pátek 12. června 2015

TGM dissects brains of the Marx + Engels Comp.
The English Version

How T.G. Masaryk (TGM) dissected brains of K. Marx and B. Engels

By a mere chance I discovered one philosophical work by our first president T.G. Masaryk in my reading invention Kindle. It was included in the original literary offer in my reading invention.
The work is a dissection or a critical analysis of the materialistic philosophy of K. Marx and B. Engels.

I must say that this Masaryk´s dissection is very thorough and objective. TGM realizes his dissection in a very systematic way and his lancet is his common sense. He is a disinterested observer gradually showing each of ambiguous points in the anatomy of the materialistic philosophy.

He points out to how K. Marx turned Hegel´s philosophy up down to give birth to his basic conception of the historic materialism, how he incorporated positivism into his philosophy, he means Marx´s favour toward the Darwin´s theory ´cause it was suitable to his conception of the unforgiving fight of classes, that is, between the working class and the class of rich capitalists. Masaryk, step by step, shows insecure foundations on which Marx built his construct.

T.G. Masaryk sees many contradictions among separate parts of the Marx´s most crucial work called the Capital. He doubts of a way how Marx divided the mankind into two strictly separated categories or classes. Unlike Marx TGM sees things much more complicated than they are described in the Capital by his author. TGM doesn´t think that all the world is flooded with only bad and irresponsible capitalists milking poor workers.

In his critical study of the Capital TGM shows how on one hand Marx is catching sciences but on the other hand he´s producing claims standing on very uncertain or no scientific evidence. According to TGM there are many dubious paragraphs devoted by Marx and Engels to social and economic aspects in the Capital.

Each of chapters of Masaryk´s critical work is ended with references to appropriate literature recommended to a reader´s deeper studies. To many of the references TGM adds his own additional remarks.

At last but not least TGM describes the way how the materialistic philosophy of K. Marx and B. Engels has gradually become a revolutionary ideology. The only thing I didn´t find in the TGM´s academic philosophical work is any warning, any vision pointing to a real or possible danger of this ideology. Perhaps our first president assumed that the wouldbe scientific materialistic conception of K. Marx and B. Engels wouldn´t be taken seriously by the common sense but its pseudo-scientific contents turned out to be highly infectious. As we´ve already known very well unfortunately this highly infectious material has infected the practical brain of V.I. Uljanov alias Lenin with all harmful consequencies having been lasting in various rudimentary forms till our times.

The Czech Version

Jak T.G. Masaryk pitval mozky K. Marxe a B. Engelse

Čirou náhodou jsem ve své čtečce Kindle objevil jednu filosofickou práci od našeho prvního prezidenta T.G. Masaryka. Byla ve čtečce zahrnuta v původní literární nabídce. Tato práce je jakousi pitvou či kritickou analýzou materialistické filosofie K. Marxe a B. Engelse.

Musím povědět, že Masarykova pitva je velice důkladná a objektivní. TGM realizuje svou pitvu velmi systematicky a jeho skalpelem je zdravý selský rozum. Je neutrálním pozorovatelem, který postupně ukazuje každý ze sporných bodů v anatomii materialistické filosofie.

Poukazuje na to, jak K. Marx obrátil Hegelovu filosofii naruby, aby dal vzniknout své základní koncepci materialistické filosofie, jak do své filosofie vkládal pozitivizmus, zmiňuje Marxovu zálibu v Darwinově teorii, protože se mu hodila do koncepce nesmiřitelného třídního boje, tj. mezi dělnickou třídou a třídou bohatých kapitalistů. Masaryk, krok za krokem, ukazuje nejisté základy, na nichž Marx stavěl svůj kostrukt.

T.G. Masaryk vidí mnoho rozporů mezi jednotlivými částmi Marxova nejpodstatnějšího díla zvaného Kapitál. Pochybuje o způsobu, jak Marx rozdělil lidstvo do dvou striktně oddělených kategorií či tříd. Na rozdíl od Marxe TGM vidí vše mnohem složitější, než to popisuje v Kapitálu jeho autor. TGM se nedomnívá, že je celý svět zaplaven jen zlými a bezohlednými kapitalisty, kteří vysávají ubohé pracující.

Ve své kritické studii TGM líčí způsob, jak se K. Marx na jedné straně chytá věd, avšak na straně druhé produkuje tvrzení, která stojí na velmi nejistých nebo žádných vědeckých důkazech. Podle TGM je v Kapitálu mnoho pochybných odstavců, které K. Marx s B. Engelsem věnovali sociálním a ekonomickým aspektům.

Každá kapitola Masarykovy kritické práce je zakončena odkazy na příslušné práce doporučované k čtenářovu hlubšímu studiu. K mnohým z těchto odkazů TGM přidává vlastní dodatečné postřehy.

V neposlední řadě TGM popisuje způsob, jakým se materialistická filosofie K. Marxe a B. Engelse stává revoluční ideologií. Jedinou věc, kterou jsem v Masarykově akademické filosofické práci nenašel, je nějaké varování, nějaká vize ukazující na reálné či možné nebezpečí této ideologie. Možná měl náš první prezident za to, že by tahle rádoby vědecká materialistická koncepce K. Marxe a B. Engelse nebude zdravým rozumem brána vážně, ale ukázalo se, že její pseudo-vědecký obsah je vysoce nakažlivý. Jak už moc dobře víme, tento vysoce infekční materiál bohužel nakazil praktický mozek V.I. Uljanova alias Lenina se všemi zhoubnými důsledky, které v různých zbytkových formách přetrvávají až do naší doby.

Žádné komentáře:

Okomentovat