úterý 19. července 2016

The English Version

Three Days in Moravian Beskydy The Range

Part II / The Climb Down
The Fig.1: An inflorescence of Orchis mascula ssp. signifera, at a margin of our path in the
upper sylvan section of Pluskovec the hill nearby Velké Karlovice, Moravian
Beskydy the Range. 6.9. 2016, Samsung Galaxy, S7.

Well, our way back was not the same. First the path went through an open terrain on the back of the hill called Pluskovec so that we could admire other panoramas of the surrounding landscape. But soon it started becoming steeper down and our views of the landscape were screened by the forest again. From time to time there were open places in this slanted section but then our way turned to the right and entered the longest sylvan section falling down to the foot of the hill.
The Fig.2: Flowers of O. mascula ssp. signifera in more
detail. The same plant as it is on the previous picture.
6.9. 2016. Pluskovec the hill, Moravian Beskydy the Range.
Samsung Galaxy, S7.

Again I started to concentrate myself on the original purpose of this trip. Again we found ourselves in the habitat where the Coral Root Orchid could grow. Of course, again I stressed this fact to my companions. Maybe it was useless because they knew what to do by themselves already. They stepped down several meters against me and soon they announced their first findings but neither of them included the Coral Root Orchid.

As we stepped down the upper sylvan section my companions against me found lonely plants of the only subspecies belonging to Orchidaceae the family: Orchis mascula ssp. signifera. As you have already known this subspecies was the first orchid we discovered at the beginning of our first trip at the foot of Pluskovec the hill in the wet ditch alongside our way. Unlike this sample with its flowers fading away the plants from the upper section of the hill were in full flower and then I could take much better photos of both their whole appearances and various details of their spikes, flowers and leaves. They were found alongside either sides of the stony rugged path from time to time. Always a plant per a time. We never found this subspecies to grow further from the way in the sylvan terrain.
The Fig.3: Leaves of O. mascula ssp. signifera with its
typical miniature pointing which is the most intensive at
their bases. Pluskovec the hill in Moravian Beskydy.
6.9. 2016. Samsung Galaxy, S7.

The lower we stepped down the slope the more often we left the path and entered the forest with the only purpose to find one plant of the Coral Root Orchid at least. But neither my younger "hounds" trying to find our needle in dead leaves lying among trees nor me trying to do the same behind them were successful in it. If it grew there really we were not lucky to meet it.

The lowest level of our climb down brought something new to us at last. While my two companions further against me were ferreting among trees silently suddenly I noticed a new element behind their backs. They did not see it. Maybe it was so because they had never seen this species of the orchid till that time. A while later it turned out that we came upon quite a numerous population of Platanthera bifolia the orchid in this place. Every plant grew separately from the others, no dense clusters together. The plants were in various flowering phases and I would say that they were stouter and taller than the plants I had seen in open habitats a time before. Indeed, a time later this observation could be confirmed in the courses of our next field trips in Moravian Beskydy the Range. Some plants had both a flowering spike and a brown spike in fruit at the same time. Whether they were flowering for the second time or the adult spike in fruit was a rest of the previous season remained to be a question to me. This finding was my first sylvan population of Platanthera bifolia I have ever seen.
The Fig.3: A view of one inflorescence of O. mascula ssp. signifera. This species - O.
mascula
- has two subspecies: O. mascula ssp. mascula and O. mascula ssp. signifera.
O. mascula ssp. mascula does not occur in this region.
Pluskovec the hill in Moravian Beskydy the Range, 6.9. 2016. Samsung Galaxy, S7.

Though the basic scheme of the flower morphology is in common within Orchidaceae the family flowers of separate species as it can be seen with Platanthera bifolia, too, show their own specific beauty. Six creme white tepals plus one creme white and long thin spur (a back part of the labium) form something like a pinwheel.
The Fig.4: My first orchid of Platanthera bifolia the species found in a lower sylvan section of
 Pluskovec the hill in Moravian Beskydy the Range. 6.9. 2016, Samsung Galaxy, S7.

If you look at an inflorescence of this species in more detail (see my photos here) you can see that its flowers are not in the same positions. It is as they would be in different phases of their turns. Some flowers have their labia in the upper positions and some of them have their labia in the lower positions. The lower position of the labium is accomplished by the process called the resupination.

The Fig.5: The inflorescence of P. bifolia in the closer view. You can see that flowering occurs
from down to up. To me the flowers resemble small white pinwheels. Pluskovec the hill near by
Velké Karlovice the settlement, Moravian Beskydy the Range. 6.9. 2016. Samsung Galaxy, S7.

