neděle 14. června 2015

Mr. G.R.R. Martin in my own visual interpretation.
The English Version

An Open Letter to Mr. George R.R. Martin

Dear Mr. Martin,
I´m daring to write to you though I doubt very strongly that my "letter in a bottle" will reach your very busy attention.
I´ve already finished reading your Song of Fire and Ice a time before with no rest, i.e. I´ve finished reading the fifth and last part of your big work so far. As for the TV version I´ve watched all the four parts. The fifth part of the TV version has been going just now and it has waited for me only. But as I´ve learnt from blogs of your supporters the fifth serial of the TV version has been changed badly by its authors. It´s been said that they haven´t respected your original book. I´v known from the same sources that this distorted TV interpretation has been too much to you, too. I understand you quite well. I can imagine what your feelings must be. Your work has been a very wide theme with a lot of persons and their fates and we all your readers have been waiting with a great impatience for their continuations. And now the TV bastards have changed your book version so much that you´ve been forced to change your own conception to their picture (or, of course, you needn´t do it).
I can compare your origial version with the TV one because I´ve already seen the four ones of the five TV parts. Changes have been obvious in them, too, but you have seemed to be willing to admit them yet. But....let´s take for example the scene in which old Walder lets Cathlyn, her son incl. their knights and other warriors to slaughter in his Two Towers Castle. The shocking TV version of this massacre has been shocking just for the way how the pregnant young wife of Cathlyn´s son has been killed. Unlike the TV version she survives the slaughter in your book.

It looks like a becoming of some second separated story from the original one. While you´ll write your own continuation the TV version will follow its own way. An interesting situation. Yes, I know there´re pacts, agreements and authors rights in this business. It´ll be up to your own decision how to cope with this schizma.

Sometimes I´ve been saying to myself that you´ve taken a too big theme for one man to be possible to finish it. But I want to believe that you´ll succeed it in the end. If not, perhaps there will be a number of your followers able to do it for you throughout the world. But I´d like to know just your conclusion, I don´t care of a conclusion of anybody´s else. I´d like to see your own one ´cause this big story has been your own idea. You´ve been its founder. And this idea embodied in your books should be finished by you exclusively.

Well, Mr. Martin, though I can´t think your imaginary world to be comparable to the works of F. Kafka, E. Hemingway, J. Steinbeck, M. Proust or J. Joyce, F. M. Dostojevsky and many others to enumerate some of the world writers at least I can´t deny its astounding popularity throughout the world. No doubt this favour has been potentiated by its HBO´s version. You´ve been talented with one especial gift. You´ve been able to attract your readers to your books just in the time when reading has been losing its popularity with the youngest generations. And to read books means to train thinking, imagination and the ways of the verbal expression. Just in this I can see your main and the most important credit.

According to me you can choose one of two basic possibilities. Either you can be independent on the HBO´s version or you can write your big fantasy in accord with the HBO´s changes. If I can express my opinion then I´d like you to remain to be yourself.

Your passionate fan from Prague, Czech republic,

Zdeněk Žáček


The Czech Version

Otevřený dopis panu G.R.R. Martinovi

Drahý pane Martine,
odvažuji se Vám napsat, třebaže silně pochybuji, že můj "dopis v lahvi" dosáhne Vaší velmi zaneprázdněné pozornosti. 
Asi před týdnem jsem už dočetl Vaši Píseň o ohni a ledu beze zbytku, tj. dočetl jsem pátou a až dosud poslední část Vašeho velkého díla. Pokud jde o TV verzi, viděl jsem všechny čtyři části. Pátá část TV verze běží zrovna teď a teprve na mne čeká. Ale, jak se dozvídám z blogů Vašich stoupenců, pátá řada TV verze je svými autory ošklivě pozměňována. Prý nerespektují Váš originál. Ze stejných zdrojů vím, že tahle pokřivená TV verze je příliš mnoho i pro Vás. Zcela Vás chápu. Umím si představit, jak se musíte cítit. Vaše dílo představuje velice široké téma se spoustou osob a jejich osudů a my všichni Vaši čtenáři čekáme s velkou netrpělivostí na jejich pokračování. A teď ti TV bastardi mění Vaši knižní verzi natolik, že jste nucen měnit vlastní koncepci k jejich obrazu (nebo to samzřejmě dělat nemusíte). Mohu původní verzi s TV verzí srovnávat, protože jsem už viděl čtyři z těch pěti TV částí. Také v nich jsou změny zjevné, zdá se však, že ty jste byl ještě ochotný připustit. Ale vezměme například scénu, v níž starý Walder nechá ve svém hradě Dvě věže pobít Cathlyn, jejího syna včetně jejich rytířů a dalších válečníků. Šokující TV verze tohoto masakru je šokující právě způsobem, jak je zabita mladá těhotná žena syna Cathlyn. Na rozdíl od TV verze ona tahle jatka ve Vaší knize přežívá.

Podobá se to vznikání nějakého druhotného samostatného příběhu z toho původního. Zatímco Vy budete psát vlastní pokračování, TV verze se bude držet své cesty. Zajímavá situace. Ano, vím, v tomhle obchodě existují smlouvy, dohody a autorská práva . Bude na Vás, jak si s tím rozštěpem poradíte.

Občas si říkám, že jste si vzal na jednoho moc velké téma, aby ho bylo možné dokončit. Chci však věřit, že to nakonec dokážete. Pokud ne, na celém světě  bude možná spousta Vašich následovníků schopných udělat to za Vás. Já bych ale rád znal Váš závěr, závěr kohokoliv jiného je mi fuk. Rád bych viděl Váš vlastní, protože tenhle velký příběh je Váš nápad. Jste jeho zakladatelem. A Vaši představu byste měl dokončit výhradně Vy.

Pane Martine, i když si nemyslím, že je Váš imaginární svět srovnatelný s díly F. Kafky, E. Hemingwaye, J. Steinbecka, M. Prousta či J. Joyce, F.M. Dostojevského a mnoha dalších, abych jmenoval aspoň některé ze světových spisovatelů, nemohu popřít jeho ohromující popularitu po celém světě. Nepochybně jeho přízeň umocňuje HBO verze. Jste nadán jedním zvláštním darem. Dokážete ke svým knihám přitáhnout čtenáře právě v době, kdy čtení ztrácí svou oblibu u nejmladších generací. A čtení knih znamená cvičení myšlení, představivosti a způsobů slovního vyjadřování. Právě v tom vidím Vaši hlavní a nejdůležitější zásluhu.

Váš zanícený fanda z Prahy, Česká republika,

Zdeněk Žáček

Česká verze popisku pod obrázkem:
Pan Georg R.R. Martin v mém vlastním vizuálním podání

Žádné komentáře:

Okomentovat