sobota 28. března 2015

The Fig.1: Ho-Chi Minh´s mausoleum. (photo by K. Vasickova)
The English Version

Vietnam from The North to The South on Catherine´s Photos (II)

Ho-Chi Minh´s City and His Mausoleum

The Communist mausoleums are an especial chapter of this ideology. You can visit to one of them in Hanoi, too. Ho-Chi Minh for The North Vietnam is something like Mao for Chine or Kim Ir Sen for The North Korea or V. I. Lenin for the Russia.
Also Prague, my native city, has its mausoleum on Vítkov the Prague hill. All they have the same common characters: a large flat platform with a simple monstrous stony building on it. The buildings are something between the Egyptian pyramids and the bunkers of the World War the Second. They´re could and rigid, no useless decorations. Many of them are symbolic monuments of various Communist heroes, founders, prezidents, pioneers.

As long as I´ve known there´s been the only mausoleum throughout the world where you´ve been able to find some concrete remnants of its owner so far: It is The Mummy of V.I. Lenin in the Moscow´s Kremlin. Catherine, the direct visitor to Vietnam (see my previous post devoted to Vietnam), tells nothing about Ho-Chi Minh´s imbalmed body.

The Fig.2: The Park with The Ho-Chi Minh´s Mausoleum. (photo by K. Vasickova)
The Czech Version

Vietnam od severu po jih na Kateřininých fotkách (II)

Ho-či Minovo město a jeho mauzoleum

Komunistická mauzolea jsou zvláštní kapitolou této ideologie. Jedno z nich můžete navštívit také v Hanoji. Ho-Či Minh pro Severní Vietnam je něco jako Mao pro Čínu nebo Kim Ir Sen pro Severní Koreu či V.I. Lenin pro Rusko.

Také Praha, moje rodné město, má na pražském pahorku Vítkov svoje mauzoleum. Všechna mají stejné společné rysy: velkou rovnou plošinu a na ní prostou monstrózní stavbu. Tyhle stavby jsou cosi mezi egyptskými pyramidami a bunkry z II Světové Války. Jsou studené a přísné, žádné zbytečné ozdoby. Mnohé z nich jsou symbolickými památníky různých komunistických hrdinů, zakladatelů, prezidentů, průkopníků.

Pokud vím, na celém světě existuje jediné mauzoleum, kde prozatím můžete najít nějaké konkrétní pozůstatky jeho vlastníka: Mumie V.I. Lenina v moskevském Kremlu.
Kateřina, přímá návštěvnice Vietnamu (viz můj předešlý blog věnovaný Vietnamu), o Ho-Či Minhově balzamovaném těle neříká nic.

Žádné komentáře:

Okomentovat