neděle 6. července 2014

The Fig.1: The Underground stop near to The Eiffel´s Tower.
The English Version

My Free Impressions from Paris

The Eiffel´s Tower and Its Daughter

This is something like a comparing study. Of course, if you´re in Paris you want to see The Eiffel´s Tower. I was no exception.
There has been a similar tower here in Prague, but it has been only sixty metres tall. The Eiffel´s Tower has been three hundreds metres tall. It has stood on the flatland near to Seine the river whereas The Prague Lookout has stood on Petřín The Hill high above Vltava the river.

As we´re nearing to The Eiffel´s Tower from the stop of the Parish metro we´re passing by the street sellers of its models of various sizes and sorts as well as by shops full of souveniers connected with this attraction.
The Fig.2: The Prague Lookout on Petřín the hill to the left on this picture.

This Eiffel´s project wasn´t accepted well from the very beginning. It had many opponents. They claimed that to build up such the monstrum in the centre of Paris was unthinkable. Today the idea of Paris with no The Eiffel´s Tower has been unthinkable.

In the recent time we´ve experienced something like that here in Prague but unlike the Eiffel´s Tower the proposal of the new modern town library in our capital quite failed.
J. Kaplicky, the Czech architect, more famous abroad than here, proposed his project of the large town library. His realized buildings abroad have been built up in an untraditional highly modern style. His project went through a regular competition and it won it. But the modern style of the building and the place where it could stand were thorns in eyes of many opponents. And one of the greatest opponents of the Kaplicky´s project was Mr. V. Klaus, the previous president of Czech republic. The opponents gave to the project various bad nicknames of which "the Spittle" and "the Octopus" have become the most known. The president´s negative influence on the realization of the project was so strong that it was rejected depite of the fact of its win in the official competition.
The Fig.3: The Prague Lookout on Petřín the hill.
J. Kaplicky, well known by his modern buildings in the world, could incorporate his specific element in the Prague composition too. He was at the peak of his creative powers (born in 1935). He had a much more younger and pregnant wife. He didn´t give his project up, no doubt he had to be very much disgusted and stressed by the changing attitudes of the Prague Lord Mayor and the other town clerks to the realization of his proposal. It is paradoxical that he was afflicted by a massive heart attack in a street  just in that day when his wife was giving their daughter in a maternity hospital. He was dead (2009) sooner before the emergency ambulace arrived at the place.

The more untradicional building the lesser chance it will pass through the institutionalized taste. Fortunately, the institucionalized taste has had its holes too. The ways from a proposal to its realization have often been very inconsistent.
 
We didn´t climb up to the top of The Eiffel´s Tower, we didn´t see Paris from its top. Again the long fronts before its several enters discouraged us. And also it was our limited time ´cause we visited to Paris for not complete three days only. I could examine it and to take its pictures from the ground. I could observe a lot of tourists swarming among its four straddled metallic feet. I coud see its lifts in its hollow feet and the tall neck transporting the tourists up and down through them. I could walk just under its belly or to go further to the Mart´s field and to observe it from various distances. The Mart´s field has been a large park in the flatland arranged in the typical French garden style. The Eiffel´s Tower can be thought to be something like a free gate to the park. Even to tree crowns has been submitted to the strict geometry in the park.
The Fig.4: The base of the Prague Lookout.

The Prague lookout on the top of Petřín the hill has been reachable by walk or by the funicular railway. Though the daughter in Prague has been by 240 metres lower than its mother in Paris it has compensated this lack by its standing on the high hill.

We had two attempts to clime up to the top of the Eiffel´s Tower but the second one was unsuccessful too for the same reason as the first one. After the first failed attempt we visited to Versailles and then we went to the Eiffel´s Tower again but with no perspective of a prompt clime to its top. We took a taxi cab and its driver, a woman of an oriental race, transported us through the Champ´s Elysses with their Victory Arch to the highest building in Paris.

 The Czech Version
The Fig.5: The Eiffel´s Tower in Paris.

Mé volné dojmy z Paříže

Eiffelova věž a její dcera

Tohle je něco jako srovnávací studie. Ovšem že, když jste v Paříži, chcete vidět Eiffelovu věž. Nebyl jsem výjimkou. Tady v Praze je podobná věž, ale je vysoká jen šedesát metrů. Eiffelova věž je vysoká třista metrů. Stojí na rovině poblíž Seiny, kdežto pražská rozhledna stojí na vrchu Petříně vysoko nad Vltavou.

