sobota 12. července 2014

The English Version

Simple associations over one picture

You´ve already known from the previous contributions of my blog that I´ve drawn a little. You can read there why I´ve done it and how I´ve come to it.
One of my topics in colourful drawings has been named by me "From the Old Greece and Roman Myths and Tales".

To the picture: The Paris judgement. Three Greece goddessses - Pallas Athené, Hera and Afrodité - asked Paris of Troy for his judgemet who of them was the most beautiful. Each of them tried to inspire his meaning to her own benefit and Paris gave the apple of the quarrel to Afrodité, the Goddess of the Love, because she promised Helen, the wife of Menelaus, to him if he found her to be the most beautiful.
This choice of Paris led to the Trojan War. But the Troy was no myth or tale as H.J. Schliemann has showed later. Well, every tale can have a seed of the truth in itself.

The Antics has been full of gods and goddesses and the people of that times have believed in them quite seriously. I´ve assumed that The Greece and Roman polytheism has been the most popular of the polytheistic religions in our civilized world till now. Of course, today there has been nobody to believe in it but its heritage has still been played a very important symbolical role in our culture.

The points of many old Greece and Roman tales and myths have become symbolical ways how to express something in short. Naturally, their full meanings have been clear to the educated people rather than the uneducated ones.

The Latin has belonged to the dead languages today in the same way as Zeus and His comp. have belonged to the dead polytheistic religions. Zeus and His comp. have lost their leading religious position in the natural selective process of other religious alternatives.

The Greek has been the craddle of the democracy too. The Gold Age of Pericles. The boom of the philosophy, i.e. the boom of the free thinking, the boom of the sciences and technologies. The prosperous town states.The boom of the arts and the architecture.

The Romans have adopted the Greece thinking but they have slept on their own laurels. The Roman Empire has fallen and the Greece-Roman polytheism has been changed in the Christianity despite of the fact that the Romans had sacrificed the Jesus Christ, despite the fact that the first quite unarmed Christians were sent by the Romans to the death in the arenas where lions were waing for them. And all this was done to an amusement of the public.
The Mediaval Europe has fallen in the darkness.

But the Europe wasn´t the whole world. The European nations knew almost nothing of the rest of the world. They could know something more of some parts of Asia and Africa but nothing of the rest of the continents. In that time they were unknown to the European nations and their nations didn´t know anything of the Europeans. 

The mutual isolations have had one common dinominator: all the nations throughout the world have come to their own religions independently each others. The Europeans have discovered the American Indians with their gods, the Australian aborigins with their supernatural beings etc.,in short, they´ve discovered the rest of the world and its nations. Only the strongest and the biggest of them haven´t lost their religions (for example: The Islam, The Buddhism, The Judaism, The Hindooism etc.). The weaker and the weakest nations have been christianized by the Europeans.

The Czech Version

Prosté asociace nad jedním obrázkem

Z předcházejících příspěvků mého blogu už víte, že trochu kreslím. Tam se můžete dočíst, proč to dělám a jak jsem k tomu přišel. Jedno z mých témat v barevných kresbách jsem nazval "Ze starých řeckých a římských bájí a pověstí."

K obrázku: Parisův soud. Tři řecké bohyně - Pallas Athena, Héra a Afrodita - požádaly Parise o jeho soud, která z nich je nejkrásnější. Každá se snažila ovlinit jeho mínění ve svůj prospěch a Paris dal jablko sváru Afroditě, bohyni lásky, protože mu za to, když ji shledá nejhezčí, slíbila Menelaovu manželku Helenu. Tahle Parisova volba vedla k Trojské válce. Ale Trója nebyla žádná báje či pověst jak později ukázal H.J. Schliemann. Inu, každá pověst v sobě může mít zrnko pravdy.

Antika byla plná bohů a bohyň a lidé těch časů v ně zcela vážně věřili. Domnívám se, že řecký a římský polyteismus je v našem civilizovaném světě dodnes nejpopulárnější. Ovšem, že dnes už v něj nikdo nevěří, ale jeho dědictví pořád plní významnou symbolickou roli v naší kultuře.

Pointy mnoha starých řeckých pověstí a bájí se staly symbolickým způsoben, jak něco stručně vyjádřit. Je zřejmé, že jejich úplný význam je jasný spíše vzdělancům než nevzdělancům.

Latina patří dnes k mrtvým jazykům stejně jako Zeus a Jeho Spol. náleží k mrtvým polyteistickým náboženstvím. Zeus a Jeho Spol. ztratili svou vůdčí náboženskou pozici v přirozeném selektivním procesu jiných náboženských alternativ.

Řecko bylo také kolébkou demokracie. Zlatý věk Periklův. Rozkvět filosofie, tj. rozkvět svobodného myšlení, rozkvět vědy a technologie. Prosperující městské státy. Rozkvět umění a architektury.

Římané řecké myšlení adoptovali, avšak usnuli na vlastních vavřínech. Římská říše padla, řecko-římský polyteismus se změnil v křesťanství vzdor faktu, že Římané ukřižovali Ježíše Krista, vzdor faktu, že první zcela neozbrojení křesťané byli Římany posíláni na smrt do arén, kde na ně čekali lvi.
Středověká Evropa upadla do temnoty.

Ale Evropa nebyla celý svět. Evropské národy o zbytku světa nevěděly skoro nic. Mohly vědět něco víc o některých částech Asie a Afriky, ale nic o zbytku světadílů. V té době byly evropským národům neznámé a jejich národy nevěděly nic o Evropanech.

Vzájemné izolace měly jednoho společného jmenovatele: Všechny národy po celém světě dospěly ke svým náboženstvím navzájem nezávisle. Evropané objevili americké indiány s jejich bohy, australské domorodce s jejich nadpřirozenými bytostmi atd., zkrátka, oni objevili zbytek světa a jeho národy. Jenom nejsilnější a největší z nich neztratily svá náboženství (např. Islám, Buddhismus, Judaismus, Hinduismus etc.). Slabší a nejslabší národy Evropané pokřesťanštili.


Žádné komentáře:

Okomentovat