úterý 2. června 2015

The Fig.1: The "side legs" evoked an idea of a huge fossil centipede in my head.
The English Version

From Bastia´s Streets above
The Port, Corsica (XIV)

On One Huge Fossile Centipede and Other Fossilized Remains

I found many next stimuli to my Canon in streets above the port. I was still fascinated with scarry faces of the old houses, the barracks, as well as with to me unusual elements of their architecture. I couldn´t saturate myself by all the views of manifold coves, niches and other building curiosities.

Look at the Fig.1 to the right and say: isn´t the right side of this street astounding?
The Fig.2: Under massive legs of the fossil centipede.
I took more shots of this long old passage with stairs climbing up to the top of the street. Well then, let´s enjoy its next picture, this time you can see that the arcade consists of separate "legs" as if the barrack were equipped with a serial of side legs. While we were going up under them I thought to myself it was like walking under massive legs of a huge fossil centipede (the Fig. 2). But this centipede had three legs only as you can see on the Fig.3. Indeed, usually fossiles aren´t well conserved, something is always missing to them.

You can see many similar supports and supporting structures on faces of the old houses throughout the oldest core of Bastia. I liked them very much and then my Canon couldn´t complain about a lack of work. In one moment my attention was attracted to a barrack opposite to the Centipede. In that moment it had no name to me but now I´d name it Lancelet because of its central rib. It remembers me the chorda dorsalis (the back chord of the Chordata the phyllum including all the vertebrates). You can examine it on the Fig.4.
The Fig.3: Fossil remains of a huge centipede.Only three legs are well conserved.
Immediately under the Lancelet my eyes caught next remarkable fossilized curiosity (The Fig.5). In this case I can´t find any animal analogue. It occurs to me the only one suitable name: An Absurd Absurdity. It deserves a deeper description and analysis as well. One building with two lateral wings connected with arms each other. The topest arm is testudinate asymmetriclly. The face of the left wing has new ochry coat and the rest of this complex remains in its original ruinate greyish state. The face of the right wing is covered with prints of windows, building connections and labels. Maybe a trio of trilobites tightly attaching to each other rightly before their deaths......Joachim Barrande would be excited with them! And perhaps the bridges don´t symbolize any legs or pseudopodia but hydrogenous bridges among nitrogenous bases of the DNA. An absurd building evoking crazy imaginations. Well, if you´ve been connected with biology as I´ve been your parables will be similar at least.

There can be seen parking cars in front of the AA. There can be seen laundry in windows and on balconies of all the barracks. And flowers are decorating windows and balconies of these ruins. There is a life in them. One would think that they are occupied by squatters only but it is not true. They are inhabited by ordinary people living their ordinary lives in them.

I stood on the top of the slant street and I was enchanted with the beauty in ugliness as the French cursed poets were in their times. I´d want to know at least one of the tinkers participating it. So yet one view from the top of the street at my conclusion of this post (The Fig. 6).
 
The Fig.4: The Lancelet.

The Czech Version

Z bastijských ulic nad přístavem, Korzika (XIV)

O jedné ohromné fosilní stonožce a jiných zkamenělinách

V ulicích nad přístavem jsem nacházel mnoho dalších podnětů pro svůj Canon. Pořád mě fascinovaly zjizvené fasády starých domů, oněch barabizen, a rovněž pro mne neobvyklé prvky jejich architektury. Nemohl jsem se nasytit všech těch pohledů na rozmanitá zákoutí, niky a jiné stavební zvláštnosti.
Podívejte se na obrázek 1 vpravo a řekněte: Není pravá strana té ulice úžasná? Udělal jsem více záběrů té dlouhé staré pasáže se schodišti šplhajícími k vrcholu ulice. Dobrá tedy, vychutnejme si další její snímek, tentokrát vidíte, že arkáda sestává z oddělených "nohou", jako by ta barabizna byla vybavena řadou postranních končetin. Zatímco jsme pod nimi stoupali, pomyslel jsem si, že to je jako bychom kráčeli pod masivními končetinami nějaké ohromné fosilní stonožky. Ale tahle stonožka měla jen tři nohy, jak můžete vidět na obrázku č. 3. Ostatně, fosilie obvykle nejsou dobře zachovány, něco jim vždycky chybí.
The Fig.5: The Absurd Absurdity (AA).

Na fasádách starých domů můžete pozorovat mnoho podobných opor a podpůrných struktur po celém nejstarším jádru Bastie. Moc se mi zamlouvaly a můj Canon si tudíž nemohl stěžovat na nedostatek práce. V jeden moment mou pozornost upoutala barabizna naproti Stonožce. V té chvíli pro mne žádné jméno neměla, ale teď bych jí dal jméno Kopinatec, kvůli jejímu středovému žebru. Připomíná mi strunu hřbetní (chorda dorsalis) kmene strunatců (Chordata) zahrnujícího všechny obratlovce. Můžete si ho prohlédnout na obr. 4.

Můj zrak bezprostředně pod Kopinatcem zachytil další pozoruhodnou fosilizovanou kuriozitu (Obr. 5). V tomto případě nedokážu nalézt žádnou zvířecí obdobu. Napadá mě jediný vhodný název: Absurdní Absurdita. Zaslouží si hlubší popis a také rozbor. Jedna budova se dvěma postranními křídly spojenými navzájem pažemi. Nejhořejší paže je asymetricky klenutá. Fasáda levého křídla má nový okrový nátěr a zbytek tohoto komplexu zůstává v původním zdemolovaném šedavém stavu. Fasádu pravého křídla pokrývají otisky oken, stavebních spojnic a říms. Možná trojice trilobitů navzájem k sobě těsně lnoucích bezprostředně před skonem.......Joachim Barrande by s nimi byl nadšený! A možná, že ty můstky nesymbolizují žádné končetiny či panožky, ale vodíkové můstky mezi dusíkatými bázemi DNA. Absurdní stavba evokující bláznivé představy. Jste-li spojeni s biologií jako já, vaše příměry budou přinejmenším podobné.
The Fig.6: Beautiful barracks viewed from the top of a street, Bastia, Corsica.

Před AA můžete vidět parkující auta.V oknech a na balkónech všech barabizen je vidět prádlo. A okna a balkóny těchto zřícenin zdobí květiny. Je v nich život.

Stál jsem na vršku ulice a byl jsem očarován tou krásou v šerednosti tak, jako francouzští prokletí básníci ve své době. Chtěl bych poznat aspoň jednoho z flikařů, který se na ní podílí. V oknech a na balkónech všech barabizen je vidět prádlo. A okna a balkóny těchto zřícenin zdobí květiny. Je v nich život. Člověk by myslel, že je zabírají jen squatteři, ale pravda to není. Obývají je obyčejní lidé, kteří v nich žijí své obyčejné životy. Tak na závěr příspěvku ještě jeden pohled z vršku ulice (obr.6).

České popisky k obrázkům:
Obr.1: "Postranní končetiny" mi v hlavě evokovaly představu ohromné fosilní stonožky.
Obr.2: Pod masivními končetinami fosilní stonožky.
Obr.3: Zkamenělé pozůstatky obří stonožky. Solidně zachované jsou jen tři končetiny.
Obr.4: Kopinatec.
Obr.5: Absurdní Absurdita.
Obr.6: Krásné barabizny přehlížené z vršku jedné ulice, Bastia, Korzika.

Žádné komentáře:

Okomentovat