pondělí 28. července 2014

The English Version

On The Pogrom Against The Tobacco Smokers (II)

Consider, for example, the anti-smoking slogans on the cigarette´s boxes. Yeah, I know that "Smoking can kill" but also I know that the same one holds true for many other items of the everyday life. Why haven´t they put it to the cars too?
"The Health Administration Warning: ´If you buy a car, in the same time you can buy your coffin or a very dangerous killing tool´".
Or they could put it to the pork: "The HA Warning: ´Too much pork can be the cause of your very dangerous health troubles!´" And so on.
But they´ve chosen the tobacco smokers only to my bad luck. You´ve been dependent on nicotine for so many years and now they´ve forced you to let it be. But it hasn´t been so simple, especially if you´ve smoked for so a long time and you yourself haven´t had any such thing in your plan. They´ve imposed on you their own opinion by force, they´ve done it against your free will.
Till that time they´ve proclaimed their opinion freely I haven´t had any objections. I´ve had the chance to decide myself what to do.

We´ve known very well what has happened during the Prohibition in The USA. There are the old truth that the prohibited fruits are better than the permitted. But it has seemed we haven´t still been instructed and we´ve still been repeating the same old wrongs.
We´ve known very well the consequences of the addiction to alcohol and drugs. I´ve been able to observe them in my employment.

There has been a long-termed quarrel in Czech republic: to prohibit or not to prohibit marihuana smoking? At the present time, as long as I´ve known, its cultivation and selling has been prohibited here but if you´ve smoked it nobody has said anything to you. But as I´ve been able to see (in my working routine) the marihuana smoking has caused a lot of mental troubles too, especially with the younger individuals of whose brains have still been developing. Often these mental problems have been irreversible.

I´d dare to claim that the tobacco smoking has been a much lesser threat or evil than drugs and alcohol. The different has been quite clear: unlike the nicotine effects on the brain the drugs and alcohol have changed your consciousness so that you´ve often been losing your control under it.
Besides the present spectrum of chemicals with negative impacts on the central nervous system (CNS) has still been increasing. Where are the times of only several kinds of drugs plus alcohol? The pharmacology and medicine machinery have still brought us floods of other kinds of drugs acting on our brains. And our brains have become dependent on them very easily with all their drawbacks.

I´m a great admirer of Carl Sagan but I can´t agree with his way how he deals with the tobacco smoking in  his other than excellent book The Demon Haunted Earth, A Science as a Candle in the Dark. He depicts in the book how a simple experiment has proved the fact that the tobacco smoking has been  harmful. The simple experiment has been performed on mice. The researchers have put the cigarett´s tar to the half of them on their backs. The second half of them has been intact. After a time the cigarette´s tar has caused a cancer. The intact mice have remained to be health.
But we´ve known of a plenty of other cancerogenous chemicals in our environment. I think that the same experiments on them would lead to the same outcomes.
By the way the cancer can be started with only a permanent press on some organ or tissue.
And what about the high concentrations of car gases in the atmosphere of big cities? We must inhal them wether we want or not!
There are so many cancerogenic and mutagenic chemicals in our environment that we should have no chance to survive. But despite of this fact we´ve kept living. Why has it been possible? Well, I´ve assumed that this has been the matter of our imunity system as well as the matter of the changing concentrations of various harmful chemical and physical influences in our sourroundings.

If I compare the tobacco smoking with the abuse of alcohol and drugs (from cocain, heroine, pervitine to the addictive hypnotics and sedatives including benzodiazepines) I can´t omitt their negative effects not only to the addicts themselves but through them to people around them (from their closest relatives to anybody they´ve met).
The dependent on drugs and alcohol can be very dangerous to themselves as well as to other people with an extreme high probability. There have been a lot of horror like examples of  inadequate behaviours of the persons under influences of drugs and alcohol.
At the present time there have been observed an increasing number of the persons who have mixed alcohol with drugs and vice versa. This way can have much more devastating consequences to the CNS than abusing alcohol only or one kind of a drug.