The thicker part under tepals is the ovary and you can see that its surface has scrolled striae. Just by its scrolling tepals can gain their right position, i.e. with the labium down. In other words, when flowers open at the first time their labia are in the upper position but then by the screwing motion of the ovaries the labia can take their lower normal position.
The Fig.6: Flowers of Platanthera bifolia in more detail. You can see their scrolled ovaries. By
their scrolling motion the labium (the yelowish/greenish long near tongue on the picture)
take its lower position in the flower. Also notice the long thin spurs, they are back parts of the labia.
A potential pollinator must be equipped with a long tool to reach for the nectar.
Pluskovec the hill, Moravian Beskydy the Range, 6.9. 2016. Samsung Galaxy, S7.

At the very foot of the hill, between the stream and the path leading back to Velké Karlovice the settlement I took my best photos of the most abundant orchid growing in the local steep sylvan slopes there. The place was on the very boundary of its shadowy kingdom.
The Fig.7: Some plants of P. bifolia the orchid had two spikes: one in fruit and one in flower or
in buds as it is the case of the plant on this picture. Also you can see the sylvan surroundings
in which this orchid grew. The brown spike shows where you can find the plant on the picture.
Its second spike in buds is to the right from the first one.
Pluskovec the hill, Moravian Beskydy the Range, 6.9. 2016. Samsung Galaxy, S7.

In that moment when I saw two or three nice plants of this species and I was going to photo them by my smart phone and just I was lying on my side near to them the Sun rays were penetrating through branches above me and impacted on the objects of my eminent interest.
The Fig.8: A new spike in buds next to the old one (its
lower brown part is to the right) with P. bifolia the orchid.
Pluskovec the hill, Moravian Beskydy the Range.
6.9. 2016. Samsung Galaxy, S7.Just in that moment I started taking my best shots of Neottia nidus-avis the orchid what I have ever taken so far. It was last and great point behind our first field trip in Moravian Beskydy the Range.The Czech Version

Tři dny v Moravských Beskydech

Část II / Sestup

Cesta zpět nebyla stejná. Zprvu procházela otevřeným terénem na hřbetě kopce zvaném Pluskovec, takže jsme mohli obdivovat další panorámata okolní krajiny. Ale brzy začala strmět dolů a naše výhledy zaclonil opět les. Tu a tam byla v tomhle svažitém úseku otevřená místa, ale posléze se naše cesta stočila doprava a vstoupila do nejdelší lesnaté pasáže spadající dolů k úpatí kopce.

Znovu jsem se začal sousředit na původní účel našeho výletu. Opět jsme se nacházeli na lokalitě kde mohla růst korálice trojklaná. Ovšem, že jsem opět ten fakt zdůraznil svým kumpánům. Asi to bylo zbytečné, protože sami už věděli, co dělat. Sestupovali dolů několik metrů přede mnou a brzy ohlašovali první nálezy, ale žádný z nich nezahrnoval korálici.
The Fig.9: Fruitful capsules of P. bifolia in more detail.
Pluskovec the hill, Moravian Beskydy the Range.
6.9. 2016. Samsung Galaxy, S7.

Jak jsme sestupovali horním zalesněným úsekem, moji společníci přede mnou nacházeli osamělé rostliny jediného poddruhu, který patří do čeledi vstavačovitých (Orchidaceae): vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula ssp. signifera). Jak už víte, tento poddruh byl první orchideou, kterou jsme objevili na začátku prvního výletu na úpatí kopce Pluskovce ve vlhké škarpě podél cesty. Na rozdíl od tohoto vzorku s odkvétajícími květy byly rostliny z horního úseku kopce plně rozkvetlé, takže jsem mohl pořídit mnohem lepší snímky, celkový vzhled i různé detaily jejich květenství, květů a listů. Byly čas od času nacházeny podél obou stran kamenité kostrbaté cesty. Vždy jedna rostlina za čas. Nikdy jsme tento poddruh nenašli růst dále od cesty v zalesněném terénu.

Čím níže jsme svahem sestupovali, tím častěji jsme cestu opouštěli a vstupovali jsme do lesa s jediným cílem najít alespoň jednu rostlinu korálice. Ale ani moji mladší "ohaři", pokoušející se najít naši jehlu v odumřelých listech ležících mezi stromy, ani já, jenž jsem se snažil o totéž za nimi, jsme v tom úspěšní nebyli. Jestli tam skutečně rostla, neměli jsme štěstí ji potkat.

