pátek 27. června 2014

The English Version

My Impressions from Paris

The Basilica of The Sacre Couer
      and The Rainbow

I visited to Paris in the end of Aprel of this year. It was my first visit of this very attractive metropolis of France in my life. I spent almost three days there and I could see many well known and famous historical and modern buildings and places.
I wasn´t alone there. My two attendants were the same as in my contribution called The Trip in The Rain. We traveled from Prague to Paris by airplane and vice versa, from The Václav Havel Airport to The Ch. de Gaulle Airport and vice versa.
The weather wasn´t too kind to us in Paris, it was rainy and quite could, especially in the mornings, it was better later in the afternoons and in the evenings.
It was my third trip abroad in my life. I´d like to share some of my impressions from Paris with you in separate and unregular contributions of my blog. I´m going to devote my first impression to The Basilica of The Sacre Couer and The Rainbow.

My relationships to Paris had already been quite familiar before I visited to it personally. Till that time my knowledge of it streamed mostly from the French literature and movies. I´ve read the French classics such as A. Dumas, V. Hugo, G. Flaubert, E. Zola, G.de Maupassant etc. and as a boy or a teenager I´ve seen many movies with A. Deloin, J.P. Belmondo, L. de Funes, J. Marais, J. Gabin etc. and thanks to them and many others I could get a mediated idea of Paris and of France too. And so when it was clear that we would undertake the trip to Paris, I had a lot of inspirations what to see and visit to in Paris. One of them came from books written by H. Perruchot and they were dedicated to the fates of the great French founders of the modern arts (such as C. Monet, E. Manet, P. Gaughin, H. Seurat, H. Rousseau, M. Utrillo, S. Valadon, E. Dega, H. de Toulouse-Lautrec and many others) including the foreign artists living or staying in Paris (such as V. van Gogh, V. Kandinskij, P. Picasso etc.).

From my previous lines you may imagine my excitement and exciting feelings when we took a taxi cab somewhere near to the Panthéon, then just under a reconstruction, immediately before a shoter pour and my son Robert sitting next to the taxi driver - a chocolate guy with a pointed long tuft maybe coming from the West equatorial Africa as I think - commanded: "Please, take us to the Sacre Couer".

When we arrived at the Sacré Couer the pour was over and the Sun appeared among clouds. We found ourselves at the foot of the splended Basilica. I could see that the SC has been sitting like a cherry on a cake on the top of the Monmartre hill. We stood under the monumental stairs leading up to the entrance to the Sacré Couer. Suddenly Robert attracted our attentions: "Look at the rainbow!" And really it was a fascinating unplanned show. The rainbow was overarching from the Sacré Couer above the panorama of Paris stretching under the Montmartre hill. Me and Vendy started taking pictures of the unforgetable scenery immediately.


The Czech Version

Mé dojmy z Paříže

Bazilika Sacre Couer
      a duha

Koncem letošního dubna jsem navštívil Paříž. Byla to má první návštěva této velmi půvabné metropole Francie v životě. Strávil jsem tam skoro tři dny a mohl jsem zhlédnout mnoho dobře známých a proslulých historických a moderních budov a míst.
Nebyl jsem tam sám. Moji společníci byli stejní jako v mém příspěvku nazvaném Výlet v dešti. Z Prahy do Paříže a naopak jsme cestovali letadlem, z letiště Václava Havla na letiště Ch. de Gaullea a naopak.
Počasí v Paříži k nám příliš laskavé nebylo, bylo deštivé a dost chladné, zvláště za dopolední, lepší bylo později za odpolední a večerů.
Byl to můj třetí výlet za hranice v životě. Rád bych se s vámi o některé ze svých dojmů z Paříže podělil v samostatných a nepravidelných příspěvcích svého blogu. Svůj první dojem hodlám věnovat Bazilice Sacré Couer.

Mé vztahy k Paříži byly již dost důvěrné před tím, než jsem ji osobně navštívil. Do té doby mé znalosti o ní pramenily převážně z francouzské literatury a filmů. Četl jsem francouzské klasiky, např. A. Dumase, V. Huga, G. Flauberta, E. Zolu, G. de Maupassanta etc. a jako kluk nebo teenager jsem viděl mnoho filmů s A. Deloinem, J.P. Belmondem, L. de Funesem, J. Maraisem, J. Gabinem etc.a díky jim a mnoha dalším jsem mohl získat jakousi zprostředkovanou představu o Paříži a také o Franci. Takže, když bylo jasné, že výlet do Paříže podnikneme, měl jsem spousty inspirací pro to, co v Paříži vidět a navštívit. Jedna z nich pocházela z knih od H. Peruchotta a ty byly věnovány osudům velkých francouzských zakladatelů moderního výtvarného umění (např. C. Monet, E. Manet, P. Gaughin, H. Seurat, H. Rousseau, M. Utrillo, S. Valadon, E. Dega. H. de Toulouse-Lautrec and many others) včetně cizích umělců žijících nebo pobývajících v Paříži (např. V. van Gogh, V. Kandinskij, P. Picasso etc.).

Z mých předešlých řádek si snad umíte představit moje vzrušení a vzrušené pocity, když jsme si někde poblíž Panthéonu, tehdy zrovna v rekonstrukci, vzali taxík bezprostředně před krátkým lijavcem a syn Robert sedící vedle taxíkáře - čokoládového chlapíka se zašpičatělou dlouhou kozí bradkou, který snad, jak si myslím, pocházel ze západní rovníkové Afriky - zavelel: "Zavezte nás prosím k Sacré Couer."

Když jsme dorazili k Sacré Couer, lijavec ustal a mezi mraky se objevovalo slunce. Ocitli jsme se na úpatí té nádherné Baziliky a já viděl, že Sacré Couer sedí na vrcholu Montmartreského pahorku jako třešeň na dortě. Stáli jsme pod monumentálním schodištěm vedoucím vzhůru ke vstupu do Sacré Couer. V tom naši pozornost upoutal Robert: "Podívejte se na tu duhu!" A skutečně to byla fascinující neplánovaná podívaná. Duha se klenula od Sacré Couer nad panoramatem Paříže prostírajícím se pod Monmartreským pahorkem. Já a Vendy jsme se ihned pustili do focení té nezapomenutelné scenérie.

Žádné komentáře:

Okomentovat