sobota 9. července 2016

The English Version

Three Days in
Beskydy The Moravian Mountains

The Part One

From Prague to Karolínka The Settlement
The Fig.1: The parking lot in Karolínka the settlement in the backyard of our pension.
On 6.8. 2016. The shot was taken from the veranda of our room.Tuesday was
nearing to its midnight. We were in the heart of Moravian Beskydy The Range.

This mountainous landscape is very old judging from its very long and round tops covered with large forests and mountainous meadows. It is formed by hills rather than mountains. They do not reach for the sky, they are no Himalayas, they are not ragged and high as Vysoké Tatry the Range in Slovakia. Despite this they have their authentic beauty and an idyllic atmosphere.
The Fig.2: A view of the entrance to the parking lot over roofs from our veranda. The only lamp
lighted in the blackness. 6.8. 2016, it was the midnight time.

By their appearance they resemble other old ranges in my country of which tops have been modified by the geologic times in the present lower hills with their mild wavy silhouettes as you can see them if you are standing on a top of many others of this range and you can overview the surrounding landscape.
The Fig.3: A part of our kitchen in our room in Karolínka
the settlement. 6.8. 2016

The Beskydy Range is not confined to the Moravian region only. It stretches out also to Silesia, to Poland as well as to Slovakia. But these parts of Beskydy the Range bare their own names. We (our usual trio, see some of my previous posts) visited to the Moravian part of this range. Our accommodation was booked by my son in advance. It was in a pension in Karolínka a small settlement between Velké Karlovice to the East of it and Vsetín the town to the West of the settlement lost in a long valley among hills and distributed alongside a common road.

We started going to Karolinka from Prague by Vendy´s car on 6.8. 2016 at 17.00 P.M.. The way took more than four hours, we were there several minutes after half past ten in the evening. While we were finding the pension its receptionist was calling to my son where we were. You see, it was a late time, no wonder she wanted to know if our visit was certain still. Thanks to her navigation we found the pension with no next problems and we could park the car in a parking lot in a backyard of the pension for the guests.

After the usual formalities the sleepy receptionist took us to our room. We could see that it consisted of three separate rooms with a perfect kitchen, a WC and a bathroom plus with a roofed veranda where me and my son (our friend Vendy does not smoke) could smoke without we had to step down to the backyard for every cigarette. I must add that our room was rightly under the roof of the pension.
The Fig.4: The kitchen was equipped with all you
could need. There is a bed in the lower corner to the left.
My son choose to sleep in it.
6.8. 2016

What were our purposes in this destination? First of all we wanted to explore as more habitats as possible in this region of our country. The region has been very well known among both amateur and professional botanists with an abundant occurrence of various species of the orchids. And then we hoped we could find some of them. Of course, this botanical purpose was mainly my cup of tea but both my attendants accepted it with a great understanding because, after several previous field trips, they had already been caught by the magic of some species of the orchids growing in Czech republic.They had become to be the hunters of our orchids almost in a noticeable and spontaneous way. Finding rare orchids in various terrains has become an adventurous amusement to them. Unlike them I have been led by the deeper interest in the orchids from the point of botany and of biology as well. But the two accesses do not exclude each other.

The second target was to visit to Vsetín the town because it was my Mother´s birthplace. I had never been there till that time. And Karolínka the settlement, the place of our accommodation, was only 17 km distant from it.
The Fig.5: I could not help myself but I had to take a picture
of this small room, too. Why? Because of the slanted
ceiling above the WC. If you are tall and a man then you
may have certain problems with your position above it.
6.8. 2016

The third reason why to visit this region was connected with an idea of my favorite Celts. Surprisingly the Walachian country (of which Vsetín the town is a part) is known with the high frequency of genes eliciting the cystic fibrosis in the local population, the illness typical of the Celts. It is an alone islet of the Celtic culture in the center of Europe. This disease correlates with the Celts in other areas of Europe (Wales, Irish, England, Scotland, Brittany etc.). I thought we could visit to a museum devoted to this topic somewhere there.
Well, we were accommodated very comfortably and Tuesday was nearing to its end. We sat in the veranda and gazed at the silent darkness in front of us. We talked about our plans for next day. The sky was clear and we could observe stars. Vendy used the astronomic program in its smart phone and due to it he could identify two planets visible in the sky at that time. We could look at a rare event: Mars and Saturn were in front of our eyes in the same time. I tried to take some photos of the sleeping surroundings from the veranda but mostly the shots were portraits of the Madam Night than anything else.
The Fig.6: The shower would be more convenient to Tyrion
Lannister rather than to a normal tall man due to the
slanted ceiling. 6.8. 2016

It was several minutes after the midnight when we finished our sitting in the veranda. It took no long time and we were in our beds. I fell into a deep sleep almost immediately in the unusual silence and the blackness.