Nejnižší pasáž sestupu přinesla konečně něco nového. Zatímco moji dva společníci dále přede mnou slídili mezi stromy mlčky, pojednou jsem si povšiml nového prvku za jejich zády. Oni ho neviděli. Snad proto, že do té doby tento druh orchideje nikdy neviděli. Po chvíli se ukázalo, že jsme narazili na dost početnou populaci orchideje vemeníku dvoulistého (Platanthera bifolia). Každá rostlina rostla odděleně od ostatních, žádné husté shluky pohromadě.
The Fig.10: Flowers of Polygonatum verticillatum were
fading away already. It is no orchid, its place is in Liliaceae
the family. Pluskovec the hill, Moravin Beskydy the Range.
6.9. 2016, Samsung Galaxy, S7.


Rostliny byly v různých fázích kvetení a řekl bych, že byly statnější a vyšší než rostliny, které jsem viděl před nějakým časem na otevřených stanovištích. Ostatně, po čase mohlo být toto pozorování potvrzeno během dalších terénních výletů v Moravských Beskydech. Některé rostliny měly kvetoucí květenství i hnědé květenství v plodu zároveň. Zda kvetly podruhé či bylo zralé květenství v plodu jakýmsi zbytkem z předešlé sezóny zůstalo pro mne otázkou. Tento nález byl mou první lesní populací vemeníku dvoulistého (P. bifolia), kterou jsem kdy viděl.

Ačkoliv je základní schéma květní morfologie v čeledi vstavačovitých (Orchidaceae) společné, květy jednotlivých druhů, jak to lze vidět také u vemeníku dvoulistého (P. bifolia), vykazují vlastní specifickou krásu. Šest krémově bílých tepalů (okvětních plátků) plus jedna krémově bílá a dlouhá tenká ostruha (zadní součást pysku) vytvářejí něco jako větrník. Díváte-li se na květenství tohoto druhu detailněji (viz mé fotografie zde), vidíte, že květy nejsou ve stejných pozicích. Je to jako by byly v odlišných fázích svých otáček. Některé květy mají pysky v horním postavení a některé z nich mají pysky v dolním postavení. Spodního postavení pysku je dosahováno procesem zvaným resupinace.
The Fig.11: An inflorescence of Ajuga genevensis in more
detail. Pluskovec the hill, Moravian Beskydy the Range.
6.9. 2016. Samsung Galaxy, S7.


Tlustší část pod tepaly je semeník a vy můžete vidět, že jeho povrch má zkroucené rýhy. Právě tímto zkrucováním mohou tepaly získávat správné postavení, tzn. s pyskem dole. Jinými slovy, když se květy otevřou poprvé, jejich pysky jsou v horní pozici, ale poté šroubovitým pohybem semeníků mohou zaujmout svou dolní normální pozici.

Na samém úpatí kopce mezi potokem a cestou vedoucí zpět do osady Velké Karlovice jsem udělal nejlepší fotky nejhojnější orchideje, která tam roste ve strmých zalesněných svazích. To místo bylo na samém pomezí jejího království. Ve chvíli, kdy jsem spatřil pár pěkných rostlin tohoto druhu a chystal se je vyfotit chytrým mobilem a zrovna jsem si poblíž nich lehal na bok, pronikly větvovím nade mnou sluneční paprsky a dopadly na objekty mého eminentního zájmu. Právě v tom okamžiku jsem začal pořizovat svoje nejlepší snímky hlístníku hnízdáku (Neottia nidus-avis), jaké jsem dosud udělal.
Byla to poslední a báječná tečka za naším prvním terénním výletem v Moravských Beskydech.

Česká verze popisků pod obrázky:

Obr.1: Květenství vstavače mužského znamenaného (Orchis mascula subsp. signifera), při okraji cesty v horním zalesněném úseku kopce Pluskovce poblíž osady Horní Karlovice, Moravské Beskydy. 9.6. 2016. Samsung Galaxy, S7.
The Fig.12: Neottia nidus-avis growing on the very boundary of the forest at the foot of
Pluskovec the hill, Moravian Beskydy, 6.9. 2016. Samsung Galaxy, S7.

Obr.2: Květy vstavače mužského znamenaného (O. mascula subsp. signifera) ve větším detailu. Stejná rostlina jako na předešlém obrázku. Kopec Pluskovec, Moravské Beskydy, 9.6. 2016. Samsung Galaxy, S7.
The Fig.13: The closer view of the inflorescence of N. nidus-avis. The foot of Pluskovec the hill,
Moravian Beskydy. 6.9. 2016. Samsung Galaxy, S7.

