neděle 3. května 2015

Paths in the Vietnamese mountains.
The English Version

Vietnam from The North to The South on Catherine´s Pictures (V)
All the pictures by Catherine Vasickova

The Vietnamese Mountainous Landscape

Catherine took more pictures of the Vietnamese mountainous landscape. I assume that they belong to the best in her photo-collection. Though we needn´t gasp for a breath as we´re looking at various pictures of the Viets of both sexes, as we´re looking at a lot of captures of manifold buildings, at cities and towns, at meals and goods sold by sellers in not too clean Vietnamese streets, in short, though our blood press needn´t rise as we´re looking at the elements of the Vietnamese culture ´cause it is so difficult from the our one, our admiration is excited by the Vietnamese Nature in the most reliable way.
The Vietnamese mountainous inland.

It is the Nature immaculated by the man or if it is changed by him then it is changed a bit only. Today to see the original Nature has been getting rarer and rarer. The more difficult terrain the higher chance to see it and just the mountainous inland in Vietnam gives the chance to see something of the original Nature at least.

I don´t deny my claims in some of my previous posts. I´ve still claimed that the Nature has been one with no respect of the mankind´s activities. I´ve still been thinking that our cities, our cars etc. have been a natural part of our evolution in the Nature. The Nature is a relative term.
We can make a difference between the Nature with no men and the Nature with them. In fact the Nature with no people doesn´t exist because we´ve still lived in it. But many places of the Nature where we´ve lived in have changed their original characters to our own picture. To the certain extent only, to the extent of the Nature´s benevolence. If we haven´t respected the Mother Nature, soon or later she´s showed us her disagreements as we´ve known very well.
A Vietnamese mountainous village.

We should try to live with our Mother in common in an accordance. We would like to be independent on our Mother Nature, on her freaks, we´d like to anticipate her bad moods in detail. Unfortunately, our efforts to anticipate things exactly haven´t still been perfect. Take the earthquake in Nepal for instance.

We´d still want to live in the more safety way, we´d like to get our immortality at the best, we´d like to live as the most comfortable as possible.

I understand the Nature in the context of the whole Universe, not only in the dimensions of our Earth and our Solar system. Also the Universe can have its freaks. There have still been a lot of thoughts of possible dangers from the Universe.

The more I´ve been getting older the more I´ve realized the miracle of our surviving on this planet. The miracle of my own surviving despite all the potential dangers at every second I can´t exclude in advance. The only thing what we can do is to believe and to hope though we can suppose many dead dangers or risks and then we can avoid them in advance.
You may take an airplane and you can hope in your happy fly only, you can´t be absolute certain that it will finish with a happy end. The incredible or impossible things have happened, too. A copilot will remain alone for a while only........ You can be emloyed in the Twins and one day.......

I don´t want to intimidate you. Let´s come back to Catherine´s photos of  the Vietnamese mountainous landscape.


Craggy moutainous tops, the Vietnamese inlad.
The Czech Version

Vietnam od severu po jih na obrázcích Kateřiny (V)
Všechny snímky Kateřina Vašíčková

Vietnamská horská krajina

Kateřina pořídila více obrázků vietnamské horské krajiny. Mám za to, že patří k těm nejlepším v její foto-kolekci. Třebaže nemusíme lapat po dechu při pohledu na různé obrázky Vietnamců obého pohlaví, při pohledu na spoustu snímků rozmanitých staveb, na města a městečka, na jídla a zboží prodávané prodavači v nepříliš čistých vietnamských ulicích, zkrátka, i když nám nemusí stoupat tlak, zatímco se díváme na prvky vietnamské kultury, protože se od naší tak moc liší, vietnamská příroda náš obdiv vyvolá nejspolehlivěji.

Steep mountains and deep valleys, the Vietnamese inland.
Je to přídoda neposkvrněná člověkem nebo, je-li jím pozměněna, pak jen trochu. Vidět dnes původní přírodu je pořád vzácnější. Čím obtížnější terén, tím vyšší šance vidět ji a právě hornaté vnitrozemí ve Vietnamu poskytuje možnost vidět aspoň něco z původní přírody.

Nepopírám svá tvrzení z některých z mých předešlých příspěvků. Pořád tvrdím, že příroda je jedna bez ohledu na činnosti lidstva. Pořád si myslím, že naše města, auta atd. jsou přirozenou součástí naší evoluce v přírodě. Příroda je relativní pojem.
Můžene činit rozdíl mezi přírodou bez lidí a s nimi. Ve skutečnosti příroda bez lidí neexistuje, protože v ní žijeme stále. Ale mnohá místa přírody, kde žijeme, mění své původní vlastnosti k našemu obrazu. Jen do určité míry, do míry benevolence přírody. Pokud Matku Přírodu nerespektujeme, dříve či později nám předvede svůj nesouhlas, jak už velmi dobře víme.
Rice fields in the Vietnamese mountainous inland.

Měli bychom se snažit žít s naší společnou Matkou v souladu. Rádi bychom byli na Matce Přírodě nezávislí, na jejích vrtoších, rádi bychom předjímali její špatné nálady podrobně. Bohužel, naše snaha předpovídat věci přesně pořád není dokonalá. Vezměte např. zemětřesení v Nepálu.

Stále bychom chtěli žít bezpečněji, v nejlepším bychom rádi získali nesmrtelnost, rádi bychom žili co nepohodlněji.

Přírodu chápu v kontextu celého vesmíru, nejen v dimenzích naší Země a naší sluneční soustavy. Rovněž vesmír může mít své vrtochy. Stále je spousta úvah o možných nebezpečích z vesmíru.

A Vietnamese village with rice fields in the mountainous inland.
Čím víc stárnu, tím víc si uvědomuji zázrak našeho přežívání na této planetě. Ten zázrak mého vlastního přežívání vzdor všem potenciálním nebezpečím v každou vteřinu, která nemohu vyloučit předem. Jediné, co můžeme dělat, je věřit a doufat, třebaže umíme předpokládat mnohá smrtelná nebezpečí či rizika a poté se jim předem vyhýbat.
Použijete letadlo a ve šťastný let můžete jen doufat, nemůžete mít jistotu, že skončí šťastně. Dějí se i věci neuvěřitelné či nemožné. Kopilot zůstane jen na chvilku sám......... Můžete pracovat ve Dvojčatech a jednou.......

 Nechci vás zastrašovat. Vraťme se ke Kateřininým fotkám vietnamské horské krajiny.

České popisky k obrázkům (shora dolů):
Stezky ve vietnamských horách.
Vietnamské hornaté vnitrozemí.
Vietnamská horská vesnice.
Křivolaké horské vrcholky, vietnamské vnitrozemí.
Strmé hory a hluboká údolí, vietnamské vnitrozemí.
Rýžová pole ve vietnamském hornatém vnitrozemí.
Vietnamská vesnice s rýžovými poli v hornatém vnitrozemí. 
Žádné komentáře:

Okomentovat