To be continued.The Czech Version

Tři dny v Beskydech

Část první

Z Prahy do osady Karolínka

Tahle horská krajina je velmi stará soudě podle jejích táhlých a oblých vrcholů pokrytých rozsáhlými lesy a horskými loukami. Utvářejí ji spíše kopce než hory. Nedosahují oblohy, nejsou to žádné Himaláje, nejsou rozeklané a vysoké jako Vysoké Tatry na Slovensku. Vzdor tomu mají svou osobitou krásu a idylickou atmosféru.

Vzhledem se podobají jiným pohořím v mé vlasti, jejichž vrcholy upravily geologické doby v současné nižší kopce s mírnými zvlněnými siluetami, jak je vidíte, stojíte-li na nějakém vrcholu tohoto pohoří a můžete přehlížet okolní krajinu.
The Fig.7: My bedroom. One extra bed. Our friend Vendy
had the same bedroom. 6.8. 2016

Beskydské pohoří se neomezuje pouze na moravskou oblast. Prostírá se rovněž do Slezska, do Polska a na také na Slovensko. Ale tyhle části Beskyd nesou svá vlastní jména. Naše obvyklé trio (viz některé z mých předešlých postů) navštívilo moravskou část tohoto pohoří. Ubytování nám můj syn zabukoval předem. V penzionu v Karolínce, malé osadě mezi Velkými Karlovicemi východně od ní a Vsetínem západně od téhle vísky ztracené v dlouhém údolí mezi kopci a rozložené podél obyčejné silnice.

Vyjeli jsme do Karolínky z Prahy Vendovým autem 8.6. 2016 v 17.00 hodin večer. Cesta trvala přes čtyři hodiny, byli jsme tam několik minut po půl jedenácté v noci. Zatímco jsme hledali penzion, jeho recepční zavolala synovi, kde jsme. To víte, bylo pozdě, žádný div, že chtěla vědět, je-li naše návštěva stále jistá. Díky její navigaci jsme našli penzion bez dalších potíží a auto jsme mohli zaparkovat na parkovišti zadního dvora penzionu pro hosty.

Po obvyklých formalitách nás ospalá recepční uvedla do našeho apartmá. Viděli jsme, že sestává ze tří oddělených místností s dokonalou kuchyní, toaletou a koupelnou plus se zastřešenou verandou, kde jsme já a syn (náš přítel Venda nekouří) mohli kouřit, aniž bychom museli na každou cigaretu sestupovat na dvůr. Musím dodat, že naše apartmá bylo přímo pod střechou penzionu.
The Fig.8: The backyard of the pension in Karolínka the settlement in the daylight. It was
on Thursday, 6.9. 2016, in the morning.

Jaké byly naše cíle v téhle destinaci? Především jsme chtěli prozkoumat co možná nejvíc přírodních lokalit v této oblasti naší země. Oblast je velmi dobře známá jak mezi amatérskými tak i profesionálními botaniky bohatým výskytem různých druhů orchidejí, takže jsme doufali, že bychom některé z nich mohli najít. Samozřejmě, že tento cíl byl především můj šálek čaje, ale oba moji společníci ho přijali s velkým porozuměním, protože je už, po několika předcházejících terénních výletech, polapilo kouzlo některých příslušníků orchidejí rostoucích v České republice. Stali se lovci našich orchidejí skoro nepozorovaně a spontánně. Hledání vzácných orchidejí se jim stalo dobrodružnou zábavou. Na rozdíl od nich já jsem veden hlubším zájmem o orchideje z hlediska botanického a také biologického. Ale tyhle dva přístupy se vzájemně nevylučují.
The Fig.9: There is a dark green screen of the coniferous forest
on the background of this shot. On Thursday, 6.9. 2016.