Obr.3: Pohled na květenství vstavače mužského znamenaného (O. mascula subsp. signifera). Tento druh - vstavač mužský (Orchis mascula) - má dva poddruhy: vstavač mužský pravý (O. mascula subsp. mascula) a vstavač mužský znamenaný (O. mascula subsp. signifera). Vstavač mužský pravý (O. mascula subsp. mascula) se v této oblasti nevyskytuje. Kopec Pluskovec v Moravských Beskydech. 9.6. 2016. Samsung Gakaxy, S7.

Obr.4: Moje první orchidea druhu vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) nalezená v dolní lesnaté části kopce Pluskovce v Moravských Beskydech. 9.6. 2016. Samsung Galaxy, S7.
The Fig.14: A detailed photo-study of a part of flowers in the inflorescence of N. nidus-avis.
The foot of Pluskovec the hill nearby Velké Karlovice the settlement in Moravian Beskydy
the Range. 6.9. 2016. Samsung Galaxy, S7.

Obr.5: Květenství vemeníku dvoulistého (P. bifolia) v bližším pohledu. Můžete vidět, že kvetení probíhá zdola nahoru. Mně tyhle květy připomínají bílé větrníčky. Kopec Pluskovec poblíž osady Velké Karlovice, Moravské Beskydy. 9.6. 2016, Samsung Galaxy, S7.

Obr.6: Květy vemeníku dvoulistého (P. bifolia) detailněji. Můžete vidět jejich zkroucené semeníky. Prostřednictvím jejich šroubovitého pohybu pysk (na obrázku nažloutlý/zelenkavý dlouhý úzký jazyk) zaujímá v květu dolní pozici. Všimněte si také dlouhých tenkých ostruh, jsou zadními součástmi pysků. Aby potenciální opylovač dosáhl na nektar, musí být vybaven dlouhým nástrojem. Kopec Pluskovec, Moravské Beskydy, 9.6. 2016. Samsung Galaxy, S7.
The Fig.15: Golden-yellow flowers in the inflorescence of N. nidus-avis in the Sun rays.
You can see one flower with its red and brown mouth.
The photo was taken at the foot of Pluskovec the hill in Moravian Beskydy the Range.
6.9. 2016. Samsung Galaxy, S7. 

Obr.7: Některé rostliny orchideje vemeníku dvoulistého (P. bifolia) měly dvě květenství: Jedno v plodu a jedno kvetoucí či v poupatech, jak je tomu v případě rostliny na tomto obrázku. Můžete rovněž vidět zalesněné prostředí, v němž tato rostlina rostla. Hnědé květenství ukazuje, kde můžete rostlinu na obrázku najít. Její druhé květenství v poupatech je napravo od prvního. Kopec Pluskovec, Moravské Beskydy, 9.6. 2016. Samsung Galaxy, S7.

Obr.8: Nové květenství v poupatech vedle starého (jeho spodní hnědá část je vpravo) u orchideje vemeníku dvoulistého (P. bifolia). Kopec Pluskovec, Moravské Beskydy. 9.6. 2016. Samsung Galaxy, S7.

Obr.9: Plodné tobolky vemeníku dvoulistého (P. bifolia) detailněji. Kopec Pluskovec, Moravské Beskydy. 9.6. 2016. Samsung Galaxy, S7.

Obr.10: Květy kokoříku přeslenitého (Polygonatum verticillatum) už uvadaly. Není to orchidej, jeho místo je v čeledi liliovitých (Liliaceae). Kopec Pluskovec, Moravské Beskydy. 9.6. 2016. Samsung Galaxy, S7.

Obr.11: Květenství zběhovce ženevského (Ajuga genevensis) ve větším detailu. Kopec Pluskovec, Moravské Beskydy. 9.6. 2016. Samsung Galaxy, S7.

Obr.12: Hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis) rostoucí na samé hranici lesa při úpatí kopce Pluskovce, Moravské Beskydy, 9.6. 2016. Samsung Galaxy, S7.

Obr.13: Bližší pohled na květenství hlístníku hnízdáku (N. nidus-avis). Úpatí kopce Pluskovce, Moravské Beskydy. 9.6. 2016. Samsung Galaxy, S7.

Obr.14: Detailní foto-studie části květů v květenství hlístníku hnízdáku (N. nidus-avis). Úpatí kopce Pluskovce poblíž osady Velké Karlovice v Moravských Beskydech. 9.6. 2016. Samsung Galaxy, S7.

Obr.15: Zlatožluté květy v květenství hlístníku hnízdáku (N. nidus-avis) ve slunečních paprscích. Jeden květ můžete vidět s červenohnědým ústím. Snímek byl pořízen na úpatí kopce Pluskovce v Moravských Beskydech. 9.6. 2016. Samsung Galaxy, S7.


Žádné komentáře:

Okomentovat