sobota 14. června 2014

The English Version

It Is High Time To Express My Opinion (XV)

Two Parallels: The Technocracy and The Biocracy

There have been the two fastly developing parallels in the global human society: The technical progress and the progress in the biotechnologies. The first has depended on the second and vice versa.
Could any of the parallels dominate in the future? In the meantime they´ve been rushing together. As I´ve suggested in the previous part you can imagine the world free of the techno (here in the meaning of the technical progress), the man with unlimited abilities and characters, the man with the universal adaptability. The bio-way in its ultimate consequences could mean the world without many technical inventions. The man could become absolutely independent on his environment. The more things he wouldn´t need to use the more he would become free and independent. The man could be self supporting absolutely. The Greece philosopher Diogenes has said: "The lesser things you have the more you´re free."

On the other hand the technical progress has carried a plenty of products and industrial technologies. They´ve contributed to our easier life but the tax for it has been too expensive. This techno-way has seemed to be very dirty.

The modern biological basic and applied research with no technical inventions would be impossible. But I can suppose a gradual and long-termed genetic modification of the man leading to his increasing independence on his arteficial and natural burdens.

The human reproduction has been the natural way how to maintain our genera. But the present life styl in the most advanced countries has reduced it. People have preferred  their own ambitions and interests rather then to take care of the children. They´ve wanted to enjoy their lives in a more free way. The important role in this unwillingness to have children has played the feminist movement, the independence of the women on the men. It has been quite understandable from the point of the women but it has been dangerous from the point of  the human genera. The women have become much more penetrative then the men in last time. Its share in this increasing impotence of the mankind has played also the increasing numbers of the homosexual pairs with no chance to have children.

The child has become unwanted. The love and the faith have lost their values. To enjoy the life with no charges has been an idol of the Postmodern times. The fertilization under the lab conditions has been coming just in time.
And many people would want to have a child but they can´t realize it ´cause his sperms are immovable or her reproductive system is out of order. Again the arteficial reproduction can solve this problem. The modern reproduction biotechnology has strongly began to resemble the Aldous Huxley´s vision from his book The Brave New World.

Allow me to make a short remark of the sci-fi literature in this paragraph. I tell the good sci-fi from the bad one. I think the present sci-fi has had deteriorative qualities having been in contrast with this style from the sixties and the seventies of the past century. I think this period has brought the best sci-fi works, the most excellent visions of the possible near or far future. To my opinion since that time the sci-fi has been with no interesting ideas or model situations, I´d say that it has relied on superficial coulisses with no thoughts considering the fate of the futurous man and his world. The good sci-fi has been substituted for the superficial and for the fantasy-fi. Also there have often been published strange hybrids between both the styles in the Postmodern times. To my opinion the Giants of the good sci-fi, for example R. Bradbury, S. Lem, R. Henlein, A. C. Clarke, A. Huxley, I.A. Yefremov, L. Souček (for the Czech sci-fi), A. and B. Strugackij the brothers, A. Belyayev (I´ve meant him already), J. Wyndham, G. Orwell - and I could list many others - hasn´t been overcome so far.

Will we be able to leave the technocracy behind us? Will we be able to accomplish our independence on the technocracy? Could the biocracy be the way how to get rid of our arteficial products and industrial monsters? Couldn´t the biocracy give the more natural evolution of the man than the technocracy has done it?
I´d like better to think that the techno-way has been only a bridge to the bio-way, to the true way heading for the real freedom of the man.

We should make use of more inspirations from the natural sources of the Nature. The genetic engineering could concentrate on constructions of special creatures determined to do hard works someday in the future. The universal energetic pool of the living beings is the ATP (adenosintrisphosphate). What would chances be to use its energy in our external systems?
The biological textbooks contain the chapters devoted to the photosynthesis. This is the domain of the plants. We´ve known where these processes have occured: in the cellular organelles called the mitochondria (in the animal cells and the plant cells too) and the chloroplasts (in the plant cells only) but we´ve still been unable to imitate their essential functions in vitro.

The fantazy has no limits. It will be up to us only to examine the real possibilities of the biocracy, if they´re unlimited or limited.

Well, my dear friends, I´m going to end my eco-abstractions with next part (XVI). To attract your attention to it in advance I can say that I´m going to devote it to the present disputation between the Creationists and the Evolutionists, to the present philosophy in the blind street and to the relationships between the science and the religion. My next blogs after the eco-serial will contribute to various other separate topics but many of them will be surely connected with my beloved biology.

To be continued.

The Czech Version

Je na čase vyjádřit svůj názor (XV)

Dvě paralely: Technokracie a Biokracie

V globální lidské společnosti existují dvě rychle se rozvíjející paralely: Technický pokrok a pokrok v biotechnologiích. První závisí na druhém a naopak. Mohla by některá z těchto paralel v budoucnosti převládnout? Prozatím upalují společně. Jak už jsem naznačil v předešlé části, můžete si představovat svět oproštěný od techna (zde ve významu technického pokroku), člověka s neomezenými schopnostmi a vlastnostmi, člověka s univerzální adaptabilitou. Tato bio-cesta by ve svých konečných důsledcích mohla znamenat svět bez mnohých technických vynálezů. Člověk by se mohl stát absolutně nezávislým na svém životním prostředí. Čím více věcí by nepotřeboval používat, tím více by se stával svobodným a nezávislým. Člověk by mohl být naprosto soběstačný. Řecký filosof Diogenes říkal: "Čím méně věcí vlastníš, tím jsi svobodnější".

