neděle 21. června 2015

The Fig.1: A small car park at the foot of Lovoš invisible here to the right.
The English version

At the foot and at lower levels of Lovoš
the Hill in the region of České středohoří (I)

Lovoš is a name of one hill of which top is towering about 700 m above the sea level. It stands in the hilly landscape of České středohoří. It takes an hour or so by car to go to it from the Prague suburban section which I live in.
Just this hill was our purpose. By "our" I mean me and my friend Vendy. It was on Saturday, on May the 16-th  2015.

This landscape is attractive with a lot of various separate hills scattered in this part of the Elbe´s Lowlands.
I hope that I could find Cephalanthera rubra (L.) L.C. Richard in flower at the foot or at the lower levels of Lovoš slopes but my searching for it was in vain. C. rubra is one of our rare orchids and it was my friend, an amateur botanist, Adam Majer who recommended this place to me. It could be one of probably habits of this orchid species.
The Fig.2: Polygonatum odoratum in flower, Lovoš the hill.

The slopes of Lovoš the hill are covered with greenwoods almost up to its very top. There are a plenty of paths leading to its top but if you are interested in plants and animals of any place usually your walking a path doesn´t last for a too long time, you leave it soon and you start to undergo the more difficult variant of your way through a natural terrain full of manifold difficulties and besides if your locality is a hill you must climb up and up till a top stops your self-torturing.

We left Vendy´s car in a small car park (the Fig.1) and started walking a climbing path. Both sides of the path were forested with leafy trees consisting of several species with a rare occurrence of a conifer tree only. As for the species compound of leafy trees I had no time to identify them in detail so that here I present only speculative Latin names of some generi in parenthesis (Quercus, Phagus, Tilia, Acer...). No doubt the oak (Quercus) predominated in the sylvan growth.
The Fig.3: P. odoratum, flowers in more detail, Lovoš the hill.

First I started taking pictures when we saw marked plants growing alongside the path. They were in flower with their white flowers looking like little near lampions with their wider heads divided into short tips green in colour. The flowers suspend with their tops down vertically. To identify this species was easy, it was Polygonatum odoratum (Mill.) Druce. You can see this decorative species often cultivated in gardens, too, but to meet it in wild seems to me to be a far better, more valuable and rarer experience. It is placed by botanists into Convallariaceae Horaminow the family.

There were a lot of plants of one species growing either together with P. odoratum or in separate places alongside the path or deeper in the sylvan growth. Their white flowers had five petals, each of them divided into two oval tips in their outer ends as it can be seen on the Fig. 4 and 5. I assume that this species is Stellaria holostea L., Caryophyllaceae Juss. the family. The petals are deeply cut and if you observe flowers of this plant at a longer distance and at a certain angle they seems to have not five but ten petals. This effect can be seen very good on the flower to the left on the Fig.4.


The Czech Version

Na úpatí a na nižších úrovních kopce Lovoše
v oblasti Českého středohoří (I)

The Fig.4: Stellaria holostea L.
Lovoš je jméno kopce, jehož vrchol se tyčí asi 700 m nad úrovní mořské hladiny. Stojí v kopcovité krajině Českého středohoří. Dojet k němu autem z pražské předměstské čtvrti, v níž bydlím, trvá asi hodinu.
Právě tenhle kopec byl naším cílem. "Naším" mám na mysli sebe a přítele Vendyho. Bylo to v sobotu, 16. května 2015.

Tato krajina je přitažlivá spoustou různých samostatných kopců rozesetých v téhle části Polabské nížiny.
Doufal jsem, že bych na úpatí či na nižších úrovních svahů Lovoše mohl najít okrotici červenou (Cephalanthera rubra (L.) L.C. Richard), ale mé pátrání po ní bylo marné. Okrotice červená (C. rubra) je jednou z našich vzácných orchidejí a byl to přítel, amatérský botanik, Adam Majer, který mi tohle místo doporučil. Mělo to být jedno z pravděpodobných výskytišť tohoto druhu orchideje.

Svahy Lovoše jsou skoro až po vrchol porostlé listnatými lesy. Na vrchol vede hodně cest, ale zajímáte-li se o rostliny a zvířata jakéhokoliv místa, obvykle vaše chůze po cestě moc dlouho netrvá, brzy ji opouštíte a začínáte podstupovat obtížnější variantu cesty přirozeným terénem plným rozmanitých překážek a navíc, je-li vaší lokalitou kopec, musíte stoupat výš a výš, dokud vaše sebetrýznění neukončí vrchol.

The Fig.5: A Flower of Stellaria holostea L. in detail.
Vendovo auto jsme nechali na malém parkovišti (Obr.1) a vydali jsme se stoupající cestou. Obě strany cesty byly zalesněny listnatými stromy sestávajícími z několika druhů jen s ojedinělým výskytem jehličnanu. Pokud jde o druhovou skladbu listnáčů, neměl jsem kdy určovat je detailně, takže zde uvádím jen spekulativní latinská jména některých rodů v závorce (Quercus, Phagus, Tilia, Acer....). Bezpochyby v tomto lesním porostu převládal dub (Quercus).

Poprvé jsem začal fotit, když jsme spatřili nápadné rostliny rostoucí podél cesty. Kvetly bílými květy, které vypadají jako úzké lampiónky s širšími vrcholy rozdělenými v krátké zelené cípy. Květy visí vrcholy kolmo dolů. Určení tohoto druhu bylo lehké, byl to kokořík vonný (Polygonatum odoratum (Mill.) Druce). Tento okrasný druh můžete často vidět pěstovaný také na zahradách, ale setkat se s ním ve volné přírodě mi připadá jako daleko lepší, cennější a vzácnější zážitek. Botaniky je řazen do čeledi konvalinkovitých (Convallariaceae Horaminow).

Podél cesty rostla spousta rostlin jednoho druhu buď pospolu s kokoříkem vonným (P. odoratun) nebo na oddělených místech hlouběji v lesním porostu. Jejich květy měly pět korunních plátků, každý z nich na zevním konci rozdělený ve dva oválné cípy, jak lze vidět na obr.4 a 5. Domnívám se, že tento druh je ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea L.), čeleď hvozdíkovitých (Caryophyllaceae Juss.). Korunní plátky jsou hluboce dělené a pozorujete-li květy této rostliny na delší vzdálenost a v určitém úhlu, zdá se, že nemají pět ale deset korunních plátků. Tento efekt je velmi dobře vidět na květu vlevo na obr. 4.


Žádné komentáře:

Okomentovat