pondělí 5. května 2014

The English Version

It Is High Time To Express My Opinion (VII)

We as a Part of a Higher Organism or
A Little of A Wild Philosophy

Well, perhaps we´ve been a part of a higher living organism, perhaps we´ve been only one tissue among many others within its vast body and each of us has represented one cell of the tissue.
I can put the same idea to all other living beings around us.They may represent more tissues in the higher organism.
Try to imagine it: we are only an analogy of one tissue of our own body. Maybe we together with other tissues form an organ of the higher organism. What is our function in it? And what is function of the others?
Fig. 1: The biological flower of Tussilago farfara.

What is the function of, let´s say, kangaroos in it? Is their being neccessary to the higher organism to live, to exist? Is its life dependent or independent on our tissue? Are we its kineys, livers or only its supporting tissue?
And what kind of tissue is its brain in this sense? And if this higher creature has a CNS what are its goals, purposes, longings and emotions? What is its world?

May the higher creature suffer from diseases? If yes, then it may suffer from various kinds of the cancer too. The cancer is a malignous proliferation of cells of a concrete tissue. The cancerous tissue grows with no limits, it occupies the other tissues, it takes nutritions from them for its own needs, it occupies their room for itself. Its greedy attempts to get all have always been finished by the death of its host as well as by the death of the attacker itself.
Maybe we shouldn´t be so agressive as a cancer in the body of our host. Maybe we should perceive our world with a help of a new vision, that´s, that all our Universe including not only our planet but also the other planets and suns hasn´t been anything else than the enormous living creature of whose we are only one tissue.
Maybe just this
is our true God,
His body and His blood.

He needn´t be the same as we look like. We needn´t mirror his resemblance. His understanding, thinking and feeling can be extremely different from our mental functions.
Maybe we´ve been dwelling in him and then we can never see the right outer world ´cause all our Universe has been inside of his body.We can´t understand his mind even if we were neurons of his consciousness.
Can´t we understand his mind really, absolutelly, totally? I think we could be successful in it due to the comps.Their abilities have been developing very, very fast, they´ve increased our mental potencial in an incredible way. They can amazingly increase information flows among our individual brains and so to improve our collective consciousness. I believe in this way, I believe that one day our collective consciousness will grasp where we are, what we are and what is the true sense of our life.

Maybe you think I´m a fool but what I´ve been writting above has been a reflexion of my long-termed study of biology: It is a simple derivation from the ants, termites and bees forming one organism of the higher order, where individuals do only their work and nothing more and all individuals together cooperate as one. It is my awareness of the fact that many principles repeat themselves. The bees or ants remind the mutual cooperation of the cells of any organism. Why then not to suppose likewise principles in our biosphere or Gaia according to Mr. Lovelock? Why then not to put them to all our Universe?
I can be mistaken in a lot of detailes, for example: our Earth could correspond with one cell when we consider its very complicated structures and functions. The only cell of our body is an extremely complex matter. It is the basic building unit of the life. We haven´t understood it perfectly so far.

There are so many worlds there and when there can be the world in the drop of water or the world of the microorganisms in our own bodies why not to think of more similar combinations and possibilities.

The organs of our body have complex structures. Our Earth could have a similar function in the body of my hypothetic creature. We could be a part of one organ of its vast body.

Maybe the Big Bang is the same what follows when an ovum is fertilized by a sperm.
A terrifying idea: some of my tissues is deciphering my mind!

To the photos:
Fig.1: My picture of Tussilago farfara flowering in the early spring near to the place where I live in Dolní Chabry, Prague. An example of so called "biological flower".
Fig.2:An abundantly cultivated tree of Catalpa bignonioides in fruit, Prague, not so far from Dolní Chabry where I live.

To be continued.
Fig.2: The Fruits of Catalpa bignonioides.


The Czech Version

Je nejvyšší čas vyjádřit svůj názor (VII)

My, jako součást vyššího organizmu aneb
trocha divoké filosofie

Nu, možná, že jsme součástí nějakého vyššího organizmu, snad jsme v jeho rozsáhlém těle pouhou jednou tkání a každý z nás představuje jednu buňku této tkáně. Stejnou představu mohu uplatnit na všechny ostatní živáčky kolem nás. V tom vyšším organizmu by snad mohli představovat další jeho tkáně.
Zkuste si to představit: Jsme pouhou obdobou jedné tkáně našeho těla. Možná, že spolu s jinými tkáněmi vytváříme nějaký orgán toho vyššího organizmu. Jakou v něm máme funkci? A jakou funkci mají ostatní? Jakou funkci v něm mají třeba klokani? Je jejich bytí pro život a existenci vyššího organizmu nezbytné? Je jeho život závislý či nezávislý na naší tkáni? Jsme jeho ledviny, játra nebo jen jeho podpůrná tkáň?
A jakým typem tkáně je v tomto smyslu jeho mozek? A má-li tento vyšší tvor CNS, jaké jsou jeho cíle, záměry, touhy a emoce? Jaký je jeho svět?