Na druhou stranu technický pokrok s sebou přináší spousty produktů a průmyslových technologií. Ty přispívají k našemu snazšímu životu, avšak daň za to je příliš drahá. Zdá se, že tato techno-cesta je velmi nečistá.

Moderní základní a aplikovaný výzkum by byl bez technických vynálezů nemožný. Já však mohu předpokládat postupnou a dlouhodobou modifikaci člověka vedoucí k jeho neustále se zvyšující nezávislosti na umělých a přirozených břemenech.

Reprodukce člověka je přirozeným způsobem, jak udržovat náš rod. Avšak současný životní styl ve většině vyspělých zemí ji snižuje. Lidé preferují spíše své vlastní ambice a zájmy, než aby se starali o děti. Chtějí si užívat života svobodněji. Významnou roli v této neochotě mít děti hraje feministické hnutí, nezávislost žen na mužích. Z ženského hlediska je to zcela pochopitelné, ale z hlediska lidského rodu je to nebezpečné. V poslední době se ženy stávají mnohem průbojnější než muži. Svůj podíl na této vzrůstající impotenci lidstva hraje také rostoucí počet homosexuálních párů bez šance mít děti.

Dítě se stává nechtěným. Láska a věrnost ztrácejí své hodnoty. Modlou Postmoderny je užívat života bez závazků. Oplození za laboratorních podmínek přichází právě včas.
A mnozí lidé by chtěli mít děti, ale nemohou to uskutečnit, protože on má nepohyblivé spermie nebo ona nemá v pořádku svou reprodukční soustavu. Tento problém může opět řešit umělá reprodukce.
Moderní reprodukční biotechnologie se začíná silně podobat vizi Aldouse Huxleyho z jeho knihy Konec civilizace.

Dovolte mi v tomto odstavci učinit krátkou poznámku o sci-fi literatuře. Rozlišuji dobrou sci-fi od špatné. Myslím si, že současná sci-fi má upadající kvalitu, která je v kontrastu s tímto stylem ze šedesátých a sedmdesátých let minulého století. Domnívám se, že toto období přineslo nejlepší sci-fi díla, nejznamenitější vize o možné blízké či vzdálené budoucnosti. Podle mého názoru je sci-fi od té doby bez zajímavých nápadů nebo modelových situací, řekl bych, že se spoléhá na povrchní kulisy bez myšlenek zvažujících osud budoucího člověka a jeho světa. Dobrou sci-fi nahrazuje ta povrchní a fantazy. V Postmoderně se také často publikují podivní hybridi mezi oběma styly. Podle mého názoru Velikáni sci-fi, např. R. Bradbury, S. Lem, R. Henlein, A. C. Clarke, A. Huxley, I.A. Jefremov, L. Souček (za českou sci-fi), bratři A. a B. Strugačtí, A. Beljajev (už jsem ho zmíňoval), J. Wyndham, G. Orwell - a mohl bych jmenovat mnoho dalších - nejsou dosud překonáni.

Dokážeme technokracii zanechat za sebou? Dokážeme dosáhnout nezávislosti na technokracii? Nemohla by biokracie poskytovat způsob, jak se zbavit umělých produktů a průmyslových oblud? Nemohla by biokracie poskytovat přirozenější evoluci člověka, než to dělá technokracie?
Raději bych si myslel, že techno-cesta je pouhý most k bio-cestě, k opravdové cestě vedoucí ke skutečné svobodě člověka.

Měli bychom využívat více inspirací z přirozených zdrojů přírody. Genetické inženýrství by se mohlo soustřeďovat na konstrukce speciálních tvorů určených k provádění těžkých prací někdy v budoucnosti. Univerzální energetickou zásobou živých bytostí je ATP (adenosintrisfosfát). Jaké by byly šance využívat jeho energie v našich zevních systémech?
Učebnice biologie obsahují kapitoly věnované fotosyntéze. Toto je doména rostlin.Víme kde se tyto procesy odehrávají: v buněčných organelách zvaných mitochondrie (v živočišišných i rostlinných buňkách) a chloroplasty (jen v rostlinných buňkách), ale pořád neumíme napodobit jejich životně důležité funkce laboratorně.

Fantazie nemá žádná omezení. Bude jenom na nás prozkoumat skutečné možnosti biokracie, jsou-li neomezené nebo omezené.

Moji drazí přátelé, svoje eko-úvahy hodlám zakončit příští částí (XVI). Abych k ní předem přitáhl vaši pozornost, mohu říci, že ji hodlám věnovat současnému sporu mezi kreacionisty a evolucionisty, současné filosofii ve slepé uličce a vztahům mezi vědou a náboženstvím. Mé příští blogy po eko-seriálu budou přispívat k různým dalším tématům, ale mnohé z nich budou jistě spojeny s mou milovanou biologií.

Pokračování příště.2 komentáře:

 1. Interesting read. I look forward to the next subject "Creationists and the Evolutionists, to the present philosophy in the blind street and to the relationships between the science and the religion" I would enjoy being able to contribute to your thoughts and ideas. --- Rick ---

  OdpovědětVymazat
 2. Rick, I highly appreciate that you read my texts. I think, mostly people don´t do it. They see only pictures, pictures and pictures. They say much too but they can´t say all. Unlike them you study the texts too.
  At the present times most of the people are very superficial, unable to study things in the more detailed way.
  Besides you give some feedbacks to me, you express your own opinions. Simply you´re a very rare man to me. I thank the Madam Fortune for your friendship very very much.
  Your friend Zdenek

  OdpovědětVymazat