středa 1. dubna 2015

The Fig.1: A dozing seller. (photo by K. Vasickova).
The English Version

Vietnam from The North to The South On Catherine´s Photos (III)

My wouldbe thoughts of some politic systems and their changes and
Foods, Meals and Other Goods for Sale in the Hanoi´s streets

As I´v been processing the Catherine´s photos from her Vietnamese trip now I´ve already known that the nowday´s Vietnam has been one. My old school information of this country has already lost its validity. Somehow the original North Vietnam´s reunion with the orginal South one was out of my attention.
Well, we can´t know all.
The Fig.2: Another sleeping seller (photo by K. Vasickova)

If I defined the North Vietnam as to be red (i.e. communist) and the South one as to be white (i.e. capitalist) in my previous posts then the current united Vietnam could be defined as to be pink because of the fusion of both the capitalist elements and the communist ones.
I´d say that the current Vietnam´s establishment may be defined by "a cat-dog" expression . "The cat-dog"expression  has often been used on our politic scene. It hasn´t been too popular in my country. It expresses a hybrid between two hardly compatible political parties, for example between The Social Democratic Party (the left hand) and The Civic Democratic Party (the right hand).

While most of the post Communist European countries have exchanged their original red regimes for the present strict capitalist establishments Vietnam has seemed to follow the cat and dog way. There were similar tendencies in Czech republic in 1968 and in 1989 but the trend to pass from the communist system to the capitalist one won in the end. The main thought of this idea has been to conserve the original red system and to enrich it with some capitalist principles gradually.
The Fig.3: No fear, buy pork! (photo by K.Vasickova)

I think that the Chinese Maoists have realized the cat-dog system, too. Their red foundations have remained to be sturdy but the buildings above them have been getting the capitalist character. At its economic and people potentials Chine has been afford to put the cat-dog system. Unlike the country with the highest number of people in the world Vietnam has started to build its cat-dog system without the mighty tools.

It remains to mean the third variant: the frozen red regimes of Cuba and North Korea. Their economic potentials have been desperate and miserable, they have still insisted on their original ideology with no changes, with no compromises.

But, after several my modest thoughts devoted to the politic changes of some post communist countries, let´s take a look at next Catherine´s pictures. Her attention was attracted with the street sales of various foods, meals and other goods in Hanoi.

The Czech Version

Vietnam od severu k jihu na Kateřininých fotkách (III)

Mé rádoby úvahy o některých politických systémech a jejich změnách a
potraviny, jídla a jiné zboží na prodej v Hanojských ulicích

The Fig.4: The Vietnamese shoes on wheels. (photo by K. Vasickova)
Jak zpracovávám Kateřininy fotky z jejího vietnamského výletu, teď už vím, že Vietnam je jeden. Mé staré školní informace o této zemi ztratily už svou platnost. Tak nějak bylo opětovné sjednocení původního Severního Vietnamu s Jižním Vietnamem mimo mou pozornost.
Inu, nemůžeme znát všechno.
Jestliže jsem v předešlých příspěvcích definoval Severní Vietnam jako rudý (tj. komunistický) a Jižní jako bílý (tj. kapitalistický), pak by se současný sjednocený Vietnam mohl definovat jako růžový, kvůli splynutí kapitalistických i komunistických prvků.
Řekl bych, že současné vietnamské zřízení by se snad mohlo definovat výrazem "kočkopes". Výraz "kočkopes" se často používá na naší politické scéně. V mé vlasti moc oblíbený není. Vyjadřuje jakéhosi hybrida mezi dvěma sotva slučitelnými politickými stranami, např. mezi Sociální demokracií (levice) a Občansko-demokratickou Stranou (pravice).
The Fig.5: Good apetite! (photo by K. Vasickova)

Zatímco většina evropských postkomunistických zemí změnila svůj původní rudý režim na striktní kapitalistické zřízení, zdá se, že Vietnam sleduje kočkopsí cestu. V Česku byly podobné tendence v r. 1968 a v r. 1989, ale trend přejít od koministického systému na kapitalistický nakonec vyhrál. Hlavní myšlenkou této představy bylo uchovat původní rudý systém a postupně ho obohacovat některými kapitalistickými principy.

Myslím, že čínští Maoisté rovněž uskutečňují systém kočkopsa. Jejich rudé základy zůstávají pevné, ale stavby nad nimi nabývají kapitalistický charakter. Čína si při svých ekonomických a lidských potenciálech může uplatňování kočkopsa dovolit. Na rozdíl od země s nejvyšším počtem lidí na světě Vietnam začal budovat svůj systém kočkopsa bez těchto mocných nástrojů.
The Fig.6: A Vietnamese dinner table. (photo by K. Vasickova)

Zbývá zmínit třetí variantu: Zmrazené rudé režimy Kuby a Severní Koreje. Jejich ekonomický potenciál je zoufalý a bídný, nadále si trvají na své původní ideologii beze změn a kompromisů.

Avšak, po několika mých skromných úvahách věnovaných politickým změnám některých postkomunistických zemí, podívejme se na další Kateřininy fotografie. Její pozornost upoutal pouliční prodej různých potravin, jídel a dalšího zboží v Hanoji.

České popisky k obrázkům (všechny snímky Kateřina Vašíčková):
Obr.1: Dřímající prodavačka.
Obr.2: Ještě jiný spící prodavač.
Obr.3: Žádný strach, kupte si vepřové!
Obr.4: Vuetnamská obuv na kolech.
Obr.5: Dobrou chuť!
Obr.6: Vietnamská tabule.

Žádné komentáře:

Okomentovat