úterý 19. května 2015

The Fig.1: Buildings like stairs going up above the port of Bastia, Corsica.
The English Version

A Wandering about the Port in Bastia, Corsica (XIII)

Views of the open sea from the Bastia´s stony moles
as well as back views of the city from them

There were a lot of near stony moles running out to the sea in the Bastia´s port. The Bastia´s port lies on the northern eastern coast of Corsica. If you were eagle-eyed you would be able to see a part of the European continent in front of your eyes behind the sea. Looking at the right map you can see what a part of the Europe you could see on the opposite side.

It´s not excluded that you could see Elba the island not far from the Italian northern western coast. Yes, it was the island where Napoleon Bonaparte´s temporary prison was before then he could escape from it to lose his battle of Waterloo definitely. Then he was deported to St. Helen´s Island where he lived till his death. Elba could give a plenty of views of his native Corsica to him but St. Helen´s Island was a remote place in the middle of the Atlantic ocean. Napoleon was forced to satisfy himself with his memories of his birthplace only there. 
The Fig.2: One of the big touristic vessels, the port of Bastia, Corsica.

We sat down on a bench near to "the water square" (see my previous part dedicated to Corsica) for a while to take a rest and to eat something from our bought foods. I noticed some not too tall trees planted in one line alongside a pavement there. They born glossy leaves and among their clusters could be seen standing erect fruits. I took a couple of shots of them. While I´m writing this text only a while before I identified this species at last. It is Magnolia grandiflora in fruit.
Only then we continued on our wandering about the part of the port nearer to the open sea.

A port is a complicated labyrinth of molos, breakwaters, stony embarkments, buildings and many other manifold places and poetic coves. It is a specific system built up between a land and a sea. The Bastia´s port belongs to the smaller ones. I saw only two big vessels of which purpose was touristic obviously. Mainly smaller fishing and private boats predominated there. They were anchored in the inner parts of the port. The two big touristic vessels anchored off the molo facing to the open sea.

I liked the stony benches running out to the sea at various angles. They had stony or metal sides, some of them were ended up by little lighthouses or lower signaling towers. I captured several shots of two of them. The first of them was red and white and the second was green and white. The stony benches were good places for an observer, they gave a lot of views of the wide sea as well as of the city from the sea.

The Fig.3: The place where we took a rest, the port of Bastia, Corsica.

I admired the huge stones accumulated in places alongside the coast like a vanguard breaking the continuous attacks of the sea waves. The Corsicans had to get this material somewhere in the inland, transported it at the sea and unloaded it in places of its determination. I can´t imagine this process with any modern technical inventions. In places you could see different parts of the breakwaters. Unlike the natural stones these were made of a cast iron material, their forms looked like black hedgehogs. Their ability to shatter the sea waves seemed to be more effective then the same ability of the stones. The natural material has been gradually changed for these artifacts but the stony embarkments and huge stones have still been predominating.

I assume that the little lighthouses in the ends of the stony bridges have marked ways to separate sections of the port in the night. Their role is to navigate boats and ships in the port labyrinth.

Some of the stony benches are interconnected each other and they´re at different levels so that you must step up or down to reach for them.

This was my first visit of a port with salt water of a sea in my life. No wonder then that I had to enjoy it. There were a plenty of beautiful back views of the city from the stony benches, too, so that while we were crossing them I was taking one shot by another at short intervals. As you can see on my pictures the density of various vessels on the sea surface was very low and the same held true for anchoring ships on the open sea. The highest density of smaler ships and boats I could record was at the moles of "the water square". This place was a mix of smaller boats on water and cars on land. You could exchange your car for a boat within a while.

When we visited to the port of Bastia it was after the main touristic season. No crowds interrupted our wandering about it.The Fig.4: Leaves and fruits of the trees on the previous picture in detail.

The Czech Version

Toulání po bastijském přístavu na Korzice (XIII)

Výhledy na otevřené moře z bastijských kamenných mol
a z nich také zpětné pohledy na město

V bastijském přístavu byla spousta kamenných mol vybíhajících do moře. Bastijský přístav leží na severovýchodním pobřeží Korziky. Kdybyste byli bystrozrací, mohli byste před očima za mořem spatřit část evropského kontinentu. Podíváte-li se do správné mapy, můžete zjistit, jakou část Evropy byste mohli na opačné straně vidět.

