived ourselves? While every moment some species of animals or plants has become extinct, haven´t we ourselves been in similar troubles?

This chapter is from the human ecology. The human ecology is a natural part of the general ecology ´cause its basic priciples have held good for each living being from the microbes to the mammals including the man. So much for my readers that I haven´t lost my main topic.

To be continued.

The Czech Version

Je na čase vyjádřit svůj názor (IX/b)

Hrajeme hru:
Kdo bude nejdéle naživu a pořád mladý

Čím více se setkávám se symptomy této hry, tím častěji ji vnímám jako naivní hru se stářím a smrtí. Pokud jde o mne, nejsem ochoten se jí účastnit.
Všechny ty jisté a právně zaručené prostředky pro zdravý život! Veškeré to úsilí dosáhnout dlouhého a zdravého života. Kdo by nechtěl být pořád mladý a nesmrtelný? A tak hltáme spousty pilulek, tablet a dalších forem léků a věříme v lepší tělesný a duševní stav. Pokoušíme se oklamat věk a stáří. Plastická chirurgie nám z tváří odstraňuje vrásky, nadbytečný tuk z našich těl, upraví vám velikost nosu a ostatních tělních proporcí, jak si přejete......
Fig.4: The Cyclo-path to the left.
Doktoři, odborníci či vědci publikují stále nové objevy. Masmédia je často popularizují příliš brzo jako jisté, i když pravda je mnohem složitější a ne tak jasná. Avšak veřejnost získává např. dojem, že nesmrtelnost člověka je věcí blízké budoucnosti. Různé celebrity včetně politiků jsou pro veřejnost ikony. Obyčejní lidé mají sklon je bez zdravého rozumu napodobovat. Jaký nesmírný prostor pro manipulace, obchod, lobování, korupci, podvodníky, reklamu a zábavní průmysl či show business!
Obyčejní lidé ztrácejí svou identitu, protože by alespoň rádi vypadali jako jejich úspěšnější vzory. Někteří prostí lidé se také snaží myslet jako jejich hvězdy. A masmédia produkují pořád další a další hvězdy, prostí lidé si osvojují jejich názory a přesvědčení a mění se v pouhé papoušky opakující fráze svých ženských a mužských hrdinů.....
Farmaceutické firmy vyrábějí myriády léků na všechny naše tělesné a duševní problémy. Naši lékaři a my je používáme jako tlačítka na našich přístrojích: K eliminaci vašeho problému prosím stiskněte tento knoflík.
Kultivujte svůj pohyb, protože pohyb je velmi dobrý pro vaše zdraví! Najednou všude vidíte běžce, cyklisty, osoby na skejtech a inlinkách. Jejich sveřepé tváře často žádnou radost z pohybu nevyjadřují. Pohyb pro radost z něj se stává spíše masovým hnutím nebo povinností popř. módou než skutečnou potřebou.
Bydlím nedaleko od Vltavy, vysoko nad ní. Když sejdu k řece, vidím dlouhý pás cyklostezky, který se táhne podél řeky, na jejím pravém břehu (ve směru po proudu). Je plná běžících a pojíždějících (kolo, inlinky, prkna atd.) lidí, kteří společně sípavě lapají zdraví v čemsi na způsob hromadného pohybového šílenství. Dělají něco pro své zdraví. Nebo navštěvují některá z mnoha fitness center, kde svá těla mučí činkami, aby byli silní a šik jako Schwarceneger nebo Stalone.
Je v tom něco nepřirozeného a přehnaného. Občas mi tohle pachtění připadá jako společenská přetvářka.
Mohl bych vyčíslovat další a další příklady či symptomy tohoto jevu, ale vím, že je taky moc dobře znáte.
Při dokonalém zdravotnickém dozoru nad lidmi (alespoň v "dospělých" zemích), při stále nových vědeckých objevech, při jejich rychlém uplatňování v každodenní praxi by člověk mohl říci, že naše vítězství nad stářím a smrtí není moc daleko. Při neuvěřitelné dovednosti plastické chirurgie a při všech speciálních kosmetických prostředcích, při všech vědeckých kosmeticích, při solidně propagované dietetice bychom mohli říci, že už saháme po elixíru života. Ale je to pravda, není tahle představa falešná? Nepodvádíme se? Zatímco každý moment vymírá nějaký zvířecí nebo rostlinný druh, nejsme my sami v podobných nesnázích?

Tato kapitola je z humánní ekologie. Humánní ekologie je přirozenou součástí obecné ekologie, protože její základní principy platí pro každého živáčka od mikrobů po savce včetně člověka. Tolik pro mé čtenáře, že neztrácím hlavní téma.

Pokračování příště.
Fig.5: The Cyclo-path alongside Vltava the river after one of floods.

Žádné komentáře:

Okomentovat