Může snad tento vyšší tvor trpět nemocemi? Jestli ano, pak může trpět také různými druhy rakoviny. Rakovina je zhoubné bujení buněk nějaké určité tkáně. Rakovinná tkáň roste neomezeně, obsazuje jiné tkáně, bere jim živiny pro vlastní potřebu, zabírá jejich prostor pro sebe. Její nenasytné pokusy získat vše vždy končí smrtí hostitele a také smrtí samotného útočníka.
Možná bychom v těle našeho hostitele neměli být tak agresivní jako rakovina. Možná bychom náš svět měli vnímat za pomoci nové vize, tj., že celý náš vesmír včetně nejen naší planety, ale také dalších planet a sluncí, není nic jiného než nesmírný živý tvor, jehož jsme pouhou jedinou tkání.
Možná právě tohle je náš pravý Bůh,
jeho tělo, jeho krev.

On nemusí vypadat jako my. Nemusíme odrážet jeho podobu. Jeho chápání, myšlení a cítění se může od našich mentálních funkcí extrémně lišit. Snad v něm sídlíme, a tudíž nikdy nemůžeme spatřit pravý vnější svět, protože celý náš vesmír je v něm. Nemůžeme pochopit jeho mysl ani kdybychom byli neurony jeho vědomí.
Nemůžeme jeho mysl pochopit skutečně, absolutně, totálně? Myslím, že bychom v tom mohli být úspěšní zásluhou počítačů. Jejich schopnosti se rozvíjejí velmi, velmi rychle, zvyšují neuvěřitelně náš duševní potenciál. Mohou úžasně zvyšovat informační toky mezi našimi jednotlivými mozky a tak zlepšovat naše kolektivní vědomí. Věřím v tuto cestu, věřím, že naše kolektivní vědomí jednou pochopí kde jsme, co jsme a jaký je náš opravdový smysl života.

Možná si myslíte, že jsem blázen, ale to, co jsem výše napsal, je odrazem mého dlouhodobého studia biologie: Je to prostá odvozenina od mravenců, termitů a včel vytvářejících jeden organizmus vyššího řádu, kde jedinci dělají jen svou práci a nic víc a všichni jedinci dohromady spolupracují jako jeden. Je to mé povědomí o faktu, že se mnohé principy opakují. Včely a mravenci připomínají vzájemnou spolupráci buněk jakéhokoliv organizmu. Proč tedy nepředpokládat podobné principy v naší biosféře či Gaie podle pana Lovelocka? Proč je neaplikovat na celý náš vesmír?
Mohu se plést ve spoustě detailů, např.: Naše Země by mohla odpovídat jedné buňce, když uvážíme její velmi složité struktury a funkce. Jediná buňka našeho těla je nesmírně složitá záležitost. Je to základní stavební jednotka života. Až dosud jí dokonale nerozumíme.

Existuje tolik světů. A když může být svět v kapce vody nebo svět mikroorganizmů v našem těle, proč nepomýšlet na další podobné kombinace a možnosti.

Orgány našeho těla mají složitou stavbu. V těle mého hypotetického tvora by Země mohla mít podobnou funkci. Mohli bychom být součástí jednoho orgánu jeho rozsáhlého těla.

Možná, že Velký Třesk je totéž, co následuje po oplodnění vajíčka spermií. 
Děsná představa: některá z mých tkání právě luští mou mysl!

Ke snímkům:
Obr.1: Můj obrázek podbělu obecného (Tussilago farfara) kvetoucího časně zjara poblíž místa v Dolních Chabrech, kde bydlím. Příklad tzv. "biologického květu".
Obr.2: Hojně pěstovaný strom katalpa trubačovitá (Catalpa bignonioides) v plodu nedaleko od Dolních Chaber, kde bydlím.

Pokračování příště.


1 komentář:

  1. Zdenek, Sorry but I can not see previously posted comments. Is it possible that they may be disabled in your blog's control panel?
    This is a my new WordPress blog for my work:
    http://www.sunshinetravel.club

    OdpovědětVymazat