Druhým cílem bylo navštívit město Vsetín, protože bylo rodištěm mé matky. Do té doby jsem tam nikdy nebyl. A Karolínka, místo našeho ubytování, je od něj vzdálena pouhých 17 km.

Třetí důvod, proč navštívit tuhle oblast, byl spojen s představou mých oblíbených Keltů. Překvapivě, Valašsko (jehož součástí je Vsetín) je známo vysokou frekvencí genů vyvolávajících cystickou fibrózu, chorobu typickou pro Kelty. Je osamoceným ostrůvkem keltské kultury uprostřed Evropy. Tato choroba koreluje s Kelty v jiných evropských oblastech (Wales, Irsko, Anglie, Skotsko, Bretaň atd.). Domníval jsem se, že bychom tam někde mohli navštívit museum zasvěcené tomuhle tématu.
The Fig.10: Our veranda. On Thursday, 6.9. 2016, in the
morning. To smoke permitted.

Nu, byli jsme pohodlně ubytováni a středa se blížila ke svému konci. Usadili jsme se na verandě a zírali jsme do tiché temnoty před sebou. Rozmlouvali jsme o plánech na příští den. Obloha byla jasná a my mohli pozorovat hvězdy. Venda použil astronomický program ve svém chytrém mobilu a díky jemu mohl určit dvě planety viditelné na nebi v tom čase. Mohli jsme se dívat na vzácnou událost: Před našimi zraky byly současně Mars a Saturn. Já jsem se pokusil pořídit nějaké obrázky spícího okolí z verandy, ale povětšinou jsou ty fotky spíše portréty paní Noci, než čehokoliv jiného.

Bylo několik minut po půlnoci, když jsme sezení na verandě ukončili. Netrvalo dlouho a byli jsme v postelích. V tom neobvyklém tichu a temnotě jsem upadl do hlubokého spánku skoro okamžitě.

Pokračování příště.

Česká verze popisků pod obrázky:

Obr.1: Parkoviště v osadě Karolínka na zadním dvoře našeho penzionu. 8.6. 2016. Záběr byl pořízen z verandy našeho apartmá. Středa se blížila k půlnoci. Byli jsme v srdci Moravských Beskyd. 

Obr.2: Pohled na vjezd na parkoviště přes střechy z naší verandy. V temnotě svítila jediná lampa. 8.6. 2016, byl půlnoční čas. 

Obr.3: Část kuchyně v našem apartmá v osadě Karolínka. 8.6. 2016.
The Fig.11: The blue sky with white clouds promised a good weather.
There were rising up backs of hills covered with forests and meadows
behind the roofs. A while later we started preparing for our first field
trip. On Thursday, 6.9. 2016, in the morning.
All my photos in this post were taken by my new smart phone, Samsung
Galaxy, S7.


Obr.4: Kuchyň byla vybavena vším, co byste mohli potřebovat. V levém dolním rohu je lůžko. V něm si vybral spát můj syn. 8.6. 2016.

Obr.5: Nemohl jsem si pomoci, ale musel jsem vyfotit obrázek také téhle místnůstky. Proč? Kvůli skosenému stropu nad záchodem. Jste-li vysoký a muž, pak můžete mít jisté problémy s pozicí nad ním.

Obr.6: Vzhledem ke skosenému stropu by sprcha byla příhodnější pro Tyriona Lannistera než pro normálně vysokého muže.

Obr.7: Moje ložnice. Jedno lůžko navíc. Náš přítel Venda měl stejnou ložnici.

Obr.8: Zadní dvůr penzionu v osadě Karolínka v denním světle. Byl čtvrtek, 9.6. 2016 ráno.

Obr.9: Na pozadí snímku je tmavozelená clona jehličnatého lesa. Čtvrtek, 9.6. 2016.

Obr. 10: Naše veranda. Ve čtvrtek, 9.6. 2 016, ráno. Kouřit polovoleno. 

Obr.11: Modrá obloha s bílými mraky slibovala dobré počasí. Za střechami se zvedaly hřbety kopců porostlé lesy a loukami. O chvíli později jsme se začali připravovat na první terénní výlet. Čtvrtek, 9.6. 2016, ráno.
Všechny mé fotky v tomto postu byly pořízeny mým novým chytrým mobilem, Samsung Galaxy, S7.

Žádné komentáře:

Okomentovat