středa 23. července 2014

The English Version

On the Pogrom against The Tobacco Smokers (I)

I´ve been a smoker for many years. No wonder then that my attitude to the present pogrom against smoking has been very critical.
And now a bit or something from my smoking history. I´ve been a passive smoker from my craddle. Both my parents were passionate smokers. They smoked with no respects to me and my sister. The tobacco smoking was thought to be a normal activity in the fifties and the sixties of the past century not only in Czechoslovakia but throughout the world. If you see any West movie of that time you´ll find that the cigarette has been almost a neccessary item in it. The smokers were both in the West and the East.
In that time the cigarettes were very cheap in my country. The most expensive cigarettes were the ones from the West. You could chose according to your salary. In that time you could smoke freely anywhere, wether it was in your privacy or in your job.
I´m not the case of a boy smoking from his early age. I disliked smoking as a boy. My parents often wanted me to go to buy the cigarettes for them. I didn´t mind their smoking so much but I hated doing their messenger.
Paradoxically my real smoking begun when I took my first job in the hospital for the old people, i.e. in that time when I was seventeen years old. Since that time I´ve been smoking so far.

As long as I know the tobacco was transported to Europe from America by the first navigators or the first discoverers of this continent where the tobacco was smoked by its natives. Soon the tobacco smoking has found their followers in Europe too. I know that the responses to the tobacco smoking in Europe were strictly negative at the very beginning. There was the death penalty for it in some European countries (some England Kings saw it so radically I think). Nevertheless, the tobacco smoking has overcome this first aversion and it has become the cultural fenomenon for a long period having been lasting so far.
I was born just in ist greatest boom.

Soon after The Velvet Revolution the tobacco smokers have lost their unshakeable position in this country as well as in the other European countries. I´d like to know who has hidden behind this hellish conspiracy. I don´t think that the nonsmokers have had the main word in it. To my opinion the main role in this unfair plot has belonged to the governmental political economy. Somebody in the West had to think out this devilish plan. I´d say that the other governments have accepted it very quickly. There has been the only simple motivation for its realization: The vision of the great and quite easy profit. And all the plan has been built on the claim, as impressive!, that tobacco smoking has been able to kill, i.e. they´ve took care of my life without I´ve asked them for it. Well, I thank you ever so much for your impressive care but I´ve been a free man and I´d like myself to decide wether to smoke or not in a free way. But how can I decide in a free way if they´ve behaved to me like suckers or drug dealers? They´ve exploited my addiction to nicotine.

The authors (politicians) of this anti-tobacco conspiracy or movement have discriminated against the tobacco smokers very untenderly and ruthlessly in their employments as well as in various public places, in offices, in restaurants, in pubs etc.. Ye, I´ve felt to be discriminated. Sometimes some of  the steps against the smokers have bordered on abjection.

Perhaps the worst of all the anti-tobacco measures has been the increasing cost of the cigarettes. The average salary in my profession (I´m the qualified nurse) has been more than lamentable. Besides the increasing cost of the cigarettes surely hasn´t been corresponding with the cost of their production. It has been rather corresponding with the governmental greed and its amorality to the weakest segment of all the addictions which the mankind has been suffered from at the present time. From this point of view the tobacco smokers pogrom has been a poor patch on the much more serious addictive problems of our present global human civilization.
I think that not all our governmental representants have been nonsmokers. V. Havel the first president of our new establishment enjoyned cigarettes. And our present president M. Zeman has been a passionate smoker. Well, they´ve been able to afford it in relation to their salaries and in the same time they´ve been able to support the anti-smoking campaign. Why haven´t they prohibited the tobacco smoking absolutely and forever? It would be lesser canting than the present ambivalent solution.

I´ve been an active tobacco smoker since 1972 and then for the time of 42 years in total. I´ve spent 25 years in the smoking paradise. Now, for the time of the last 17 years, I´ve lived with an increasing feeling of a man afflicted with leprosy in the Middle Ages.