I don´t deny the indiscriminate behaviour of the tobacco smokers in the times before the pogrom. I think now our politicians have been made use of this against the tobacco smokers in a very successful way. Now the nonsmokers have been up.
But one thing has been sure: the nicotine, the alkaloid from the Nicotiana tabacum, has had no hallucinogenic effects. The nicotine hasn´t changed your consciousness as the heroine or the other psychedelics including alcohol have done it. You can smoke and work in a reliable way ´cause the cognitive functions of your brain aren´t disrupted.

Before a time I´ve read a short but interesting article in my favourite scientific-popular magazine Vesmír (The Universe in English). A scientific team (perhaps from the USA) performed a research of the optimal healthy life style. The results were surprising. The researchers concluded that if you took one aspirin from time to time, if you smoked, if you don´t overeat yourself, if you often walked or cultivated the active motion then you could have a great chance to live for a long time without you were afflicted with some of serious diseases of the modern times.
This article helps me to express  my own idea or experience very well. The man should never be one-sided in anything. Unfortunately, the tendency to be one-sided, i.e. to do the things simpler than they´ve been in the real life, can be very inconsistent.

As usually, also this topic hasn´t been far exhausted. I can promise I will go back to it in some of my futurous blogs.

To the pictures: They don´t illustrate the text strictly. It is not necessary I think. They illustrate one of my recent walks alongside a brook in Záběhlice, one of the Prague sections. There are many willows alongside the brook. Their vitality is incredible.

The Czech Version

O pogromu proti kuřákům tabáku

Vezměte si například anti-kuřácké slogany na krabičkách cigaret. Jo, já vím, že "Kouření může zabíjet", ale vím taky, že totéž platí pro mnoho položek každodenního života. Proč to taky neuplatňují na auta?
"Varování Ministerstva Zdravotnictví: ´Kupujete-li si auto, současně si můžete kupovat svou rakev nebo velmi nebezpečný vražedný nástroj´."
Nebo by to mohli aplikovat na vepřové maso: "Varování MZ: ´Příliš mnoho vepřového může být příčinou vašich velmi nebezpečných zdravotních potíží´!" A tak podobně.
Ale k mé smůle si vybrali jenom kouření tabáku. Jste tolik let závislí na nikotinu a oni vás teď nutí, abyste toho nechali. Není to však tak jednoduché, zvlášť, když kouříte už tak dlouho a nic takového nemáte v plánu. Svůj názor vám vnucují násilně, dělají to proti vaší vůli.
Dokud svůj názor proklamovali volně, neměl jsem námitek. Měl jsem možnost sám se rozhodnout o tom, co dělat.

Velmi dobře víme, co se dělo během Prohibice v USA. Existuje stará pravda, že zakázané ovoce nejvíc chutná. Zdá se však, že jsme se pořád nepoučili a že pořád opakujeme stejné staré chyby.
Moc dobře známe následky nadužívání alkoholu a drog. Mohu je pozorovat ve svém zaměstnání.

V České republice existuje dlouhodobý spor: Zakázat či nezakázat kouření marihuany?  V současnosti, pokud vím, je její pěstování a prodej zakázán, ale když ji kouříte, nikdo vám nic neřekne. Jak mohu pozorovat (v mé pracovní rutině), také kouření marihuany způsobuje spoustu duševních potíží, zejména u mladých jedinců, jejichž mozek je stále ve vývoji. Tyto duševní problémy jsou často nevratné.

Odvážil bych se tvrdit, že kouření tabáku je mnohem menší hrozba či zlo než drogy a alkohol. Rozdíl je dost jasný: Na rozdíl od účinků nikotinu na mozek, drogy a alkohol mění vaše vědomí tak, že nad ním často ztrácíte kontrolu.
Krom toho, současná paleta chemických látek s negativními dopady na centrální nervový systém (CNS) stále narůstá. Kde jsou ty časy s pouhými několika druhy drog a alkoholu?
Farmaceutická a lékařská mašinérie nám neustále přináší záplavy dalších typů drog působících na náš mozek. A náš mozek se na nich velmi lehce stává závislým se všemi jejich stinnými stránkami.