Jak jsme se blížili k Eiffelově věži od zastávky pařížského metra, mijeli jsme pouliční prodavače jejích modelů různých velikostí a druhů a také krámky plné suvenýrů spojených s touto atrakcí.

Tento Eiffelův projekt nebyl přijímán dobře od samého počátku. Měl mnoho protivníků. Tvrdili, že postavit takovou obludu uprostřed Paříže je nemyslitelné. Dnes je nemyslitelná představa Paříže bez Eiffelovky.

Nedávno jsme zde v Praze zažívali něco podobného, ale na rozdíl od Eiffelovy věže návrh nové moderní městské knihovny v našem hlavním městě zcela selhal.
The Fig.6: The passable base of The Eiffel´s Tower.
Jan Kaplický, český architekt, známější v zahraničí než tady, navrhl svůj projekt velké městské knihovny. Jeho realizované stavby v zahraničí byly postaveny v netradičním vysoce moderním stylu. Jeho projekt prošel regulérní soutěží a vyhrál ji. Avšak moderní sloh té stavby a místo kde měla stát byly trny v očích četných oponentů. A jedním z největších odpůrců Kaplického projektu byl pan V. Klaus, předešlý prezident České republiky. Odpůrci dávali projektu rozličné ošklivé přezdívky, z nichž nejznámějšími se staly "Chrchel" a "Chobotnice". Prezidentův záporný vliv na realizaci projektu byl tak silný, že byl zamítnut vzdor faktu jeho vítězství v oficiální soutěži.
J. Kaplický, dobře známý svými moderními stavbami ve světě, mohl vložit svůj osobitý prvek také do pražské kompozice. Byl na vrcholu svých tvůrčích sil (narozen v r. 1935). Měl mnohem mladší a těhotnou ženu. Svůj projekt nevzdával. Musel být hodně znechucený a stresovaný měnícími se postoji pražského starosty a dalších městských úředníků k realizaci jeho návrhu. Je paradoxní, že byl postižen masivním infarktem myokardu na ulici právě v době, když jeho žena rodila jejich dcerku v porodnici. Byl mrtev dříve než na místo dorazila záchranka.
The Fig.7: The geometricly trimmed tree crowns in The Mart´s Field.

Čím netradičnější stavba, tím menší šance, že projde institucionalizovaným vkusem. Institucionalizovaný vkus má naštěstí také své díry. Cesty od návrhu k jeho realizaci jsou často velmi vrtkavé. 

Na vrchol Eiffelovky jsme nevystoupili, Paříž z jejího vrcholu jsme neviděli. Opět nás odradily dlouhé fronty před jejími několika vstupy. A také to byl náš omezený čas, protože Paříž jsme navštívili na pouhé necelé tři dny. Mohl jsem si ji prohlížet a fotit ji ze země. Mohl jsem pozorovat spousty turistů hemžících se mezi jejíma čtyřma rozkročenýma kovovými nohama. Mohl jsem sledovat zdviže v jejích dutých nohách a vysokém krku dopravující turisty skrze ně nahoru a dolů. Mohl jsem se procházet zrovna pod jejím břichem nebo zajít dál do Martova pole a pozorovat ji z různých vzdáleností. Martovo pole je rozlehlý park v rovině upravený v charakteristickém francouzském zahradním stylu. Eiffelova věž může být považována za cosi jako volnou bránu do tohoto parku. V parku jsou přísné geometrii striktně podřízeny dokonce i stromové koruny.
The Fig.8: The belly of the Parish Giraffe.

Pražská rozhledna na vrcholu Petřínského vrchu je dosažitelná pěšky nebo kolejovou lanovkou. I když je dcera v Praze o 240 metrů nižší než její matka v Paříži, kompenzuje tento nedostatek svou pozicí na vysokém kopci.

Dvakrát jsme se pokusili vystoupit na vrchol Eiffelovky, ale druhý pokus byl neúspěšný ze stejného důvodu jako ten první. Po prvním nezdařeném pokusu jsme navštívili Versailles a poté jsme se znovu vrátili k Eiffelce, ale bez vyhlídky na nějaký rychlý výstup na její vrchol. Vzali jsme si taxík a jeho řidička, žena nějaké orientální rasy, nás dopravila přes Champ´s Elysses (Elyssejská pole) a jejich Vítězný oblouk k nejvyšší budově v Paříži.

Žádné komentáře:

Okomentovat