To be continued

The Czech Version

O pogromu proti kuřákům (I)

Kouřím už mnoho let. Není tedy divu, že můj postoj k současnému pogromu proti kuřákům je velmi kritický.
A teď trocha či něco z mé kuřácké historie. Už od kolébky jsem byl pasivním kuřákem. Oba moji rodiče byli vášniví kuřáci. Kouřili bez ohledu na mne a sestru. V padesátých a šedesátých letech min. stol. se kouření tabáku považovalo za normální činnost nejen v Československu, ale na celém světě. Podíváte-li se na kterýkoliv západní film z té doby, zjistíte, že cigareta v něm byla skoro nezbytnou položkou. Kuřáci byli na Západě i na Východě.
V mé vlasti byly v té době cigarety velmi laciné. Nejdražší cigarety byly ze Západu. Mohli jste si vybrat podle svého platu. Tehdy jste mohli kouřit svobodně kdekoliv, ať v soukromí či v zaměstnání.
Nejsem případ hocha, který kouří od raného věku. Jako kluk jsem kouření neměl rád. Rodiče po mě často chtěli, abych jim cigarety zašel koupit. Jejich kouření mi tolik nevadilo, ale nenáviděl jsem dělat jim poslíčka.
Paradoxně jsem s kouřením opravdu začal, když jsem se poprvé zaměstnal v nemocnici pro staré lidi, tj. v době, kdy mi bylo sedmnáct.

Pokud vím, tabák byl dopraven do Evropy z Ameriky prvními mořeplavci či prvními objeviteli tohoto kontinentu, kde tabák kouřili jeho původní obyvatelé. Brzy si kouření tabáku našlo své pokračovatele také v Evropě. Vím, že v samém počátku byly odezvy na kouření tabáku v Evropě striktně záporné. V některých evropských zemích (myslím, že někteří angličtí králové to vnímali tak radikálně) byl za to trest smrti. Nicméně, kouření tabáku tento první odpor překonalo a stalo se kulturním fenoménem na dlouhou dobu, která trvá až dosud.
Já jsem se narodil zrovna do jeho největšího rozkvětu.

Brzy po Sametové revoluci ztratili kuřáci tabáku v této zemi a rovněž v dalších evropských zemích svou neotřesitelnou pozici. Rád bych věděl, kdo se skrývá za tímto ohavným komplotem. Nemyslím, že v tom mají hlavní slovo nekuřáci. Podle mého názoru hlavní role v tomto neférovém spiknutí náleží vládní politické ekonomii. Tenhle ďábelský plán musel vymyslet někdo na Západě. Řekl bych, že další vlády ho velmi rychle přijaly. Pro jeho realizaci existuje jediná prostá motivace: Vidina velkého a docela snadného zisku. A celý ten plán je postaven na tvrzení, že, jak působivé!, kouření tabáku může zabíjet, tzn., že se starají o můj život, aniž bych se jich o to prosil. Opravdu moc vám děkuji za vaši dojemnou péči, ale jsem svobodný člověk a rád bych si sám svobodně rozhodl o tom, zda kouřit či nekouřit. Jak se však mohu svobodně rozhodnout, když se ke mně chovají jako vyděrači nebo drogoví dealeři? Zneužívají mé závislosti na nikotinu.

Autoři (politici) tohoto anti-tabákového komplotu či hnutí diskriminují kuřáky tabáku velmi necitlivě a bezohledně v jejich zaměstnáních a také na různých veřejných místech, na úřadech, v restauracích, v hostincích atd.. Jo, cítím se diskriminovaný. Občas některé kroky proti kuřákům hraničí s ponížením.

Snad nejhorší ze všech anti-tabákových opatření je neustále se zvyšující cena cigaret. Průměrný plat v mé profesi (jsem diplomovaný ošetřovatel) je více než mizerný. Navíc narůstající cena cigaret určitě nekoresponduje s cenou jejich výroby. Souvisí spíš s vládní nenasytností a amorálností vůči nejslabšímu článku ze všech závislostí, jimiž lidstvo v současnosti trpí. Z tohoto hlediska je pogrom na kuřáky tabáku ubohou náplastí na mnohem závažnější závislostní problémy naší dnešní globální lidské civilizace.
Myslím, že ne všichni naši vládní představitelé jsou nekuřáci. V. Havel, první prezident našeho nového státního zřízení, si kouření dopřával. A náš současný prezident M. Zeman je vášnivý kuřák. Inu, vzhledem ke svým platům si to mohou dovolit a současně mohou podporovat anti-kuřáckou kampaň. Proč nezakážou kouření tabáku absolutně a navždy? Bylo by to méně pokrytecké než současné rozporné řešení.

Jsem už aktivním kuřákem od roku 1972 a tedy celkově po dobu 42 let. 25 let jsem strávil v kuřáckém ráji. Teď, po dobu 17 let, žiju s rostoucím pocitem člověka postiženého ve Středověku leprou.

Pokračování příště

Žádné komentáře:

Okomentovat