Není vyloučeno, že byste mohli uvidět ostrov Elbu nedaleko od severozápadního italského pobřeží. Ano, to byl ten ostrov, kde bylo dočasné vězení Napoleona Bonaparta předtím, než z něj dokázal uprchnout, aby definitivně prohrál svou bitvu u Waterloo. Poté byl deportován na ostrov Svaté Heleny, kde žil do své smrti. Elba mu mohla poskytovat spousty výhledů na jeho rodnou Korziku, ale ostrov Sv. Heleny je odlehlé místo uprostřed Atlantiku. Tam se Napoleon musel spokojovat jen se vzpomínkami na své rodiště.
The Fig.5: One of wharves in the port of Bastia, Corsica.
Posadili jsme se chvíli na lavičku poblíž "vodního náměstí" (viz moje předchozí část o Korzice), abychom si odpočali a pojedli něco ze zakoupených potravin. Všiml jsem si nějakých ne moc vysokých stromů vysazených tam v jedné řadě podél chodníku. Měly lesklé listy a mezi jejich shluky se dala vidět vztyčená přímá plodenství. Pořídil jsem jejich pár záběrů. Zatímco píši tento text, teprve před chvílí jsem tento druh konečně určil. Je to šácholan velkokvětý (Magnolia grandiflora).
Teprve pak jsme pokračovali v našem toulání po části přístavu blíže k otevřenému moři.

Přístav je složité bludiště mol, vlnolamů, kamenných valů, budov a četných dalších rozmanitých míst a poetických zákoutí. Je to specifická soustava vybudovaná mezi souší a mořem. Bastijský přístav patří k těm menším. Viděl jsem jen dvě velká plavidla, jejichž účel byl zjevně turistický. Převládaly tam hlavně menší rybářské a privátní čluny. Kotvily ve vnitřních oddílech přístavu. Obě velké turistické lodě kotvily opodál mola čelícího otevřenému moři.
Obdivoval jsem obrovské balvany nahromaděné místy podél pobřeží jako předvoj, který rozbíjí neustálé ataky mořských vln. Korzičané museli tento materiál získat někde ve vnitrozemí, transportovat jej k moři a vyložit ho v místech jeho určení. Neumím si tento proces představit bez žádných moderních technických vynálezů.
The Fig.6: A little lighthouse in the port of Bastia, Corsica.
Místy jste mohli vidět odlišné součásti vlnolamů. Na rozdíl od přirozených kamenů, tyhle byly vyrobeny z nějakého litinového materiálu, jejich tvar se podobal černým ježkům. Zdálo se, že jejich schonost tříštit mořské vlny je efektnější než tatáž schopnost kamenů. Přirozený materiál je postupně vyměňován za tyto artefakty, ale kamenné valy a obrovské kameny pořád převládají.

Domnívám se, že majáčky na koncích kamenných lávek vyznačují cesty do jednotlivých přístavních sekcí v noci. Jejich role je navigovat čluny a lodě v přístavním labyrintu.

Některé z kamenných lávek jsou vzájemně propojené a jsou v odlišných úrovních, takže, abyste jich dosáhli, musíte stoupat a sestupovat.
The Fig.7: Both the little lighthouses behind the stony barricade, Bastia, Corsica.

Tohle byla moje první návštěva přístavu se slanou mořskou vodou  v životě.
Proto není divu, že jsem si to musel užít. Z kamenných lávek byla také spousta krásných zpětných vyhlídek na město, takže zatímco jsme je přecházeli, pořizoval jsem jeden záběr za druhým v krátkých intervalech.
Jak na mých obrázcích vidíte, hustota různých plavidel na mořské hladině byla velice nízká a totéž platilo o kotvících lodích na širém moři. Nejvyšší hustota menších lodí a člunů, kterou jsem mohl zaznamenat, byla u mol "vodního náměstí". Tohle místo bylo směsicí menších člunů na vodě a aut na souši. Auto jste mohli vyměnit za člun během chvilky.

Když jsme navštívili bastijský přístav, bylo to po hlavní turistické sezóně. Naše toulání po něm žádné davy nenarušovaly. 
The Fig.8: The concentration of smaller ships and boats was rising toward the city, the port of Bastia, Corsica.

České popisky k obrázkům:
1/ Budovy schodovitě vystupující nad bastijským přístavem, Korzika.
2/ Jedno z velkých plavidel, bastijský přístav, Korzika.
3/ Místo, kde jsme odpočívali, přístav v Bastii, Korzika.
4/ Listy a plody stromů na předešlém obrázku detailně.
5/ Jedno z úvazišť v bastijském přístavu na Korzice.
6/ Majáček v bastijském přístavu, Korzika.
7/ Oba majáčky za kamennou barikádou, přístav v Bastii, Korzika.
8/ Koncentrace menších lodí a člunů stoupala směrem k městu, přístav v Bastii, Korzika.
 

Žádné komentáře:

Okomentovat