Jsem velkým obdivovatelem Carla Sagana, ale nemohu souhlasit s tím, jak se ve své jinak než vynikající knize Demon Haunted Earth, a Science as a Kindle in The Dark, vyrovnává s kouřením tabáku. V knize líčí, jak prostý experiment prokazuje fakt, že kouření tabáku je škodlivé. Ten jednoduchý experiment byl proveden na myších. Badatelé polovině z nich na hřbety aplikovali cigaretový dehet. Druhá polovina byla nedotčená. Po nějakém čase vyvolal cigaretový dehet rakovinu. Nedotčené myši zůstaly zdravé.
Ale my víme o spoustě jiných rakovinotvorných látek v našem životním prostředí. Myslím, že tytéž pokusy s nimi by vedly ke stejným výsledkům.
Mimochodem, rakovina může být způsobena pouhým trvalým tlakem na nějaký orgán či tkáň.
A co vysoké koncentrace automobilových plynů v ovzduší velkých měst? Musíme je vdechovat, ať chceme či ne.
V našem životním prostředí je tolik kancerogenních a mutagenních látek, že bychom neměli mít šanci přežít. Ale vzdor tomu faktu žijeme dál. Proč je to možné? Domnívám se, že to je záležitost našeho imunitního systému a rovněž záležitost měnících se koncentrací rozmanitých škodlivých fyzikálních a chemických vlivů v našem okolí.

Jestliže srovnávám kouření tabáku s abuzem alkoholu a drog (od heroinu, kokainu a pervitinu po návyková hypnotika a sedativa včetně benzodiazepinů) nemohu opomenout jejich záporný účinek nejen na závislé samé, ale skrze ně na lidi kolem nich (od nejbližších příbuzných po kohokoliv, s kým se potkají). Závislí mohou být s nesmírně vysokou pravděpodobností nebezpeční sobě a také ostatním lidem. Existuje mnoho hororových příkladů neadekvátního chování osob pod vlivem alkoholu a drog.
V současnosti se pozoruje narůstající počet osob, které míchají alkohol s drogami a naopak. Tento způsob může mít mnohem ničivější následky pro CNS, než abuzus pouhého alkoholu či jednoho druhu drogy.

Nepopírám bezohledné chování kuřáků tabáku v dobách před pogromem. Myslím, že dnes toho naši politici velice úspěšně využívají proti kuřákům. Dnes jsou nahoře nekuřáci.
Jedna věc je však jistá: nikotin, alkaloid z tabáku virginského (Nicotiana tabacum), nemá žádné halucinogenní účinky. Nikotin nemění vaše vědomí jako heroin či jiné halucinogenní drogy včetně alkoholu. Můžete kouřit a spolehlivě pracovat, protože kognitivní funkce vašeho mozku nejsou narušeny.

Před časem jsem ve svém oblíbeném vědecko-populárním magazínu Vesmír četl krátký ale zajímavý článek. Jeden vědecký tým (snad z USA) prováděl výzkum optimálního životního stylu. Výsledky byly překvapující. Badatelé dospěli k závěru, že když si občas vezmete aspirin, když kouříte, když se nepřejídáte, když často chodíte či pěstujete aktivní pohyb, pak můžete mít velkou šanci žít dlouho, aniž byste byli postiženi některou ze závažných nemocí moderní doby.
Tento článek mi velmi dobře pomáhá vyjádřit mou představu či zkušenost. Člověk by nikdy v ničem neměl být jednostranný. Bohužel, tendence k jednostrannosti, tj. dělat věci jednodušší než ve skutečném životě jsou, může být velmi rozporuplná.

Jako obvykle také toto téma není zdaleka vyčerpáno. Mohu slíbit, že se k němu v některých svých budoucích blozích budu vracet.

K obrázkům: Neilustrují text striktně. Myslím, že to není nutné. Ilustrují jednu z mých nedávných procházek podél Záběhlického potoka. Záběhlice je jedna z pražských čtvrtí. Podél potoka je mnoho vrb. Jejich vitalita je neuvěřitelná.

Žádné komentáře:

Okomentovat